intTypePromotion=4

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của lá cây cỏ lào Bình Định

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
48
lượt xem
9
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của lá cây cỏ lào Bình Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây cỏ lào (Eupatorium odoratum L.; Chromolaena odorata King & Robinson) thuộc họ Cúc (Asteraceae). Cỏ lào còn được gọi là cây cộng sản, yên bạch, bớp bớp, bù xích, chùm hôi, nhả nhật, muồng mung phia, hay tên tiếng Anh là fragrant thoroughwort, bitter bush và tên tiếng Pháp là langue de chat, eupatoire odorante …là loài cây mọc hoang và lan rộng chiếm địa bàn phân bố nhanh ở nhiều vùng trên thế giới. Đề tài nghiên cứu điều kiện chiết tách và xác định thành phần hóa học các hợp chất có trong lá cây cỏ lào ở Bình Định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của lá cây cỏ lào Bình Định

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> NGUY N TH THÙY TRANG<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. ĐÀO HÙNG CƯ NG<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS.TS. LÊ TH LIÊN THANH<br /> <br /> NGHIÊN C U CHI T TÁCH<br /> VÀ XÁC Đ NH THÀNH PH N HÓA H C<br /> C A LÁ CÂY C<br /> <br /> Ph n bi n 2: TS. TR N M NH L C<br /> <br /> LÀO BÌNH Đ NH<br /> <br /> Chuyên ngành: Hóa h u cơ<br /> Mã s : 60 44 27<br /> <br /> Lu n văn ñã ñư c b o v trư c h i ñ ng ch m Lu n<br /> văn t t nghi p Th c sĩ Khoa h c h p t i Đ i h c Đà N ng<br /> vào ngày 14 tháng 11 năm 2012.<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KHOA H C<br /> <br /> Đà N ng - 2012<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng<br /> - Thư vi n trư ng Đ i h c Sư ph m, Đ i h c Đà N ng<br /> <br /> 3<br /> M<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> d ch chi t t lá cây c lào,<br /> <br /> 1. Lý do ch n ñ tài<br /> <br /> nh ng n ng ñ nh t ñ nh có tác d ng<br /> <br /> kích thích s tăng trư ng c a t bào g c dây cu ng r n. Đây s là cơ<br /> <br /> Ngày nay v i s ti n b c a khoa h c k thu t thì ch t lư ng<br /> <br /> s ñ ti n hành nghiên c u các ch ph m ñi u tr b nh nan y. Các<br /> <br /> cu c s ng con ngư i ngày càng nâng cao, bên c nh ñó con ngư i<br /> <br /> nghiên c u cho th y c lào ch a ñ m, phosphor và kalium.<br /> <br /> cũng ph i ñ i m t v i nhi u v n ñ hơn. M t trong nh ng v n ñ l n<br /> <br /> Các b ph n c a cây ñ u ch a tinh d u, alcaloid, tanin, flavonoid,<br /> <br /> mà con ngu i ph i ñương ñ u ñó là b nh t t. Các nhà khoa h c<br /> <br /> coumarin. Tuy nhiên c lào<br /> <br /> không ng ng nghiên c u ñ tìm ki m nh ng phương thu c tr b nh<br /> <br /> nhau ít nhi u v thành ph n cũng như hàm lư ng các c u t . Đ tìm<br /> <br /> t i ưu. Xu hư ng c a y h c hi n ñ i là tìm ki m các ho t ch t trong<br /> <br /> ki m vùng nguyên li u t t c n ti n hành nghiên c u c lào<br /> <br /> có trong các loài th o m c có tác d ng ch a b nh.