intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Dfg Dfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
58
lượt xem
19
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về mở rộng tín dụng, đề tài phân tích và đánh giá thực trạng tín dụng cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, từ đó đề xuất giải pháp mở rộng tín dụng của ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Lâm Chí Dũng TR N CÔNG TÂN Ph n bi n 1: TS. Nguy n Hòa Nhân Ph n bi n 2: GS.TS. Dương Th Bình Minh M R NG TÍN D NG Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng, ngày 02 tháng 7 năm 2011. Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã s : 60.34.20 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2011
 2. 3 4 M Đ U 2. M c ñích nghiên c u 1. Tính c p thi t c a ñ tài Trên cơ s h th ng hóa lý lu n v m r ng tín d ng, ñ tài Ngày nay, Doanh nghi p nh và v a (DNNVV) chi m t phân tích và ñánh giá th c tr ng tín d ng cho vay DNVVN và ñ tr ng l n nh t và ñóng góp quan tr ng vào t ng s n ph m qu c n i xu t m t s gi i pháp m r ng tín d ng c a AGRIBANK Đà N ng. (GDP - Gross Domestic Product), s n ñ nh và tăng trư ng c a n n 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u kinh t . Vi t Nam hi n nay, Theo C c Phát tri n doanh nghi p – Đ i tư ng nghiên c u: Lu n văn t p trung nghiên c u các v n B K ho ch và Đ u tư thì c nư c hi n có trên 453.800 DNNVV, ñ liên quan ñ n ho t ñ ng m r ng tín d ng c a AGRIBANK Đà chi m trên 97% t ng s doanh nghi p c a n n kinh t , các DNNVV N ng ñ i v i các DNNVV. hàng năm t o vi c làm cho hàng tri u lao ñ ng trên c nư c. Tuy Ph m v nghiên c u: Lu n văn nghiên c u gi i h n v th c t nhiên, Doanh nghi p nh và v a b gi i h n b i nhi u khó khăn, ñ c ho t ñ ng cho vay ñ i v i DNNVV t i AGRIBANK Đà N ng trong bi t là v v n, công ngh và s ti p c n v i ngu n v n t i các Ngân th i kỳ t 2006 – 2009. Trên cơ s ñó ñ xu t m t s gi i pháp m hàng Thương M i (NHTM). r ng tín d ng trên phương di n cho vay t i AGRIBANK Đà N ng M t khác, DNNVV cũng là th trư ng ch y u c a H th ng ñ i v i DNNVV trong th i kỳ t 2010 – 2015. các NHTM Vi t Nam hi n nay. Đ i v i Chi nhánh ngân hàng nông 4. Phương pháp nghiên c u nghi p và phát tri n nông thôn thành ph Đà N ng (AGRIBANK Đà Phương pháp nghiên c u ñư c s d ng trong lu n văn này là N ng) ñây là ñ i tư ng ch y u, là tr ng tâm c a th trư ng mà ngân phương pháp duy v t bi n ch ng k t h p v i Phương pháp phân tích; hàng hư ng ñ n. Đ ng v góc ñ c a AGRIBANK Đà N ng m t Th ng kê, t ng h p; So sánh; Đi u tra. trong nh ng v n ñ mà ngân hàng quan tâm là ch t lư ng, qui mô, 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài hi u qu và l i ích mà DNNVV mang l i, tuy nhiên vi c m r ng tín - V lý lu n, lu n văn h th ng hoá nh ng n i dung cơ b n v tín d ng ñ i v i DNNVV v n còn khá nhi u h n ch . d ng NH và m r ng tín d ng ñ i v i DNNVV, g n vi c tri n khai Trư c tình hình ñó, vi c m r ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i có hi u qu các chính sách c a Đ ng, Nhà nư c ñ i v i DNNVV. AGRIBANK Đà N ng là m t v n ñ h t s c c n thi t và tính ñ n - V th c ti n, lu n văn khái quát th c tr ng ho t ñ ng tín d ng c a th i ñi m này t i AGRIBANK Đà N ng chưa có công trình nghiên AGRIBANK Đà N ng ñ i v i DNNVV trên ñ a bàn. T ñó, Xây c u v m r ng tín d ng ñ i v i DNNVV. d ng m t s gi i pháp và ki n ngh v i các cơ quan có liên quan Do v y, h c viên ch n ñ tài: “M R NG TÍN D NG Đ I nh m x lý các khó khăn vư ng m c, giúp cho AGRIBANK Đà V I DOANH NGHI P NH VÀ V A T I CHI NHÁNH N ng có nh ng ñi u ki n ñ m r ng tín d ng ñ i v i các DNNVV. NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG 6. K t c u c a lu n văn: Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và danh m c THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG” làm lu n văn t t nghi p. tài li u tham kh o, lu n văn g m 3 chương.
 3. 5 6 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V TÍN D NG NGÂN HÀNG s ki m soát ñư c r i ro và ñ m b o kh năng sinh l i, phù h p v i Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A m c tiêu và chi n lư c kinh doanh c a ngân hàng trong t ng th i kỳ. 1.1.T NG QUAN V TÍN D NG NGÂN HÀNG - Tăng qui mô cho vay là tăng s dư n b ng hai cách: Tăng dư 1.1.1. Tín d ng ngân hàng n bình quân/khách hàng, tăng s lư ng khách hàng b ng cách thâm 1.1.1.1. Khái ni m nh p vào th trư ng m i, ti m năng ho c thay th . Tín d ng ngân hàng là ho t ñ ng mà ngân hàng c p tín d ng - Tăng dư n trên cơ s ki m soát ñư c r i ro m c cho phép cho khách hàng dư i hình th c cho vay, b o lãnh, chi t kh u thương nh m ñ t ñư c hi u qu kỳ v ng c a ngân hàng, nghĩa là: phi u và gi y t có giá, cho thuê tài chính và các hình th c khác theo + Vi c ki m soát r i ro tuỳ theo chi n lư c t ng th i kỳ qui ñ nh c a Ngân hàng Nhà nư c, hay nói cách khác Tín d ng ngân c a ngân hàng. hàng là quan h chuy n như ng quy n s d ng v n t ngân hàng cho + Hi u qu s d ng v n (m c sinh l i t cho vay) ñáp khách hàng trong m t kho ng th i gian nh t ñ nh v i m t kho n chi ng tuỳ theo chi n lư c t ng th i kỳ. phí nh t ñ nh. Như v y, vi c m r ng tín d ng c a ngân hàng là tăng qui mô Cũng như quan h tín d ng khác, tín d ng ngân hàng ch a xét cho cùng là tăng t ng dư n vay c a khách hàng, tăng s lư ng ñ ng ba n i dung: khách hàng và m c dư n vay bình quân trên m i khách hàng. Theo -Có s chuy n như ng quy n s d ng v n t ngư i s h u sang cho ñó nh m ki m soát ñư c r i ro và ñ t ñư c hi u qu kỳ v ng. Tuy ngư i s d ng. nhiên, tuỳ theo chi n lư c t ng th i kỳ c a ngân hàng mà có th ñánh - S chuy n như ng này có th i h n hay mang tính t m th i. ñ i gi a vi c tăng qui mô cho vay và ch p nh n r i ro ho c gi m l i - S chuy n như ng này có kèm theo chi phí. nhu n mong mu n nh m ñ t ñư c m c tiêu chính c a ngân hàng. 1.1.1.2. Phân lo i tín d ng ngân hàng 1.2.4.2. Tiêu chí ñánh giá m r ng tín d ng 1.1.1.3. Vai trò c a tín d ng ngân hàng (i) Dư n 1.2. M T S V NĐ M R NG TÍN D NG NGÂN HÀNG (ii) S lư ng khách hàng và s n ph m cho vay c a ngân hàng Đ I V I DOANH NGHI P NH VÀ V A (iii) Ch tiêu hi u su t s d ng v n 1.2.1. Khái ni m doanh nghi p nh và v a (iiii) Tăng trư ng thu nh p 1.2.2. Đ c ñi m doanh nghi p nh và v a 1.2.4.3. Phương th c m r ng tín d ng 1.2.3. Vai trò và v trí c a doanh nghi p nh và v a (i) M r ng ñ i tư ng và gia tăng s lư ng khách hàng 1.2.4. M r ng tín d ng ngân hàng (ii) Tăng quy mô cho vay bình quân c a khách hàng 1.2.4.1. Quan ni m m r ng tín d ng 1.2.4.4. S c n thi t ph i m r ng tín d ng ngân hàng M r ng tín d ng c a NHTM là tăng qui mô cho vay trên cơ 1/Nhìn t giác ñ ngành ngân hàng
 4. 7 8 2/ Nhìn t giác ñ n n kinh t : CHƯƠNG 2: TH C TR NG TÍN D NG Đ I V I DOANH NGHI P 1.2.5. Các nhân t nh hư ng ñ n m r ng tín d ng ngân hàng NH VÀ V A T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ 1.2.5.1. Nhóm nhân t bên trong Ngân hàng PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG (i) Chính sách tín d ng c a Ngân hàng 2.1.T NG QUAN V CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P (ii) Năng l c tài chính VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG (iii) Công tác t ch c c a ngân hàng 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n (iiii) Thông tin tín d ng 2.1.2. K t qu ho t ñ ng c a AGRIBANK Đà N ng trong th i (iiiii) Ch t lư ng c a công tác th m ñ nh gian 2006-2009 (iiiiii) Cơ ch ki m tra, ki m soát 2.2. TH C TR NG TÍN D NG Đ I V I DNNVV T I CHI (iiiiiii) Đ i ngũ cán b , nhân viên ngân hàng NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N 1.2.5.2. Nhóm nhân t bên ngoài Ngân hàng NÔNG THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG GIAI ĐO N 2006–2009 1/ Nhóm nhân t thu c v doanh nghi p nh và v a 2.2.1. Th c tr ng DNNVV trên ñ a bàn thành ph Đà N ng (i) Năng l c tài chính c a doanh nghi p 2.2.2.Th c tr ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i AGRIBANK Đà N ng (ii) Năng l c qu n lý c a doanh nghi p Hi n nay AGRIBANK Đà N ng tri n khai hình th c tín d ng (iii) Đ o ñ c kinh doanh, uy tín c a doanh nghi p ñ i v i DNNVV ch y u là t p trung ho t ñ ng cho vay. Lu n văn (iiii) Tài s n ñ m b o t p trung nghiên c u ho t ñ ng tín d ng dư i hình th c cho vay ñ i 2/ Nhóm nhân t t n n kinh t v i các DNNVV. (i) Chính sách pháp lu t c a Nhà nư c 2.2.2.1. Qui trình cho vay t i AGRIBANK Đà N ng (ii) Môi trư ng chính tr xã h i DNNVV là doanh nghi p ñáp ng ñ các ñi u ki n do AGRIBANK Đà N ng qui ñ nh trong t ng th i kỳ, x p h ng doanh K t lu n Chương 1 nghi p và ti n hành c p tín d ng. Trong chương 1, bài lu n văn ñã h th ng hóa nh ng khái (i) Xác ñ nh gi i h n tín d ng (GHTD) ni m cơ b n v tín d ng ngân hàng và DNNVV, quan ni m, tiêu chí (ii) C p tín d ng (cho vay) g m có các bư c sau ñánh giá và các nhân t nh hư ng ñ n vi c m r ng tín d ng ñ i v i Quy trình th t c cho vay ñ i v i khách hàng t ng bư c DNNVV. Ngoài ra lu n văn còn cho th y vai trò và v trí c a ñư c chu n hóa nhưng v n chưa th c s thu n ti n cho khách hàng. DNNVV trong kinh doanh ngân hàng, n n kinh t và s c n thi t Đ c bi t quy trình x p h ng chưa ñánh giá t ng quát ñư c khách ph i m r ng tín d ng ñ i v i l ai hình doanh nghi p này. hàng khách hàng, th i gian th m ñ nh và cho vay thư ng kéo dài và chưa có s ki m tra chéo nên d nh hư ng ñ n r i ro cho kho n vay.
 5. 9 10 2.2.2.2. S lư ng doanh nghi p nh và v a có quan h tín d ng Bi u ñ 2.4: Dư n ñ i v i DNNVV t i AGRIBANK Đà N ng B ng 2.4: S lư ng DNNVV h tín d ng t i AGRIBANK Đà N ng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 T VND Thành S T S T S T S T 3219 ph n lư ng tr ng lư ng tr ng lư ng tr ng lư ng tr ng 3500 3000 2378 DNNN 14 2,4% 35 5,8% 36 5,7% 37 5,5% 2500 C.ty CP 70 11,8% 77 12,9% 96 15,5% 109 16,2% 1456 1692 2000 TNHH 330 55,7% 331 55,3% 344 55,2% 383 57,2% 1500 DNTN 155 26,1% 137 22,9% 128 20,5% 128 19,1% 1000 HTX 20 3,4% 15 2,6% 16 2,6% 13 2% 500 DNCV 4 0,6% 3 0,5% 3 0,5% 0 0% 0 ĐTNN 2006 2007 2008 2009 T ng 593 100% 598 100% 623 100% 670 100% 2.2.2.4. Cơ c u dư n c a AGRIBANK Đà N ng c ng B ng 2.8: Cơ c u dư n ñ i v i DNNVV trong t ng dư n t i Ngu n : Báo cáo tín d ng AGRIBANK Đà N ng AGRIBANK Đà N ng 2.2.2.3. Tình hình dư n ñ i v i doanh nghi p nh và v a Đơn v : t ñ ng DNNVV có quy mô v n ch s h u th p, do v y nhu c u v n Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 ñ ñ u tư cho s n xu t kinh doanh c a h là r t l n. Trong nh ng Đ i tư ng S T S T S T S T năm g n ñây, quy mô tín d ng ñ i v i DNNVV t i AGRIBANK Đà ti n tr ng ti n tr ng ti n tr ng ti n tr ng N ng ñã tăng lên ñáng k qua các năm qua. V dư n tín d ng ñ i Dư n 1.456 57,94% 1.691 54,84% 2.387 66,98% 3.219 72,69% v i DNNVV: năm 2007 ñ t 1.692 t ñ ng tăng 236 t ñ ng (tăng DNNVV 16,2%) so v i năm 2006; năm 2008 ñ t 2.378 t ñ ng tăng 686 t Đ i tư ng 1.057 42,06% 1.393 45,16% 1.177 33,02% 1.210 27,31% ñ ng (tăng 40,6%) so v i năm 2007; ñ n năm 2009 dư n cho vay khác DNNVV ñã ñ t ñư c 3.219 t ñ ng, tăng 841 t ñ ng t c là tăng T.c ng 2.513 100% 3.084 100% 3.564 100% 4.429 100% 35,4% so v i năm 2008. Như v y v s li u tuy t ñ i dư n cho vay Ngu n : Báo cáo tín d ng AGRIBANK Đà N ng DNNVV nhìn chung tăng d n qua t ng năm. B ng 2.8:Th hi n rõ dư n tín d ng ñ i v i DNNVV hi n ñang chi m m t t l r t l n so v i t ng dư n tín d ng c a AGRIBANK
 6. 11 12 Đà N ng và tăng d n qua t ng năm trong b n năm qua. Đi u này thu nh p c a ngân hàng. ph n ánh rõ nét AGRIBANK Đà N ng trong vi c chú tr ng m r ng 2.2.2.7. Dư n ñ i v i DNNVV theo ngành kinh t và phát tri n tín d ng ñ i v i DNNVV c a Ngân hàng. M t m t th Dư n cho vay ñ i v i ngành thương m i-d ch v luôn chi m hi n AGRIBANK Đà N ng v n duy trì ñư c lư ng khách hàng t l cao nh t so v i các ngành khác, ngoài ra ngành xây d ng cũng truy n th ng là các doanh nghi p l n, nhưng m t khác luôn quan tâm tăng ñ u qua t ng năm và chi m t tr ng tương ñ i cao so v i các chú tr ng ñ n ñ n khách hàng m i, ñ c bi t là các DNNVV. ngành còn l i. Năm 2009 dư n c a ngành xây d ng chi m t tr ng 2.2.2.5. Dư n ñ i v i doanh nghi p nh và v a phân theo kỳ h n cao nh t. Tuy nhiên theo th c tr ng thì cơ c u các DNNVV trên ñ a Quy mô dư n tín d ng ñ i v i DNNVV ñã tăng lên qua các bàn TP ĐN ch y u ho t ñ ng ngành thương m i-d ch v (chi m t năm, c dư n ng n h n và dư n trung dài h n. V m t t tr ng có tr ng 66,2%), nên vi c t p trung v n qúa nhi u vào ngành xây d ng th th y quy mô tín d ng ng n h n chi m t l r t l n so v i quy mô s nh hư ng ñ n ch t lư ng tín d ng, th c t trong nh ng năm qua tín d ng trung dài h n. Tín d ng trung dài h n ch y u t p trung vào n x u ch y u t p trung vào ngành xây d ng và chi m t tr ng cao. các doanh nghi p l n, các t ng công ty có năng l c tài chính, có 2.2.2.8. Dư n ñ i v i DNNVV theo hình th c ñ m b o ngu n v n l n, giá tr tài s n ñ m b o l n. Vì v y, m c dù v m t Cơ c u dư n ñ i v i DNNVV xét theo hình th c ñ m b o t t ng th , doanh s cho vay, thu n và dư n tín d ng trung dài h n năm 2006 ñ n năm 2009 c a AGRIBANK Đà N ng nhìn chung ñ u chi m t tr ng l n, nhưng l i không n m trong khu v c DNNVV mà tăng lên và ch y u là n có tài ñ m b o. C th qua b ng sau: thu c v các doanh nghi p l n. B ng 2.12: Dư n tín d ng ñ i v i DNNVV theo hình th c 2.2.2.6. Dư n ñ i v i DNNVV theo lo i hình doanh nghi p ñ m b o t i AGRIBANK Đà N ng Trong cơ c u dư n ñ i v i DNNVV xét theo lo i hình doanh Đơn v : t ñ ng nghi p t năm 2006 ñ n năm 2009 c a AGRIBANK Đà N ng nhìn Hình th c Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 chung ñ u tăng lên ñ i v i các lo i hình doanh nghi p. Dư n cho ñ mb o S T S T S T S T vay ñ i v i công ty c ph n và công ty TNHH là chi m t l cao nh t n vay ti n tr ng ti n tr ng ti n tr ng ti n tr ng so v i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã . C.c -t.ch p 718 49,3% 803 47,5% 1,113 46,8% 1,458 45,3% Dư n ñ i v i doanh nghi p nhà nư c tuy v n có tăng v s B o lãnh 658 45,2% 724 42,8% 1,034 43,5% 1,439 44,7% tuy t ñ i nhưng t tr ng ngày càng gi m d n, t 13,13% năm 2007 BLNH khác 17 1,2% 27 1,6% 33 1,4% 103 3,2% xu ng còn 9,63% năm 2008 và 8,69% vào năm 2009. Qua ñó có th Tín ch p 63 4,3% 137 8,1% 197 8,3% 219 6,8% th y r ng AGRIBANK Đà N ng ñang r t chú tr ng ñ n các doanh T ng dư n 1,456 100% 1,691 100% 2,378 100% 3,219 100% nghi p ngoài qu c doanh, vì s lư ng các doanh nghi p ngoài qu c Ngu n : Báo cáo tín d ng AGRIBANK Đà N ng doanh g n ñây có t c ñ tăng trư ng r t nhanh, góp ph n r t l n vào
 7. 13 14 2.2.2.9. T l thu h i n x u ñ i v i các DNNVV 2007 gi m xu ng 11,11%, năm 2008 là 8,7% và ñ n năm 2009 t l Tình hình thu h i n x u ñ i v i các DNNVV t i AGRIBANK này gi m xu ng còn là 5,59%. T l n khó ñòi gi m ñi nhi u, m t Đà N ng trong nh ng năm g n ñây ñư c th hi n qua b ng sau: m t th hi n AGRIBANK Đà N ng ñang t p trung m r ng tín d ng B ng 2.13: T l thu h i n x u c a các DNNVV ñ i v i DNNVV và m t khác cũng chú ý ñ n vi c thu h i các kho n Đơn v : t ñ ng n khó ñòi ñ nâng cao ch t lư ng tín d ng. Ch tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 2.2.2.11. T l thu h i n x lý r i ro ñ i v i các DNNVV Dư n x u 52 68 71 155 Đây cũng là ch tiêu ñánh giá kh năng th c hi n các bi n pháp Thu n x u 35 42 41 59 ñ thu h i n c a AGRIBANK Đà N ng T l thu h i n x u 67,3% 61,76% 57,74% 38,06% B ng 2.15: T l thu h i n x lý r i ro c a các DNNVV Ngu n : Báo cáo tín d ng AGRIBANK Đà N ng Đơn v : t ñ ng S li u t i b ng 2.13 cho th y t l thu h i n x u ñang m c Ch tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 cao (năm 2006: 67,3%; năm 2007: 61,76%; năm 2008: 57,74%; năm Dư n x lý r i ro 116 128 147 120 2009:38,06%). Tuy nhiên t l thu h i n x u ñã gi m qua t ng năm, Thu n x lý r i ro 19 21 25 29 ch ng t cho vay các DNNVV trong th i gian qua có g p ph i nh ng T l thu h i n 16,37% 16,4% 17,0% 24,16% khó khăn nh t ñ nh, n x u có d u hi u gia tăng qua t ng năm. x lý r i ro 2.2.2.10. T l n khó ñòi ñ i v i các DNNVV Ngu n : Báo cáo tín d ng AGRIBANK Đà N ng Tình hình n khó ñòi ñ i v i các DNNVV t i AGRIBANK Đà T l thu h i n x lý r i ro tăng qua t ng năm, (năm 2006: N ng trong nh ng năm g n ñây ñư c th hi n qua b ng sau: 16,37% ; năm 2007: 16,4% ; năm 2008: 17,0% ; năm 2009: 24,16%). B ng 2.14: T l n khó ñòi c a các DNNVV Tuy t l thu h i n x tăng lên 24,16% vào năm 2009, nhưng dư n Đơn v : t ñ ng x lý r i ro v n còn tương ñ i cao 120 t ñ ng, ñi u này ch ng t Ch tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 vi c thu h i n x lý r i ro là r t khó khăn, m t dù AGRIBANK Đà Dư n 1.456 1.691 2.378 3.219 N ng ñã r t t p trung chú ý trong vi c thu h i n . N khó ñòi 176 188 207 180 2.2.2.12. Tình hình thu lãi ñ i v i các DNNVV T l n khó ñòi 12,08% 11,11% 8,70% 5,59% Quy mô thu lãi t ho t ñ ng cho vay ñ i v i các DNNVV ñã Ngu n : Báo cáo tín d ng AGRIBANK Đà N ng tăng lên ñáng k trong các năm qua. Năm 2007 ñ t 295 t ñ ng tăng T l n khó ñòi ñ i v i các DNNVV t i AGRIBANK Đà 68 t ñ ng (tăng 29,9%) so v i năm 2006; năm 2008 ñ t 398 t ñ ng N ng là khá cao trong các năm 2006, 2007, năm 2008 và t l n khó tăng 103 t ñ ng (tăng 34,9%) so v i năm 2007; ñ n năm 2009 ñ t ñòi gi m d n qua t ng năm. Năm 2006 t l này là 12,08%, năm ñư c 469 t ñ ng, tăng 71 t ñ ng t c là tăng 17,8% so v i năm
 8. 15 16 2008. Như v y v s li u tuy t ñ i, s ti n thu lãi cho vay DNNVV Cán b tín d ng v n chưa th c s ch ñ ng tìm ki m khách nhìn chung tăng d n qua t ng năm. Đi u này ph n ánh s n l c c a hàng mà ch m i d ng l i vi c khách hàng tìm ñ n ngân hàng, nên s AGRIBANK Đà N ng trong vi c qu n lý ch c ch các kho n cho lư ng khách hàng còn khiêm t n so v i s lư ng DN trên ñ a bàn. vay, m t khác ch ng t DNNVV vay v n t i AGRIBANK Đà N ng M ng lư i ho t ñ ng tuy có m r ng nhưng v n chưa x ng t m ñang ho t ñ ng có hi u qu . c a m t ngân hàng l n trên ñ a bàn, các ñi m giao d ch ch y u cho 2.2.2.13. T l thu nh p lãi ròng trên t ng thu nh p ñ i v i các DNNVV vay th nhân mà chưa gi i quy t ñư c nhi u cho vay doanh nghi p. Thu lãi ròng c a các DNNVV t i AGRIBANK Đà N ng ñã (ii) T phía doanh nghi p nh và v a tăng liên t c qua t ng năm (năm 2006: 85 t ñ ng; năm 2007: 119 t Không có phương án, d án kinh doanh kh thi và thi u v n ñ ng; năm 2008: 163 t ñ ng; năm 2009: 156 t ñ ng). Trong các t có tham gia vào phương án: M t s doanh nghi p l p phương án năm qua, thì có năm 2009 là s thu lãi ròng và t ng thu nh p có gi m kinh doanh còn mang n ng tính ch quan, không tính toán ñ n các xu ng, nguyên nhân c a tình tr ng này là các DNNVV ch u nh y u t th trư ng và nhân t khách quan khác. Theo quy ñ nh c a NH hư ng c a kh ng ho ng kinh t , ñ c bi t là các DNNVV ho t ñ ng thì n u là d án ñ u tư m i thì v n t có tham gia d án là 30% t ng trong lĩnh v c kinh doanh b t ñ ng s n, nên chưa có kh năng thanh v n ñ u tư, ñây cũng là khó khăn ñ i v i ph n l n các DNNVV. toán các kho n n . Ngoài ra t l thu nh p lãi ròng trên t ng thu nh p Không ñ tài s n th ch p: Khi vay v n thì c n ph i có tài cũng ñang m c tương ñ i cao và tăng d n qua t ng năm. Đi u này s n ñ ñ m b o v n vay, phòng ng a r i ro khi phương án, d án s n cho th y r ng ngân hàng ñã và ñang qu n lý m t danh m c khách xu t kinh doanh g p khó khăn ngoài d ki n, ho t ñ ng không có hàng DNNVV ho t ñ ng có hi u qu , ñây cũng là cơ s ñ ngân hi u qu . Trong khi ñó, các DNNVV thư ng có ngu n v n t có hàng nâng cao hi u qu ho t ñ ng, tăng kh năng sinh l i c a mình. th p, ph n l n là ngu n ñi vay, tài s n b o ñ m không nhi u. 2.2.3. Các nhân t nh hư ng ñ n m r ng tín d ng ñ i v i Thi u minh b ch trong ho t ñ ng: Vi c th c hi n ch ñ k DNNVV t i AGRIBANK Đà N ng toán th ng kê c a doanh nghi p chưa ñư c nghiêm túc. Chưa có quy (i) T phía AGRIBANK Đà N ng ñ nh v ki m toán b t bu c, nên các báo cáo thư ng không ñúng theo Quy trình th t c cho vay ñ i v i khách hàng tuy t ng bư c ch ñ hi n hành, gây khó khăn cho cán b làm công tác th m ñ nh. ñư c chu n hóa nhưng v n chưa th c s thu n ti n. Dư n cho vay (iii) T phía n n kinh t ch y u là dư n có tài s n ñ m b o, ñ nh giá th p so v i NH cùng Chính sách c a Nhà nư c tuy thông thoáng hơn trư c và áp ñi bàn, nên khách hàng khó ti p c n ñư c ngu n v n vay t NH. d ng nhi u ưu ñãi ñ i v i DN, nhưng v n chưa th c s khoa h c và Kh năng huy ñ ng v n c a Chi nhánh v n chưa ñáp ng ñư c ñ ng b , chưa phù h p v i môi trư ng c nh tranh c a th trư ng. nhu c u vay c a khách hàng nên nhi u kho n vay b t ch i, lãi su t huy ñ ng chưa th c s h p d n so v i các NHTM khác cùng ñ a bàn.
 9. 17 18 Th i gian qua nh hư ng c a cu c kh ng ho ng tài chính d n Bi u ñ 2.11: Kh o sát nguyên nhân DNNVV chưa mu n quan h ñ n ngu n v n khan hi m, thêm vào ñó NHNN th t ch t tín d ng nên tín d ng t i AGRIBANK Đà N ng tác ñ ng không nh ñ n vi c m r ng cho vay DNNVV. Nguyên nhân DNNVV chưa mu n quan h tín d ng v i ngân hàng Trên ñ a bàn tính ñ n cu i năm 2009 có hơn 53 chi nhánh NH c p m t, c nh tranh gay g t, ch p nh n r i ro, các NH lôi kéo khách Nguyên nhân khác , B ng lòng v i m c 5.50% kinh doanh hi n t i , hàng ñang quan h tín d ng v i nh ng NH trư c ñó v phía mình. 10.60% 2.2.4. Kh o sát, ñi u tra v tình hình quan h tín d ng c a ngân Không bi t cách ti p hàng ñ i v i các DNNVV E ng i khi ti p xúc ngân hàng , 4.10% c n , 6.70% Đ có th ñánh giá m t cách toàn di n hơn v m r ng tín d ng ñ i v i các DNNVV t i AGRIBANK Đà N ng, h c viên ñã kh o sát tr c ti p các DNNVV trên ñ a bàn thành ph Đà N ng. Kh o sát chú Lãi su t cho vay cao, 14.40% Kh năng doanh nghi p tr ng nh ng lĩnh v c chính, tác ñ ng tr c ti p ñ n vi c vay v n, Không có tài s n th không ñáp ng ñư c ch p , 47.20% các th t c , 11.50% nh ng vư ng m c, khó khăn trong quá trình ti p c n vay v n ngân hàng. Trong 250 phi u phát ra, thu v 210 phi u t 210 DNNVV. Bi u ñ 2.10: Kh o sát ti m năng m r ng tín d ng DNNVV t i AGRIBANK Đà N ng 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HO T Đ NG TÍN D NG Đ I V I DNNVV T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ Ti m năng m r ng tín d ng PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG Vay t 90% ñ n 2.3.1. Nh ng thành t u ñ t ñư c 100% nhu c u + Dư n cho vay DNNVV trên t ng dư n tăng liên t c trong 4 Vay dư i 70% nhu , 25.72% c u , 44.76% năm qua 2006 – 2009. Ngân hàng cung ng k p th i nhu c u v n ng n h n cho các DNNVV, ñáp ng m t ph n v n trung dài h n, t o ñi u ki n giúp các DNNVV ho t ñ ng kinh doanh có hi u qu hơn. + N x u ñư c kh ng ch dư i 5% phù h p v i ñ nh hư ng c a NHNN. T l n khó ñòi trên t ng dư n cho vay DNNVV gi m Vay t 70% ñ n dư i 90% nhu c u d n, góp ph n làm gi m n khó ñòi xu ng m t cách ñáng k , nâng , 29.52% cao ch t lư ng và hi u qu tín d ng c a AGRIBANK Đà N ng. + Thu nh p t ho t ñ ng tín d ng ñ i v i DNNVV tăng lên,
 10. 19 20 chi m m t t tr ng l n trong t ng l i nhu n t ho t ñ ng tín d ng CHƯƠNG 3: GI I PHÁP M R NG TÍN D NG Đ I V I DOANH c a AGRIBANK Đà N ng, ch ng t ñ nh hư ng phát tri n ñ i v i NGHI P NH VÀ V A T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG khu v c DNNVV là hoàn toàn ñúng ñ n. NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG + Ho t ñ ng tín d ng cho các DNNVV v a giúp Ngân hàng 3.1. Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N DNNVV m r ng ñư c th ph n v a phát tri n ñư c các d ch v ngân hàng 3.1.1. Ch trương phát tri n DNNVV c a n n kinh t hi n ñ i, nâng cao uy tín và kh năng c nh tranh c a ngân hàng. 3.1.2. Đ nh hư ng m r ng tín d ng ñ i v i doanh nghi p nh và + Vi c gia tăng tín d ng ñ i v i DNNVV ñã giúp cho v a c a AGRIBANK Đà N ng ñ n năm 2015 AGRIBANK Đà N ng có ñi u ki n nâng cao trình ñ , kh năng ti p 3.1.2.1. Đ nh hư ng chung c a AGRIBANK Đà N ng c n khách hàng c a ñ i ngũ cán b , nhân viên c a ngân hàng. 3.1.2.2. Đ nh hư ng v ho t ñ ng tín d ng ñ i v i doanh nghi p 2.3.2. Nh ng m t còn t n t i nh và v a c a AGRIBANK Đà N ng + S lư ng DNNVV ti p c n ñư c v n ngân hàng còn th p 3.2. GI I PHÁP M R NG TÍN D NG Đ I V I DNNVV T I + Tăng trư ng dư n DNNVV chưa tương x ng v i nhu c u c a CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N DNNVV và ti m năng c a Ngân hàng NÔNG THÔN THÀNH PH ĐÀ N NG + Đáp ng nhu c u tín d ng trung và dài h n còn h n ch 3.2.1. Đa d ng hóa ñ i tư ng khách hàng + Xem tr ng tài s n ñ m b o n vay DNNVV có quy mô nh , năng ñ ng, thích ng nhanh v i s + Đi u hành lãi su t chưa linh ho t thay ñ i c a th trư ng, b máy kinh doanh thư ng g n nh , tuy v y + Kh năng ki m soát n i b chưa cao s ra ñ i cũng như ho t ñ ng c a nhi u DN còn m t s ñi m chưa rõ + T l thu h i n x lý r i ro th p ràng, minh b ch, vi c m r ng cho vay ñ i tư ng này c n ph i linh 2.3.3. Nguyên nhân c a nh ng t n t i ho t. Ngoài ra DNNVV r t ña d ng v quy mô, lo i hình doanh 2.3.3.1. Nguyên nhân bên trong AGRIBANK Đà N ng nghi p, ngành ngh kinh doanh, do v y nhu c u v m c v n vay, th i 2.3.3.2. Nguyên nhân bên ngoài AGRIBANK Đà N ng. h n vay, phương th c tr g c lãi… là không gi ng nhau. Chính vì K t lu n chương 2 v y mà ngân hàng v i phương châm “L y hi u qu kinh doanh c a Chương 2 ñ c p ñ n th c tr ng v ho t ñ ng tín d ng ñ i v i các khách hàng làm m c tiêu ph c v ”, AGRIBANK Đà N ng ñưa ra DNVVN t i AGRIBANK Đà N ng, nh ng k t qu ñã ñ t ñư c v nh ng lo i hình tín d ng phù h p v i t ng yêu c u c a khách hàng.. ho t ñ ng tín d ng c a ngân hàng ñ i v i DNVVN, ñ ng th i cũng 3.2.2. Đ y m nh huy ñ ng v n, ñ m b o ñ ngu n v n ñ ñáp ng nhu cho th y ñư c th c tr ng h at ñ ng c a DNNVV trên ñ a bàn. Quá c u vay v n c a các DNNVV, ñ c bi t là nhu c u vay v n trung dài h n trình h at ñ ng tín d ng kinh doanh ngân hàng, v n còn t n t i nhi u T ch c t t công tác huy ñ ng v n cũng góp ph n quan tr ng h n ch gây tr ng i cho công tác m r ng tín d ng ñ i v i DNNVV. vào vi c h tr tín d ng. M t th c tr ng là DNNVV ñư c vay ch
 11. 21 22 y u là tín d ng ng n h n (chi m hơn 55%) khi n cho các DNNVV cơ s tho thu n v i khách hàng, hài hoà l i ích ngân hàng và doanh g p khó khăn trong vi c ti p c n ngu n v n tài tr trung và dài h n. nghi p. AGRIBANK Đà N ng nên th c hi n chính sách linh ho t Vì v y c n có nh ng bi n pháp nh m xây d ng cơ c u ngu n v n nh m thu hút và gi khách hàng, l y lãi su t ñ làm công c kích h p lý, thu hút lư ng v n trung và dài h n, t o cơ s cho vi c m thích các doanh nghi p ho t ñ ng có hi u qu , c th là: r ng cho vay trung dài h n ñ i v i DNNVV. Đ làm t t công tác huy (i) Chính sách lãi su t ph i linh ho t theo ñ i tư ng vay v n ñ ng, ngân hàng c n th c hi n t t các bi n pháp sau: (ii) Đa d ng hoá các lo i hình lãi su t ñ t o ñi u ki n phù (i) Bi n pháp liên quan ñ n lãi su t h p v i chu kỳ s n xu t kinh doanh c a các DNNVV (ii) Chính sách s n ph m 3.2.5. Xây d ng chi n lư c Marketing hư ng t i DNNVV (iii) Bi n pháp v tâm lý Ngân hàng c n ph i có chi n lư c makerting, tr ng tâm là chính 3.2.3. Đa d ng hóa hình th c ñ m b o n vay và ngành ngh cho vay sách khách hàng nh m gi i thi u qu ng cáo các d ch v , cơ ch , ñi u Vi c th m ñ nh và quy t ñ nh cho vay c a AGRIBANK Đà ki n cũng như nh ng quy ñ nh v nghi p v tín d ng ñ DN hi u và N ng d a nhi u vào giá tr tài s n ñ m b o n vay. Trong khi ñó, th y ñư c quy n l i và trách nhi m c a h ñ i v i ngân hàng. DNNVV không có ho c không ñ tài s n th ch p ñ vay v n, ñây 3.2.6. Phát tri n các s n ph m tr n gói cho DNNVV cũng chính là tr ng i l n nh t cho DNNVV ti p c n ñ n v n vay M t trong nh ng mong mu n c a các doanh nghi p nói chung ngân hàng. Đ kh c ph c tr ng i này, c n ph i thay ñ i phương và DNNVV nói riêng là ñư c s d ng nh ng s n ph m tr n gói, ña pháp th m ñ nh và hình th c ñ m b o n vay, ñánh giá r i ro c a ti n ích giúp cho ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p ñư c ti n các kho n vay d a trên giá tr tài s n th ch p b ng phương pháp hành m t cách hi u qu , ti n l i, nhanh chóng. M t khác, tín d ng và tính ñi m tín d ng, t ñó x p h ng doanh nghi p. Ngân hàng có th d ch v tr n gói bao g m cung ng tín d ng và các d ch v b o hi m, cho vay tín ch p ho c ñ m b o m t ph n tài s n, phân tán r i ro kinh doanh ngo i t , thanh toán qu c t ... s cho phép ngân hàng khai theo ngành ngh , lĩnh v c, ña d ng hoá danh m c ñ u tư, ñ ng th i thác toàn di n các ti m năng h p tác v i khách hàng DNNVV. xác ñ nh ñư c hư ng m r ng tín d ng vào ngành ngh có l i nhu n 3.2.7. Nâng cao ch t lư ng công tác th m ñ nh ñ i v i DNNVV cao, n ñ nh, thu h p ho c lo i b nh ng phương án, ngành ngh (i) Th c hi n thu th p thông tin khách hàng kinh doanh có hi u qu th p, không ñem l i hi u qu cho ngân hàng. (ii) Phân tích ñánh giá khách hàng 3.2.4. Xây d ng chính sách lãi su t cho vay linh ho t ñ i v i các 3.2.8. Ki m tra giám sát kho n vay DNNVV + Ki m tra trư c, trong và sau khi cho vay: Thi t l p k ho ch ki m M t trong nh ng v n ñ DNNVV quan tâm nh t khi ñ n vay tra theo qui ñ nh v i ñ y ñ nh ng n i dung cơ b n. v n ngân hàng là lãi su t vì lãi su t nh hư ng tr c ti p ñ n l i nhu n + Ki m tra và ñ nh giá tài s n ñ m b o hàng năm. c a doanh nghi p. Do v y, m c lãi su t ph i h p lý, hình thành trên + Thành l p và duy trì T x lý n t i AGRIBANK Đà N ng.
 12. 23 24 + K t h p v i các cơ quan th m quy n trong vi c x lý tài s n b o - Thông tin v các khách hàng có quan h v i ngân hàng ñ m kho n vay. - Thông tin v th c tr ng và d báo xu hư ng phát tri n c a 3.2.9. Nhóm gi i pháp b tr các ngành kinh t . 3.2.9.1. Không ng ng nâng cao trình ñ c a cán b tín d ng c a - Các thông tin pháp lý c p nh t có liên quan ñ n ho t ñ ng cho ngân hàng vay: Các văn b n, quy ch ngân hàng, ch ñ o c a ngân hàng c p trên. Nâng cao trình ñ cán b tín d ng, ñào t o ñ cán b có ñ 3.2.9.4. Hi n ñ i hoá công ngh ngân hàng ki n th c chuyên môn cũng như ki n th c v kinh t th trư ng. - Tri n khai thanh toán tr c ti p v i h th ng SWIFT, ñ m b o luân T ch c thi tuy n m t cách công b ng, nghiêm túc, khách quan chuy n v n, ch ng t nhanh chóng, qu n lý v n ngo i t t p trung. tuy n ch n nh ng ngư i có năng l c, tâm huy t v i ngh . - T ng bư c hi n ñ i hoá phương ti n thanh toán không dùng ti n. B trí s p x p s d ng ñ i ngũ cán b tín d ng ph i phù h p - Nâng c p các phương ti n, thi t b tin h c làm vi c c a ngân hàng. v i v trí yêu c u c a t ng công vi c. Phân rõ trách nhi m pháp lý 3.2.9.5. Tăng cư ng công tác ki m tra ki m soát n i b Chi nhánh c a t ng v trí công tác, ñ m b o quy n l i g n v i trách nhi m. Tham mưu cho lãnh ñ o trong vi c th c thi ho t ñ ng cho vay, 3.2.9.2. Cung c p các d ch v tư v n kinh doanh cho khách hàng tuân th qui trình nghi p v , qui ñ nh c a Pháp lu t, nh m c nh báo Tư v n h tr l p d án, thu x p v n. Phát hành trái phi u, và ñưa ra gi i pháp ch n ch nh nh ng l ch l c và h n ch r i ro. d ch v tr n gói như ti n g i, d ch v tài kho n, d ch v tr lương. 3.3. KI N NGH H tr cho DN n m ñư c các thông tin v giá c bi n ñ ng 3.3.1. Đ i v i y ban nhân dân thành ph Đà N ng trên th trư ng, thông tin v s n ph m d ch v m i, chính sách m i.... 3.3.1.1. Thành ph c n có chính sách h tr thông tin, xúc ti n Tư v n cho doanh nghi p nên ñ u tư và nâng c p thi t b công thương m i và ñào t o ngu n nhân l c cho các DNNVV ngh nào cho. phù h p v i mô hình t ch c s n xu t c a ñơn v . 