Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
34
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những vướng mắc, khó khăn và những hạn chế để đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự, đặc biệt là trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ án hình sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> DƢƠNG THỊ NGỌC LOAN<br /> <br /> b¶o ®¶m quyÒn con ng-êi<br /> trong giai ®o¹n khëi tè, ®iÒu tra<br /> vô ¸n h×nh sù cña viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> DƢƠNG THỊ NGỌC LOAN<br /> <br /> b¶o ®¶m quyÒn con ng-êi<br /> trong giai ®o¹n khëi tè, ®iÒu tra<br /> vô ¸n h×nh sù cña viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n<br /> Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự<br /> Mã số: 60 38 01 04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. PHẠM MẠNH HÙNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các bảng<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 4<br /> Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ BẢO<br /> ĐẢM QUYỀN CON NGƢỜI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN<br /> DÂN TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA CÁC VỤ<br /> ÁN HÌNH SỰ .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm quyền con người, quyền con người và bảo đảm quyền<br /> <br /> con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sựError! Bookmark not<br /> 1.1.1. Khái niệm quyền con người ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2.<br /> <br /> Quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ án hình sựError! Bookmark<br /> <br /> 1.1.3. Bảo đảm quyền con người trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ<br /> án hình sự ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.<br /> <br /> Vị trí, vai trò bảo đảm quyền con ngƣời của Viện kiểm sát<br /> <br /> nhân dân trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ án hình sựError! Bookma<br /> 1.2.1. Vai trò bảo đảm quyền con người của Viện kiểm sát nhân dân<br /> trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Vai trò bảo đảm quyền con người của Viện kiểm sát trong giai<br /> đoạn điều tra vụ án hình sự ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.<br /> <br /> Khái quát các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về đảm<br /> quyền con ngƣời trong giai đoạn khởi tố - điều tra vụ án hình<br /> sự của Viện kiểm sát nhân dân qua các giai đoạn lịch sử trƣớc<br /> <br /> khi ban hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003Error! Bookmark not define<br /> 1.3.1. Giai đoạn trước khi ban hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân<br /> năm 1960 ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1<br /> <br /> 1.3.2. Giai đoạn từ 1960 đến trước khi BLTTHS 1988 ra đờiError! Bookmark not de<br /> <br /> 1.3.3. Giai đoạn từ 1988 đến trước khi có Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003Error! Bookma<br /> Chƣơng 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ<br /> NĂM 2003 VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM<br /> QUYỀN CON NGƯỜI TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ, ĐIỀU<br /> <br /> TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNError! Bookmark<br /> 2.1.<br /> <br /> Những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về việc<br /> bảo đảm quyền con ngƣời trong giai đoạn khởi tố - điều tra các<br /> vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dânError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1. Hoạt động bảo đảm quyền con người của Viện kiểm sát nhân dân<br /> trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Hoạt động bảo đảm quyền con người của Viện kiểm sát nhân dân<br /> trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Về mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan điều tra<br /> trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sựError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.<br /> <br /> Thực tiễn hoạt động bảo đảm quyền con người của Viện Kiểm sát<br /> <br /> nhân dân trong các giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sựError! Bookmark n<br /> 2.2.1.<br /> <br /> Những kết quả đạt được trong việc bảo đảm quyền con người của<br /> <br /> Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sựError! Bookm<br /> 2.2.2.<br /> <br /> Những hạn chế trong hoạt động bảo đảm quyền con người của Viện<br /> <br /> kiểm sát nhân dân trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sựError! Bookmark n<br /> Chƣơng 3: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ<br /> TỤNG HÌNH SỰ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG<br /> CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT<br /> NHÂN DÂN TRONG VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON<br /> NGƢỜI TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA CÁC<br /> VỤ ÁN HÌNH SỰ ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.<br /> <br /> Hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sựError! Bookmark not d<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3.1.1. Hoàn thiện một số nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sựError! Bookmark not<br /> 3.1.2. Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan<br /> đến nhiệm vụ, quyền hạn, và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân<br /> dân trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ án hình sự nhằm bảo<br /> đảm quyền con người ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.<br /> <br /> Một số giải pháp khác nhằm nâng cao vai trò của viện kiểm sát<br /> nhân dân trong việc bảo đảm quyền con ngƣời trong giai đoạn<br /> khởi tố, điều tra các vụ án hình sự . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Nâng cao nhận thức của dội ngũ cán bộ Kiểm sát viên về quyền<br /> con người và trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm<br /> quyền con người ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về năng lực<br /> trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệpError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố<br /> trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, để<br /> <br /> bảo đảm các quyền con người trong tố tụng hình sựError! Bookmark not defin<br /> <br /> 3.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành Kiểm sátError! Bookmark<br /> 3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, chế độ lương,<br /> phụ cấp ưu đãi... đối với đội ngũ cán bộ tư pháp, trong đó có cán<br /> bộ ngành Kiểm sát .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 11<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản