intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo Luật Hình sự Việt Nam

Chia sẻ: Nghiệt đồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
55
lượt xem
7
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo Luật Hình sự Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận văn là nghiên cứu bổ sung góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật mà đặc biệt là Bộ luật hình sự và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự trong xử lý các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo Luật Hình sự Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> BÙI DANH ĐẠI<br /> <br /> CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ AN TOÀN<br /> GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO<br /> LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM<br /> (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Nông)<br /> <br /> Chuyên ngành : Luật hình sự và tố tụng hình sự<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 38 01 04<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành<br /> tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Khắc Hải<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> <br /> Phản biện 2:<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, họp<br /> tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vào hồi ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 2015.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn<br /> tại Trung tâm thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Trung tâm tư liệu - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các bảng<br /> MỞ ĐẦU<br /> Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁC TỘI XÂM<br /> PHẠM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG<br /> ĐƯỜNG BỘ<br /> 1.1.<br /> Khái niệm và các đặc điểm của các tội xâm phạm trật tự an<br /> toàn giao thông đường bộ<br /> 1.1.1. Khái niệm các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông<br /> đường bộ<br /> 1.1.2. Các đặc điểm của các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông<br /> đường bộ<br /> 1.2.<br /> Lịch sử hình thành và phát triển của luật hình sự Việt Nam<br /> về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ<br /> 1.2.1 Giai đoạn từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến<br /> trước khi pháp điển hóa lần thứ nhất - Bộ luật hình sự Việt<br /> Nam năm 1985<br /> 1.2.2. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 đến trước<br /> pháp điển hóa lần thứ hai - Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999<br /> 1.3.<br /> Các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong Bộ<br /> luật hình sự của một số nước trên thế giới<br /> 1.3.1 Bộ luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức<br /> 1.3.2. Bộ luật hình sự Liên bang Nga<br /> 1.3.3. Bộ luật hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM<br /> VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ AN TOÀN<br /> GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ THỰC TIỄN XÉT<br /> XỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG<br /> 2.1.<br /> Thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam về xâm phạm trật tự<br /> an toàn giao thông đường bộ<br /> 2.1.1. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông<br /> đường bộ (Điều 202 Bộ luật hình sự)<br /> 2.1.2. Tội cản trở giao thông đường bộ (Điều 203 Bộ luật hình sự)<br /> 2.1.3 Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông không bảo đảm<br /> an toàn giao thông đường bộ (Điều 204 Bộ luật hình sự)<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> 8<br /> <br /> 8<br /> 8<br /> 11<br /> 19<br /> 19<br /> <br /> 26<br /> 32<br /> 32<br /> 37<br /> 41<br /> 44<br /> <br /> 44<br /> 44<br /> 51<br /> 53<br /> <br /> Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện<br /> khiến các phương tiện giao thông đường bộ (Điều 205 Bộ<br /> luật hình sự)<br /> 2.1.5 Tội tổ chức đua xe trái phép (Điều 206 Bộ luật hình sự)<br /> 2.1.6 Tội đua xe trái phép (Điều 207 Bộ luật hình sự)<br /> 2.2.<br /> Tình hình xét xử các tội xâm phạm an toàn giao thông<br /> đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông<br /> 2.3.<br /> Một số tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn xét xử và các<br /> nguyên nhân cơ bản<br /> Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT<br /> VÀ BẢO ĐẢM THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA<br /> BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM<br /> TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ<br /> 3.1.<br /> Sự cần thiết và định hướng hoàn thiện Bộ luật hình sự về<br /> các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ<br /> 3.1.1. Sự thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội dẫn đến sự cần<br /> thiết phải sửa đổi bổ sung các quy định các tội phạm xâm<br /> phạm trật tự an toàn giao thông<br /> 3.1.2. Sự cần thiết phải sửa đổi các quy định hiện hành của Luật<br /> hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông<br /> đường bộ<br /> 3.1.3. Những định hướng cơ bản sửa đổi, bổ sung các quy định<br /> của Bộ luật hình sự về các tội phạm xâm phạm trật tự an<br /> toàn giao thông đường bộ<br /> 3.2.<br /> Một số giải pháp hoàn thiện các quy định của Bộ luật<br /> hình sự về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông<br /> đường bộ<br /> 3.2.1. Những đánh giá chung<br /> 3.2.2. Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định của Bộ<br /> luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm trật tự an toàn<br /> giao thông đường bộ<br /> 3.3.<br /> Một số giải pháp bảo đảm thi hành các quy định của Bộ<br /> luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao<br /> thông đường bộ<br /> 3.3.1. Tăng cường hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật<br /> hình sự về các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ<br /> và hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm<br /> trong lĩnh vực giao thông đường bộ<br /> 2.1.4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 56<br /> <br /> 59<br /> 61<br /> 63<br /> 70<br /> 81<br /> <br /> 81<br /> 81<br /> <br /> 84<br /> <br /> 85<br /> <br /> 87<br /> <br /> 87<br /> 94<br /> <br /> 100<br /> <br /> 100<br /> <br /> 3.3.2.<br /> <br /> 3.3.3<br /> <br /> 3.3.4<br /> <br /> 3.3.5<br /> <br /> Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp<br /> luật, nâng cao ý thức pháp luật trong lĩnh vực giao thông<br /> đường bộ<br /> Tổ chức có hệ thống điều khiển hoạt động giao thông đường<br /> bộ, quản lý phương tiện giao thông, đăng ký phương tiện giao<br /> thông đường bộ, cấp giấy phép lái xe<br /> Tăng cường công tác tuần tra, giám sát và xử lý kịp thời mọi<br /> vi phạm an toàn giao thông đường bộ, xét xử nghiêm minh<br /> và kịp thời các vụ án trong lĩnh vực này<br /> Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho các cán bộ<br /> làm công tác trong các cơ quan bảo vệ pháp luật liên<br /> quan đến xử lý các vụ xâm phạm trật tự an toàn giao<br /> thông<br /> KẾT LUẬN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 3<br /> <br /> 103<br /> <br /> 104<br /> <br /> 106<br /> <br /> 108<br /> <br /> 110<br /> 112<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản