intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển đánh bắt thủy sản quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
111
lượt xem
23
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển đánh bắt thủy sản quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày các nội dung chính như: một số cơ sở lý luận về phát triển đánh bắt thủy sản, thực trạng phát triển đánh bắt thủy sản quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, các giải pháp phát triển đánh bắt thủy sản quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển đánh bắt thủy sản quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. BÙI QUANG BÌNH VÕ PHÚC Đ NG Ph n bi n 1: TS. ĐÀO H U HÒA PHÁT TRI N ĐÁNH B T THU S N QU N SƠN TRÀ, THÀNH PH ĐÀ N NG Ph n bi n 2: TS. NGUY N PHÚ THÁI Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 22 tháng 11 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012
 2. 3 4 M Đ U ki t, năng su t khai thác trên m t ñơn v tàu thuy n gi m, ho t ñ ng 1. Tính c p thi t c a ñ tài ĐBTS hi u qu kinh t không cao. Do ñó vi c nghiên c u th c tr ng Khai thác bi n ñã tr thành v n ñ quan tr ng mang tính chi n lư c ĐBTS qu n Sơn Trà ñ ñ ra các gi i pháp phát tri n b n v ng ĐBTS c a h u h t các qu c gia trên th gi i. Vi t Nam là qu c gia có b bi n qu n Sơn Trà là v n ñ c p bách trong giai ño n hi n nay và nh ng năm dài hơn 3.260 km, có m t vùng bi n r ng, h i t nhi u ñ o, ña d ng v ti p theo. Đó là lí do mà tôi ch n ñ tài : “ Phát tri n ĐBTS Qu n Sơn ki u lo i ñ t ng p nư c v i nhi u h sinh thái ña d ng sinh h c cao, ñã Trà, thành ph Đà N ng” ñ làm lu n văn t t nghi p. t o ra cho ñ t nư c ta tính ña d ng v ti m năng phát tri n và ngu n l i 2. M c tiêu nghiên c u th y sinh ... T bao ñ i nay, bi n luôn g n bó ch t ch v i m i ho t H th ng hoá các v n ñ lý lu n liên quan ñ n phát tri n ĐBTS. ñ ng s n xu t, ñ i s ng c a dân t c Vi t Nam. Đ ng và Nhà nư c ta Phân tích th c tr ng phát tri n kinh t ĐBTS qu n Sơn Trà trong th i nh n ñ nh: “Bi n có ý nghĩa to l n ñ nư c ta phát tri n, m c a giao gian qua. Đ xu t gi i pháp phát tri n b n v ng ĐBTS c a qu n Sơn lưu v i qu c t và ngày càng có vai trò l n trong ñ nh hư ng phát tri n Trà trong th i gian ñ n. tương lai”. V i ñi u ki n t nhiên thu n l i, ngu n tài nguyên thiên 3. Đ i tư ng, ph m vi nghiên c u nhiên phong phú và ña d ng, vùng bi n Vi t Nam mang trong mình a. Đ i tư ng nghiên c u nh ng ti m năng n i b t như: khai thác d u khí, khoáng s n; nuôi Đ tài t p trung tìm hi u nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n phát tri n tr ng và ñánh b t th y - th y s n; du l ch;… Vì v y, v n ñ ti n ra bi n ĐBTS qu n Sơn Trà, thành ph Đà N ng như: ĐBTS phát tri n như th ñ phát tri n kinh t ñang là m t xu th t t y u trong ñó ñánh b t th y nào? Các hình th c phát tri n? Gi i pháp phát tri n b n v ng? s n là lĩnh v c quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t bi n c a Vi t b. Ph m vi nghiên c u Nam. Đánh b t th y s n trong nh ng năm qua phát tri n ñã t o cho V n i dung: Đ tài ch t p trung nghiên c u s phát tri n c a ĐBTS ngành th y s n Vi t nam th c s có m t ch ñ ng ngày m t v ng ch c qu n Sơn Trà thông qua các h ĐBTS. V m t không gian: Đ tài t p trên th trư ng th gi i, góp ph n vào tăng trư ng kinh t trong nư c, trung nghiên c u vi c phát tri n ĐBTS trên ñ a bàn qu n Sơn Trà, thành gi i quy t vi c làm và góp ph n ñ i m i ñ i s ng nhân dân cho các t nh ph Đà N ng. V m t th i gian: Các gi i pháp, ñ xu t trong lu n văn ven bi n nói chung. có ý nghĩa áp d ng ñ n năm 2020. Đánh b t th y s n là m t ngh truy n th ng c a thành ph Đà N ng 4. Phương pháp nghiên c u nói chung và qu n Sơn Trà nói riêng, qu n Sơn Trà có s lư ng tàu Các phương pháp th ng kê dùng trong phân tích tình hình phát tri n thuy n phương ti n ĐBTS chi m hơn 2/3 s lư ng tàu thuy n ĐBTS c a ñánh b t th y s n : Phương pháp so sánh ; Phương pháp ch s ; c a thành ph Đà N ng. Tuy nhiên v i th c tr ng chung c a c nư c và Phương pháp dãy s th i gian ; T c ñ phát tri n. Vi c áp d ng các thành ph Đà N ng, hi n nay ĐBTS c a qu n Sơn Trà nói riêng g p r t phương pháp th ng kê trong phân tích và ñánh giá tác ñ ng c a các y u nhi u khó khăn, tàu thuy n ĐBTS qu n Sơn Trà ch y u là tàu có công t nh hư ng ñ n v n ñ ñang quan tâm là m t quy trình mang tính su t nh , phương ti n, trang thi t b ñánh b t l c h u. Do tàu thuy n nh khoa h c cao. nên khai thác ven b là ch y u vì v y ngu n l i th y s n ven b b c n
 3. 5 6 5. B c c ñ tài phương pháp khác nhau, t p trung phân tích các nhân t nh hư ng ñ n Ngoài ph n m ñ u, ph l c, danh m c các bi u, ñ th , các ch vi t phát tri n ĐBTS như: b o v ngu n l i th y s n, năng l c tàu thuy n, t t và danh m c tài li u tham kh o, b c c ñ tài g m 3 chương: chuy n ñ i cơ c u ngh , v n ñ u tư, hi u qu v n ñ u tư, lao ñ ng, năng Chương 1: M t s cơ s lý lu n v phát tri n ĐBTS. xu t lao ñ ng ñánh b t, cơ ch chính sách… c a Vi t Nam và các ñ a Chương 2: Th c tr ng phát tri n ĐBTS Qu n Sơn Trà 2007 - 2011. phương. Đ n nay, chưa có m t nghiên c u c th nào v phát tri n Chương 3: Các gi i pháp phát tri n b n v ng ĐBTS qu n Sơn Trà ĐBTS qu n Sơn Trà, thành ph Đà N ng, nên ñ tài mà b n thân tác ñ n năm 2020. gi l a ch n ñ nghiên c u không trùng v i b t kỳ công trình nghiên 6. T ng quan nghiên c u c u nào ñã ñư c công b . Trong lu n văn này, tác gi ñã k th a nh ng ĐBTS bi n là m t trong nh ng th m nh c a kinh t Vi t Nam. thành qu ñã nghiên c u c a các công trình trên v m t cơ s lý lu n, t Nh n th c ñư c vai trò, v trí c a ngành th y s n nói chung và ĐBTS ñó v n d ng phương pháp phân tích th c ch ng, chu n t c k t h p v i nói riêng là th m nh c a n n kinh t . Chính vì th , th i gian qua ñã có ñi u tra kh o sát th c t ñ ñ xu t các gi i pháp hi u qu nh m thúc nhi u chính sách, nhi u công trình nghiên c u ñ c p ñ n v n ñ này, có ñ y ĐBTS qu n Sơn Trà phát tri n b n v ng. th lư c kh o m t s chính sách, công trình nghiên c u như: Ngày 16 tháng 9 năm 2010 Th tư ng chính ph ñã quy t ñ nh phê CHƯƠNG 1 duy t chi n lư c phát tri n th y s n Vi t Nam ñ n năm 2020 ; M T S CƠ S LÝ LU N Nghiên c u “Vi t nam: Nghiên c u ngành th y s n” c a các tác V PHÁT TRI N ĐÁNH B T TH Y S N gi Ronald D.Zweig ch nhi m v phát tri n Nong thôn và Tài nguyên thiên nhiên Khu v c Đông Á-Thái Bình Dương, Ngân Hàng Th gi i; 1.1. KHÁI NI M, VAI TRÒ, Đ C ĐI M ĐBTS Hà Xuân Thông Vi n kinh t và Quy ho ch Th y s n B th y s n, Hà 1.1.1. Khái ni m ĐBTS N i, Vi t Nam;… Khai thác thu s n là vi c khai thác ngu n l i thu s n trên bi n, M t nghiên c u v “xây d ng khung phân tích ña chi u và h th ng sông, h , ñ m, phá và các vùng nư c t nhiên khác ch s ñánh giá phát tri n b n v ng ngành th y s n – Trư ng h p 1.1.2. Vai trò c a ĐBTS ngành th y s n Khánh Hòa” c a nhóm tác gi : Lê th Gi i, Nguy n a) V trí c a ĐBTS ñ i v i s phát tri n kinh t - xã h i Trư ng Sơn Đ h c Đà N ng và Nguy n th Trâm Anh Đ i h c Nha Qu n Sơn Trà là m t trong nh ng ñ a phương ven bi n ñi lên t xu t Trang. phát ñi m th p, n n kinh t còn nghèo nàn và l c h u. Đánh b t th y s n Phan th Dung trư ng Đ i h c Nha Trang (2010) « Phân tích các có v trí quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t - xã h i c a qu n Sơn nhân t nh hư ng phát tri n b n v ng khai thác th y s n vùng duyên Trà. h i nam trung b » b) Vai trò c a ĐBTS ñ i v i s phát tri n kinh t - xã h i Tóm l i, các chính sách và công trình ñã nghiên c u v ngành th y Đánh b t th y s n có vai trò to l n ñ i v i s phát tri n kinh t - xã s n nói chung và ĐBTS nói riêng các góc ñ khác nhau v i nh ng h i c a c nư c nói chung và c a các ñ a phương ven bi n nói riêng.
 4. 7 8 S n lư ng ĐBTS vùng bi n ñư c dùng làm th c ph m ñáp ng cho vi c phân b và s d ng chúng m t cách hi u qu s tác ñ ng r t l n nhu c u c a ngư i dân ñ ng th i ñ m b o an ninh lương th c, th c ñ n phát tri n ĐBTS. ph m. Không nh ng th ĐBTS còn là m t lĩnh v c kinh t t o công ăn d) Tăng lao ñ ng cho ĐBTS vi c làm cho nhi u ngư i dân. S n ph m c a ñánh b t thu s n là ngu n Ngu n l c trong m t ngành kinh t nói chung và trong ĐBTS nói nguyên li u ñ u vào trong ngành ch bi n th y s n xu t kh u c a qu n riêng bao gi cũng không th thi u ñư c ñó là ngu n l c con ngư i và c a thành ph . …Thi u lao ñ ng c a con ngư i thì các nhân t s n xu t như máy móc, 1.1.3. Đ c ñi m c a ĐBTS tàu thuy n … không th ho t ñ ng ñư c. Ho t ñ ng ĐBTS ph thu c nhi u vào nh ng thay ñ i c a t nhiên, e) Gia tăng giá tr và s n lư ng ĐBTS c a môi trư ng sinh thái bi n, ph i thư ng xuyên ñ i m t v i r i ro hơn S n lư ng ñánh b t tăng lên và ñ m b o ch t lư ng s ñem t i cho các lĩnh v c kinh t khác. Phương ti n ñánh b t trên bi n h u h t là tàu ngư i s n xu t kh năng có ñư c thu nh p cao và l i nhu n ñ tích lũy v g , có công su t nh v n ñang còn chi m ña. Vi c ñánh b t ch y u m r ng s n xu t và nâng cao ñ i s ng hay có th th c hi n tái s n xu t d a vào kinh nghi m do ngư i ñi trư c d y cho ngư i ñi sau nên chưa m r ng trên m i khía c nh. ti p c n ñư c v i khoa h c công ngh hi n ñ i. ĐBTS qu n còn mang f) Nâng cao hi u qu ĐBTS tính cá th . Tăng hi u qu ñánh b t s là cơ s tăng thu nh p l i nhu n cho 1.2. N I DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRI N ĐBTS ngư i s n xu t vì khi ñó v i ngu n l c cho trư c nhưng k t qu s cao 1.2.1. N i dung c a phát tri n ĐBTS hơn do ñó ĐBTS m i có th phát tri n ñư c. a) Tăng s lư ng và nâng cao công su t tàu ñánh b t 1.2.2. Các tiêu chí ph n ánh phát tri n ĐBTS Vi c nâng cao và s d ng h p lý năng l c ĐBTS là m t v n ñ h t a) Nhóm ch tiêu s lư ng và nâng cao công su t tàu ĐBTS s c quan tr ng trong lĩnh v c ĐBTS hi n nay. Mu n nâng cao năng l c S tàu và m c tăng s lư ng tàu thuy n. Công su t và m c tăng công ĐBTS c n ph i có v n và nâng cao năng l c như th nào ñ phát tri n su t tàu thuy n ñánh b t. lĩnh v c ĐBTS b n v ng là v n ñ mà các c p các ngành quan tâm. b) Nhóm ch tiêu ph n ánh thay ñ i cơ c u ñánh b t b) Thay ñ i cơ c u khai thác T l và m c thay ñ i t l tàu thuy n cho m i phương th c ñánh Trong khai thác th y s n có th là s thay ñ i cơ c u ngh khai thác b t. T l và m c thay ñ i t l s n lư ng ñánh b t t m i phương th c. theo hư ng b n v ng, g n khai thác v i b o v ngu n l i thu s n gi m c) Nhóm ch tiêu ph n ánh tăng v n m nh các ngh c m, hu di t ngu n l i thu s n, tăng các ngh khai T ng v n và m c tăng v n cho ĐBTS. T ng tài s n c ñ nh và m c thác tuy n l ng, tuy n khơi có hi u qu kinh t cao. tăng tài s n c ñ nh trong ĐBTS. c) Tăng v n cho ĐBTS d) Nhóm ch tiêu ph n ánh tăng lao ñ ng V n có vai trò to l n ñ i v i s phát tri n kinh t xã h i nói chung và T ng s lao ñ ng và m c tăng lao ñ ng cho ĐBTS phát tri n ĐBTS nói riêng. S gia tăng nhanh ngu n v n ñ ng th i v i
 5. 9 10 e) Nhóm ch tiêu ph n ánh s gia tăng s n lư ng ñánh b t K t lu n chương 1 S n lư ng và m c tăng s n lương th y s n ñánh b t. T ng giá tr s n Đ c p ñ n phát tri n ĐBTS qu n Sơn Trà, thành ph Đà N ng, lư ng th y s n ñánh b t thuy s n và m c tăng (GO) trư c h t c n ph i h th ng hóa l i m t s cơ s lý lu n v ĐBTS và - Gía tr tăng thêm c a ĐBTS (VA) phát tri n ĐBTS. Sau khi làm rõ khái ni m, vai trò và ñ c ñi m c a f) Nhóm ch tiêu ph n ánh hi u qu ĐBTS ĐBTS, ñ tài ñã ñưa ra ñư c n i dung và các tiêu chí phát tri n ĐBTS, - Nhóm ch tiêu hi u qu kinh t chi phí thư ng xuyên (CPTX) c a ñánh giá ñư c các nhân t tác ñ ng ñ n ĐBTS và phát tri n ĐBTS c a ĐBTS Đ i v i ĐBTS, chi phí thư ng xuyên bao g m các lo i chi phí Vi t Nam nói chung và thành ph Đà N ng nói riêng trong ñó có qu n sau : CPthư ng xuyên=CPtrung gian+CPLao ñ ng+CP TSCĐ Sơn Trà. - Hi u qu v n ñ u tư cơ b n: Đ ñánh giá hi u qu v n ñ u tư cơ CHƯƠNG 2 b n ngư i ta thư ng dùng ch tiêu k t qu GTSX ho c giá tr tăng thêm TH C TR NG PHÁT TRI N ĐÁNH B T TH Y S N so sánh v i t ng v n ñ u tư c a ĐBTS. QU N SƠN TRÀ - Năng suât lao ñ ng bình quân Năng su t lao ñ ng bình quân có 2.1. TH C TR NG PHÁT TRI N ĐBTS QU N SƠN TRÀ NĂM th ñư c xác ñ nh b ng ch tiêu trên cơ s so sánh ch tiêu k t qu s n 2007 - 2011 xu t v i ngu n l c v lao ñ ng. 2.1.1. Th c tr ng v tăng s lư ng và nâng cao công su t tàu 1.3. CÁC NHÂN TÓ TÁC Đ NG T I PHÁT TRI N B N V NG ĐBTS qu n Sơn Trà ĐBTS: So v i các qu n, huy n ven bi n c a thành ph Đà N ng thì qu n 1.3.1. Nhóm nhân t thu c v ñi u ki n t nhiên Sơn Trà có s lư ng tàu thuy n chi m t tr ng cao nh t. Trong các nhân t thu c v ñi u ki n t nhiên thì ñ t ñai, ngu n l i, B ng 2.1: Năng l c ĐBTS qu n Sơn Trà 2007 -2011 khí h u, v trí ñ a lý… nh hư ng tr c ti p ñ n s phát tri n c a ĐBTS, Năm Ch tiêu ĐVT là ñi u ki n tiên quy t c a s n xu t th y s n. 2007 2008 2009 2010 2011 - S tàu Chi c 1.665 1.728 1.738 1.553 1.415 1.3.2. Nhóm nhân t kinh t T l so v i thành ph % 95,09 82,36 95,29 91,3 88,16 Nhân t v n ; nhân t th trư ng ; nhân t khoa h c k thu t và công - Công xu t Cv 48112 53.696 53.576 45.562 48.035 ngh . T l so v i thành ph % 60,77 63,36 71,21 64,21 67,11 - Công xu t bình quân/1tàu Cv/Chi c 28,9 31,07 30,83 29,34 33,95 1.3.3. Nhóm nhân t chính sách Công su t bq 1tàu thành ph Cv/Chi c 45,21 40,39 41,25 41,72 44,59 Nhân t chính sách c a chính quy n giúp ĐBTS ti p c n ñư c th Ngu n : Chi c c Th ng kê qu n Sơn Trà trư ng qu c t , thúc ñ y quá trình phân công lao ñ ng, phân công s n T s li u nêu trong B ng 2.1 v năng l c tàu thuy n qu n Sơn Trà xu t qu c t và nâng cao hi u qu c a các ho t ñ ng SXKD. cho th y vi c tri n khai các chính sách v phát tri n ngh cá trên ñ a bàn qu n ñã có nh ng bư c chuy n bi n tích c c. Tuy nhiên phát tri n chuy n ñ i cơ c u công su t tàu thuy n ĐBTS c a qu n còn chưa h p lý, tàu có công su t nh v n còn nhi u. S lư ng tàu thuy n ñánh b t
 6. 11 12 nh ng năm g n ñây có xu hư ng gi m d n nhưng công su t bình quân 2.1.3. Th c tr ng v tăng v n phát tri n ĐBTS c a tàu tăng. a) T ng v n và m c tăng v n cho ĐBTS s n qu n Sơn Trà V trang thi t b , ngư c và thông tin liên l c Đ phát tri n n n kinh t nói chung và ĐBTS nói riêng v n ñ u tư Trong th i gian qua, các tàu khai thác th y s n ñã có s quan tâm, là m t y u t vô cùng quan tr ng. Nhưng th c t ngu n v n ñ u tư vào chú tr ng ñ n vi c áp d ng cơ gi i hóa trong khai thác. Đ n nay, cơ b n ĐBTS trong nh ng năm qua g p r t nhi u khó khăn. M c ñ u tư này 100% các tàu làm ngh lư i c n, lư i kéo, lư i vây ñ u ñư c trang b t i có xu hư ng tăng d n theo các năm tuy nhiên ñây v n là m t m c ñ u kéo lư i. Máy dò ñ ng ch có vài tàu làm ngh lư i vây trang b , còn l i tư th p d n ñ n nh ng b t c p và h n ch cho phát tri n ĐBTS. máy dò ngang chưa ñư c trang b . Vi c phát tri n công ngh ñánh b t B ng 2.6: T c ñ tăng VĐT phân theo phư ng năm 2007-2011 Đvt: Tr. Đ ng k t h p v i thông tin liên l c, d báo ngày càng ñư c c i thi n ñã góp T c ñ tăng liên hoàn T c ñ tăng b/q ph n tăng s n lư ng ñánh b t gi m th i gian ñi l i, tìm cá và x lý ngư 08/07 09/08 10/09 11/10 2007-2011 c . Qu n -2,19 -0,26 4,26 1,49 0,8 2.1.2.Th c tr ng v thay ñ i cơ c u ngh ĐBTS qu n Sơn Trà Th Quang -23,84 3,17 -2,9 5,84 -5,2 Năm 2006 Năm 2011 N i Hiên Đông 7,3 -6,28 3,1 7,44 2,73 Mân Thái 41,39 -11,27 21,3 5,19 12,48 An H i B c 9,17 -0,15 13,63 11,59 8,43 Phư c M -6 -25,08 31,45 -7,12 -3,71 An H i Tây 8,69 7,96 4,57 -10,04 2,5 An H i Đông -20,46 -34,69 -29,75 -100 -100 Ngu n: Chi c c Th ng kê qu n Sơn Trà b) T ng Tài s n c ñ nh và m c tăng TSCĐ trong ĐBTS Đ i v i ĐBTS giá tr TSCĐ càng cao cho th y năng l c khai thác th y s n càng l n. B ng 2.8: Tăng (gi m) TSCĐ trong ĐBTS năm 2007 - 2011 Năm Bi u ñ 2.2: Cơ c u ngh ĐBTS qu n Sơn Trà 2006, 2011 Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 Th c hi n ch trương c a Nhà nư c v chuy n ñ i cơ c u ngh khai Tài s n c ñ nh 172.756 183.327 189.546 178.975 183.950 Lư ng tăng (gi m) ñ nh g c. 0 10.571 16.790 6.219 11.194 thác theo hư ng b n v ng, g n khai thác v i b o v ngu n l i thu s n. Lư ng tăng (gi m) liên hoàn. 0 10.571 6.219 -10.571 4.975 Trong th i gian qua, cơ c u ngh khai thác có s chuy n bi n ñáng k Ngu n: Chi c c Th ng kê qu n Sơn Trà theo hư ng tích c c, gi m m nh các ngh khai thác c m, hu di t ngu n T s li u phân tích nêu trong B ng 2.8 ta th y tài s n c ñ nh c a l i thu s n, tăng các ngh khai thác tuy n l ng, tuy n khơi có hi u qu ĐBTS qu n Sơn Trà tăng gi m không ñ u qua các năm. Năm 2010 tài kinh t cao. s n c ñ nh gi m là do ĐBTS không hi u qu các tàu thuy n cũ ngư dân x b n và bán ñi ñ l y v n ñ u tư chuy n ñ i ngành ngh khác. Năm 2011 tài s n c ñ nh tăng lên nhưng cũng ch băng x p x năm
 7. 13 14 2008, tuy nhiên s lư ng tàu thuy n ñánh b t năm 2011 ít hơn năm 2008 ñi u ñó ch ng t ngư dân ñã nh n th c ñư c r ng mu n tăng doanh thu và có l i nhu n cao thì s n lư ng ĐBTS ph i có giá tr xu t kh u ngày càng cao. 2.1.4. V phát tri n lao ñ ng cho ĐBTS qu n Sơn Trà Trư c ñây lao ñ ng khai thác th y s n qu n ñ ñáp ng cho s lư ng tàu trên ñ a bàn, g n ñây lao ñ ng tham gia ĐBTS c a qu n có xu hư ng gi m d n, d n ñ n tình tr ng thi u lao ñ ng. Đi u này cho Bi u ñ 2.5: GTSX bình quân trên 1 t n SL ĐBTS th y ñang có s chuy n d ch lao ñ ng t ñánh b t ngh th y s n sang các ñánh b t ngh khác. Bi u ñ trên cho th y s n lư ng và giá tr c a các phư ng th hi n 2.1.5. Th c tr ng v gia tăng và s n lư ng ĐBTS qu n Sơn Trà ñư c vi c ĐBTS v i tàu công su t l n thì giá tr s n lư ng s cao hơn a) Th c tr ng v GTSX và s n lư ng ĐBTS giá tr s n lư ng ñánh b t tàu có công su t nh . B ng 2.11: GTSX (Giá CĐ 94) và s n lư ng ĐBTS năm 2007 -2011 b) V giá tr tăng thêm (VA) c a ĐBTS qu n Sơn Trà Năm B ng 2.15: B ng giá tr tăng thêm ĐBTS c a qu n năm 2007 - 2011 Ch tiêu Đvt 2007 2008 2009 2010 2011 Năm Ch tiêu ĐVT 1. GTSX ñánh b t th y s n Tr.ñ 144799 144156 137195 167107 191842 2007 2008 2009 2010 2011 + T c ñ tăng b/q 2007-2011 % 7,29 1. GO (giá CĐ 94) Tr.ñ 144.799 144.156 137.195 167.107 191.842 2. S n lư ng ñánh b t th y s n T n 16.890 15.976 14.572 15.946 17.475 2. VA Tr.ñ 83.976 81.568 74.222 89.436 98.223 + T c ñ tăng b/q 2007-2011 % 0,85 Cơ c u VA/GO % 57,99 56,58 54,10 53,52 51,20 Ngu n: Chi c c Th ng kê qu n Sơn Trà 3. IC Tr.ñ 60.823 62.588 62.973 77.671 93.619 V i s li u nêu trong B ng 2.11 v GTSX (Giá CĐ 94) và s n Cơ c u IC/GO % 42,01 43,42 45,90 46,48 48,80 lư ng ĐBTS cho th y t c ñ tăng bình quân c a GTSX th y s n tăng Ngu n: Chi c c Th ng kê qu n Sơn Trà nhanh và nhi u hơn t c ñ tăng c a s n lư ng ñánh b t. Trong nh ng T s li u nêu trong B ng 2.5 v VA c a ĐBTS c a qu n cho th y năm qua, khai thác thu s n qu n ñã có nh ng bư c phát tri n rõ r t, trong nh ng năm qua cơ c u c a VA v i GO thì gi m liên t c còn cơ ngư trư ng khai thác ngày càng ñư c m r ng, nhi u tàu thuy n công c u gi a IC v i GO thì tăng liên t c. Đi u này càng kh ng ñ nh tăng su t l n ñã vươn khơi ra vùng bi n qu c t khai thác các lo i th y s n trư ng ĐBTS nh ng năm qua ch y u d a vào nh ng nhân t tăng có giá tr kinh t cao hơn so v i trư c, ñáp ng t t hơn cho nhu c u trư ng theo chi u r ng. Các s n ph m t o ra hao phí v t tư cao, chưa ch bi n xu t kh u. ñi sâu vào ch t lư ng s n ph m, ĐBTS c a Qu n còn ph i ph thu c r t l n vào tài nguyên thiên nhiên và th i ti t, chưa ñi sâu vào phát tri n phát tri n công ngh , trang thi t b ñánh b t.
 8. 15 16 2.1.6. Th c tr ng v nâng cao hi u qu ĐBTS qu n Sơn Trà c) Năng su t lao ñ ng bình quân a) Hi u qu kinh t c a chi phí thư ng xuyên (CPTX) c a ĐBTS Năng su t lao ñ ng bình quân ñã tăng d n lên theo các năm m c dù qu n Sơn Trà s lao ñ ng ñang ngày càng gi m d n. Đi u này ch ng t các trang B ng 2.17: Hi u qu CPTX ĐBTS Qu n Sơn Trà năm 2007-2011 thi t b , phương ti n, kĩ thu t ñánh b t ñang ñư c chú tr ng c i ti n và Năm Ch tiêu Đvt nâng cao hơn so v i trư c. Tuy nhiên năng su t lao ñ ng tuy có tăng 2007 2008 2009 2010 2011 GTSX (giá HH) Tr.ñ 207.321 286.051 373.735 515.388 751.839 nhưng v n chưa ñ t ñư c m t k t qu t i ưu, t c ñ tăng không ñáng CPTX (giá HH) Tr.ñ 99.642 127.109 167.769 214.813 448.908 k . Bên c nh ñó l c lư ng lao ñ ng v n mang tính th i v và chưa Hi u qu CPTX L n 2,08 2,25 2,23 2,4 1,67 ñư c ñào t o ñúng qui mô, bài b n ñ n m b t ñư c các kĩ thu t tiên Ngu n: Chi c c Th ng kê qu n Sơn Trà ti n, s d ng các phương ti n máy móc hi n ñ i trong ñánh b t nh m B ng 2.17 v hi u qu CPTX c a ĐBTS qu n Sơn Trà 2007-2011 cho ta th y chi phí thư ng xuyên ĐBTS tăng d n trong giai ño n năm nâng cao năng su t lao ñ ng. 2007-2011. Trong khi ñó hi u qu kinh t chung chi phí thư ng xuyên Nh ng phư ng có tàu thuy n có công su t cao thì năng su t lao gi m d n qua các năm. Nguyên nhân chính là do hi n nay giá c thi ñ ng bình quân cao hơn. Các phư ng còn l i ñ u có s bi n ñ ng th t trư ng không n ñ nh, l m phát tăng cao. thư ng v i nhi u nguyên nhân khác nhau mà ch y u là do s thay ñ i b) Hi u qu v n ñ u tư cơ b n c a ĐBTS năm 2007-2011 v cơ c u lao ñ ng và ña s là tàu thuy n có công su t nh , ch y u là B ng 2.18: Hi u qu s d ng v n ñ u tư cơ b n ĐBTS năm 2007 - 2011 ĐBTS g n b . Năm Ch tiêu Đvt d) Hi u su t s d ng công su t tàu thuy n ĐBTS 2007 2008 2009 2010 2011 VA (giá hi n hành) Tr.ñ 187.803 182.803 177.319 177.650 185.741 Hi u su t s d ng công su t tàu thuy n ĐBTS qu n Sơn Trà cho V n ñ u tư Tr.ñ 135.246 132.279 131.937 137.564 139.615 th y hi u qu kinh t trong s n xu t th y s n trên ñ a bàn qu n th i Hi u su t s d ng VĐT L n 1,39 1,38 1,34 1,29 1,33 gian qua chưa cao. Đây chính là nguyên nhân chính làm cho vi c ñ u Ngu n: Chi c c Th ng kê qu n Sơn Trà tư khai thác th y s n b gi m sút, và cũng chính là nguyên nhân khi n T s li u tính toán ñư c nêu trong b ng 2.18 v hi u qu s d ng cho lư ng lao ñông tham gia vào khai thác th y s n ngày càng gi m v n ñ u tư ĐBTS qu n Sơn Trà năm 2007 – 2011 cho ta th y v cơ m nh. b n c m t ñ ng v n b ra thì lĩnh v c ĐBTS qu n thu v ñư c hơn 2.2. CÁC NHÂN T TÁC Đ NG T I PHÁT TRI N ĐBTS m t ñ ng giá tr tăng thêm. Nhìn chung ngu n v n ñ u tư toàn Qu n QU N SƠN TRÀ qua các năm ñư c s d ng m t cách có hi u qu và mang l i giá tr 2.2.1. Nhóm nhân t thu c v ñi u ki n t nhiên th ng dư. Tuy nhiên hi u su t tăng gi m không ñ ng ñ u gi a các năm a) Đi u ki n ñ a hình và nh ng năm 2010 và 2011 có xu hư ng gi m hơn các năm trư c. Đi u ki n ñ a hình thu n l i cho vi c phát tri n ñánh b t th y s n.
