intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh - từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ hiện nay

Chia sẻ: Tomhum999 Tomhum999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
9
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh - từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn là thông qua việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về thanh tra trong quản lý nhà nước; về đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ hiện nay, đề xuất những giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh nói chung và Thanh tra tỉnh Phú Thọ nói riêng, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính và sự nghiệp đổi mới của địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: Đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh - từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ hiện nay

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ---/--- ---/--- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TRUNG KIÊN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN: ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TỈNH - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 8 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Hà Nội – 2020 1
 2. Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngườihướngdẫnkhoahọc: T.S. ĐÀM BÍCH HIÊN Phảnbiện 1: TS. BÙI THỊ THANH THÚY Học viện Hành chính QuốcGia Phảnbiện 2: TS. NGUYỄN TUẤN KHANH Viện chính sách và khoa học thanh tra Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp D, Nhà A- Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Thờigian: vào hồi14 giờ00 phút, ngày 13 tháng 8 năm 2020 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính quốc gia Hoặc trên trang Web Ban QLĐT Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 2
 3. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong gần 75 năm qua, ngành Thanh tra Việt Nam mà tiền thân là Ban thanh tra đặc biệt được thành lập theo Sắc lệnh 64/SL ngày 23.11.1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh đáp những yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Hoạt động thanh tra thực sự là công cụ hiệu quả phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước trong phát hiện sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để có kiến nghị hoàn thiện đồng thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm, tiêu cực, tham nhũng bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích và kết quả đạt được, tổ chức và hoạt động thanh tra thời gian qua vẫn còn những khuyết điểm, bất cập như: Tổ chức thanh tra còn chưa hợp lý; hoạt động thanh tra còn chồng chéo trùng lặp cả về phạm vi, đối tượng; quyền hạn của thanh tra còn hạn chế dẫn tới các kết luận, kiến nghị thanh tra chưa được thực hiện nghiêm chỉnh; một bộ phận thanh tra viên, công chức trong các cơ quan thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu về đạo đức, bản lĩnh cách mạng cũng như kiến thức kỹ năng nghề nghiệp trong thực thi công vụ được giao…Chính những khuyết điểm, bất cập ấy đã ảnh hưởng không tốt đến hoạt động thanh tra, chưa đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước và kỳ vọng của nhân dân đối với ngành Thanh tra. Trong thời gian tới, cùng với tiến trình cải cách toàn diện bộ máy nhà nước phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng thì việc đổi mới về tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra nói chung và Thanh tra tỉnh nói riêng là một tất yếu khách quan được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách tích cực, khẩn trương. Xuất phát từ tình hình trên, tác giả đã chọn đề tài: “Đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh - từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ hiện nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài luận văn Thứ nhất, công trình khoa học về tổ chức bộ máy nhà nước liên quan đến thanh tra nhà nước - “Bàn về kiểm tra, kiểm soát”[13]của V.I lê Nin.Trong tác phẩm này, V.I Lê Nin đã phân tích chỉ rõ vai trò, ý nghĩa to lớn của việc kiểm tra, kiểm soát quyền lực nhà nước trong đó có thanh tra là một công cụ hữu hiệu, sắc bén không thể thiếu được. 3
 4. - “Bàn về Nhà nước và Pháp luật”[11]của Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm sâu sắc của Người về nhà nước, pháp luật và vấn đề tổ chức xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân. - “Lịch sử Nhà nước pháp quyền Việt Nam’’[20] của Đinh Gia Trinh đã làm rõ lịch sử ra đời và quá trình phát triển của Nhà nước pháp quyền Việt Nam. - Nhà nước và Pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới’’ [23]của TS Đào Trí Úc đã làm rõ cơ sở ý luận và thực tiễn vè nhà nước và pháp luật ở nước ta hiện nay. Thứ hai, các công trình khoa học nghiên cứu về tổ chức hoạt động thanh tra - “Những vấn đề pháp lý cơ bản của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra nhà nước Việt Nam” [6], Nxb Công an nhân dân 1998 của Tiến sỹ Phạm Tuấn Khải. Công trình này trên cơ sở làm rõ lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh tra, tác giả đã đánh giá thực trạng hoạt động thanh tra ở Việt Nam đồng thời đưa ra các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra nước ta hiên nay. - Đề tài khoa học cấp nhà nước (2002) do Ông Trần Đức Lượng thực hiện là: “Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước’’[8]. Trông đề tài này tác giả đã phân tích vị trí, vai trò, đặc điểm của thanh tra trong quản lý nhà nước, từ đó dánh giá thực trạng việc thanh tra, kiểm tra trong quản lý nhà nước ở nước ta và đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế thanh tra kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới. - “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra nhà nước cấp tỉnh- thực tiễn ở tỉnh Đồng Nai (2003). Trong công trình này tác giả đã phân tích cơ sở lý luận về thanh tra, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra nhà nướccấp tỉnh ở tỉnh Đồng Nai đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của các tổ chức thanh tra cấp tỉnh. - “Đổi mới tổ chức và hoạt động ngành thanh tra nhằm tăng cường năng lực phòng chống tham nhũng’’(2011) của Viện Khoa học thanh tra - Thanh tra Chính phủ. - “Đổi mới tổ hức và hoạt động của Thanh tra nhà nước tỉnh Sơn La”, Luận án Tiến sỹ Luật học Nguyễn Việt Hà 2015. - “Nghiệp vụ công tác thanh tra – Chương trình cơ bản’’[21] của Trường cán bộ Thanh tra, Nxb Thống kê 2016. Cuốn sách đã trình bày hệ thống về tổ chức và hoạt động bộ máy thanh tra và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng chống tham nhũng. Đây là tài liệu quan trọng và cần tiết phục vụ cho đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCC, Thanh tra viên trong bộ máy thanh tra nhà nước. 4
 5. - “Giáo dục pháp luật cho đội ngũ Thanh tra viên ở Việt Nam hiện nay”, Luận án Tiến sĩ Quản lý công của Nguyễn Hữu Luận 2019[7]. Trong luận án, tác giả đã đề cập tổ chức hoạt độngcủa bộ máy thanh tra nhà nước và đưa ra quan điểm và các giải pháp giáo dục pháp luật cho đội ngũ Thanh tra viên ở Việt Nam hiện nay. Nhìn chung các công trình nghiên cứu trên đã có nhiều đóng góp về mặt lý luận về đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra trên mỗi khía cạnh hoặc góc độ nhất định. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu về đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh Phú Thọ.Vì vậy, việc tác giả lựa chọn đề tài: “ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh- từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ hiện nay’’ là mang tính cấp thiết xét dưới góc độ lý luận và thực tiễn. Trong qua trình nghiên cứu tác giả chọn lọc, kế thừa những thành quả khoa học của các công trình nghiên cứu trước. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu của luận văn Thông qua việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về thanh tra trong quản lý nhà nước; về đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ hiện nay, tác giả đề xuất những giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh nói chung và Thanh tra tỉnh Phú Thọ nói riêng, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính và sự nghiệp đổi mới của địa phương. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn Luận văn tập trung giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu sau: - Làm rõ cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh cũng như lý luận về đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh. - Đánh giá thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh ở tỉnh Phú Thọ đồng thời chỉ ra những thành tựu đạt được và hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh ở tỉnh Phú Thọ. - Đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh và Thanh tra tỉnh Phú Thọ. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận văn là đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh từ thực tiễn ở tỉnh Phú Thọ hiện nay. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận văn nghiên cứu về đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh ở trên một địa bàn cụ thể là tỉnh Phú Thọ. 5
