intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Chia sẻ: Vô Phong Vô Ưu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

72
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội về việc tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân, từ đó để có cơ sở đề xuất những luận chứng và giải pháp bảo đảm cho đại biểu Quốc hội thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Môc lôc<br /> Trang<br /> Lêi cam ®oan…………………………………………………………..<br /> <br /> 1<br /> <br /> Môc lôc………………………………………………………………...<br /> <br /> 2<br /> <br /> Më ®Çu………………………………………………………………<br /> <br /> 7<br /> <br /> Ch-¬ng 1: C¬ s¬ lý luËn thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i<br /> biÓu quèc héi trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn,<br /> chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt<br /> khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n ………...<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1 Ph¸p luËt vÒ ®¹i biÓu Quèc héi tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn<br /> ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ<br /> cña c«ng d©n vµ viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc héi víi<br /> viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt ®ã………………………………..……………<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1.1 Kh¸i niÖm, néi dung ph¸p luËt vÒ ®¹i biÓu Quèc héi tiÕp c«ng<br /> d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu<br /> n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n ……………………………………..<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1.2 Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ ®¹i biÓu Quèc<br /> héi trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi<br /> viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n ……………<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2 Vai trß thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc héi trong viÖc tiÕp<br /> c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt<br /> khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n…………………………...<br /> <br /> 39<br /> <br /> 1.2.1 Thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc héi trong viÖc tiÕp c«ng<br /> d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu<br /> n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n gãp phÇn ph¸t huy b¶n chÊt<br /> Nhµ n-íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n cña Nhµ n-íc ta, cñng cè mèi<br /> <br /> 39<br /> <br /> 1<br /> <br /> quan hÖ gi÷a nh©n d©n víi §¶ng vµ Nhµ n-íc, cñng cè lßng tin cña<br /> nh©n d©n vµo §¶ng vµ Nhµ n-íc…………………………………………...<br /> 1.2.2 Thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc héi trong viÖc tiÕp c«ng<br /> d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu<br /> n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n gãp phÇn quan träng trong viÖc<br /> thóc ®Èy, b¶o ®¶m quyÒn con ng-êi ……………………………………….<br /> <br /> 40<br /> <br /> 1.2.3 Thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc héi trong viÖc tiÕp c«ng<br /> d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu<br /> n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶,<br /> hiÖu lùc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, kiÕn nghÞ cña c«ng d©n vµ qu¶n<br /> lý nhµ n-íc…………………………………………………………………….<br /> <br /> 42<br /> <br /> 1.2.4 Thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc héi trong viÖc tiÕp c«ng<br /> d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu<br /> n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é,<br /> n¨ng lùc lËp ph¸p cña ®¹i biÓu Quèc héi, qua ®ã n©ng cao n¨ng lùc<br /> lËp ph¸p cña Quèc héi ………………………………………………………<br /> <br /> 44<br /> <br /> 1.3 C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu<br /> Quèc héi trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc,<br /> theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n …<br /> <br /> 46<br /> <br /> 1.3.1 C¬ së ph¸p luËt ®Ó ®¹i biÓu Quèc héi thùc hiÖn nhiÖm vô ……….<br /> <br /> 46<br /> <br /> 1.3.2 N¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm cña ®¹i biÓu Quèc héi tr-íc cö tri…….<br /> <br /> 47<br /> <br /> 1.3.3 ý thøc, sù am hiÓu ph¸p luËt cña ng-êi d©n vµ sù quan t©m,<br /> ®¸nh gi¸ cña cö tri …………………………………………………………...<br /> <br /> 48<br /> <br /> 1.3.4 Th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn trong<br /> viÖc tiÕp nhËn ®¬n th- vµ gi¶i quyÕt ®¬n th- khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn<br /> nghÞ do ®¹i biÓu Quèc héi chuyÓn vµ yªu cÇu gi¶i quyÕt ……………….<br /> <br /> 49<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.3.5 Th«ng tin vµ møc ®é c«ng khai th«ng tin ho¹t ®éng gi¶i quyÕt<br /> khiÕu n¹i, tè c¸o ®Õn ®¹i biÓu Quèc héi …………………………………..<br /> <br /> 52<br /> <br /> 1.3.6 C¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m ®Ó ®¹i biÓu Quèc héi thùc hiÖn ph¸p luËt<br /> trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi<br /> viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n ……………<br /> <br /> 52<br /> <br /> Ch-¬ng 2: T×nh h×nh khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n<br /> vµ thùc tr¹ng thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu<br /> Quèc héi trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn,<br /> chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt<br /> khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n…………<br /> <br /> 54<br /> <br /> 2.1 T×nh h×nh khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n……………………...…..<br /> <br /> 54<br /> <br /> 2.2. Thùc tr¹ng thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc héi trong viÖc<br /> tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt<br /> khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n…………………………...<br /> <br /> 59<br /> <br /> 2.2.1 Thùc tr¹ng tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo<br /> dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n……………………….<br /> <br /> 61<br /> <br /> 2.2.2 Thùc tr¹ng tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo<br /> dâi viÖc gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ cña c«ng d©n ………………………………..<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.3 §¸nh gi¸ chung vÒ viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc héi<br /> trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc<br /> gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n………………...<br /> <br /> 67<br /> <br /> 2.3.1 ¦u ®iÓm cña viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc héi<br /> trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi<br /> viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n…………….<br /> <br /> 67<br /> <br /> 2.3.2 H¹n chÕ cña viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc héi<br /> <br /> 68<br /> <br /> 3<br /> <br /> trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi<br /> viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n…………….<br /> 2.3.3 Nguyªn nh©n cña viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt cña ®¹i biÓu Quèc<br /> héi trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi<br /> viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n…………….<br /> <br /> 71<br /> <br /> Ch-¬ng 3: Gi¶i ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn ph¸p luËt<br /> cña ®¹i biÓu Quèc héi trong viÖc tiÕp c«ng d©n,<br /> tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i<br /> quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n<br /> <br /> 74<br /> <br /> 3.1 TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt ®¹i biÓu Quèc héi trong<br /> viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i<br /> quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n……………………..<br /> <br /> 74<br /> <br /> 3.1.1 Yªu cÇu ®èi víi viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt ®¹i biÓu<br /> Quèc héi trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc,<br /> theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n.…<br /> <br /> 75<br /> <br /> 3.1.2 Quan ®iÓm chØ ®¹o x©y dùng vµ hoµn thiÖn ph¸p luËt ®¹i biÓu<br /> Quèc héi trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc,<br /> theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n….<br /> <br /> 78<br /> <br /> 3.1.3 Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ph¸p luËt vÒ ®¹i biÓu Quèc héi tiÕp<br /> c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt<br /> khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n cña ®¹i biÓu Quèc héi cÇn<br /> thùc hiÖn………………………………………………………………………..<br /> <br /> 80<br /> <br /> 3.2 N©ng cao n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm cña ®¹i biÓu Quèc héi trong<br /> viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n<br /> ®èc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng<br /> d©n ………….……………….…………………………………………<br /> <br /> 86<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3.3 §Ò cao tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, c«ng chøc nhµ n-íc trong viÖc<br /> gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th- khiÕu n¹i, tè c¸o nãi chung vµ ®¬n th- khiÕu<br /> n¹i, tè c¸o do ®¹i biÓu Quèc héi chuyÓn ®Õn nãi riªng ……......………<br /> <br /> 91<br /> <br /> 3.3.1 §Ò cao tr¸ch nhiÖm cña thñ tr-ëng c¬ quan nhµ n-íc trong thùc<br /> hiÖn ph¸p luËt khiÕu n¹i, tè c¸o viÖc gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th- khiÕu n¹i,<br /> tè c¸o nãi chung vµ ®¬n thø khiÕu n¹i, tè c¸o do ®¹i biÓu Quèc héi<br /> chuyÓn ®Õn nãi riªng…………………………………………………………<br /> <br /> 91<br /> <br /> 3.3.2 N©ng cao chÊt l-îng ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc lµm c«ng t¸c gi¶i<br /> quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o mµ cô thÓ lµ khiÕu n¹i, tè c¸o do ®¹i biÓu<br /> Quèc héi chuyÓn ®Õn…………………………………………………………<br /> <br /> 94<br /> <br /> 3.4 N©ng cao ý thøc cña c«ng d©n mµ trùc tiÕp lµ ý thøc cña ng-êi<br /> khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cã ®¬n göi ®¹i biÓu Quèc héi ………….<br /> <br /> 96<br /> <br /> 3.5 C¸c gi¶i ph¸p kh¸c………...…………………..…………………...<br /> <br /> 99<br /> <br /> 3.5.1 Ph¸t huy vai trß ho¹t ®éng cña §oµn ®¹i biÓu Quèc héi, V¨n<br /> phßng §oµn ®¹i biÓu Quèc héi víi tÝnh chÊt lµ bé m¸y gióp viÖc cho<br /> ®¹i biÓu Quèc héi …………………………………………………………….<br /> <br /> 99<br /> <br /> 3.5.2 Ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña th«ng tin c«ng chóng, ph-¬ng tiÖn<br /> truyÒn th«ng vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ®¹i biÓu Quèc<br /> héi trong viÖc tiÕp c«ng d©n, tiÕp nhËn, chuyÓn ®¬n, ®«n ®èc, theo dâi<br /> viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ kiÕn nghÞ cña c«ng d©n…………….<br /> <br /> 102<br /> <br /> 3.5.3 Hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o vµ coi träng c«ng t¸c<br /> tuyªn truyÒn ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o nãi riªng vµ ph¸p luËt nãi<br /> chung trong nh©n d©n………………………………………………………...<br /> <br /> 104<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2