intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ Kinh tế: Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình Định

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
92
lượt xem
33
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ Kinh tế: Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận cơ bản về công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân của Cục Thuế; thông qua các báo cáo, số liệu về tình hình quản lý thuế TNCN qua các năm để phân tích, đánh giá từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu thuế TNCN, tăng cường chống thất thu thuế TNCN tại Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ Kinh tế: Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình Định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> PHAN THỊ THANH THỦY<br /> <br /> QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN<br /> TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Kinh tế phát triển<br /> Mã số: 60.31.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Đà Nẵng – 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN MẠNH TOÀN<br /> <br /> Phản biện 1: PGS. TS. LÊ THẾ GIỚI<br /> Phản biện 2: TS. TRẦN HỮU LÂN<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 23<br /> tháng 01 năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Luật Quản lý thuế ra đời có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 đã làm<br /> thay đổi căn bản cơ chế quản lý thuế trước đây, trao quyền chủ động<br /> cho NNT tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quản lý<br /> thuế là một trong những chức năng quan trọng trong công tác kiểm soát<br /> của Nhà nước, được thực hiện bởi Hệ thống thu thuế của Nhà nước.<br /> Thuế luôn là một nguồn thu quan trọng của Nhà nước. Đối với<br /> thuế thu nhập cá nhân đã bắt đầu áp dụng từ năm 1991 sau khi Chủ tịch<br /> nước ký lệnh công bố Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu<br /> nhập cao. Để phù hợp với điều kiện của từng giai đoạn từ đó đến nay<br /> Pháp lệnh đã được nhiều lần sửa đổi, bổ sung và hiện nay Luật thuế<br /> TNCN được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.<br /> Vì vậy, việc tăng cường quản lý thu thuế, đặc biệt đối với hoạt<br /> động quản lý thu thuế TNCN luôn phải được xem trọng.<br /> Xuất phát từ thực tế, trên giác độ quản lý để góp phần đẩy mạnh<br /> công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân, nhằm chống lại nạn thất thu<br /> thuế thu nhập cá nhân và tăng ngân sách nhà nước, đó cũng chính lá lý<br /> do đề tài: “Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình<br /> Định” được lựa chọn để nghiên cứu.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Trên cơ sở lý luận cơ bản về công tác quản lý thu thuế thu nhập<br /> cá nhân của Cục Thuế. Thông qua các báo cáo, số liệu về tình hình<br /> quản lý thuế TNCN qua các năm để phân tích, đánh giá từ đó đưa ra<br /> những giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu thuế TNCN, tăng cường<br /> chống thất thu thuế TNCN tại Cục Thuế tỉnh Bình Định.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> a. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> 2<br /> Công tác Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân<br /> b. Phạm vi nghiên cứu<br /> Nội dung quản lý thu thuế thu nhập cá nhân đối với các doanh<br /> nghiệp do Cục Thuế tỉnh Bình Định trực tiếp quản lý.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tế, sử dụng số liệu thu<br /> thập tại Cục Thuế tỉnh Bình Định và thông qua đó so sánh, phân tích,<br /> đối chiếu và thống kê trong quá trình nghiên cứu để khảo sát thực trạng<br /> công tác quản lý thu thuế TNCN.<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục các<br /> bảng biểu và tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 3 chương như<br /> sau:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế thu nhập cá<br /> nhân<br /> Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục<br /> Thuế tỉnh Bình Định<br /> Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế thu<br /> nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình Định.<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ<br /> THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA VIỆT NAM<br /> 1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN<br /> 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế TNCN<br /> a. Khái niệm về thuế TNCN<br /> Thuế TNCN là một loại thuế trực thu đánh vào thu nhập nhận<br /> được từ nhiều nguồn khác nhau của các cá nhân trong xã hội, trong một<br /> thời kỳ nhất định (thường là một năm).<br /> b. Đặc điểm của thuế TNCN<br /> c. Vai trò của thuế TNCN<br /> - Tạo lập nguồn tài chính cho ngân sách nhà nước.<br /> - Góp phần thực hiện công bằng xã hội.<br /> - Điều tiết thu nhập, tiêu dùng và tiết kiệm.<br /> - Góp phần phát hiện thu nhập bất hợp pháp.<br /> - Góp phần khắc phục nhược điểm của một số loại thuế khác.<br /> - Góp phần hạn chế sự thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp.<br /> 1.1.2. Nội dung cơ bản về thuế Thu nhập cá nhân<br /> a. Đối tượng nộp thuế<br /> Thuế TNCN thuộc loại thuế trực thu nên đối tượng chịu thuế<br /> cũng đồng thời là đối tượng nộp thuế. Theo Luật thuế TNCN đối tượng<br /> nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát<br /> sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu<br /> nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.<br /> b. Phương pháp tính thuế TNCN<br /> c. Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế<br /> v Thu nhập chịu thuế: Thu nhập từ kinh doanh; Thu nhập từ tiền<br /> lương, tiền công; Thu nhập từ đầu tư vốn; Thu nhập từ bản quyền; Thu<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản