intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân qua thực tiễn thi hành tại Chi cục thuế Quận Kiến An thành phố Hải Phòng

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

92
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận văn là nghiên cứu các vấn đề lý luận về pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân và đánh giá thực trạng pháp luật, tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân ở địa phương quận Kiến An, thành phố Hải Phòng để trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân qua thực tiễn thi hành tại Chi cục thuế Quận Kiến An thành phố Hải Phòng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> -----------------------------------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HƯỜNG<br /> <br /> PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN<br /> QUA THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI CHI CỤC THUẾ<br /> QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG<br /> Chuyên ngành: LUẬT KINH TẾ<br /> Mã ngành: 60380107<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN TUYẾN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các<br /> kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào<br /> khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác,<br /> tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán<br /> tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia<br /> Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể<br /> bảo vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> NGƯỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Nguyễn Thị Hường<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................................1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu đề tài ................................................................................2<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn ................................................3<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ......................................................4<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................4<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài .................................5<br /> 7. Kết cấu của luận văn ...........................................................................................5<br /> Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ<br /> THU NHẬP CÁ NHÂN .............................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Những vấn đề lý luận về quản lý thuế thu nhập cá nhânError! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái quát về thuế thu nhập cá nhân........ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm và các nguyên tắc quản lý thuế thu nhập cá nhânError! Bookmark not d<br /> 1.1.3. Nội dung quản lý thuế thu nhập cá nhân Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật quản lý thuế thu nhập cá<br /> nhân ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm, vai trò của pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhânError! Bookmark not d<br /> <br /> 1.2.2. Cấu trúc của pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhânError! Bookmark not defined<br /> 1.3. Tổ chức thu thuế và thẩm quyền của chi cục thuếError! Bookmark not defined.<br /> Kết luận chương 1 ......................................................Error! Bookmark not defined.<br /> Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP<br /> CÁ NHÂN TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ<br /> HẢI PHÒNG...............................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1. Thực trạng pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt NamError! Bookmark not def<br /> <br /> 2.1.1. Thực trạng quy định về đăng ký thuế thu nhập cá nhânError! Bookmark not defin<br /> <br /> 2.1.2. Thực trạng quy định về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhânError! Bookmark not d<br /> <br /> 2.1.3. Thực trạng quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhânError! Bookmark not def<br /> <br /> 2.1.4. Thực trạng quy định về truy thu, hoàn thuế, miễn giảm thuế thu<br /> nhập cá nhân ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.5. Thực trạng quy định về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp<br /> luật thuế thu nhập cá nhân ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.6. Thực trạng quy định về khiếu nại, khởi kiện về thuế thu nhập cá<br /> nhân .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân tại quận<br /> Kiến An, thành phố Hải Phòng ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Khái quát về Chi cục thuế Quận Kiến AnError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Thực tiễn quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế Quận<br /> Kiến An, thành phố Hải Phòng......................... Error! Bookmark not defined.<br /> Kết luận chương 2 ......................................................Error! Bookmark not defined.<br /> Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT QUẢN<br /> LÝ THUẾ TNCN QUA THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI CHI CỤC THUẾ<br /> QUẬN KIẾN AN ........................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Những định hướng cơ bản trong việc hoàn thiện pháp luật quản lý thuế<br /> thu nhập cá nhân ở Việt Nam ............................ Error! Bookmark not defined.8<br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý thuế thu nhập cá nhân<br /> qua thực tiễn thi hành tại Chi cục Thuế Quận Kiến An, thành phố Hải<br /> Phòng ....................................................................................................................80<br /> Kết luận chương 3 ......................................................Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................6<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> CMND:<br /> <br /> Chứng minh nhân dân<br /> <br /> NNT:<br /> <br /> Người nộp thuế<br /> <br /> NSNN:<br /> <br /> Ngân sách Nhà nước<br /> <br /> TNCN:<br /> <br /> Thu nhập cá nhân<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2