<br /> <br /> vùng khác nhau. V i hy v ng góp m t ph n nh vào vi c bi n cây c<br /> <br /> nh ng<br /> <br /> vùng nhi t ñ i gió mùa, ánh sáng nhi u, lư ng mưa<br /> <br /> lào thành nh ng ch ph m ch a b nh h u hi u cho m i ngư i, tôi ñã<br /> <br /> m cao nên th c v t phát tri n r t m nh. Th m th c v t nư c<br /> <br /> th c hi n ñ tài: “ Nghiên c u chi t tách và xác ñ nh thành ph n<br /> <br /> Nư c ta<br /> l n, ñ<br /> <br /> nh ng nơi khác nhau s có có s khác<br /> <br /> ta ña d ng và phong phú v i hàng nghìn h , hàng v n loài, ñó là m t<br /> <br /> hoá h c c a lá cây c lào Bình Đ nh”<br /> <br /> ngu n dư c li u quý giá ñang c n ñư c nghiên c u và khai thác.<br /> <br /> 2. M c ñích nghiên c u<br /> <br /> Cây c lào (Eupatorium odoratum L.; Chromolaena odorata<br /> <br /> Nghiên c u ñi u ki n chi t tách và xác ñ nh thành ph n hoá h c<br /> <br /> King & Robinson) thu c h Cúc (Asteraceae). C lào còn ñư c g i là<br /> <br /> các h p ch t có trong lá cây c lào<br /> <br /> cây c ng s n, yên b ch, b p b p, bù xích, chùm hôi, nh nh t, mu ng<br /> <br /> 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> <br /> mung phia, hay tên ti ng Anh là fragrant thoroughwort, bitter bush và<br /> <br /> Lá cây c<br /> <br /> Bình Đ nh<br /> <br /> lào (tươi, khô) và d ch chi t t<br /> <br /> lá c<br /> <br /> lào b ng<br /> <br /> tên ti ng Pháp là langue de chat, eupatoire odorante …là loài cây m c<br /> <br /> phương pháp chi t soxhlet. Lá c lào ñư c l y t cây c lào m c<br /> <br /> hoang và lan r ng chi m ñ a bàn phân b nhanh<br /> <br /> hoang trên ñ a bàn t nh Bình Đ nh.<br /> <br /> gi i.<br /> <br /> Vi t Nam, c lào thư ng g p<br /> <br /> nhi u vùng trên th<br /> <br /> nhi u nơi t các t nh ñ ng b ng<br /> <br /> 4. Các phương pháp nghiên c u<br /> <br /> ñ n các mi n trung du và vùng ñ i núi th p. V công d ng trong y h c,<br /> <br /> + Nghiên c u lý thuy t<br /> <br /> t lâu dân gian ñã bi t dùng c lào ñ c m máu, ch a lành các v t<br /> <br /> + Các phương pháp nghiên c u th c nghi m<br /> <br /> thương, v t b ng và tr m t s b nh nhi m khu n v ñư ng ru t, ung<br /> <br /> 5. B c c lu n văn<br /> <br /> nh t, gh l , viêm ñ i tràng , ñau nh t xương, c m cúm…<br /> Thành ph n hoá h c c a c lào ñã ñư c nhi u tác gi trong và<br /> <br /> N i dung c a lu n văn chia làm 3 chương:<br /> Chương 1- T ng quan<br /> <br /> ngoài nư c nghiên c u. H c vi n quân y 17 ñã nghiên c u d ch chi t<br /> <br /> Chương 2- Nh ng nghiên c u th c nghi m<br /> <br /> toàn ph n c a cây c lào ñ bào ch d ng thu c tr v t thương, v t<br /> <br /> Chương 3- K t qu và bàn lu n<br /> <br /> b ng. M t nghiên c u c a vi n y h c c truy n Trung ương cho th y<br /> <br /> 6. T ng quan tài li u nghiên c u<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5<br /> 1.5.2. Phân lo i<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> 1.5.3. Tính ch t m t s h p ch t flavonoid<br /> <br /> T NG QUAN<br /> 1.1. GI I THI U V CÂY C<br /> <br /> 1.5.4. Các phương pháp ñ nh tính và ñ nh lư ng<br /> <br /> LÀO<br /> <br /> 1.1.1. Sơ lư c v ngu n g c c a cây c lào trong gi i th c v t<br /> <br /> 1.5.5. Các phương pháp chi t xu t và t ng h p flavonoid<br /> <br /> 1.1.2. Cây c lào<br /> <br /> 1.5.6. Tác d ng sinh h c và ng d ng<br /> <br /> 1.2. M T S<br /> <br /> NGHIÊN C U V<br /> <br /> C A CÂY C<br /> <br /> THÀNH PH N HOÁ H C<br /> <br /> LÀO<br /> <br /> CHƯƠNG 2 – NH NG NGHIÊN C U TH C NGHI M<br /> <br /> Nh ng nghiên c u cho th y c lào ch a tinh d u (có nhi u<br /> trong lá tươi), tanin (thu c nhóm tanin pyrogalic), flavonoid<br /> <br /> 2.1. NGUYÊN LI U, D NG C , HOÁ CH T<br /> 2.1.1.Thu gom nguyên li u<br /> Nguyên li u ñư c b t ñ u l y vào tháng 7/2012 t các vùng gò<br /> <br /> (flavonol, flavanol, chalcol, dihydroflavonol), coumarin, ankaloit (có<br /> nhi u<br /> <br /> r ), antraquinon, glucoxit, saponin. Trong ñó ch y u là tinh<br /> <br /> d u và flavonoid.<br /> <br /> ñ i<br /> <br /> (non, già), ng n non.<br /> <br /> 1.2.1. Thành ph n hóa h c tinh d u cây c lào<br /> <br /> 2.1.2. X lí nguyên li u<br /> <br /> Đ i v i tinh d u ti n hành chưng c t lôi cu n hơi nư c, sau ñó<br /> <br /> a. M u tươi<br /> <br /> ti n hành ño GC-MS có th xác ñ nh c u trúc c a m t s h p ch t<br /> chính như sau: Alpha pinene; Beta pinene; D-limonene; Beta<br /> ocimene;<br /> <br /> Caryophylene; Pregeijerene;<br /> <br /> Germacrene-D;<br /> <br /> Lá cây c lào sau khi ñư c hái v r a s ch, ñ ráo nư c sau ñó<br /> c t nh .<br /> <br /> Delta-<br /> <br /> b. M u khô<br /> Lá cây c lào sau khi hái v ñư c r a s ch, ñ ráo nư c, s y<br /> <br /> cadinene; Alpha-copaene; Caryophyllene oxide; Delta-humulene…<br /> 1.2.2. Thành ph n hóa h c falvonoid c a cây c lào<br /> Đ i v i flavonoid, chúng ñư c chi t t cây c lào b ng các<br /> dung môi phân c c như CH3OH, C2H5OH. S d ng các phương LC1<br /> <br /> 13<br /> <br /> MS, UV-VIS, H-NMR, C-NMR có th xác ñ nh ñư c c u trúc m t<br /> s h p ch t chính như sau: Odoratin; Obuin; 4,2′-Dihydroxy-4′,5′,6′’<br /> <br /> trimethoxychalcone; 6,7-Dihydroxy-5,4 - dimetoxyflavanon …<br /> 1.3. GIÁ TR S<br /> <br /> ñ a bàn t nh Bình Đ nh. L y m t cách ng u nhiên các lo i lá<br /> <br /> D NG C A CÂY C<br /> <br /> 1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN C U<br /> 1.5. H P CH T FLAVONOID<br /> 1.5.1. Đ nh nghĩa<br /> <br /> LÀO<br /> <br /> khô<br /> <br /> 400C trong 3 ngày. Sau ñó xay nh thành b t<br /> <br /> 2.1.3. Thi t b - d ng c và hóa ch t<br /> a. Thi t b - d ng c<br /> b. Hoá ch t<br /> 2.2. SƠ Đ<br /> <br /> NGHIÊN C U<br /> <br /> 7<br /> Lá tươi<br /> <br /> chưng<br /> c t lôi<br /> cu n hơi<br /> c t nh<br /> tinh<br /> d u<br /> <br /> 8<br /> <br /> soxhlet<br /> (dung môi<br /> C2H5OH:<br /> H2O t l<br /> 1:1 )<br /> <br /> Xác<br /> ñ nh<br /> ñ<br /> m,<br /> xác<br /> ñ nh<br /> hàm<br /> lư ng<br /> tro,<br /> hàm<br /> lư ng<br /> kim<br /> lo i<br /> <br /> r a s ch<br /> <br /> s y khô<br /> (lá khô)<br /> <br /> ño GC-MS<br /> d ch chi t (L1)<br /> Xác ñ nh thành<br /> ph n, hàm lư ng<br /> và CTCT các ch t<br /> có trong tinh d u<br /> <br /> 2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH CH TIÊU HOÁ LÍ<br /> 2.3.1. Xác ñ nh ñ<br /> <br /> m<br /> <br /> 2.3.2. Xác ñ nh hàm lư ng tro b ng phương pháp tro hóa m u<br /> 2.3.3. Xác ñ nh hàm lư ng m t s kim lo i trong lá cây c lào<br /> b ng phương pháp quang ph h p th nguyên t<br /> 2.4. PHƯƠNG PHÁP CHƯNG C T LÔI CU N HƠI NƯ C<br /> 2.5. XÁC Đ NH THÀNH PH N, HÀM LƯ NG VÀ CTCT CÁC<br /> CH T CÓ TRONG TINH D U LÁ C<br /> <br /> LÀO VÀ D CH CHI T<br /> <br /> B NG PHƯƠNG PHÁP GC-MS<br /> 2.6. PHƯƠNG PHÁP CHI T Đ<br /> HOÁ H C C A LÁ CÂY C<br /> <br /> XÁC Đ NH THÀNH PH N<br /> <br /> LÀO<br /> <br /> 2.7. CHƯNG C T DUNG MÔI B NG PHƯƠNG PHÁP C T<br /> soxhlet<br /> <br /> QUAY CHÂN KHÔNG<br /> 2.8. XÁC Đ NH THÀNH PH N D CH CHI T T<br /> <br /> Dung môi<br /> etyl axetat<br /> <br /> Dung môi<br /> n-hexan<br /> <br /> LÁ CÂY C<br /> <br /> LÀO B NG PHƯƠNG PHÁP LC-MS<br /> CHƯƠNG 3<br /> <br /> D ch chi t lá<br /> khô (L2)<br /> Cô quay chân<br /> không, ño LC-MS<br /> d ch chi t (L1)<br /> <br /> d ch chi t (L2)<br /> d ch chi t (L3)<br /> <br /> Cô quay chân<br /> không, ño GC-MS<br /> <br /> D ch chi t<br /> lá khô (L3)<br /> <br /> xác ñ nh thành ph n,<br /> hàm lư ng m t s h p<br /> ch t flavonoid<br /> <br /> K T QU VÀ BÀN LU N<br /> <br /> xác<br /> ñ nh<br /> 3.1. Km,xác<br /> T QU XÁC Đ NH M T S CH TIÊU HOÁ LÍ C A<br /> ñ<br /> LÁnh hàm lư<br /> ñ C LÀO<br /> 3.1.1. Đ m<br /> ng<br /> tro, hàm m trung bình c a lá là 61,022 %. So sánh v i các lo i lá<br /> Đ lư<br /> ng thì lá c<br /> khác kim lo i lào có ñ m trung bình. Giá tr này có th khác nhau<br /> khi kh o sát các m u lá tươi l y vào các th i ñi m khác nhau và tùy<br /> <br /> Xác ñ nh thành ph n,<br /> hàm lư ng các h p<br /> ch t có trong d ch<br /> chi t.<br /> <br /> soxhlet vào lo i lá non hay già. Do nguyên li u nghiên c u là các m u lá tươi<br /> l y m t cách ng u nhiên (bao g m lá non, lá già) vào các th i ñi m<br /> khác nhau, vì v y ñ<br /> lư ng m u lá tươi.<br /> <br /> m c a m u ch có tính tương ñ i tính theo kh i<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> Các c u t c a tinh d u ñư c xác ñ nh thành ph n %, ñ nh danh<br /> <br /> 3.1.2. Hàm lư ng tro<br /> Hàm lư ng tro trung bình là: 10,515%. Trong thành ph n c a<br /> <br /> và xác ñ nh CTCT b ng phương pháp s c kí khí – kh i ph , trên cơ<br /> <br /> tro vô cơ có th có m t c a các mu i c a m t s kim lo i như K, Na,<br /> <br /> s so sánh v i thư vi n d li u ph . C th thành ph n hóa h c tinh<br /> <br /> Ca, Fe, Cu, Pb, Zn… S có m t c a các kim lo i này có th<br /> <br /> d u lá cây c lào v i công th c phân t , th i gian lưu và t l ph n<br /> <br /> nh<br /> <br /> hư ng ñ n tính ch t c a các d ch chi t t lá yên b ch v i các phương<br /> pháp chi t khác nhau.<br /> <br /> trăm ñư c ñư c trình bày<br /> <br /> b ng 3.4<br /> <br /> B ng 3.4. Thành ph n hóa h c c a tinh d u lá cây c lào Bình<br /> <br /> 3.1.3. Hàm lư ng m t s kim lo i<br /> <br /> Đ nh<br /> <br /> B ng 3.3. B ng hàm lư ng m t s kim lo i trong lá cây c lào<br /> <br /> C10H16<br /> C10H16<br /> C10H16<br /> C10H16<br /> C10H16<br /> C10H16<br /> C10H18O<br /> C11H16<br /> <br /> Th i<br /> gian<br /> lưu<br /> 4,043<br /> 4,960<br /> 5,093<br /> 6,093<br /> 6,160<br /> 6,433<br /> 7,927<br /> 8,777<br /> <br /> Ph n<br /> trăm<br /> (%)<br /> 0,26<br /> 0,22<br /> 0,16<br /> 0,07<br /> 0,12<br /> 0,43<br /> 0,13<br /> 1,63<br /> <br /> C12H18<br /> <br /> 9,161<br /> <br /> 14,15<br /> <br /> C10H18O<br /> C13H22O2<br /> C11H14O<br /> C11H16<br /> <br /> 10,261<br /> 10,727<br /> 12,011<br /> 12,161<br /> <br /> 0,08<br /> 0,06<br /> 0,07<br /> 0,11<br /> <br /> C12H18<br /> <br /> 13,094<br /> <br /> 0,50<br /> <br /> C15H24<br /> C15H24<br /> <br /> 14,178<br /> 14,261<br /> <br /> 0,66<br /> 0,82<br /> <br /> C15H24<br /> C15H24<br /> C15H24<br /> C15H24<br /> <br /> 14,578<br /> 15,261<br /> 15,478<br /> 15,678<br /> <br /> 0,15<br /> 0,14<br /> 3,35<br /> 0,36<br /> <br /> C15H24<br /> <br /> 15,845<br /> <br /> 3,17<br /> <br /> STT<br /> <br /> H p ch t<br /> <br /> CTPT<br /> <br /> năm 1992) v hàm lư ng kim lo i n ng t i ña cho phép trong rau qu<br /> <br /> 01<br /> 02<br /> 03<br /> 04<br /> 05<br /> 06<br /> 07<br /> 08<br /> <br /> s y khô là Pb: 2mg/kg, Zn: 20mg/kg, Cu: 30mg/kg thì hàm lư ng<br /> <br /> 09<br /> <br /> beta-cis-ocimene<br /> β-pinen<br /> beta-mycrene<br /> limonene<br /> 2-norpinene,3,6,6- trimethyl<br /> tricyclene<br /> beta-limalool<br /> cyclohexen-5,6-diethenyl-3methyl<br /> Dispiro2.0.2.5 undecan, 8methylene<br /> p-menth-1-en-4-ol<br /> linalyl propanoate<br /> isopyrethrone<br /> cyclohexen-3,4-diethenyl-3methyl<br /> tricyclo3.2.1.02,7oct-3ene,2,3,4,5-tetramethyl<br /> germacrene B<br /> p-menth-3-ene,2-isopropenyl1-vinyl<br /> alpha-cubebene<br /> alpha-amorphene<br /> copaene<br /> cyclobuta1,2:3,4dicyclopeten<br /> e,decahydro-3A-methyl<br /> elemene<br /> <br /> Kim lo i<br /> Hàm lư ng (mg/kg lá<br /> c lào)<br /> TCVN (mg/kg)<br /> <br /> Zn2+<br /> <br /> Cu2+<br /> <br /> Pb2+<br /> <br /> 119,00<br /> <br /> 34,80<br /> <br /> 0,92<br /> <br /> 20,000<br /> <br /> 30,000<br /> <br /> 2,000<br /> <br /> Căn c vào tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) cho v sinh th c<br /> ph m (theo quy t ñ nh c a b y t s 505/BYT-QĐ ngày 13 tháng 4<br /> <br /> kim lo i n ng có trong lá c lào l n hơn nhi u so v i hàm lư ng t i<br /> ña cho phép. Do v y n u s d ng c lào làm thu c u ng c n ph i h t<br /> s c lưu ý. Đ ng th i do nh hư ng c a các ñi u ki n sinh thái và th i<br /> ti t các mùa thì hàm lư ng kim lo i trong lá c lào<br /> <br /> các ñ a phương<br /> <br /> theo t ng th i gian l y m u có th khác nhau.<br /> 3.2. XÁC Đ NH THÀNH PH N, HÀM LƯ NG VÀ CTCT<br /> M T S<br /> <br /> C U T<br /> <br /> CHÍNH CÓ TRONG TINH D U LÁ C<br /> <br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> <br /> LÀO<br /> Ti n hành thu tinh d u b ng phương pháp chưng c t lôi cu n<br /> hơi nư c. Tinh d u thu ñư c nh hơn nư c, có màu vàng ñ m, mùi<br /> h c, ñ nh t cao, ñư c làm khan b ng Na2SO4 và ñư c b o qu n<br /> trong t l nh<br /> <br /> nhi t ñ 50C<br /> <br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2