intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ luật học: Thực hiện vai trò của công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Nghiệt đồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
47
lượt xem
26
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ luật học: Thực hiện vai trò của công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề về vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động ở các doanh nghiệp, thực tiễn thực hiện vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại các doanh nghiệp TP. Đà Nẵng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ luật học: Thực hiện vai trò của công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng

Mục Lục<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU 1<br /> 1 Tn<br /> p t ết ủ<br /> t ................................................... 1<br /> 2. Tìn ìn ng ên ứu ....................................................... 2<br /> 3 Mụ<br /> v n ệm vụ ng ên ứu ................................... 3<br /> 3.1 Mục đích nghiên cứu .................................................. 3<br /> 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................. 3<br /> 4 Đố tượng v p ạm v ng ên ứu .................................... 4<br /> 4 1 Đố tượng ng ên ứu ............................................... 4<br /> 4 2 P ạm v ng ên ứu ................................................... 4<br /> 5 P ương p áp ng ên ứu .................................................. 4<br /> 6. N ững óng góp mớ ủ<br /> t ....................................... 5<br /> 7 Kết u luận văn ............................................................... 5<br /> <br /> Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI<br /> TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC<br /> DOANH NGHIỆP …………………………………5<br /> 1 1 VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC<br /> CÔNG ĐOÀN Ở VIỆT NAM .............................................. 5<br /> 1 1 1 V trò v bản<br /> t ủ tổ ứ ông o n ở V ệt<br /> Nam .................................................................................. 5<br /> 1 1 2 C ứ năng ủ tổ ứ ông o n ......................... 6<br /> 1 1 3 Hệ t ống tổ ứ ủ Công o n V ệt N m .......... 7<br /> 1 2 VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC<br /> DOANH NGHIỆP ................................................................ 8<br /> 1 2 1 K á quát ung v v trò ủ tổ ứ ông o n<br /> trong á do n ng ệp .................................................... 8<br /> 1 2 2 V trò v lợ<br /> ủ tổ ứ ông o n ơ sở trong<br /> á do n ng ệp .............................................................. 9<br /> <br /> i<br /> <br /> 1 2 3 N ệm vụ v quy n ạn ủ tổ ứ ông o n ơ<br /> sở trong á do n ng ệp .............................................. 10<br /> T ểu kết C ương 1 ............................................................. 11<br /> <br /> Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN VAI<br /> TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC<br /> DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .12<br /> 2 1 1 V nét v tìn ìn k n tế - xã ộ ủ TP Đ<br /> Nẵng ............................................................................... 12<br /> 2 1 2 T ự trạng oạt ộng ủ á tổ ứ ông o n ở<br /> TP Đ Nẵng ................................................................... 13<br /> 2 2 VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC<br /> DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .............. 14<br /> 2.2 1 V trò ủ Công o n ơ sở vớ ế ộ v ệ l m, t n<br /> lương v t u n ập ủ ngư l o ộng ............................... 14<br /> 2 2 2 V trò ủ Công o n ơ sở trong ảm bảo u<br /> k ện l o ộng .................................................................. 15<br /> 2 2 2 1 Đảm bảo u k ện l o ộng ............................. 15<br /> 2 2 3 V trò ủ Công o n ơ sở trong v ệ n ng o<br /> sống vật<br /> t, văn oá t n t n o ngư l o ộng 16<br /> 2 2 4 V trò ủ Công o n ơ sở trong v ệ t ương<br /> lượng v k kết t oả ướ l o ộng tập t ể ..................... 16<br /> 2 2 5 V trò ủ Công o n ơ sở trong g ả quyết tr n<br /> p l o ộng v ìn ông ............................................ 17<br /> 2 3 ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN VAI TRÒ CỦA<br /> CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP<br /> TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .......................................... 17<br /> 2 3 1 N ững ưu ểm trong t ự ện v trò ủ Công<br /> o n ơ sở tạ á do n ng ệp ở t n p ố Đ Nẵng . 17<br /> 2 3 2 N ững ểm òn t n tạ , ạn ế trong t ự ện v<br /> trò ủ Công o n ơ sở tạ á do n ng ệp ở t n p ố<br /> Đ Nẵng ......................................................................... 18<br /> T ểu kết C ương 2 ............................................................. 19<br /> ii<br /> <br /> Chương 3: KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM<br /> NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ<br /> SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở THÀNH<br /> PHỐ ĐÀ NẴNG …………………………………..20<br /> 3 1 NHỮNG YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU CHUNG NHẰM<br /> NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ<br /> SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ ĐÀ<br /> NẴNG ................................................................................ 20<br /> 3 2 KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO<br /> VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC<br /> DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .......... 21<br /> 3 2 1 N óm g ả p áp v ẩy mạn ông tá p át tr ển<br /> o n v ên, x y dựng tổ ứ ông o n ơ sở v ộ ngũ<br /> án bộ ông o n ơ sở vững mạn ............................... 21<br /> 3 2 2 N óm g ả p áp v ổ mớ nộ dung, p ương p áp<br /> oạt ộng ủ tổ ứ ông o n ơ sở trong á do n<br /> ng ệp ............................................................................. 22<br /> 3 2 3 N óm g ả p áp ụ t ể xu t p át t t ự t n t ự<br /> ện v trò ủ ông o n ơ sở trong v ệ bảo vệ quy n<br /> v lợ<br /> ủ ngư l o ộng tạ t n p ố Đ Nẵng .... 22<br /> T ểu kết C ương 3 ............................................................. 23<br /> <br /> KẾT LUẬN ………………………………………24<br /> <br /> iii<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. T nh ấp thi t ủ<br /> Cá<br /> <br /> t i<br /> <br /> p Công o n ã<br /> <br /> ủ ộng ướng dẫn, g úp ỡ Công<br /> <br /> o n ơ sở trong á do n ng ệp x y dựng v t ự<br /> ộ ng ị ngư<br /> <br /> ế<br /> <br /> d n<br /> <br /> ủ ở ơ sở, tổ<br /> <br /> ngư<br /> <br /> sử dụng l o ộng k t ỏ ướ l o ộng tập t ể t eo quy ịn<br /> <br /> ủ p áp luật v<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ện Quy<br /> <br /> l o ộng t ương lượng vớ<br /> <br /> ướng dẫn ủ Tổng L ên o n L o ộng V ệt N m<br /> <br /> n ằm bảo ảm á quy n lợ<br /> <br /> ơ bản ủ ngư<br /> <br /> l o ộng. Công tác<br /> <br /> p át tr ển o n v ên, t n lập Công o n ơ sở v x y dựng tổ<br /> ông o n vững mạn trong á do n ng ệp t uộ<br /> k n tế ượ t ự<br /> tổ<br /> <br /> ứ<br /> <br /> ện v<br /> <br /> ã trở t n<br /> <br /> á t n p n<br /> <br /> uộ vận ộng s u rộng trong<br /> <br /> ông o n<br /> Tuy n ên, bên ạn n ững ưu<br /> <br /> ểm trên, oạt ộng ủ<br /> <br /> Công o n ơ sở trong t ự t n vẫn òn n<br /> ịn<br /> <br /> ứ<br /> <br /> Do ó v ệ ng ên ứu v<br /> <br /> n ững g ả p áp ể n ng<br /> <br /> ạn<br /> <br /> ông o n ơ sở ể t<br /> <br /> o ơn nữ v<br /> <br /> trong v ệ bảo vệ quy n v lợ<br /> trong á do n ng ệp<br /> <br /> u t n tạ<br /> <br /> n<br /> <br /> ện n y l v n<br /> <br /> trò ủ<br /> <br /> ến t<br /> ó tìm r<br /> <br /> ông o n ơ sở<br /> <br /> áng ủ ngư<br /> <br /> l o ộng<br /> <br /> p t ết ả v l luận v<br /> <br /> t ự t n<br /> T<br /> <br /> á p nt<br /> <br /> nên tá g ả mạn dạn lự<br /> <br /> ở trên, ặ b ệt l t t ự tế ở TP Đ Nẵng,<br /> ọn<br /> <br /> t : “Thực hiện vai trò của C n<br /> <br /> o n c sở t i c c doanh n hiệp ở TP<br /> <br /> N n<br /> <br /> ểl m<br /> <br /> Luận văn T ạ s luật ọ , vớ mong muốn góp p n n ng<br /> quả ủ Công o n ơ sở trong v ệ bảo vệ quy n v lợ<br /> p áp ủ ngư<br /> <br /> l o ộng nó<br /> <br /> ung v ngư<br /> <br /> do n ng ệp trên ị b n TP Đ Nẵng nó r êng<br /> <br /> 1<br /> <br /> t<br /> o<br /> <br /> ệu<br /> ợp<br /> <br /> l o ộng trong á<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản