intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển các chương trình du lịch sinh thái tại công ty lữ hành Vitours

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

101
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính cảu luận văn nhằm trình bày cơ sở lý luận chương trình du lịch sinh thái và phát triển chương trình du lịch sinh thái tại công ty lữ hành Vitours. Tổng quan về công ty lữ hành Vitours và thực trạng phát triển các chương trình du lịch sinh thái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển các chương trình du lịch sinh thái tại công ty lữ hành Vitours

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Công trình ñư c hoàn thành t i ….. .…. Đ I H C ĐÀ N NG TRƯƠNG TH MINH TH O Ngư i hư ng d n khoa h c: Ti n sĩ Trương S Quý Ph n bi n 1 :……………………………………. PHÁT TRI N CÁC CHƯƠNG Ph n bi n 2 :……………………………………. TRÌNH DU L CH SINH THÁI T I CÔNG TY L HÀNH VITOURS Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng Chuyên ngành : Qu n tr Kinh doanh Mã ngành : 60.34.05 vào ngày .... tháng …. năm 2011. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ Có th tìm hi u lu n văn t i : - Trung tâm thông tin - h c li u - Đ i h c Đà N ng - Trung tâm thông tin tư li u - Đ i h c Kinh t Đà N ng Đà N ng, năm 2011
 2. 3 4 M Đ U M c ñích nghiên c u ñ tài là h th ng hóa cơ s lý lu n, phân 1. Lý do ch n ñ tài tích ti m năng, th m nh c a lo i hình DLST, th c tr ng ho t ñ ng Trong th i ñ i công nghi p hóa, hi n ñ i hóa ngày nay, sau th i c a công ty, cơ h i và thách th c trong vi c phát tri n các chương gian làm vi c căng th ng, ti p xúc v i cu c s ng nh n nh p,…con trình DLST t i công ty, t ñó xây d ng các gi i pháp nh m phát ngư i mu n tìm ñ n v i c nh v t thiên nhiên, c nh v t hoang dã, ñ tri n các chương trình DLST t i công ty t n hư ng không khí trong lành, tìm hi u nh ng nét sinh ho t c a 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u ngư i dân b n ñ a,…Do ñó, nhu c u du l ch sinh thái (DLST) c a Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài là các m i quan h n y sinh ngư i dân ngày càng phát tri n. trong phát tri n các chương trình DLST t i công ty l hành Vitours. Vi t Nam nói chung và Đà N ng nói riêng là nơi có tài nguyên Kho ng th i gian ñư c nghiên c u ñ phân tích th c tr ng phát tri n thiên nhiên phong phú, ña d ng, h ñ ng th c v t phát tri n, có chương trình DLST t i công ty Vitours t năm 2007 – 2010. nhi u nét văn hóa b n s c dân t c khác nhau,… Công ty l hành 4. Phương pháp nghiên c u Vitours là m t ñơn v kinh doanh du l ch chuyên nghi p mi n Phương pháp duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s và phương Trung. Đ ñáp ng nhu c u c a khách như hi n nay thì chương trình pháp ti p c n h th ng. Ngoài ra, s d ng phương pháp ñi u tra, DLST ñang ñư c công ty hư ng ñ n. phương pháp ch s ... ñ thu th p và phân tích s li u. Phát tri n các chương trình DLST m i nh m ña d ng hoá s n 5. B c c lu n văn. ph m và nâng cao l i th c nh tranh cho công ty. Chương 1: Cơ s lý lu n v chương trình du l ch sinh thái và Đ khai thác ti m năng c a lo i hình DLST, trong th i gian qua phát tri n chương trình du l ch sinh thái c a công ty l hành ban lãnh ñ o c a công ty Vitours ñã có nhi u n l c trong vi c t p Chương 2: T ng quan v công ty l hành Vitours và th c tr ng trung ngu n l c, nghiên c u th trư ng, phát tri n s n ph m m i. ho t ñ ng phát tri n chương trình du l ch sinh thái Tuy nhiên, vi c khai thác th trư ng khách DLST v n còn h n ch , Chương 3: Phát tri n chương trình du l ch sinh thái t i công ty s lư ng khách DLST ñ n v i công ty chưa nhi u, doanh thu t khác l hành Vitours DLST ñem l i chưa cao. Th c hi n ñ tài “PHÁT TRI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU L CH SINH THÁI T I CÔNG TY CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V CHƯƠNG TRÌNH DU VITOURS”, lu n văn hy v ng s góp ph n vào s phát tri n lo i L CH SINH THÁI VÀ PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU hình DLST t i công ty và góp ph n th a mãn t i ña nhu c u c a L CH SINH THÁI C A CÔNG TY L HÀNH khách DLST. 1.1. KINH DOANH L HÀNH 2. M c ñích nghiên c u 1.1.1. Khái ni m Theo Lu t du l ch Vi t Nam:
 3. 5 6 “L hành là vi c xây d ng, bán, t ch c th c hi n m t ph n du l ch do các doanh nghi p l hành t ch c, trong ñó xác ñ nh các toàn b chương trình du l ch cho khách du l ch”. ñi m ñ n du l ch trong chuy n ñi là các ñi m DLST ho c k t h p 1.1.2. H th ng các s n ph m c a doanh nghi p l hành các ñi m du l ch văn hóa v i sinh thái, th i gian, các ñi m d ng 1.1.2.1. Chương trình du l ch chân, d ch v lưu trú, v n chuy n, các d ch v khác và giá bán c a Trong các văn b n quy ph m pháp lu t qu n lý nhà nư c v du chương trình ñã ñư c n ñ nh. l ch Vi t Nam, chương trình du l ch ñư c ñ nh nghĩa như sau: 1.2.2.2. Đi u ki n phát tri n chương trình DLST “Chương trình du l ch là l ch trình ñư c ñ nh trư c c a chuy n a. Đi u ki n v s phát tri n kinh t - xã h i du l ch do các doanh nghi p l hành t ch c, trong ñó xác ñ nh th i b. Đi u ki n v con ngư i gian chuy n ñi, nơi ñ n du l ch, các ñi m d ng chân, d ch v lưu trú, c. Đi u ki n v tài nguyên du l ch v n chuy n, các d ch v khác và giá bán chương trình” d. Đi u ki n cơ s v t ch t ph c v khách du l ch 1.1.2.2. D ch v trung gian 1.2.2.3. S c n thi t và xu hư ng phát tri n chương trình DLST 1.1.3. Đ c ñi m c a kinh doanh l hành DLST ñã và ñang trên ñà tr mình và ñã tr nên ph bi n ñ i 1.1.3.1. Đ c ñi m v s n ph m l hành v i nh ng ngư i yêu thiên nhiên. Trong th i ñ i công nghi p hóa, 1.1.3.2. Đ c ñi m trong quan h s n xu t và tiêu dùng s n ph m hi n ñ i hóa, ñ i s ng con ngư i ngày càng ñư c nâng cao nhưng h l hành thư ng làm vi c trong môi trư ng r t căng th ng, thư ng d d n ñ n 1.2. DU L CH SINH THÁI VÀ CHƯƠNG TRÌNH DU L CH s m t m i. Chính vì nh ng lý do ñó mà h thích tham gia vào SINH THÁI nh ng chuy n du l ch, ñ c bi t là DLST. Vì th i gian thư ng h n 1.2.1. Du l ch sinh thái (DLST) h p ñ i v i h nên h thư ng mua các chương trình DLST t i các 1.2.1.1. Đ nh nghĩa DLST công ty l hành. Đó là ñi u ki n cho các công ty l hành phát tri n, - DLST ( E c o t o u r i s m ) là m t lo i hình du l ch m i và m r ng các chương trình DLST. ñang có xu hư ng phát tri n nhanh chóng nhi u qu c gia trên 1.3. CÁC N I DUNG PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DLST th gi i. Đây là m t khái ni m r ng, ñư c hi u khác nhau t các góc C A HO T Đ NG KINH DOANH L HÀNH ñ . 1.3.1. Phát tri n chi u dài các chương trình DLST 1.2.1.2. Nh ng ñ c trưng cơ b n c a DLST Chi u dài c a chương trình du l ch DLST cho bi t t ng s các 1.2.1.3. Nh ng nguyên t c cơ b n c a DLST chương trình DLST hi n có trong danh m c các chương trình du l ch 1.2.2. Chương trình du l ch sinh thái mà công ty thi t k . 1.2.2.1. Đ nh nghĩa chương trình DLST Trong m i chương trình DLST thư ng có m t s chương trình Chương trình DLST là l ch trình ñư c ñ nh trư c c a chuy n du l ch v i nh ng tuy n, ñi m du l ch khác nhau. Công ty có th
 4. 7 8 tăng l i nhu n b ng cách b sung thêm m t s chương trình m i n u Đ ti n hành phân ño n th trư ng, ngư i ta thư ng căn c s lư ng các chương trình DLST quá ít ho c gi m b t ñi n u nó quá vào 2 n i dung ch y u là: Xác ñ nh các tiêu th c phân ño n và xác nhi u. Tuy nhiên, vi c xác ñ nh ñ dài t i ưu c a chương trình du ñ nh yêu c u và phương pháp phân ño n. l ch tùy thu c vào nhi u y u t . b. L a ch n th trư ng m c tiêu: Công ty có th gia tăng chi u dài c a chương trình DLST b ng - Đánh giá các phân ño n th trư ng : cách dãn r ng ho c b sung chương trình m i. Tuy nhiên, có nh ng - L a ch n th trư ng m c tiêu: chương trình du l ch ñã và ñang suy tàn c n lo i b ñ ti t ki m chi - Đ nh v trong th trư ng m c tiêu: phí qu ng cáo và các chi phí c ñ nh khác. c. Đ nh v s n ph m trong th trư ng m c tiêu 1.3.2. Phát tri n chi u sâu các chương trình du l ch sinh thái 1.3.4.2. Các chính sách h tr phát tri n chương trình DLST Chi u sâu c a chương trình DLST thư ng ph thu c vào nhu a. Chính sách giá (Price) c u c a du khách. Nh ng du khách có ñi u ki n kinh t cao thư ng Vi c ñ nh giá v a là m t k thu t marketing v a là m t y u t mu n mua nh ng chương trình DLST có d ch v cao c p như: v n chính quy t ñ nh l i nhu n. Chúng ta c n ph i có m t k ho ch bao chuy n b ng ô tô ñ i m i, hi n ñ i, lưu trú nh ng khách s n cao quát ñ n ñ nh giá c , xét ñ n t t c các t su t, giá c và nh ng c p, h ng sao cao hay dùng nh ng b a ăn ngon trong h ng nhà hàng kho n chi t kh u ñ c bi t ñư c ho ch ñ nh trong giai ño n t i sang tr ng,…Và ngư c l i, nh ng du khách có thu nh p th p thư ng b. Chính sách phân ph i (Place) tham gia vào nh ng chương trình DLST s d ng nh ng d ch v Các kênh phân ph i: m c trung bình,… - Phân ph i trong du l ch là nh ng phương pháp mà nh nó 1.3.3. Hoàn thi n ch t lư ng chương trình du l ch sinh thái khách hàng có th ti p c n v i s n ph m m t cách tr c ti p hay gián Trong kinh doanh du l ch, ch t lư ng d ch v , chương trình du ti p. l ch luôn là v n ñ ñư c khách hàng và các nhà qu n tr quan tâm - Phân ph i t i h th ng: hàng ñ u. Ch t lư ng chương trình DLST là s t ng h p c a nhi u - Phân ph i t i khách hàng y u t : tính h p d n c a chương trình, s ñi u hành, gi i thi u c a . Kênh phân ph i tr c ti p hư ng d n viên, các d ch v lưu trú, ăn u ng, v n chuy n, d ch v . Kênh phân ph i gián ti p: ph tr ,... - V i ñ c thù c a lo i hình kinh doanh du l ch sinh thái, doanh 1.3.4. Phát tri n chương trình du l ch sinh thái m i nghi p nên ch n kênh phân ph i tr c ti p. 1.3.4.1. Xác ñ nh th trư ng m c tiêu - Đ ng th i nên thi t l p kênh phân ph i ñi n t a. Phân ño n th trư ng: c. Chính sách xúc ti n c ñ ng (Promotion)
 5. 9 10 Là các ho t ñ ng thông ñ t nh ng giá tr c a s n ph m và 2.1.3.1. Ngành ngh kinh doanh thuy t ph c khách hàng m c tiêu mua s n ph m y, nó bao g m các Công ty chuyên kinh doanh d ch v du l ch, t ch c các Tour ho t ñ ng: Qu ng cáo, bán tr c ti p, xúc ti n bán hàng, tuyên truy n tr n gói cho du khách, doanh nhân và các d ch v khác như ñ t (xây d ng quan h công chúng). phòng khách s n, vé máy bay, tàu l a, v n chuy n ñư ng b ,... d. Chính sách con ngư i (People): 2.1.3.2. S n ph m e. T o s n ph m tr n gói (Packaging): 2.1.3.3. Th trư ng T o s n ph m tr n gói là vi c t o ra m t s n ph m v i giá bán 2.1.4. Cơ c u t ch c ho t ñ ng c a công ty l hành Vitours thư ng th p hơn giá n u th c hi n ñơn l . Trên cơ s t ng h p các 2.1.5. Tình hình kinh doanh c a công ty l hành Vitours t năm d ch v riêng l , t o thành s n ph m du l ch hoàn ch nh, ñó chính là các chương trình du l ch tr n gói. 2007 – 2010 f. L p quy trình ph c v (Programming): 2.1.5.1. K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a công ty l hành Vitours g. Chính sách quan h ñ i tác (Partnership): t năm 2007 – 2010 ĐVT: T ñ ng CHƯƠNG 2. T NG QUAN V CÔNG TY L HÀNH Ch 2007 2008 2009 2010 T c ñ phát tri n (%) VITOURS VÀ TH C TR NG HO T Đ NG PHÁT TRI N tiêu SL % SL % SL % SL % 08/07 09/08 10/09 CHƯƠNG TRÌNH DU L CH SINH THÁI DT 66,34 100 81,25 100 118,88 100 130,77 100 122,48 146,31 110 CP 43,35 65,34 51,68 63,61 73,16 61,54 80,46 61,53 119,22 141,56 109,98 2.1. T NG QUAN V CÔNG TY L HÀNH VITOURS LN 22,99 34,66 29,57 36.39 45,72 38,46 50,31 38,47 128,62 154,62 110,04 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty l hành DT/CP 1.53 - 1.57 - 1.62 - 1,63 - LN/CP 0.53 - 0.57 - 0.62 - 0,63 - Vitours: Công ty L hành Vitours là Công ty con thu c Công ty C ph n Du l ch Vi t Nam 2.1.5.2. Cơ c u doanh thu c a công ty l hành Vitours t năm 2.1.2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a công ty l hành 2007 – 2010 Vitours 2.1.6. Tình hình s d ng ngu n nhân l c c a công ty l hành 2.1.2.1. Ch c năng c a công ty l hành Vitours Vitours 2.1.2.2. Nhi m v c a công ty l hành Vitours 2.1.6.1. Nhân s 2.1.2.3. Quy n h n c a công ty l hành Vitours Công ty l hành Vitours có 69 nhân viên (năm 2010 mà 2.1.3. Ngành ngh kinh doanh, s n ph m, th trư ng c a công ty có t i 86,96% ñ t trình ñ ñ i h c và trên ñ i h c l hành Vitours 2.1.6.2. Cơ s v t ch t
 6. 11 12 2.2. TH C TR NG HO T Đ NG KHAI THÁC KHÁCH DU 2.3.1. Phân tích chi u dài c a h chương trình DLST c a công ty L CH SINH THÁI C A CÔNG TY L HÀNH VITOURS Trong nh ng năm g n ñây, cùng v i s phát tri n c a DLST, 2.2.1. S lư t khách DLST mà công ty khai thác (2007 – 2010) công ty ñã chú tr ng hơn trong vi c ña d ng hóa các chương trình du ĐVT: Lư t khách l ch, ñ c bi t là các chương trình DLST. Hi n t i công ty có trên 30 Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 chương trình DLST dành cho khách n i ñ a và kho ng 20 chương SL % SL % SL % SL % trình DLST dành cho khách qu c t , các chương trình du l ch nhìn T ng khách 596 100 1500 100 2435 100 3500 100 Theo hình th c chuy n ñi chung có s m i m và khá h p d n, nh ñưa vào m t s ñi m du Đi l 71 11,91 145 9,67 315 12,93 550 15,72 l ch t nhiên m i, thu hút s quan tâm c a du khách, và h u h t các Đi ñoàn 525 88,09 1355 90,33 2120 87,07 2950 84,28 chương trình ch y u khai thác các ñi m du l ch t nhiên các t nh Theo ph m vi lãnh th Khách n i ñ a 483 81,04 1000 66,67 1500 61,60 2165 61,86 thu c mi n Trung và Tây Nguyên. Khách qu c t 113 18,96 500 33,33 935 38,40 1335 38,14 2.3.2. Phân tích chi u sâu các chương trình DLST c a công ty Theo hình th c khai thác Vi c tăng thêm các chương trình du l ch v n còn h n ch , b i ñây Cty t khai thác 417 70,0 1146 76.4 1758 72,19 2480 70,86 Các cty khác g i khách 179 30,0 354 23,6 677 27,81 1020 29,14 là lo i hình du l ch m i m nên nhi u du khách mu n khám phá, tìm hi u nh ng ñi m du l ch t nhiên m i, nhưng v i vi c phát tri n các 2.2.2. Doanh thu khách DLST c a công ty l hành Vitours 2007 - chương trình c a công ty như hi n nay v n chưa th a mãn ñư c s 2010 hài lòng c a du khách. 2.3.3. Phân tích ch t lư ng các chương trình DLST Ch tiêu ĐVT 2007 2008 2009 2010 Các chương trình du l ch c a công ty cũng như các chương trình du l ch c a các doanh nghi p l hành khác ch m i d ng l i vi c Doanh thu T ñ ng 4,65 9,450 14,280 18,00 tìm ki m các di tích, các danh lam th ng c nh có s n, r i xâu chu i Chi phí ‘’ 3,89 7,749 11,424 14,04 chúng l i và k t h p v i các cơ s lưu trú là thành m t tuy n du l ch. L i nhu n ‘’ 0,76 1,701 2,856 3,96 Do ñó, m t vài chương trình còn nghèo nàn, chưa có nhi u nét ñ c ñáo ñ thu hút du khách. 2.3. TH C TR NG PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU 2.3.4. Phân tích các chính sách h tr phát tri n chương trình L CH SINH THÁI T I CÔNG TY L HÀNH VITOURS DLST
 7. 13 14 2.3.4.1. Chính sách giá * Đ i v i c ng tác viên Cũng như các doanh nghi p l hành khác, tuy công ty có Ch y u là các hư ng d n viên h p ñ ng theo mùa v . niêm y t giá cho t ng chương trình du l ch c th nhưng không ch 2.3.4.5. T o s n ph m du l ch tr n gói d ng l i b ng giá niêm y t công b , công ty s d ng giá linh ho t 2.3.4.6. L p quy trình ph c v cho t ng mùa, t ng th i ñi m và t ng ñ i tư ng khách trên th 2.3.4.7. Quan h ñ i tác trư ng. 2.3.5. Phân tích hình nh chung c a các chương trình DLST c a 2.3.4.2. Chính sách phân ph i Vitours Khách du l ch sinh thái tr c ti p mua tour c a công ty là các V i nh ng ñi u ki n thu n l i v thiên nhiên và v trí như doanh nghi p hay cá nhân c a các t nh trên c nư c hay Đà N ng Vitours, trong th i gian qua m c dù công ty ñã có nhi u c g ng và mu n tham gia các chương trình du l ch sinh thái c a công ty. Bên trong xây d ng và thi t k , ñ i m i các chương trình du l ch, phát c nh ñó, công ty cũng nh n khách g i t các ñ i tác c a công ty và t tri n thêm các s n ph m du l ch m i làm ña d ng hóa các s n ph m ch c th c hi n tour cho du khách. Và công ty cũng thông qua các văn du l ch. Tuy nhiên, s lư ng các chương trình chuyên sâu DLST v n phòng ñ i di n cũng như là các chi nhánh ñ ñón ti p du khách. chưa nhi u, công ty chưa th c s khai thác h t các tuy n ñi m du l ch 2.3.4.3. Xúc ti n c ñ ng m i ñ thi t k thêm nhi u tour sinh thái m i. Các chương trình - Qu ng cáo trên các phương ti n thông tin ñ i chúng DLST c a công ty chưa phong phú, chưa th t s h p d n du khách. - Tham gia các h i ch , l h i du l ch Đi u này b t ngu n t s thi u ch ñ ng trong vi c khai thác các - Công ty còn có ho t ñ ng khu ch trương như tham gia các ñi m DLST m i. cu c h i ch , tri n lãm qu c t 2.3.4.4. Chính sách nhân s CHƯƠNG 3. PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH SINH Trong doanh nghi p kinh doanh d ch v , hai ñ i tư ng c n THÁI T I CÔNG TY L HÀNH VITOURS ñư c quan tâm ñó là cán b công nhân viên và c ng tác viên. 3.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRI N DU L CH SINH THÁI TRÊN • Đ i v i cán b công nhân viên TH GI I VÀ VI T NAM Trong công tác tuy n d ng, công ty chú tr ng tuy n nh ng 3.1.1. Tình hình phát tri n du l ch sinh thái trên th gi i ngư i t t nghi p chuyên ngành ñ i h c kinh t du l ch v i trình ñ 3.1.2. Tình hình phát tri n du l ch sinh thái t i Vi t Nam ngo i ng ñ t chu n và rõ ràng ñó là m t s tuy n d ng h p lý.