 6. - Về thời gian: Từ 2016 đến nay. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhà nước nói chung và Thanh tra tỉnh nói riêng hiện nay. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu luận văn sử dụng các phương pháp khảo sát thực tiễn, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp quy nạp và diễn dịch, phương pháp lịch sử và lôgíc, phương pháp hệ thống - cấu trúc, phương pháp thống kế, so sánh… Cụ thể: - Phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp quy nạp và diễn dịch, phương pháp lịch sử và lôgíc được sử dụng bao quát trong tất cả các chương, mục của luận án để tìm hiểu, phát hiện, luận giải một cách thuyết phục các nội dung liên quan đến chủ đề luận văn. - Phương pháp lịch sử và lôgíc được sử dụng trong chương 1, chương 2 và chương 3 của luận văn nhằm nhận diện và đánh giá đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh . - Phương pháp thống kê: được sử dụng trong lời nói đầu, chương 1 và 2 của luận văn nhằm tập hợp, đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và đánh giá thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Phú Thọ. - Phương pháp khảo sát thực tiễn được sử dụng để khảo sát, đánh giá thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Phú Thọ. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Đóng góp mới về mặt lý luận Nghiên cứu góp phần làm rõ cơ sở lý luận của tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh, khẳng định thanh tra là nội dung, chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước; là phương thức bảo đảm pháp chế, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước; là công cụ bảo đảm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 6.2. Về mặt thực tiễn Luận văn khái quát được quá trình hình thành, phát triển của Thanh tra tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách cụ thể và sâu sắc về thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Phú Thọ, luận văn làm rõ được những 6
 7. ưu điểm cần phát huy; những hạn chế cần khắc phục. Luận văn cũng chỉ ra nguyên nhân của hạn chế và đề xuất một sốgiải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh nói chung và Thanh tra tỉnh Phú Thọ nói riêng. Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa thực tiễn trong việc kiến nghị hoàn thiện quy định về thanh tra nói chung và quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh nói riêng ở Việt Nam hiện nay. 7. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận về đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Chương 2: Thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh ở tỉnh Phú Thọ hiện nay Chương 3: Quan điểm, giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh và Thanh tra tỉnh Phú Thọ hiện nay 7
 8. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TỈNH 1.1. Khái quát về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí vai trò của Thanh tra tỉnh 1.1.1.1 Khái niệm Thanh tra tỉnh Trong hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước đó có Thanh tra tỉnh, do vậy có thể đưa ra khái niệm về Thanh tra tỉnh như sau: “Thanh tra tỉnh là cơ quan quản lý hành chính nhà nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo qui định của pháp luật”. 1.1.1.2. Đặc điểm của Thanh tra tỉnh Đặc điểm chung như các cơ quan hành chính, đó là: - Thanh tra tỉnh được thành lập để thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước, nghĩa là thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành. Hoạt động chấp hành và điều hành của Thanh tra tỉnh là hoạt động được tiến hành trên cơ sở Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và để thực hiện pháp luật. - Hoạt động của Thanh tra tỉnh mang tính tường xuyên, liên tục và tương đối ổn định, là cầu nối trực tiếp đưa đường lối, chính sách, pháp luật vào cuộc sống. - Thẩm quyền của Thanh tra tỉnh chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp hành và điều hành và thẩm quyền ấy được qui định trong các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, trong Luật Thanh tra, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng… - Thanh tra tỉnh chịu sự giám sát, kiểm tra của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh và chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đặc điểm đặc thù của Thanh tra tỉnh: - Thanh tra tỉnh là cơ quan Thanh tra nhà nước được thành lập theo cấp hành chính ở cấp tỉnh. - Thanh tra tỉnh là bộ phận cấu thành hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh. - Thanh tra tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “Song trùng trực thuộc” hay nói cách khác là tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “Hai chiều trực thuộc”. 8
