intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành

Chia sẻ: Hàn Nguyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
45
lượt xem
9
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học "Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành" giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về vấn đề nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ THÙY LINH<br /> <br /> THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO<br /> PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM<br /> HIỆN HÀNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Luật Dân sự và tố tụng dân sự<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 38 01 03<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> 1<br /> <br /> Công trình đƣợc hoàn thành<br /> tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu Hà<br /> <br /> Phản biện 1: ………………………………………………<br /> <br /> Phản biện 2: ………………………………………………<br /> <br /> Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn,<br /> họp tại Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Vào hồi ..... giờ ....., ngày ..... tháng ..... năm 20….<br /> <br /> [<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................ 3<br /> MỞ ĐẦU ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 1...................................................................................................... 5<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN<br /> DÂN SỰ ............................................................................................................ 5<br /> 1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA CỦA THỎA THUẬN THI<br /> HÀNH ÁN DÂN SỰ ........................................................................................ 5<br /> 1.1.1. KHÁI NIỆM THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ..................... 5<br /> 1.1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ............. 6<br /> 1.1.3. Ý NGHĨA ................................................................................................ 6<br /> 1.2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUY ĐỊNH THỎA THUẬN THI<br /> HÀNH ÁN DÂN SỰ ........................................................................................ 6<br /> 1.2.1. XUẤT PHÁT TỪ BẢN CHẤT CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN<br /> SỰ...................................................................................................................... 6<br /> 1.2.2. PHÙ HỢP VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NỘI DUNG .... 6<br /> 1.2.3. TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ ĐỊNH ĐOẠT CỦA ĐƢƠNG SỰ TRONG<br /> THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ................................................................................. 6<br /> 1.2.4. XUẤT PHÁT TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN<br /> SỰ...................................................................................................................... 6<br /> 1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC THỎA THUẬN THI HÀNH<br /> ÁN DÂN SỰ ..................................................................................................... 7<br /> 1.3.1. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ<br /> THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...................................................... 7<br /> 1.3.2. SỰ HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỦA<br /> ĐƢƠNG SỰ VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ......................... 7<br /> 1.3.3. TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ THI HÀNH<br /> ÁN DÂN SỰ ..................................................................................................... 7<br /> 1.4. LƢỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT THI<br /> HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ............ 7<br /> 1.4.1. GIAI đoạn Từ THÁNG 8 NĂM 1945 đến NĂM 1989 .......................... 7<br /> 1.4.2. GIAI đoạn Từ NĂM 1989 đến NĂM 1993 ............................................ 7<br /> 1.4.3. GIAI đoạn Từ NĂM 1993 đến NĂM 2004 ............................................ 7<br /> 1.4.4. GIAI đoạn Từ NĂM 2004 đến NĂM 2008 ............................................ 7<br /> 1.4.5. GIAI đoạn Từ NĂM 2008 đến NAY ...................................................... 7<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2...................................................................................................... 8<br /> NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<br /> VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ... 8<br /> 3<br /> <br /> 2.1. QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN<br /> SỰ...................................................................................................................... 8<br /> 2.1.1. NGUYÊN TẮC THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ PHẢI<br /> XUẤT PHÁT TỪ Ý CHÍ TỰ NGUYỆN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ ................ 8<br /> 2.1.2. NGUYÊN TẮC NỘI DUNG THỎA THUẬN CỦA ĐƢƠNG SỰ<br /> KHÔNG VI PHẠM ĐIỀU CẤM CỦA PHÁP LUẬT VÀ KHÔNG TRÁI<br /> ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI.......................................................................................... 8<br /> 2.1.3. NGUYÊN TẮC THỎA THUẬN KHÔNG LÀM ẢNH HƢỞNG ĐẾN<br /> QUYỀN LỢI CỦA NGƢỜI THỨ BA ............................................................ 8<br /> 2.2. QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ . 8<br /> 2.3. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<br /> ........................................................................................................................... 9<br /> 2.3.1. NộI DUNG THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN GIỮA NGƢỜI ĐƢỢC<br /> THI HÀNH VÀ NGƢỜI PHẢI THI HÀNH .................................................... 9<br /> 2.3.2. NộI DUNG THỎA THUẬN GIỮA NGƢỜI ĐƢỢC THI HÀNH,<br /> NGƢỜI PHẢI THI HÀNH VÀ NGƢỜI CÓ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ<br /> LIÊN QUAN ................................................................................................. 12<br /> 2.4. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN<br /> SỰ.................................................................................................................... 13<br /> 2.5. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ13<br /> 2.6. QUY ĐỊNH VỀ HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN<br /> DÂN SỰ .......................................................................................................... 14<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 2................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3.................................................................................................... 15<br /> THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM<br /> VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 15<br /> 3.1. THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT<br /> NAM VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ................................... 15<br /> 3.1.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ........................................................ 15<br /> 3.1.2. NHỮNG HẠN CHẾ VƢỚNG MẮC.................................................... 16<br /> 3.1.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ, VƢỚNG MẮC .......... 21<br /> 3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN<br /> THỎA THUẬN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ..................................... 22<br /> 3.2.1. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ THỎA<br /> THUẬN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ................................................. 22<br /> 3.2.2. KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỎA THUẬN THI<br /> HÀNH ÁN DÂN SỰ ...................................................................................... 23<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 3................................ Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................... 24<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN<br /> VỀ THỎA THUẬN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<br /> 1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA CỦA THỎA THUẬN<br /> THI HÀNH ÁN DÂN SỰ<br /> 1.1.1. Khái niệm thỏa thuận thi hành án dân sự<br /> 1.1.1.1. Khái niệm thi hành án dân sự<br /> Ở Việt Nam, dƣới góc độ khoa học pháp lý, khái niệm THADS vẫn còn<br /> có nhiều quan điểm khác nhau.<br /> Quan điểm thứ nhất cho rằng, THADS là một giai đoạn tố tụng dân sự<br /> bởi nếu tách THADS ra thì sẽ không thực hiện đƣợc mục tiêu chung của toàn<br /> bộ quá trình tố tụng dân sự.<br /> Quan điểm thứ hai cho rằng, THADS là hoạt động hành chính bởi<br /> THA là hoạt động mang tính điều hành và chấp hành mà điều hành và chấp<br /> hành là đặc trƣng của hoạt động hành chính. Mặt khác, THADS ở nƣớc ta lại<br /> không do Tòa án - cơ quan tƣ pháp tổ chức [32, tr. 10].<br /> Quan điểm thứ ba cho rằng, THADS là hoạt động hành chính - tƣ<br /> pháp. THADS có tính chấp hành vì đƣợc tiến hành trong khuôn khổ pháp luật<br /> nhằm thực hiện các các bản án và quyết định của Tòa án.<br /> 1.1.1.2. Khái niệm thỏa thuận thi hành án dân sự<br /> Nhƣ vậy, thỏa thuận THADS là sự tự nguyện của các đương sự (người<br /> được THA, người phải THA, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) nhằm<br /> bàn bạc, trao đổi để đi đến thống nhất thi hành một phần hay toàn bộ nội<br /> dung bản án, quyết định dân sự trên cơ sở quyền và nghĩa vụ dân sự đã được<br /> xác lập theo bản án, quyết định dân sự đó.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản