Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Người tiến hành tố tụng trong cơ quan Tòa án nhân dân

Chia sẻ: Nghiệt đồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
25
lượt xem
4
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Người tiến hành tố tụng trong cơ quan Tòa án nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu những vấn đề nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành tố tụng trong cơ quan Tòa án trong hoạt động tố tụng hình sự và thực trạng về chất lượng người tiến hành tố tụng trong cơ quan Tòa án trong hoạt động xét xử án hình sự trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Người tiến hành tố tụng trong cơ quan Tòa án nhân dân

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> TẠ THỊ NGỌC ĐIỆP<br /> <br /> NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG<br /> CƠ QUAN TÒA ÁN NHÂN DÂN<br /> (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk)<br /> Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự<br /> Mã số: 60 38 01 40<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN TUÂN<br /> <br /> Phản biện 1: ........................................................................<br /> Phản biện 2: ........................................................................<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, họp tại<br /> Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vào hồi ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 2015<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại<br /> Trung tâm tư liệu Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1<br /> Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ<br /> TỤNG HÌNH SỰ TRONG CƠ QUAN TÒA ÁN NHÂN DÂN ................7<br /> 1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò và nguyên tắc hoạt động của người<br /> tiến hành tố tụng hình sự trong cơ quan Tòa án nhân dân ............... 7<br /> 1.1.1. Khái niệm người tiến hành tố tụng hình sự trong cơ quan Tòa án<br /> nhân dân.................................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Vị trí, vai trò của người tiến hành tố tụng hình sự trong Tòa án nhân dân ..... 9<br /> 1.1.3. Các nguyên tắc trong hoạt động tố tụng của người tiến hành tố tụng<br /> hình sự trong cơ quan Tòa án nhân dân ................................................. 11<br /> 1.2. Mối quan hệ giữa những người tiến hành tố tụng hình trong cơ<br /> quan Tòa án nhân dân ......................................................................... 19<br /> 1.2.1. Mối quan hệ giữa Thẩm phán với Chánh án, Phó Chánh án Tòa án .......... 19<br /> 1.2.2. Mối quan hệ giữa Thẩm phán với Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án ....... 20<br /> 1.3. Khái quát các quy định của pháp luật về người tiến hành tố tụng<br /> các vụ án hình sự trong cơ quan Tòa án nhân dân từ năm 1945<br /> đến nay ................................................................................................... 23<br /> 1.3.1. Người tiến hành tố tụng trong cơ quan Tòa án nhân dân trong giai<br /> đoạn từ năm 1945 đến năm 1988 ........................................................... 24<br /> 1.3.2. Người tiến hành tố tụng trong cơ quan Tòa án nhân dân theo quy<br /> định Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988 và năm 2003 ........................... 26<br /> 1.4. Người tiến hành tố tụng hình sự trong luật tố tụng hình sự một<br /> số nước trên thế giới ............................................................................. 28<br /> Kết luận chương 1 ............................................................................................ 39<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI TIẾN HÀNH<br /> TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRONG CƠ QUAN TÒA ÁN NHÂN<br /> DÂN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH<br /> ĐẮK LẮK ............................................................................................. 40<br /> 2.1. Những quy định pháp luật về người tiến hành tố tụng trong cơ<br /> quan Toà án nhân dân ......................................................................... 40<br /> 2.2. Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của<br /> người tiến hành tố tụng hình sự trong cơ quan Toà án nhân dân<br /> trong giai đoạn xét xử sơ thẩm............................................................ 44<br /> 1<br /> <br /> 2.2.1. Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của<br /> người tiến hành tố tụng hình sự trong cơ quan Toà án nhân dân<br /> trong giai đoạn chuẩn bị xét xử .............................................................. 44<br /> 2.2.2. Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của<br /> người tiến hành tố tụng hình sự trong cơ quan Toà án nhân dân<br /> trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ............................................................... 49<br /> 2.3. Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của<br /> những người tiến hành tố tụng hình sự trong cơ quan Toà án<br /> nhân dân trong giai đoạn xét xử phúc thẩm ...................................... 56<br /> 2.4.<br /> Thực tiễn áp dụng pháp luật về người tiến hành tố tụng hình sự<br /> trong cơ quan Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk............... 59<br /> 2.4.1. Tình hình tổ chức, cán bộ ngành Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk............... 59<br /> 2.4.2. Kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của<br /> người tiến hành tố tụng trong xét xử vụ án hình sự trong cơ quan<br /> Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ........................................... 63<br /> 2.4.3. Những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về<br /> người tiến hành tố tụng hình sự trong cơ quan Tòa án nhân dân trên<br /> địa bàn tỉnh Đăk Lăk .............................................................................. 69<br /> 2.4.4. Nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện<br /> các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến<br /> hành tố tụng hình sự trong cơ quan Tòa án ............................................ 76<br /> Kết luận chương 2 ............................................................................................ 81<br /> Chương 3: NHỮNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP NHẰM NÂNG<br /> CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA<br /> NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG CƠ QUAN TÒA ÁN<br /> NHÂN DÂN........................................................................................... 82<br /> 3.1.<br /> Những yêu cầu cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng xét<br /> xử vụ án hình sự của những người tiến hành tố tụng hình sự<br /> trong cơ quan Toà án nhân dân .......................................................... 82<br /> 3.2.<br /> Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình<br /> sự của người tiến hành tố tụng hình sự trong cơ quan Tòa án<br /> nhân dân ................................................................................................ 90<br /> 3.2.1. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự của những người tiến hành tố<br /> tụng hình sự trong cơ quan Tòa án trong Bộ luật tố tụng hình sự............. 90<br /> 3.2.2. Các giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình sự<br /> của những người tiến hành tố tụng trong cơ quan Tòa án nhân dân ......... 97<br /> Kết luận chương 3 .......................................................................................... 100<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................... 101<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 103<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Tòa án là trung tâm và là bộ mặt của nền tư pháp ở mỗi quốc gia. Kết quả<br /> trong hoạt động xét xử là thước đo cho tính công bằng và mức độ đảm bảo các<br /> quyền dân chủ và quyền con người góp phần vào việc thực hiện pháp luật đảm<br /> bảo công bằng và giữ gìn trật tự xã hội, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật<br /> đối với những hành vi phạm tội nguy hiểm cho xã hội. Xây dựng Nhà nước pháp<br /> quyền và cải cách tư pháp với vai trò trung tâm của hệ thống Tòa án là một chủ<br /> trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng<br /> khẳng định “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp<br /> quyền Việt Nam, quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục,<br /> nâng cao đạo đức”, Đại hội lần thứ IX của Đảng một lần nữa khẳng định: “Nhà<br /> nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà<br /> nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”. Quán triệt chỉ đạo của Đảng, tiếp thu<br /> những tư tưởng mới về Nhà nước pháp quyền cũng như thực tiễn công cuộc Đổi<br /> mới và hội nhập của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay, Hiến pháp năm 2013<br /> kế thừa những thành tựu lập hiến của các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980<br /> và 1992 vẫn tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống tư<br /> pháp, vị trí trọng tâm của hoạt động xét xử trong các hoạt động tư pháp.<br /> Theo quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm<br /> 2003 thì người tiến hành tố tụng trong cơ quan Toà án gồm có Chánh án, Phó<br /> Chánh án Toà án, Thẩm phán và Thư ký Toà án. Là một trong các chủ thể của<br /> tố tụng hình sự (TTHS), những người tiến hành tố tụng (THTT) trong cơ quan<br /> Tòa án có vai trò quan trọng, mang tính quyết định trong quá trình chứng minh,<br /> giải quyết vụ án hình sự. Những người THTT có nhiệm vụ, quyền hạn khác<br /> nhau, nhưng hoạt động của họ có mối liên hệ mật thiết, thống nhất với nhau và<br /> đều có trách nhiệm là nhằm phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công<br /> minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan<br /> người vô tội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích của xã hội, quyền và lợi ích<br /> hợp pháp của công dân.<br /> Thực tiễn tố tụng hình sự nước ta cho thấy mặc dù định hướng cải cách tư<br /> pháp của Đảng và Nhà nước rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao, đồng thời<br /> hiến pháp đã ghi nhận xét xử là chức năng duy nhất của tòa án nhưng trong<br /> nghiên cứu lập pháp và hoạt động áp dụng vẫn chưa có sự đồng nhất trong việc<br /> tiếp cận vấn đề này. Hệ quả dẫn tới trong khoa học pháp lý và thực tiễn công<br /> tác tố tụng tồn tại song song nhiều quan điểm, cách thức tiến hành còn khác<br /> nhau về tổ chức, hoạt động xét xử của tòa án. Điều này có thể lý giải bởi hai<br /> nguyên nhân cơ bản: Ở góc độ luật thực định, Bộ luật tố tụng hình sự và các<br /> văn bản hướng dẫn hiện hành vẫn còn tồn tại những bất hợp lý trong phân định<br /> chức năng của các chủ thể tiến hành tố tụng, điển hình trong đó nhiều quy định<br /> buộc Tòa án phải chịu trách nhiệm chứng minh tội phạm và thực hiện những<br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản