intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tối ưu hóa giải thuật xử lý số học trong hệ mã hóa RSA

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
31
lượt xem
1
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tối ưu hóa giải thuật xử lý số học trong hệ mã hóa RSA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tối ưu hóa giải thuật xử lý số học trong hệ mã hóa RSA nghiên cứu lý thuyết về hệ mật mã hóa công khai RSA, xây dựng thuật toán tối ưu hóa nhằm tăng hiệu quả các phép tính toán với số nguyên lớn, từ ñó tăng tốc ñộ xử lý, tính bảo mật của hệ mã và thực hiện mã hóa – giải mã các tập tin văn bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tối ưu hóa giải thuật xử lý số học trong hệ mã hóa RSA

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> LƯƠNG KHÁNH TÝ<br /> <br /> T I ƯU HÓA GI I THU T X<br /> <br /> LÝ S<br /> <br /> H C<br /> <br /> TRONG H MÃ HÓA RSA<br /> <br /> Chuyên ngành : KHOA H C MÁY TÍNH<br /> Mã s<br /> <br /> : 60.48.01<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T<br /> <br /> Đà N ng - Năm 2012<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TSKH. TR N QU C CHI N<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH<br /> <br /> Ph n bi n 2: TS. TRƯƠNG CÔNG TU N<br /> <br /> Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn<br /> t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 03<br /> tháng 03 năm 2012<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> •<br /> <br /> Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng<br /> <br /> •<br /> <br /> Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng<br /> <br /> M<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> 1. Lý do ch n ñ tài<br /> Trong h u h t l ch s m t mã h c, khóa dùng trong các quá trình<br /> mã hóa và gi i mã ph i ñư c gi bí m t và c n ñư c trao ñ i b ng<br /> m t phương pháp an toàn khác (không dùng m t mã) như g p nhau<br /> tr c ti p hay thông qua m t ngư i ñưa thư tin c y. Vì v y quá trình<br /> phân ph i khóa trong th c t g p r t nhi u khó khăn, ñ c bi t là khi<br /> s lư ng ngư i s d ng r t l n. M t mã hóa khóa công khai ñã gi i<br /> quy t ñư c v n ñ này vì nó cho phép ngư i dùng g i thông tin m t<br /> trên ñư ng truy n không an toàn mà không c n th a thu n khóa t<br /> trư c.<br /> Trong m t mã h c, RSA là m t thu t toán m t mã hóa khóa công<br /> khai. Đây là thu t toán ñ u tiên phù h p v i vi c t o ra ch ký ñi n<br /> t ñ ng th i v i vi c mã hóa.Nó ñánh d u m t s ti n b vư t b c<br /> c a lĩnh v c m t mã h c trong vi c s d ng khóa công c ng. RSA<br /> ñang ñư c s d ng ph bi n trong thương m i ñi n t và ñư c cho là<br /> ñ m b o an toàn v i ñi u ki n ñ dài khóa ñ l n.<br /> H mã RSA th c hi n tính toán v i s nguyên l n, có th lên t i<br /> hàng trăm ch s .Đ ph c t p c a vi c gi i mã c a h mã này t l<br /> thu n v i ñ l n c a các s nguyên tham gia vào vi c t o khóa mã<br /> hóa và khóa công khai. Vì v y, ñ h mã ñư c an toàn c n tăng kích<br /> thư c c a s nguyên. V n ñ tăng kích thư c c a s nguyên s d n<br /> ñ n th i gian x lý chương trình mã hóa cũng tăng lên. M t khác<br /> thông tin mã hóa ngày càng ña d ng và có kh i lư ng l n ñòi h i h<br /> mã gi m thi u th i gian x lý.<br /> <br /> Bên c nh ñó, do ngày càng có nhi u công c , ph n m m h tr<br /> nh m tìm cách b khóa ñ l y c p các thông tin vì th h mã c n<br /> ñư c nâng c p tính b o m t.<br /> Đó là nh ng lý do mà tôi ch n nghiên c u và th c hi n ñ tài<br /> “T i ưu hóa gi i thu t x lý s h c trong h mã hóa RSA”dư i s<br /> hư ng d n c a th y giáo PGS.TSKH. Tr n Qu c Chi n.<br /> 2. M c ñích nghiên c u<br /> M c tiêu c a ñ tài là nghiên c u lý thuy t v h m t mã hóa<br /> công khai RSA, xây d ng thu t toán t i ưu hóa nh m tăng hi u qu<br /> các phép tính toán v i s nguyên l n, t ñó tăng t c ñ x lý, tính<br /> b o m t c a h mã và th c hi n mã hóa – gi i mã các t p tin văn b n.<br /> 3. Đ i tư ng và ph m vinghiên c u<br /> * Đ i tư ng nghiên c u<br /> Nghiên c u lý thuy t cơ b n v h mã hóa công khai, ñ c bi t h<br /> mã hóa RSA là ñ i tư ng nghiên c u chính c a ñ tài nh m phát<br /> hi n các phép toán x lý s h c c n t i ưu.T ñó, bư c ñ u ñư c th<br /> nghi m h mã hóa RSA cho k t qu t i ưu hóa.<br /> * Ph m vi nghiên c u<br /> Trong ph m vi nghiên c u c a ñ tài này, tác gi th c hi n t i ưu<br /> hóa v i m t s phép toán s nguyên l n và xây d ng ng d ng mã<br /> hóa - gi i mã t p tin văn b n.<br /> Đ tài còn trong ph m vi ñưa ra gi i pháp, vì v y ñ<br /> <br /> ng d ng<br /> <br /> vào th c ti n c n có nhi u th i gian hơn n a.<br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> - Thu th p và phân tích các tài li u sơ c p, tài li u trên Internet<br /> liên quan ñ n ñ tài.<br /> - Th o lu n, l a ch n hư ng gi i quy t v n ñ .<br /> <br /> - Tìm hi u các thu t toán x lý s nguyên l n c a h mã hóa<br /> công khai RSA.<br /> - T i ưu hóa các phép toán x lý s h c c a h mã RSA làm tăng<br /> kh năng x lý<br /> <br /> t ng bư c.<br /> <br /> - Th c nghi m cài ñ t ng d ng ñ ñánh giá và so sánh k t qu<br /> trư c và sau khi t i ưu hóa.<br /> 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n<br /> * Ý nghĩa khoa h c<br /> K t qu nghiên c u có th làm tài li u tham kh o cho vi c phân<br /> tích các thu t toán c a h mã hóa RSA.<br /> Ph n nghiên c u lý thuy t s ñưa ra m t cách nhìn t ng quát v<br /> mã hóa công khai và v n ñ t i ưu hóa phép toán x lý s h c v i s<br /> nguyên l n trong h mã RSA.<br /> * Ý nghĩa th c ti n<br /> Cài ñ t th nghi m các phép tính toán v i s nguyên có giá tr<br /> l n và s d ng thu t toán t i ưu hóa xây d ng ng d ng mã hóa –<br /> gi i mã các t p tin văn b n.<br /> 6. C u trúc c a lu n văn<br /> Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và tài li u tham kh o trong lu n<br /> văn g m có các chương như sau :<br /> Chương 1 : Lý thuy t và th c ti n mã hoá d li u<br /> Chương 2 : Phân tích cơ ch ho t ñ ngc a h mã v i khóa công<br /> khai<br /> Chương 3 : T i ưu hóa gi i thu t x lý s h c và cài ñ t th<br /> nghi m h m t mã RSA<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản