intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoạt động điều tra tội phạm về trật tự xã hội của cơ qua điều tra trogn Công an nhân dân trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn ở HÀ Tĩnh

Chia sẻ: Nghiệt đồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
25
lượt xem
3
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoạt động điều tra tội phạm về trật tự xã hội của cơ qua điều tra trogn Công an nhân dân trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn ở HÀ Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận văn là góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về điều tra và hoạt động điều tra tội phạm trật tự hội. Từ đó có cái nhìn chính xác hơn về hoạt động điều tra loại tội phạm này trên địa bàn; đưa các giải pháp kiến nghị hoàn thiện những qu định pháp luật và khắc phục những tồn tại hạn chế n ng cao chất lượng hoạt động điều tra tội phạm trật tự hội góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm ở Hà Tĩnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoạt động điều tra tội phạm về trật tự xã hội của cơ qua điều tra trogn Công an nhân dân trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn ở HÀ Tĩnh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> DƢƠNG THỊ PHƢƠNG NAM<br /> <br /> Ho¹t ®éng ®iÒu tra téi ph¹m vÒ trËt tù x· héi cña c¬<br /> quan ®iÒu tra trong C«ng an nh©n d©n trªn c¬ së<br /> nghiªn cøu thùc tiÔn ë Hµ TÜnh<br /> Chuyên ngành: Luật hình sự<br /> Mã số: 60 38 40<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Công trình đƣợc hoàn thành<br /> tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN TẤT VIỄN<br /> <br /> Phản biện 1: ............................................................................<br /> Phản biện 2: ............................................................................<br /> <br /> Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, họp tại<br /> Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vào hồi ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại<br /> Trung tâm tƣ liệu Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Trung tâm Thông tin – Thƣ viện, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1<br /> Chƣơng 1: NH NG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU<br /> TRA TỘI PHẠM VỀ TRẬT T<br /> HỘI ...................................... 7<br /> 1.1. Khái niệm, đặc điểm, ngu n tắc, th m qu ền của hoạt<br /> động điều tra hình sự ........................................................................... 7<br /> 1.1.1. Khái niệm hoạt động điều tra ................................................................ 7<br /> 1.1.2. Đặc điểm hoạt động điều tra.................................................................. 9<br /> 1.1.3. Các nguyên tắc tố tụng hình sự chi phối hoạt động điều tra ............ 10<br /> 1.1.4. Th m qu ền điều tra c a c quan điều tra trong C ng an nh n d n .... 13<br /> 1.2. Đặc điểm của các tội phạm về trật tự<br /> hội và đặc điểm<br /> hoạt động điều tra tội phạm về trật tự<br /> hội ............................... 15<br /> 1.2.1. Đặc điểm hình sự c a tội phạm về tr t tự hội............................... 15<br /> 1.2.2. Đặc điểm hoạt động điều tra tội phạm về tr t tự hội ................... 19<br /> Chƣơng 2: TH C TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM<br /> VỀ TRẬT T Xà HỘI CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA<br /> TRONG CÔNG AN NH N D N TẠI TỈNH HÀ TĨNH ............. 39<br /> 2.1. Khái quát tình hình tội phạm tại tỉnh Hà Tĩnh có li n quan<br /> đến hoạt động điều tra tội phạm về trật tự<br /> hội ....................... 39<br /> 2.1.1. hái quát về tình hình tội phạm .......................................................... 39<br /> 2.1.2. Nh n t chung về tình hình tội phạm c a một số tội phạm<br /> về tr t tự xã hội.................................................................................... 41<br /> 2.2. Tình hình hoạt động điều tra tội phạm về trật tự<br /> hội của<br /> cơ quan điều tra trong công an nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ............. 45<br /> 2.2.1. Những ết quả đạt đ c ....................................................................... 45<br /> 2.2.2. Những t n tại hạn chế v ng mắc .................................................... 55<br /> 1<br /> <br /> 2.2.3. Nguyên nhân ......................................................................................... 63<br /> Chƣơng 3: NH NG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU<br /> QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ TRẬT<br /> T<br /> HỘI CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA TRONG<br /> CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI TỈNH HÀ TĨNH ......................... 66<br /> 3.1. Hoàn thiện những qu định của pháp luật về tổ chức và<br /> hoạt động điều tra .............................................................................. 66<br /> 3.2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của các cán bộ điều tra ....... 71<br /> 3.3. Tăng cƣờng quan hệ phối hợp của cơ quan điều tra................... 74<br /> 3.3.1. Tăng c ờng quan hệ phối h p giữa các c quan điều tra ................. 74<br /> 3.3.2. Tăng c ờng quan hệ phối h p giữa c quan điều tra v i Viện<br /> kiểm sát .................................................................................................. 77<br /> 3.4. Tổ chức, động viên tầng lớp nhân dân tham gia vào công<br /> tác đấu tranh ph ng chống tội phạm.............................................. 79<br /> K T LUẬN ..................................................................................................... 82<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 84<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong c ng cuộc đổi m i đất n c hiện na việc tăng c ờng vai trò<br /> c a pháp lu t đ c đặt ra nh một tất ếu hách quan. Điều đó h ng chỉ<br /> nhằm mục đích<br /> dựng một<br /> hội có tr t tự ỷ c ng văn minh mà<br /> còn h ng đến bảo vệ và phát triển các giá trị chân chính.<br /> Bên cạnh đó để có thể<br /> dựng một đất n c ph n vinh văn minh<br /> và hạnh phúc thì việc đảm bảo tr t tự an toàn<br /> hội lu n là ếu tố đ c<br /> quan t m hàng đầu. Việc đấu tranh phòng chống tội phạm là một trong<br /> những c ng tác c bản quan trọng nhằm tạo ra một m i tr ờng sống an<br /> toàn cho con ng ời trong<br /> hội. Trong c ng tác phòng chống tội phạm<br /> hoạt động điều tra đóng một vai trò hết sức quan trọng. ết quả điều tra là<br /> c sở để Viện iểm sát qu ết định tru tố bị can tr c tòa án ha đình chỉ<br /> vụ án và đ ng thời cũng là c sở để tòa án t ử đúng ng ời đúng tội. ết<br /> quả điều tra càng cụ thể chính ác bao nhiêu thì việc tru tố và t ử càng<br /> hiệu quả bấ nhiêu. Hoạt động điều tra tội phạm tốt sẽ là mắt ích quan<br /> trọng trong việc giải qu ết các vụ án hình sự ổn định tr t tự an toàn hội.<br /> Tu nhiên hiện na tình hình tội phạm đang có chiều h ng gia<br /> tăng đặc biệt là tội phạm về tr t tự<br /> hội đang di n biến phức tạp tính<br /> chất th đoạn ngà càng tinh vi g ra h u quả nghiêm trọng đe dọa đến<br /> đời sống nh n d n. Tr c tình hình thực tế đó các qu định c a pháp lu t<br /> về hoạt động điều tra tội phạm mà đặc biệt là các tội phạm về tr t tự<br /> hội- những tội phạm phát sinh trực tiếp th ờng ngà trong đời sống c a<br /> ng ời d n nếu h ng ịp thời điều chỉnh sẽ g ra sự ch m tr cũng nh<br /> làm giảm hiệu quả c a c ng tác điều tra phòng chống tội phạm. Trên c sở<br /> nghiên cứu tình hình tội phạm tr t tự<br /> hội tại tỉnh Hà Tĩnh cũng thấ rõ<br /> thực trạng đó. Trong những năm gần đ tình hình tội phạm tại tỉnh Hà<br /> Tĩnh có nhiều chu ển biến phức tạp các tệ nạn mại d m đánh bạc giết<br /> ng ời cố ý g th ng tích c p gi t đang có chiều h ng tăng mạnh<br /> các tội phạm hoạt động có băng ổ nhóm ngà càng chu ên nghiệp. Hoạt<br /> động điều tra tội phạm vẫn ch a theo ịp tính chất phức tạp c a hành vi<br /> phạm tội sự uất hiện c a nh ng loại tội phạm m i những bất c p trong<br /> pháp lu t ch a ịp điều chỉnh để phù h p v i tình hình số l ng và chất<br /> l ng đội ngũ điều tra viên còn ch a cao từ đó ảnh h ởng h ng nhỏ đến<br /> ết quả c a hoạt động điều tra tội phạm.<br /> Nh n thức đ c tầm quan trọng c a hoạt động điều tra tội phạm đặc<br /> biệt là tội phạm về tr t tự<br /> hội cũng nh thấ đ c một số t n tại hạn<br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản