intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội mua bán người, mua bán trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
102
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội mua bán người, mua bán trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận về tội mua bán người, mua bán trẻ em. Chương 2: Tội mua bán người và tội mua bán trẻ em theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 và thực tiễn xét xử hai tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2009-2013. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và mua bán trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội mua bán người, mua bán trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> TRẦN THỊ QUẾ<br /> <br /> TỘI MUA BÁN NGƯỜI, MUA BÁN TRẺ EM<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> TRẦN THỊ QUẾ<br /> <br /> TỘI MUA BÁN NGƯỜI, MUA BÁN TRẺ EM<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN<br /> Chuyên ngành : Luật hình sự và tố tụng hình sự<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 38 01 04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Mạnh Hùng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Lêi cam ®oan<br /> <br /> T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu<br /> khoa häc cña riªng t«i. C¸c sè liÖu, vÝ dô vµ trÝch dÉn<br /> trong luËn v¨n ®¶m b¶o ®é tin cËy, chÝnh x¸c vµ trung<br /> thùc. Nh÷ng kÕt luËn khoa häc cña luËn v¨n ch-a tõng<br /> ®-îc ai c«ng bè trong bÊt kú c«ng tr×nh nµo kh¸c.<br /> <br /> T¸c gi¶ luËn v¨n<br /> <br /> TrÇn ThÞ QuÕ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các biểu đồ<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Chương 1:<br /> <br /> 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI<br /> <br /> 9<br /> <br /> VÀ TỘI MUA BÁN TRẺ EM<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> Quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về tội<br /> <br /> 10<br /> <br /> phạm buôn bán người, buôn bán trẻ em<br /> 1.1.1. Khái niệm buôn bán người theo quy định của luật pháp quốc tế<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm mua bán người, mua bán trẻ em theo quy định của<br /> <br /> 16<br /> <br /> pháp luật hình sự Việt Nam<br /> 1.2.<br /> <br /> Lịch sử phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam quy định<br /> <br /> 20<br /> <br /> về phòng, chống tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em<br /> 1.2.1. Hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam trước khi ban hành Bộ<br /> <br /> 20<br /> <br /> luật hình sự năm 1999<br /> 1.2.2. Hệ thống pháp luật phi hình sự có liên quan đến phòng, chống<br /> <br /> 24<br /> <br /> tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em<br /> 1.3.<br /> <br /> Kinh nghiệm và sự hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng,<br /> <br /> 31<br /> <br /> chống tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em<br /> Chương 2: TỘI MUA BÁN NGƯỜI VÀ TỘI MUA BÁN TRẺ EM THEO<br /> <br /> 37<br /> <br /> QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999<br /> VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ HAI TỘI PHẠM NÀY TRÊN<br /> ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2009 - 2013<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Tội mua bán người và tội mua bán trẻ em trong Bộ luật hình<br /> <br /> 37<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2