 8. 15 16 3.2. CĂN C Đ PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DU L CH khách, có th khi n cho du khách phi n lòng và không quay l i l n SINH THÁI T I CÔNG TY sau n a. Nhi u cơ s kinh doanh v n có ý ñ nh chém giá khách du 3.2.1. Môi trư ng vĩ mô nh hư ng ñ n phát tri n chương trình l ch khi h mua hàng hóa. du l ch sinh thái t i công ty 3.2.1.3. Môi trư ng chính tr , pháp lu t, an ninh 3.2.1.1. Môi trư ng kinh t a. Cơ h i a. Cơ h i: Trong nh ng năm g n ñây, chính ph ñã ñưa ra nhi u chính - Chi phí ñ u vào s gi m, giúp giá s n ph m c a L hành sách ưu ñãi cho ngành du l ch nh m t o ñi u ki n cho ngành du l ch Vitours th p hơn và thu hút ñư c khách hơn. Vi t Nam tr thành m t ngành kinh t mũi nh n - Vi c kích thích ngư i dân ñi du l ch c a chính ph s là b. Thách th c ñi u ki n t t ñ i v i m t công ty có danh ti ng như Vitours. - Các quy t ñ nh v quy ho ch, c i t o, nâng c p h th ng giao b. Thách th c: Nhu c u ñi du l ch c a ngư i dân các qu c gia phát thông và ñi m du l ch, lưu trú, cơ s gi i trí… không h p lý ñã nh tri n gi m sút làm cho lư ng khách ñ n Vi t Nam b gi m sút, nh hư ng nhi u ñ n ch t lư ng d ch v c a các hãng l hành. hư ng ñ n c các công ty l hành như Vitours. 3.2.1.4. Nét ñ c ñáo t môi trư ng văn hóa xã h i 3.2.1.2. Môi trư ng nhân kh u h c 3.2.1.5. S ti n b c a khoa h c công ngh thông tin a. Cơ h i 3.2.1.6. Nét ñ c ñáo t môi trư ng t nhiên - H th ng giáo d c ñào t o phát tri n m nh, nh ñó mà trình Đây là y u t nh hư ng tr c ti p ñ n ch t lư ng chương ñ h c v n c a ngư i dân ñư c nâng cao và ngày càng có nhi u trình DLST. Chương trình có ñư c du khách ñánh giá là h p d n hay ngư i dân ñ a phương có th nói chuy n giao lưu tr c ti p vui v v i không ph thu c r t l n vào tài nguyên du l ch ñ a phương. khách, t ñó gia tăng s thích thú cho du khách. 3.2.2. Môi trư ng ngành trong phát tri n chương trình du l ch - S gia tăng nhanh v s lư ng công nhân trong các ngành sinh thái c a công ty ngh ñang là nh ng nhân t thu n l i cho vi c tăng nhu c u DLST. 3.2.2.1. Đ i th c nh tranh ti m tàng b. Thách th c 3.2.2.2. Các s n ph m thay th - M t ñi u không hay ñ i v i ngư i dân t i các ñi m du l ch 3.2.2.3. Năng l c thương lư ng c a khách hàng Vi t Nam nói chung và mi n Trung nói riêng là ý th c b o v môi 3.2.2.4. Năng l c thương lư ng c a nhà cung c p trư ng còn chưa cao, do ñó mà nh hư ng t i vi c tham quan c a du 3.2.2.5. S c nh tranh trong ngành
 9. 17 18 3.2.3. Môi trư ng bên trong trong phát tri n chương trình du - Chính sách c a nhà nư c và T ng C c du l ch Vi t Nam ưu l ch sinh thái c a công ty tiên phát ti n du l ch sinh thái trong nh ng năm ti p theo. 3.2.3.1. Chi n lư c kinh doanh chung c a công ty Vitours - Vi t Nam có nhi u th ng c nh ñ p, di tích l ch s n i ti ng V i uy tín và năng l c c a công ty trong vi c xây d ng các th gi i ñ c bi t l i t p trung ch y u khu v c mi n Trung như: chương trình du l ch là m t y u t quan tr ng ñ th c hi n chi n lư c Ph c H i An, Thánh ñ a M Sơn, Kinh thành Hu , Đ ng Phong khác bi t hoá s n ph m. Nha,…tài nguyên bi n, tài nguyên du l ch t nhiên phong phú, các Nhu c u c a khách du l ch là khá cao và h có m c ñ nh y n n văn hóa ña d ng, ñ y màu s c ñó là ñi u ki n thu n l i ñ thu hút c m v giá tương ñ i th p. khách du l ch, và phát tri n các chương trình DLST. Trình ñ ngu n nhân l c cao, kh năng sáng t o c a nhân d. Thách th c (T) viên trong công ty là r t l n. - Quy ñ nh v t c ñ xe trên ñư ng r t b t c p, t c ñ xe h n 3.2.3.2. Phân tích SWOT ch m c th p nh t trên ñư ng ngo i thành; tình tr ng k t xe, b n a. Đi m m nh (S) t c ñ làm t ng th i gian di chuy n quá cao gây m t m i cho khách. - Thương hi u công ty Vitours ngày càng có uy tín trên th 3.2.3.3. Đ nh hư ng phát tri n chương trình DLST c a công ty trư ng - Ngu n khách c a công ty ngày càng tăng lên DLST là lo i hình du l ch d a vào thiên nhiên, h tr cho các - Cơ s v t ch t k thu t ñư c ñ u tư nâng c p, m r ng t o ho t ñ ng b o t n và ñư c nuôi dư ng, qu n lý theo hư ng b n v ng ñi u ki n thu n l i cho ho t ñ ng kinh doanh v m t sinh thái. Đ th c hi n ñư c chương trình DLST thì c n có s - Ti m l c tài chính c a Vitours ñ m nh ñ ñ u tư phát tri n g n k t nhi u y u t như ñi m du l ch t nhiên, văn hóa b n ñ a, d ch các chương trình du l ch trong tương lai. v vui chơi gi i trí g n gũi v i sinh ho t c a c ng ñ ng cư dân, d ch b. Đi m y u (W) v v n chuy n, lưu trú, ăn u ng,…Do v y, ñ phát tri n chương trình - Lo i hình du l ch sinh thái còn quá m i m ñ i v i ñ i ngũ DLST thì c n ph i phát tri n ñ ng b các y u t trên ñ thu hút nhân viên c a công ty. khách DLST. Và vi c phát tri n có s liên k t các d ch v , các y u t - Ho t ñ ng Marketing còn y u, ñ u tư chi phí chưa nhi u, ñơn l ñ m b o ch t lư ng s cung ng s n ph m tr n gói ñem l i s thi u m t b ph n chuyên v Marketing. thu n ti n cho khách DLST và doanh thu, l i nhu n cho công ty. c. Cơ h i phát tri n (O) 3.2.4. Xác ñ nh th trư ng m c tiêu 3.2.4.1. Phân ño n th trư ng
 10. 19 20 3.2.4.2. L a ch n phân ño n th trư ng m c tiêu 33,6% ý ki n du khách cho r ng ñ dài chương trình DLST có th t Khách DLST ñ n t khách n i ñ a mà c th hơn là các 4 – 5 ngày, và r t ít ý ki n du khách ñ ng ý v i th i gian chương khách DLST trên ñ a bàn các t nh mi n Trung s là th trư ng m c trình kéo dài t 6 – 7 ngày. Đi u này d hi u, b i thông thư ng các tiêu c a công ty Vitours trong giai ño n t i. d p cu i tu n hay ngày l h i, ngư i dân thư ng ñư c ngh t 2 – 4 3.2.4.3. Đ nh v s n ph m trong th trư ng m c tiêu ngày, ch không th nhi u hơn. Hơn n a, th i gian tham gia các Công ty c n ph i t o ra nh ng ñi m khác bi t như: t t, m i, chương trình DLST ñ i v i h như th là v a. Do ñó, n m b t nhu nhanh, r . Và t o ra các ñi m khác bi t trong b n y u t : s n ph m, c u này c a du khách, công ty c n thi t k th i gian chương trình d ch v , nhân s và hình nh. DLST phù h p. V cách th c ti p c n mua Tour, du khách ch n ñ n 3.2.5. Nghiên c u nhu c u c a khách du l ch ñ i v i chương trình tr c ti p Công ty ñ l y chương trình và nghe tư v n (38%) và qua DLST ngư i quen gi i thi u (18%), ñi u này có gi i thích khách du l ch 3.2.5.1. M c ñích: mu n ch n mua tour t i ñơn v có thương hi u. Bên c nh ñó, s 3.2.5.2. Hình th c, n i dung và cách th c ti n hành: khách ch n mua tour qua Internet và qu ng cáo trên báo ñài cũng có 3.2.5.3. K t qu ñi u tra: t l ch n t 22% tr lên. Và ñ ng cơ quy t ñ nh mua tour c a h là Qua th ng kê và phân tích k t qu ñi u tra cho th y ña s chương trình h p d n (chi m 51,8%), ngoài ra cũng nh vào thương khách tham gia các chương trình DLST ñ u có m c ñích là vui chơi, hi u c a công ty nên h quy t ñ nh mua tour t i ñây (21,8%) gi i trí (chi m 38,2%) và ngh dư ng (34,5%), do v y trong các 3.3. PHÁT TRI N CHƯƠNG TRÌNH DLST chương trình DLST nên l ng nghép nhi u ho t ñ ng vui chơi gi i trí 3.3.1. Quy t ñ nh v chi u dài c a các chương trình DLST hơn n a. Khi ñư c h i v s quan tâm c a khách ñ i v i các chương Khi xây d ng s n ph m DLST ph i căn c vào nhu c u c a th trình DLST, 100% các khách ñư c h i ñ u quan tâm nhưng có 40,9% trư ng, chúng ta c n bán nh ng gì th trư ng c n ch không ch bi t khách cho là chưa có nhi u thông tin v lo i hình du l ch này nên h bán nh ng gì chúng ta có. Do v y, công ty c n xây d ng cho mình chưa bi t nhi u v chúng. Đi u này cho th y, chính sách tuyên các chương trình DLST ñ c ñáo, h p d n du khách là m t ñi u r t truy n, qu ng bá v lo i hình du l ch này chưa ñư c công ty quan quan tr ng. Các s n ph m thi t k nên d a vào l i th du l ch c a tâm, ñ u tư nhi u. mi n Trung, ñó chính là l i th v t nhiên, l ch s và các di s n văn Liên quan ñ n ñ dài chương trình DLST, khách cho r ng hoá, ñ c bi t là l i th v bi n và núi. Đi u quan tr ng là công ty c n chương trình DLST phù h p v i h là t 2-3 ngày (chi m 63,6%), ña d ng hóa các chương trình chuyên sâu DLST ñ t o s m i m và
 11. 21 22 s c hút ñ i v i du khách. B i l trong nh ng năm g n ñây, các tuy n, t m du l ch (Bãi B c, bãi Tiên Sa, bãi Nam,...), công ty ti t k theo ñi m DLST ñã và ñang ñư c khai thác và ñưa vào ho t ñ ng r t nhi u th i gian khác nhau, có th là chương trình t ch c trong ngày m nh và nhu c u c a khách du l ch ñ i v i DLST l i tăng cao. Cho hay kéo dài 2 -3 ngày,... nên, bên c nh vi c gi nguyên nh ng chương trình DLST cũ thì công 3.3.3. Quy t ñ nh v hoàn thi n ch t lư ng các chương trình ty c n ph i khai thác và xây d ng m i m t s chương trình DLST. DLST 3.3.2. Quy t ñ nh v chi u sâu c a các chương trình DLST - Cung c p các d ch v gia tăng chu ñáo ñ i v i các du khách Đ i tư ng khách du l ch r t phong phú, có nhi u khách có - Đ i v i phương ti n v n chuy n, công ty c n ñ u tư m i và kh năng chi tr cao nhưng không ít khách có m c chi tr trung bình thuê nh ng hãng xe có ch t lư ng cao ho c th p hay s thích c a khách cũng có s khác bi t,... do v y ñ - Có s l a ch n gi a các cơ s cung c p d ch v ñáp ng t i ña nhu c u c a khách thì công ty c n nghiên c u và phát - D n ñ o th trư ng v tuy n du l ch m i, s n ph m m i tri n thêm chi u sâu c a các chương trình DLST. Qua quá trình bán - Tuy n d ng, ñào t o, b i dư ng ñ i ngũ nhân viên ph c v tour, công ty có th nh n th y chương trình nào thu hút nhi u s quan chu ñáo, t n tình, hư ng d n viên có kinh nghi m tâm, chú ý c a du khách thì công ty nên phát tri n chi u sâu c a - Công ty luôn tìm hi u ý ki n ñánh giá c a du khách chương trình ñó, b ng cách: tăng thêm ho c rút ng n th i gian t 3.3.4. Quy t ñ nh ñ i v i các chính sách h tr ch c chương trình, s d ng các d ch v v n chuy n, ăn u ng, lưu trú 3.3.4.1. Chính sách giá trong các chương trình có s khác nhau các c p ñ ñ t o ra các Chi n lư c giá theo mùa m c giá giá khác nhau cho t ng chương trình (ví d : nh ng khách có Chi n lư c giá chi c kh u kh i lư ng kh năng chi tr cao, h thư ng thích ngh ngơi nh ng khách s ng 3.3.4.2. Chính sách phân ph i cao c p, 4 – 5 sao, ăn u ng nh ng nhà hàng sang tr ng, v n chuy n Đ i v i các chương trình DLST m i ñưa vào ph c v du b ng xe ñ i m i, có thương hi u,... ngư c l i ñ i v i nh ng khách có khách thì nó ñang giai ño n gi i thi u, do v y công ty ch t p trung kh năng chi tr trung bình thì h ít ñòi h i v m c ñ sang tr ng c a phân ph i qua các kênh tr c ti p, không qua trung gian. Khi s n các d ch v ,...) ch ng h n như khi thi t k chương trình ”Khám phá ph m ñi vào th i kỳ phát tri n, công ty nên t p trung vào các ho t Sơn Trà”, hi n t i công ty ñã có s n ba chương trình n m trong ñ ng ñ y m nh bán hàng thông qua vi c phát tri n nhi u ñi m bán, chương trình này, như v y chưa phong phú ñ thu hút khách, công ty Trong giai ño n này ph i chú ý t i vi c ñưa ra nhi u hình nên b sung thêm, ñưa vào chương trình các ñi m du l ch như các bãi th c bán hàng m i m và thu hút, t o s ti n l i và ti p c n s n ph m
 12. 23 24 m t cách d dàng nh t cho khách hàng; như hình th c giao vé tr c ti p hay m r ng m ng lư i bán vé t i t ng nhà hàng, khách s n... Giai ño n Giai ño n nh n th c Giai ño n c m th Giai ño n hành vi 3.3.4.3. T o s n ph m tr n gói Mô hình Khi thi t k tour du l ch, Công ty c n t ng h p các d ch v riêng l , t o thành s n ph m du l ch hoàn ch nh ñ t o ra chương trình tr n Mô hình “Ch p Bi t ñ n Quan tâm Đánh giá Dùng th Ch p nh n nh n ñ i m i” gói, các d ch v bao g m: - Xe v n chuy n 3.3.4.6. Chính sách con ngư i - Hư ng d n viên Chi n lư c phát tri n con ngư i là xây d ng m t ñ i ngũ nhân - Khách s n, d ch v ăn u ng s chuyên nghi p, k năng ti p xúc khách hàng t