3.3.1.2. Xây d ng và công b công khai các quy ho ch t ng th và chi Th c hi n tư v n tái c u trúc tài chính, cơ c u n ñ i v i các ti t phát tri n các ngành ngh trên ñ a bàn Thành Ph Đà N ng doanh nghi p có s c ch ng ñ y u trong ñi u ki n hi n nay. 3.3.1.3. Ch ñ o các s , ngành gi i quy t vư ng m c trong vi c c p T ch c các cu c h i th o liên quan ñ n ho t ñ ng c a doanh gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t và tháo g khó khăn v m t nghi p (Cơ ch cho vay; cơ ch b o ñ m ti n vay; x lý n …) b ng s n xu t cho các DNNVV 3.2.9.3. Ti p c n, tìm hi u và xây d ng thông tin tín d ng 3.3.1.4. Ph i h p v i NHNN Vi t Nam ñ y nhanh vi c thành l p Xây d ng h th ng thông tin tín d ng (TTTD) ph i ñư c Qu b o lãnh tín d ng cho các DNNVV trên ñ a bàn Đà N ng th c hi n trên nguyên t c “Hi u bi t khách hàng”. H th ng thông tin 3.3.2. Đ i v i Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn c a AGRIBANK Đà N ng ph i ñư c s p x p phân lo i m t cách Vi t Nam khoa h c theo nh ng tiêu th c khác nhau như :
 13. 25 26 3.3.2.1. Xây d ng và ñ nh hư ng ñ i tư ng khách hàng m c tiêu mong mu n và x ng t m c a AGRIBANK Đà N ng, trong khi ñó trong t ng giai ño n c th nhu c u vay v n c a các DNNVV trên ñ a bàn l i quá cao. V i m c 3.3.2.2. Rà soát, b sung, ch nh s a các th t c, quy trình cho vay ñích nghiên c u m r ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i AGRIBANK theo hư ng linh ho t, g n nh , ñáp ng nhanh chóng cho khách Đà N ng, trên cơ s v n d ng các phương pháp nghiên c u, lu n văn hàng doanh nghi p nh và v a, phù h p v i ñ c thù ho t ñ ng ñã hoàn thành m t s n i dung sau: kinh doanh c a ngân hàng * H th ng hóa cơ s lý lu n v tín d ng ngân hàng, khái quát 3.3.2.3. Th c hi n các quy ñ nh ñ m b o an toàn m r ng tín chung DNNVV và m r ng tín d ng ñ i v i DNNVV. d ng; tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra và giám sát v vi c * Phân tích th c tr ng ho t ñ ng tín d ng ñ i v i DNNVV, ch p hành các nguyên t c, th t c cho vay, thông qua vi c l p các nh ng khó khăn, vư ng m c cũng như nguyên nhân v m r ng tín tín hi u d báo r i ro tín d ng d ng c a AGRIBANK Đà N ng. 3.3.2.4. Tăng cư ng công tác ñào t o cán b tín d ng và cán b * Trên cơ s ñó lu n văn ñã ñưa ra m t s gi i pháp nh m m th m ñ nh, ñ ñáp ng nhu c u kinh doanh và h i nh p qu c t r ng tín d ng ñ i v i DNNVV t i AGRIBANK Đà N ng, ñ ng th i 3.3.3. Đ i v i Ngân hàng Nhà nư c thành ph Đà N ng m nh d n ñ xu t ki n ngh v i c p có th m quy n trong vi c h tr K t lu n Chương 3 ñ i v i DNNVV. Chương 3 ñã ñưa ra nh ng ñ nh hư ng m r ng tín d ng c a M c dù, ñ tài ñã c g ng nghiên c u, phân tích và ñưa ra n n kinh t và AGRIBANK Đà N ng. Xây d ng các nhóm gi i pháp nh ng gi i pháp tr c ti p và gián ti p ñ n ho t ñ ng m r ng tín nh m m r ng tín d ng ñ i v i các DNNVV có quan h tín d ng t i d ng ñ i v i DNNVV, v i m c ñích cu i cùng là nh m t o ti ng nói AGRIBANK Đà N ng trong th i gian t i. Đ c p ñ n m t s ki n chung gi a DNNVV v i ngân hàng ñ ñ t ñư c k t qu hai bên cùng ngh nh m h tr cho vi c m r ng tín d ng ñ i v i các DNNVV t i có l i, ñ c bi t góp ph n cho s phát tri n chung c a n n kinh t – xã AGRIBANK Đà N ng trong th i gian s p t i. h i. Tuy nhiên, vi c m r ng tín d ng ñ i v i DNNVV là m t v n ñ l n, theo ñó trong quá trình nghiên c u lu n văn cũng không tránh K T LU N kh i nh ng sai sót mang tính ch quan, r t mong nh n ñư c nh ng ý M c dù trong ñi u ki n ph i ñương ñ u và ch u s c nh tranh ki n ñóng góp nh m giúp cho tác giã hoàn thi n hơn trong công tác găy g t c a các ngân hàng thương m i trên ñ a bàn, nhưng nghiên c u c a mình. AGRIBANK Đà N ng luôn là m t trong nh ng ngân hàng hàng ñ u Tác gi xin chân thành c m ơn ñ n Qúi Th y, Cô ñã t o ñi u và kh ng ñ nh v trí c a mình qua k t qu ho t ñ ng kinh doanh và ki n hư ng d n, quan tâm giúp ñ trong quá trình h c t p và nghiên uy tín trên th trư ng trong và ngoài nư c. Tuy nhiên, vi c m r ng c u. Đ c bi t là Giáo viên hư ng d n PGS.TS Lâm Chí Dũng ñã t n tín d ng ñ i v i DNNVV ñang còn khiêm t n và chưa ñ t ñư c tình ch d n trong su t th i gian th c hi n và hoàn thành lu n văn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản