intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Dạy học bố cục chất liệu sơn dầu ở trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
47
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Dạy học bố cục chất liệu sơn dầu ở trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng dạy học môn bố cục chất liệu sơn dầu (tĩnh vật, chân dung, tranh đề tài), từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên mĩ thuật tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Mỹ thuật: Dạy học bố cục chất liệu sơn dầu ở trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẢI YẾN<br /> <br /> DẠY HỌC BỐ CỤC CHẤT LIỆU SƠN DẦU<br /> Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MĨ THUẬT<br /> <br /> Khóa 1 (2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẢI YẾN<br /> <br /> DẠY HỌC BỐ CỤC CHẤT LIỆU SƠN DẦU<br /> Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn Mĩ thuật<br /> Mã số: 60140111<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phƣơng<br /> <br /> Hà Nội, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa đƣợc ai công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác. Nếu có điều gì trái với lời cam đoan, tôi xin<br /> hoàn toàn chịu trách nhiệm.<br /> Hà Nội, ngày tháng năm 2018<br /> Tác giả luận văn<br /> Đã ký<br /> Nguyễn Thị Hải Yến<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> BGD&ĐT<br /> <br /> :<br /> <br /> Bộ Giáo Dục và Đào tạo<br /> <br /> CĐSP<br /> <br /> :<br /> <br /> Cao đẳng sƣ phạm<br /> <br /> GV<br /> <br /> :<br /> <br /> Giảng viên<br /> <br /> SV<br /> <br /> :<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> MT<br /> <br /> :<br /> <br /> Mĩ thuật<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> :<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> :<br /> <br /> Phƣơng pháp dạy học<br /> <br /> Tr<br /> <br /> :<br /> <br /> Trang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .................. 7<br /> 1.1. Một số khái niệm chung ......................................................................... 7<br /> 1.1.1. Khái niệm dạy học .............................................................................. 7<br /> 1.1.2. Phƣơng pháp dạy học .......................................................................... 7<br /> 1.1.3. Bố cục .................................................................................................. 8<br /> 1.1.4. Chất liệu sơn dầu ............................................................................... 10<br /> 1.2. Khái quát về chất liệu sơn dầu ............................................................. 13<br /> 1.2.1. Tính năng của chất liệu sơn dầu ........................................................ 13<br /> 1.2.2. Sơ lƣợc phƣơng pháp vẽ chất liệu sơn dầu ....................................... 14<br /> 1.3. Thực trạng dạy học môn bố cục tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm<br /> Nghệ An ...................................................................................................... 21<br /> 1.3.1. Cấu trúc nội dung chƣơng trình đào tạo ngành mĩ thuật .................. 21<br /> 1.3.2. Cấu trúc nội dung học phần vẽ tranh sơn dầu .................................. 21<br /> 1.3.3. Chuẩn đầu ra cao đẳng sƣ phạm mĩ thuật ......................................... 22<br /> 1.3.4. Thực trạng dạy học bố cục chất liệu sơn dầu ở các bài học ............. 24<br /> Tiểu kết ........................................................................................................ 28<br /> Chƣơng 2: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO DẠY HỌC BỐ<br /> CỤC CHẤT LIỆU SƠN DẦU TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM<br /> NGHỆ AN ................................................................................................... 30<br /> 2.1. Đề xuất về nội dung chƣơng trình ........................................................ 30<br /> 2.2. Đội ngũ giảng viên ............................................................................... 31<br /> 2.3. Cơ sở vật chất ....................................................................................... 34<br /> 2.4. Nâng cao chất lƣợng giảng dạy bố cục chất liệu sơn dầu. ................... 35<br /> 2.4.1. Nhóm bài vẽ tĩnh vật ......................................................................... 36<br /> 2.4.2. Nhóm bài vẽ tranh chân dung ........................................................... 38<br /> 2.4.3. Nhóm bài vẽ tranh theo chủ đề ......................................................... 43<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2