intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu xử lý nước thải chứa phenol trong nước thải quá trình luyện cốc bằng phương pháp ozon hóa kết hợp với xúc tác Fe-Fe3O4/Graphen

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
82
lượt xem
9
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu xử lý nước thải chứa phenol trong nước thải quá trình luyện cốc bằng phương pháp ozon hóa kết hợp với xúc tác Fe-Fe3O4/Graphen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm nâng cao hiệu quả xử lý phenol trong nước thải cốc bằng quá trình ozon hóa xúc tác thông qua việc xác định điều kiện tối ưu cho xử lý phenol trong nước thải cốc bằng hệ ozon có xúc tác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu xử lý nước thải chứa phenol trong nước thải quá trình luyện cốc bằng phương pháp ozon hóa kết hợp với xúc tác Fe-Fe3O4/Graphen

.ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> ̀<br /> TRƢƠNG ĐạI HọC KHOA HọC Tự NHIÊN<br /> -----------<br /> <br /> Lê Trung Viêṭ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL TRONG NƢỚC THẢI<br /> QUÁ TRÌNH LUYỆN CỐC BẰNG PHƢƠNG PHÁP OZON HÓA<br /> KẾT HỢP VỚI XÚC TÁC Fe0-Fe3O4/GRAPHEN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> .ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> ̀<br /> TRƢƠNG ĐạI HọC KHOA HọC Tự NHIÊN<br /> -----------<br /> <br /> Lê Trung Viêṭ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHENOL TRONG NƢỚC THẢI<br /> QUÁ TRÌNH LUYỆN CỐC BẰNG PHƢƠNG PHÁP OZON HÓA<br /> KẾT HỢP VỚI XÚC TÁC Fe0-Fe3O4/GRAPHEN<br /> <br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trƣờng<br /> Mã số: 60520320<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> ̀<br /> ́<br /> NGƢƠI HƢƠNG DẪN KHOA HỌC<br /> GVHD 1: PGS. TS. Nguyễn Thi ̣Hà<br /> GVHD 2: PGS. TS. Nguyễn Quang Trung<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện<br /> dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học.<br /> Luận văn này được thực hiện trong khuôn khổ luận án tiến sĩ của nghiên cứu<br /> sinh Nguyễn Thanh Thảo với mã số đề` tài 62 52 03 20 thuộc Học viện Khoa học và<br /> Công nghệ - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.<br /> Các số liệu và kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng<br /> công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Học viên<br /> <br /> Lê Trung Việt<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Nguyễn Thị Hà<br /> và PGS. TS. Nguyễn Quang Trung, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, tạo mọi điều kiện<br /> thuận lợi và luôn giải đáp các thắc mắc và đóng góp các ý kiến quý báu để tôi có thể<br /> hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn sự tận tình giảng dạy, chỉ bảo của các thầy cô<br /> Khoa Môi trƣờng, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Cảm ơn các đồng nghiệp tại Phòng Phân tích Độc chất Môi trƣờng – Viện<br /> Công nghệ Môi trƣờng và tập thể Phòng Thí nghiệm trọng điểm về An toàn Thực<br /> phẩm – Trung tâm Đào tạo, Tƣ vấn và Chuyển giao Công nghệ - Viện Hàn Lâm<br /> Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hỗ trợ và ủng hộ tôi trong suốt quá trình<br /> nghiên cứu luận văn.<br /> Tuy có nhiều cố gắng nhƣng thời gian và kiến thức có hạn nên không thể<br /> tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết. Rất mong nhận đƣợc sự góp ý, chỉnh sửa<br /> của quý thầy cô.<br /> Và cuối cùng, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những ngƣời thân<br /> trong gia đình và bạn bè đã luôn cổ vũ và động viên tôi trong những lúc khó khăn<br /> để có thể vƣợt qua và hoàn thành tốt luận văn này.<br /> Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016<br /> Học viên ký tên<br /> <br /> Lê Trung Việt<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> ́<br /> KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TĂT<br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN .......................................................................................3<br /> 1.1. Tổng quan về phenol........................................................................................3<br /> 1.1.1. Sự hình thành phenol từ nƣớc thải cốc .....................................................3<br /> Quy trình công nghệ sản xuất than cốc: .............................................................3<br /> 1.1.2 Thành phần của nƣớc thải cốc ...................................................................3<br /> 1.1.3. Độc tính của phenol và ảnh hƣởng đến con ngƣời và môi trƣờng ...........4<br /> 1.2. Công nghệ xử lý phenol trong nƣớc thải cốc...................................................5<br /> 1.2.1. Tổng quan các nghiên cứu xử lý phenol ở trong nƣớc .............................5<br /> 1.2.2. Tổng quan các nghiên cứu xử lý nƣớc thải cốc ở nƣớc ngoài..................8<br /> 1.2.3. Giới thiệu quy trình xử lý nƣớc thải dập cốc của Công ty TNHH Gang<br /> thép Hƣng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ...............................................................12<br /> 1.3. Giới thiệu về quá trình ozon hóa xúc tác và ƣ́ng du ̣ng trong xƣ̉ lý nƣớc ......14<br /> 1.3.1. Cơ chế oxi hóa của ozon.........................................................................14<br /> 1.3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quá trình ozon hoá.........................................19<br /> 1.3.3. Ƣu và nhƣợc điểm của các quá trình ozon hoá trong x ử lý nƣớc và nƣớc<br /> thải ....................................................................................................................22<br /> 1.3.4. Ứng dụng của ozon trong xử lý nƣớc và nƣớc thải ................................22<br /> 1.3.5. Giới thiê ̣u về quá trình ozon hóa xúc tác và ƣ́ng du ̣ng trong xƣ̉ lý nƣớc<br /> ..........................................................................................................................24<br /> 1.4. Giới thiệu vật liệu graphen ............................................................................29<br /> CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................31<br /> 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu ....................................................................................31<br /> 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ...............................................................................31<br /> 2.2.1. Hóa chất và thiết bị .................................................................................31<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2