 9. - Thanh tra tỉnh có tính độc lập tương đối trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ của mình do pháp luật qui định. 1.1.1.3. Vị trí, vai trò của Thanh tra tỉnh trong bộ máy hành chính Nhà nước - Vị trí của Thanh tra tỉnh trong bộ máy hành chính nhà nước “Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo qui định của pháp luật. 2. Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên. 3. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ”[14]. - Vai trò của Thanh tra tỉnh Thứ nhất, Thanh tra tỉnh có vai trò quan trọng trong kiểm soát quyền lực trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước thông qua việc tiến hành thanh tra, thanh tra là một chức năng thiết yếu, quan trọng trong quản lý nhà nước, thực hiện xem xét, đánh giá và xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật qui định. Thứ hai, Thanh tra tỉnh có vai trò to lớn trong kiểm soát quyền lực thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ của công dân do pháp luật qui định đồng thời là phương thức để công dân phản ánh, thông tin đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hiện tượng, hành vi sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong xã hội, đây cũng là phương thức để công dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, kiểm soát quyền lực trong bộ máy nhà nước. Thứ ba, Thanh tra tỉnh có vai trò to lớn thông qua hoạt động phòng chống tham nhũng. Phòng chống tham nhũng là trách nhiệm các cơ quan nhà nước và toàn xã hội, phòng chống tham nhũng được thực hiện bằng nhiều biện pháp, với nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau, trong đó có cơ quan Thanh tra nhà nước. 1.1.2. Tổ chức của Thanh tra tỉnh Tổ chức của Thanh tra tỉnh gồm có: - Lãnh đạo của Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra và không quá 3 Phó Chánh Thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Thanh tra tỉnh. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, hiểu biết, trình độ và các 9
 10. điều kiện khác do Thanh tra Chính phủ qui định và sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh trước pháp luật về nhiệm vụ được giao, khi Chánh Thanh tra vắng mặt, một Phó Chanh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra tỉnh. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các Phó Chánh Thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Chánh Thanh tra khi đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, hiểu biết, trình độ và các điều kiện khác do Thanh tra Chính phủ qui định. - Tổ chức các Phòng chuyên môn của Thanh tra tỉnh Các Phòng chuyên môn của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh trên cơ sở căn cứ vào hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ và phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh, thường có các phòng sau: Văn phòng Thanh tra tỉnh; Phòng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng Thanh tra kinh tế; Phòng Thanh tra Nội chính- Văn xã; Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng; Phòng đôn đốc sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 1.1.3. Hoạt động của Thanh tra tỉnh - Về chức năng, Thanh tra tỉnh có chức năng quản lý nhà nước về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo qui định pháp luật. - Về nhiệm vụ, quyền hạn: quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vị quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; các doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo qui định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 1.2. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh 1.2.1. Khái niệm đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Khái niệm đổi mới tổ chức Thanh tra tỉnh: “Đổi mới tổ chức Thanh tra tỉnh là việc hoàn thiện hoặc sắp xếp, bố trí lại các bộ phận cấu thành Thanh tra tỉnh nhằm 10
 11. bảo đảm cho mỗi bộ phận và cả hệ thống tổ chức của Thanh tra tỉnh đạt được hiệu suất tổng thể cao hơn, phối hợp với nhau tốt hơn”. Đổi mới hoạt động Thanh tra tỉnh là “Duy trì và phát huy những hoạt động của Thanh tra tỉnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp, hiệu quả; thay đổi cái xấu, những hoạt động chưa phù hợp, hiệu quả, khắc phục tình trạng lạc hậu đáp ứng yêu cầu của sự phát triển và đòi hỏi ngày càng cao của công tác thanh tra trong quản lý hành chính Nhà nước và đổi mới bộ máy Nhà nước”. 1.2.2. Nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh Thứ nhất, tiếp tục đổi mới thể chế về tổ chức và hoạt động của thanh tra, trong đó tập trung sửa đổi Luật Thanh tra 2010, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân và ban hành các Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật này (khi được Quốc Hội thông qua); Thứ hai, tập trung xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức hệ thống cơ quan thanh tra đảm bảo tập trung thống nhất theo cấp hành chính và theo ngành, lĩnh vực đảm bảo tinh gọn hiệu lực, hiệu quả trong các cơ quan thanh tra hành chính; Thứ ba, đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan Thanh tra theo cấp hành chính tập trung chuyển sang thực hiện chức năng đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, của đội ngũ cán bộ công chức; đề xuất hoàn thiện về cơ chế, chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Thứ tư, đổi mới về công tác qui hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ công chức; tích cực rà soát sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ công chức thanh tra, nhất là công chức lãnh đạo, đội ngũ Thanh tra viên cho phù hợp với yêu cầu thực hiện chức trách nhiệm vụ và tiêu chuẩn ngạch bậc do pháp luật qui định; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng bằng các hình thức phù hợp nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ có đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có kỹ năng, có kinh nghiệm thực tiễn. 1.2.3. Yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Thứ nhất, đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh phải quán triệt một cách đầy đủ và sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, củng cố hoàn thiện bộ máy Nhà nước, về công tác thanh tra. Thứ hai, đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh là một nhu cầu bức thiết, là một tất yếu khách quan nhưng phải được tiến hành một cách khoa học, thận trọng không thể tùy tiện, nóng vội, chủ quan duy ý chí. 11
 12. Thứ ba, đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh phải tiến hành bằng nhiều giải pháp đồng bộ từ xây dựng, sửa đổi các Nghị quyết của Tỉnh ủy, ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đến rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy cũng như củng cố, tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động của Thanh tra tỉnh trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật qui định phù hợp với thực tế của tỉnh. Thứ tư, đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, sự quan tâm phối hợp của các đoàn thể Nhân dân trong tỉnh, cần phải tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và tiếp thu, học tập kinh nghiệm có chọn lọc những yếu tố hợp lý, khoa học trong đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra của các nhành, các địa phương trong cả nước, đảm bảo phù hợp với điều kiện của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh trước hết là trách nhiệm của toàn thể cán bộ công chức, viên chức Thanh tra tỉnh. 1.3. Các đảm bảo đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra tỉnh 1.3.1. Đảm bảo về kinh tế 1.3.2. Đảm bảo về chính trị 1.3.3. Đảm bảo về tư tưởng 1.3.4. Đảm bảo về pháp luật Tiểu kết chương 1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh, rút ra một số kết luận sau: Thứ nhất, hoạt động thanh tra là hoạt động kiểm tra xem xét việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thường được thực hiện bởi một cơ quan chuyên trách theo một trình tự, thủ tục do pháp luật quy định (chủ yếu do Luật thanh tra) nhằm kết luận đúng, sai, đánh giá ưu khuyết điểm, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thứ hai, trải qua 75 năm hoạt động và phát triển Thanh tra Việt Nam luôn thể hiện được vai trò là phương thức thực hiện chức năng quản lý nhà nước, bảo đảm pháp chế, bảo đảm thực hiện các quyền và tự do của công dân; cùng với thể hiện rõ vai trò của mình Thanh tra Việt Nam còn thể hiện vị trí là một cơ quan không thể thiếu được trong hệ thống cơ quan hành pháp. Trong 75 năm qua, hệ thống cơ quan 12
 13. thanh tra nói chung và Thanh tra tỉnh nói riêng đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được công tác thanh tra trong đó có Thanh tra tỉnh vẫn có những hạn chế, khuyết điểm nhất định. Thứ ba, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra và Thanh tra tỉnh là một đòi hỏi bức thiết và phù hợp với đường lối đổi mới bộ máy nhà nước của Đảng và Nhà nước ta. Quả trình đổi mới phải đảm bảo các yêu và cần phải có các điều kiện đảm bảo về kinh tế, chính trị, tư tưởng, pháp luật đồng thời phải tiếp thu học tập có chọn lọc kinh nghiệm của các nước, các địa phương phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam nói chung và ở mỗi tỉnh nói riêng. 13