t; hình nh m t - Các d ch v khác nhân viên c a các chương trình DLST là hình nh thân thi n và tham 3.3.4.4. L p quy trình ph c v gia tích c c các ho t ñ ng c ng ñ ng, ho t ñông b o v môi trư ng, Bư c m t, ti p nh n yêu c u t phía khách hàng. g n gũi v i thiên nhiên. Bư c hai, tư v n, thuy t ph c khách mua Tour du l ch. 3.3.4.7. Quan h ñ i tác Bư c ba, l ng nghe quy t ñ nh c a khách hàng. 3.4. KI N NGH Bư c b n, t ch c tiêu dùng Tour 3.4.1. Đ i v i y ban nhân dân thành ph Đà N ng: Bư c năm, nh n thông tin ph n h i t phía khách hàng - Có chính sách c ng c và m r ng các khu DLST. 3.3.4.5. Chính sách xúc ti n, c ñ ng - T ch c và qu n lý t t các khu DLST. Công chúng m c tiêu: Du khách t các nơi ñ n TP.Đà N ng - Nâng c p, s a ch a các tuy n ñư ng ñ n các ñi m DLST. Ngư i dân thành ph . - Có hình th c t o ñi u ki n, khuy n khích các công ty tham gia M c tiêu truy n thông: Nh m tác ñ ng vào nh ng ph n ng h i ch . M thêm m t s ñi m cung c p thông tin du l ch trên ñ a c a khách hàng m c tiêu theo mô hình “Ch p nh n ñ i m i” bàn thành ph ñ du khách d dàng n m ñư c các thông tin v các ñi m du l ch. 3.4.2. Đ i v i S du l ch:
 13. 25 26 - Tham mưu cho thành ph trong vi c duy trì và ñ y m nh các h at M i m t s n ph m m i mà công ty ñưa ra là nh m ñáp ñ ng văn hóa truy n th ng, các s ki n l h i, t o ra nhi u s ki n l h i ng và khai thác hi u qu hơn nhu c u c a khách hàng. Các m i v th thao, văn hóa. chương trình DLST m i thi t k ph i h p d n, thú v ñ c bi t - Tăng cư ng công tác qu n lý nh m nâng cao ch t lư ng ñáp ng nhu c u tham quan du l ch c a khách DLST, có m c thông qua vi c ki m tra th m ñ nh cơ s v t ch t k thu t, ch t lư ng chi tr trung bình và cao, d n ñ o v ch t lư ng. Vi c tri n khai d ch v , v sinh an tòan th c ph m, v sinh môi trư ng t i nơi kinh thành công các chương trình DLST c n ph i theo ñúng ho ch doah du l ch và các nơi công c ng (sân bay, b n c ng, nhà ga). ñ nh chi n lư c Marketing ñã v ch ra. Sau m t th i gian dài n - M các l p ñào t o mi n phí v ngh hư ng d n, l tân, ph c v khách s n, nhà hàng ñ ñáp ng ñư c nhu c u lao ñ ng du l ch l c nghiên c u, ñư c s hư ng d n t n tình c a th y hư ng d n trong nh ng năm t i. M các l p d y mi n phí k năng giao ti p, k và các th y cô trong trư ng, các anh ch trong công ty, Lu n năng d n chương trình, k năng ho t náo. văn ñã hoàn thành. Lu n văn ñã gi i quy t ñư c m t s v n ñ 3.4.3. Đ i v i trung tâm xúc ti n du l ch Đà N ng: c a ñ tài, ñã có nh ng ñóng góp nh t ñ nh trong lý lu n v Ki m tra thư ng xuyên và qu n lý các khu DLST trên ñ a bàn phát tri n chương trình DLST, ñ ng th i ñã ñ ra nh ng n i thành ph dung ch y u c n ti n hành ñ phát tri n các chương trình 3.4.4. Đ i v i các ñơn v kinh doanh l hành: DLST t i công ty nh m ph c v t t các nhu c u c a khách Các ñơn v c n có s trao ñ i thông tin m t cách k p th i và chi tham quan du l ch. ti t ñ nhanh chóng n m b t k p th i và cùng nhau phát tri n. V n d ng nh ng nghiên c u v lý lu n, Lu n văn ñã t ch c thu th p tài li u v th c tr ng phát tri n chương trình DLST c a K T LU N công ty trong th i gian qua. Trên cơ s ñó, Lu n văn ñã xây d ng Nhu c u du l ch c a khách qu c t phát tri n m nh t o cơ h i ñư c m t s gi i pháp Marketing ñ phát tri n các chương trình phát tri n du l ch inbound c a Vi t Nam nói chung và Vitours Đà DLST c a công ty trong th i gian t i. Lu n văn cũng ñã giành nhi u N ng nói riêng. Đ c bi t là nhu c u DLST, th c t cho th y ñ u năm th i gian và công s c th c hi n ñi u tra nhu c u c a du khách, xác 2010 công ty ñã ñón hơn 1 tri u lư t khách DLST và d ki n s tăng ñ nh th trư ng m c tiêu, t ñó xác ñ nh m c tiêu và l a ch n kênh m nh trong th i gian t i ñã ch ng minh hư ng nghiên c u c a ñ tài truy n thông phù h p. là ñúng hư ng.
 14. 27
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2