intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý dự án đầu tư tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Viện công nghệ thông tin - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

91
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong thời công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý dự án đầu tư tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Viện công nghệ thông tin - Đại học Quốc Gia Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o--------<br /> <br /> ĐỖ ĐÌNH TÙNG<br /> <br /> QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI<br /> TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> THUỘC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN –<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o-------ĐỖ ĐÌNH TÙNG<br /> <br /> QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI<br /> TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> THUỘC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN –<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Mã số: 60 34 04 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THÙY ANH<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> TS.Nguyễn Thùy Anh<br /> <br /> GS.TS.Phan Huy Đường<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ<br /> QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở KHU VỰC CÔNG ….4<br /> 1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu………………………………………...4<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tƣ CNTT ở khu vực công…………….....9<br /> 1.2.1. Các khái niệm…………………………………………………………………..…..9<br /> 1.2.2. Quản lý dự án đầu tư CNTT ở khu vực công……………………………….....16<br /> 1.2.2.1. Khái niệm về quản lý dự án đầu tƣ CNTT…………....…………………16<br /> 1.2.2.2. Sự cần thiết quản lý dự án CNTT…...…………………………………..16<br /> 1.2.2.3. Các hình thức quản lý dự án đầu tƣ CNTT……………....………...……17<br /> 1.2.2.4. Nội dung quản lý dự án đầu tƣ CNTT…………………………………..18<br /> 1.2.2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý dự án đầu tƣ CNTT……………….38<br /> 1.2.2.6. Các tiêu chí đánh gía hiệu quả dự án đầu tƣ CNTT……………………..40<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………..42<br /> 2.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu và tài liệu từ nguồn thứ cấp…………………42<br /> 2.2. Phƣơng pháp thống kê mô tả ……………………………………………….43<br /> 2.3. Phương pháp so sánh……………………………………………………………….44<br /> 2.4. Phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp………………………………...…45<br /> CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI TRUNG TÂM<br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUỘC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG<br /> TIN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ……………………………………………47<br /> 3.1. Tổng quan về Trung tâm Ứng dụng CNTT………………………………....47<br /> <br /> 3.1.1. Giới thiệu chung về Trung tâm Ứng dụng CNTT……………………………..47<br /> 3.1.2. Mục tiêu hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT………………………..47<br /> 3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng CNTT………………………….….47<br /> 3.1.4. Tình hình hoạt động của Trung tâm Ứng dụng CNTT…………………….…48<br /> 3.2. Tình hình các dự án đầu tƣ tại Trung tâm Ứng dụng CNTT………………..50<br /> 3.2.1. Giới thiệu các dự án đầu tư……………………………………………………..50<br /> 3.2.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá các dự án đầu tư……………………..52<br /> 3.3. Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ CNTT tại Trung tâm Ứng<br /> dụng CNTT………………………………………………………………………55<br /> 3.3.1. Thực trạng về quy trình quản lý dự án đầu tư CNTT của Trung tâm………55<br /> 3.3.2. Lập và quản lý kế hoạch tổng thể tại Trung tâm……………………………...57<br /> 3.3.3. Thực trạng công tác quản lý tiến độ của Trung tâm…………………………59<br /> 3.3.4. Thực trạng công tác quản lý chi phí của Trung tâm…………………………62<br /> 3.3.5. Thực trạng công tác quản lý chất lượng của Trung tâm………………….…66<br /> 3.3.6. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra của Trung tâm…………………….67<br /> 3.4. Đánh giá công tác quản lý dự án đầu tƣ tại Trung tâm Ứng dụng CNTT thuộc<br /> Viện CNTT - Đại học Quốc Gia Hà Nội ………………………………………..71<br /> 3.4.1. Kết quả đạt đƣợc…………………………………………………………..71<br /> 3.4.2. Hạn chế…………………………………………………………………………….71<br /> 3.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế ………………………………………………….74<br /> CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN<br /> LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CNTT………………….76<br /> 4.1. Định hƣớng hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ tại Trung tâm Ứng<br /> dụng CNTT………………………………………………………………………76<br /> 4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ tại Trung tâm Ứng dụng<br /> CNTT…………………………………………………………………………….76<br /> 4.2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý và quá trình quản lý thực hiện các dự án<br /> đầu tư………………………………………………………………………………………77<br /> 4.2.2. Nâng cáo chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và phê duyệt các dự án<br /> <br /> đầu tư………………………………………………………………………………………78<br /> 4.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư……………………………79<br /> 4.2.4. Giải pháp cho quản lý chất lượng dự án………………………………………80<br /> 4.2.5. Đổi mới khâu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư…………………………….80<br /> 4.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn của các cán bộ làm các<br /> dự án……………………………………………………………………………………….81<br /> 4.2.7. Hoàn thiện bộ máy quản lý đồng bộ thống nhất trong việc lập, tổ chức thự<br /> hiện và điều hành dự án ………………………………………………………………...82<br /> 4.2.8. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch dự án………………………………………82<br /> KẾT LUẬN………………………………………………………………………..86<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………89<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2