 14. Chương 2 THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TỈNH, TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 2.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ ảnh hưởng tới đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh 2.1.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Phú Thọ 2.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ 2.1.3.Các nhân tố ảnh hưởng khác 2.2. Quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra nhà nước tỉnh ở tỉnh Phú Thọ - Thời gian từ 7/9/2016 đến 21/10/2018 Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do pháp luật thanh tra quy định và Quyết định số số 2149/2015/ QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ, ngày 23/9/2015 Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định số 101/ QĐ-TTr quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Phú Thọ. Theo đó, Thanh tra tỉnh Phú Thọ được cơ cấu thành 6 Phòng trực thuộc gồm: Văn phòng Thanh tra tỉnh, Phòng Thanh tra số 1, Phòng thanh tra số 2, Phòng Thanh tra số 3, Phòng Thanh tra số 4, Trung tâm Thông tin tư liệu thanh tra là đơn vị sự nghiệp phục vụ hoạt động cho mọi hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động của Thanh tra tỉnh. - Thời gian từ 22/10/ 2018 đến nay Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh không thay đổi nhưng về tổ chức của Thanh tra tỉnh gồm có: Văn phòng, Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo1, Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 2, Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, Trung tâm Thông tin tư liệu thanh tra ( đơn vị sự nghiệp). Tổng số biên chế của Thanh tra tỉnh Phú Thọ có 50 người trong đó Công chức có 36( trong đó có 31 Thanh tra viên), viên chức có 14 và phân loại cán bộ công chức của Thanh tra tỉnh Phú thọ về trình độ Đại học đạt 84,2%, trình độ cao học 15,8% ; trong 31 người là TTV thì 58% TTV, 35,48% TTV chính, 6,45% TTVCC so với khi mới tái lập tỉnh (1997) đã có sự lớn mạnh vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Do vậy, từ 1997 đến năm nay, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần được Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc và Thanh tra tỉnh Phú Thọ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba và Huân chương Độc lập hạng 3. 14
 15. 2.3. Đánh giá về đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh ở tỉnh Phú Thọ (từ năm 2015 đến nay) 2.3.1. Kết quả đạt được - Về đổi mới cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh ở tỉnh Phú Thọ Thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 10/2018: Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã mạnh dạn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bỏ Phòng tiếp dân và Phòng giải quyết khiếu nại tố cáo mà chuyển chức năng nhiệm vụ này cho các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo số 1, 2, 3, 4; Các Phòng Thanh tra không tổ chức theo lĩnh vực như: Phòng Thanh tra kinh tế, Phòng Thanh tra Nội chính, văn xã mà tổ chức thành các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo số 1, 2, 3, 4; Thành lập thêm Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra; Tổ chức Trung tâm tư liệu thanh tra không để hoạt động này trong Văn phòng; việc bố trí sặp xếp biên chế cho các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của từng đơn vị. Về đội ngũ cán bộ công chức, tuyệt đại đa số có phẩm chất tốt, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Vì vậy, Thanh tra tỉnh Phú Thọ chỉ trong hơn 15 năm từ lúc tái lập tỉnh với hơn 20 cán bộ công chức, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cực kỳ khó khăn thiếu thốn, đến nay đội ngũ đã vững vàng, cơ sở vật chất cơ bản đầy đủ, hoạt động đã đi vào nề nếp, hiệu quả. Thời gian từ 11/2018 đến nay: Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã thu gọn từ 4 Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo xuống còn 2 Phòng để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo lĩnh vực và địa bàn được phân công thể hiện tinh thần cải cách hành chính giảm đầu mối và biên chế là công chức lãnh đạo Phòng; Về đội ngũ cán bộ công chức đã được tăng cường thông qua tuyển dụng, điều động, luân chuyển từ các cơ quan khác đến tuyệt đại đa số có phẩm chất tốt, có chuyên môn nghiệp vụ được sắp xếp bố trí hợp lý theo vị trí việc làm, theo đúng ngạch bậc đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ. - Về đổi mới hoạt động của Thanh tra tỉnh ở tỉnh Phú Thọ Thanh tra tỉnh Phú Thọ tích cực đổi mới về mọi hoạt động như: về thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra,về thanh tra kinh tế xã hội, về công tác thanh tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng, về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Do vậy hàng năm đều hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, kết quả 15
 16. năm sau cao hơn năm trước. 2.3.2. Hạn chế trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh ở tỉnh Phú Thọ - Về cơ cấu tổ chức Công tác tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện và nhất là Thanh tra của một số Sở bị buông lỏng, tổ chức và hoạt động mang tính hình thức chưa đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất không đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong quản lý nhà nước ở địa phương. Về biên chế của Thanh tra tỉnh chưa đáp ứng với thực tế; công tác đào đạo, quy hoạch, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo Thanh tra tỉnh ở tỉnh chưa hợp lý; trình độ chuyên môn chưa cao, trình độ lý luận chính trị phần lớn là trung cấp; trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học còn nhiều hạn chế; một số ít cán bộ, thanh tra viên bản lĩnh chưa cao, còn ngại va chạm, thậm chí nể nang khi thanh tra. - Về hoạt động thanh tra Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra của các Phòng chuyên môn trong Thanh tra nhà nước tỉnh chưa được quan tâm và tổ chức thực hiện thường xuyên, tích cực; chưa quan tâm đúng mức tới việc tiến hành thanh tra trách nhiệm, công vụ đối với thủ trưởng các cơ quan; Việc xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra tỉnh vẫn còn có những hạn chế cần khắc phục. - Nguyên nhân của hạn chế Về khách quan, do tỉnh Phú Thọ còn nhiều khó khăn, kinh tế phát triển chưa cao và bền vững nên đời sống cán bộ, nhân dân còn nhiều khó khăn nên ý thức pháp luật một bộ phận không nhỏ chưa cao, vi phạm pháp luật, tai tệ nạn xã hội còn nhiều; Pháp luật nói chung và pháp luật thanh tra luôn thay đổi về vị trí, cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra nói chung, thanh tra tỉnh nói riêng nên gây khó khăn cho việc xây dựng cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh. Về chủ quan Thanh tra tỉnh Phú Thọ chưa quan tâm, tập trung vào việc hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở và hoạt động thanh tra của các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành do đó ở một số cơ quan, việc tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra còn mang tính hình thức, chưa phát huy được tác dụng; Về biên chế của Thanh tra tỉnh còn ít chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế; công tác đào đạo, quy hoạch, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo Thanh tra tỉnh chưa hợp lý ; Việc phát động các phòng trào thi đua và công tác khen thưởng kỷ luật chưa được quan tâm đúng mức và duy trì thường xuyên. 16
 17. Tiểu kết luận chương 2 Nghiên cứu thực trạng đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Phú Thọ từ năm 2015 đến nay, rút ra một số nhận xét như sau: Trong 5 năm trở lại đây Thanh tra tỉnh đã có những tiến bộ mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động, thể hiện ở một số kết quả nổi bật là: - Về cơ cấu tổ chức cơ bản hợp lý đặc biệt Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Phòng đôn đốc, xử lý sau thanh tra là hoàn toàn phù hợp với thực tế hiện nay và là điểm mới đáng ghi nhận của Thanh tra tỉnh Phú Thọ so với Thanh tra các tỉnh trong cả nước. - Thanh tra tỉnh đã tích cực tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra nhất là trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội theo đúng quy trình hoạt động thanh tra đã góp phần tích cực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân vi phạm củng cố lòng tin trong nhân dân - Công tác đôn đốc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra nói chung đặc biệt là thu hồi kinh tế đạt tỷ lệ cao đã từng bước đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Thanh tra tỉnh. Song bên cạnh đó, đổi mới tố chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định.Đó là: Công tác tổ chức và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra chưa được quan tâm đúng mức, kết quả hạn chế; thực hiện thanh tra trách nhiệm và thanh tra phòng chống tham nhũng chưa được tiến hành thường xuyên kết quả đạt thấp chưa đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của cán bộ và nhân dân; công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ chưa tích cực nên một số cán bộ, công chức của Thanh tra tỉnh Phú Thọ năng lực chuyên môn còn hạn chế chưa đáp ứng được đòi hỏi của công vụ được giao. Để phát huy những thành tích đã được, khắc phục những khuyết điểm hạn chế nhằm phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới, đòi hỏi Thanh tra tỉnh nói chung và Thanh tra tỉnh Phú Thọ nói riêng phải tiếp tục quán triệt các quan điểm và những giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động nhất định. 17
 18. CHƯƠNG 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TỈNH - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY 3.1. Quan điểm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh 3.1.1. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh phải gắn với việc tiếp tục cải cách nền hành chính Nhà nước, phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước trong điều kiện mới. 3.1.2. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh là một yêu cầu cấp thiết nhưng không nóng vội mà phải theo lộ trình cụ thể, từng bước vững chắc phù hợp với đổi mới hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng và hội nhập quốc tế hiện nay. 3.2. Các giải pháp chung tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh 3.3.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thanh tra và Thanh tra tỉnh 3. 2. 3. Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Thanh tra tỉnh 3.2.4. Đổi mới xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức thanh tra 3.2.5. Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào hoạt động thanh tra 3.3. Các giải pháp riêng tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Phú Thọ 3.3.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ngoài ra cũng cần chú ý đến việc tuyên truyền để Nhân dân tham gia thực hiện việc giám sát, phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền các vi phạm trong hoạt động của các cơ quan thanh tra và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 18
 19. 3.3.2. Đổi mới nội dung, phương pháp thanh tra, nâng cao chất lượng ban hành các kết luận thanh tra - Thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc xây dựng, phê duyệt, định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. - Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, qua đó phát hiện, xử lý vi phạm và kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý. - Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của Trưởng đoàn thanh tra, lựa chọn Trưởng đoàn thanh tra có năng lực tổ chức, triển khai thực hiện cuộc thanh tra, nâng cao chất lượng báo cáo thanh tra. - Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động thanh tra bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, kịp thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong các hoạt động thanh, kiểm tra, điều tra, để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra. 3.3.3. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra - Thực hiện nghiêm túc các hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; - Phối hợp tốt giữa Thanh tra tỉnh với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;. - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp đối với công tác thanh tra, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. - Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và công khai kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh. - Đưa nội dung kết quả, hiệu quả hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra. 19
 20. 3.3.4. Củng cố, kiện toàn, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Thanh tra tỉnh - Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật về thanh tra để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. - Nâng cao chất lượng đội ngũ Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thông qua việc thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm cho họ, nhất là về kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng tham mưu, nâng cao bản lĩnh trong việc ban hành kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. - Thanh tra tỉnh phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ và tổng kết hàng năm, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá trên cơ sở chú trọng đến kết quả, hiệu quả công việc được giao, coi trọng công tác thi đua, khen thưởng và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có vi phạm, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. - Bố trí đủ biên chế công chức làm công tác thanh tra tại Thanh tra tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao theo hướng biên chế của các tổ chức thanh tra được xác định trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh được UBND tỉnh giao. 3.3.5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại, phù hợp cho Thanh tra tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thanh tra nhằm phục vụ tốt cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cụ thể đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng, hiện đại hóa phương tiện, điều kiện làm việc đồng thời đảm bảo về kinh phí hoạt động của Thanh tra tỉnh hàng năm. Tiểu kết chương 3 Trong quá trình phát triển, Thanh tra tỉnh đã giữ vai trò quan trọng trong những thành tựu phát triển kinh tế xã hội đất nước và của tỉnh.Tuy trong những năm qua đã có những đổi mới song trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh vẫn còn những hạn chế bất cập. Trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam và thực hiện quá trình cải cách hành chính nhà nước đòi hỏi Thanh tra tỉnh nói chung và Thanh tra tỉnh Phú Thọ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tổ chức và hoạt 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2