 9. 17 18 b) Khí h u tiêu dùng trong nư c và xu t kh u, gi i quy t vi c làm cho nhi u Khí h u là m t trong nh ng nhân t nh hư ng r t l n ñ n hi u qu lao ñông vùng bi n. V i s lư ng phương ti n ĐBTS nhi u, ngư ñánh b t th y s n hi n nay. trư ng ñư c phân b t ven b ñ n vùng khơi xa. Cơ c u ngh khai c) Tài nguyên bi n thác: có s chuy n bi n ñáng k theo hư ng tích c c, gi m m nh các Bi n có nhi u loài th y s n như tôm, cá, m c… có giá tr kinh t ngh khai thác c m, hu di t ngu n l i thu s n, tăng các ngh khai cao cung c p ngu n th c ph m cho tiêu dùng n i ñ a và xu t kh u. thác tuy n l ng, tuy n khơi có hi u qu kinh t cao. d) Ngư trư ng và m t s các nhân t khác b) V m t xã h i Ngư trư ng khai thác c a ĐBTS Qu n Sơn Trà kéo dài ñ n v nh Thu nh p bình quân ñ u ngư i c a lao ñ ng ñánh th y s n qu n B c B và bi n Nam Trung B . Bên c nh các y u t ch quan thì các trong nh ng năm qua có s tăng trư ng khá, góp ph n tăng thu nh p, y u t khách quan như th i thi t, khí h u, mùa v ...cũng c n ñư c n ñ nh cu c s ng nhân dân, nh t là dân cư các vùng ven bi n. quan tâm và chú tr ng. 2.3.2. Nh ng h n ch 2.2.2. Nhóm nhân t v kinh t - xã h i a) V kinh t Cơ c u tàu thuy n, cơ c u ngh khai thác ñã có s chuy n d ch theo ĐBTS v n chưa có s phát tri n ñ t phá, do quy mô s n xu t còn hư ng tích c c, ñ i tàu khai thác xa b ngày càng phát tri n. S hình nh l ; trình ñ , phương th c s n xu t còn l c h u. Trong cơ c u ngh thành và t ng bư c hoàn thi n v cơ s v t ch t c a Âu thuy n và ĐBTS, nh ng ngh c m v n còn chi m t tr ng cao ñi u này cho th y C ng cá Th Quang t o ñi u ki n cho ho t ñ ng d ch v h u c n khai cơ c u ngh c a ĐBTS qu n chuy n d ch chưa h p lý. Ngu n v n ñ u thác th y s n. tư còn ít so v i nhu c u ñ phát tri n, ch m i ñ u tư nh l , chưa ñ 2.2.3. Nhóm nhân t v chính sách kh năng ñ u tư cho các các d án có quy mô, h th ng s n xu t l n. Trong nh ng năm qua xác ñ nh phát tri n kinh t th y s n là m t … trong nh ng n i dung quan trong trong phát tri n kinh t bi n. Đ ng, b) V m t xã h i nhà nư c ñã có nh ng chính sách c th ñ phát tri n ngành th y s n Ngu n l i thu s n vùng g n b ñang c n ki t, ñ i s ng m t b trong ñó có lĩnh v c ĐBTS. ph n ngư dân làm ngh cá ven b g p r t nhi u khó khăn. Lao ñ ng có 2.3. NH NG THÀNH T U VÀ H N CH TRONG PHÁT trình ñ th p, giá nguyên v t li u, nhiên li u cho các chuy n ñi bi n TRI N ĐBTS QU N SƠN TRÀ NH NG NĂM QUA tăng cao nên hi u qu s n xu t th p. 2.3.1. Nh ng thành t u a) V m t kinh t Trong nh ng năm qua ĐBTS v n luôn gi v ng vai trò và v trí c a mình trong s phát tri n kinh t c a Qu n. V i s n lư ng khai thác và GTSX không ng ng tăng qua các năm góp ph n ñáp ng nhu c u
 10. 19 20 K t lu n chương 2 3.1.2. Phương hư ng phát tri n ĐBTS Qu n Sơn Trà Đánh giá m t cách t ng quát t th c ti n phát tri n ñánh b t th y Phát tri n kinh t bi n, nh t là ĐBTS ñư c Qu n y, UBND qu n s n c a qu n Sơn Trà, thành ph Đà N ng, cũng như t các s li u v xác ñ nh là m t trong nh ng n i dung quan tr ng trong chi n lư c phát kinh t - xã h i nêu trên, cho th y: k t qu ñ t ñư c v m t kinh t là tri n kinh t , xã h i và an ninh qu c phòng c a ñ a phương. khá l n nhưng v n chưa tương x ng v i ti m năng, chưa ñáp ng Gi m s lư ng tàu thuy n và các ngh khai thác ven b nh hư ng ñư c ñòi h i c a công nghi p hóa, hi n ñ i hóa. Đánh b t th y s n ñ n môi trư ng và khai thác t n di t tài nguyên bi n. Gi m s lư ng tăng trư ng chưa v ng ch c, ch y u v n d a vào khai thác ti m năng tàu nh phát tri n s lư ng tàu l n ñánh b t xa b . Phát tri n nh ng s n có, vi c ñ u tư ti n b khoa h c – công ngh vào lĩnh v c th y s n ngh có hi u qu kinh t cao. Đ y m nh khai thác các vùng bi n ti m còn h n ch , nh ng y u t r i ro v tính b n v ng kinh t là không năng ñ ng th i ti p t c tìm ki m và m r ng ngư trư ng. Phát tri n nh . V m t môi trư ng còn ti m n nhi u thách th c, chưa ñáp ng các lo i ngh khai thác phù h p v i ñ c ñi m ngư trư ng vùng khơi t t các yêu c u v qu n lý ngu n l i, ki m soát và gi m thi u ô nhi m trên các tàu có công su t l n. Nghiên c u chuy n ñ i ngh khai thác môi trư ng. Nhi u v n ñ xã h i v n t n t i và n y sinh trong quá phù h p cho các tàu công su t nh khai thác ven b và vùng l ng ñ trình phát tri n th y s n. thay th các ngh khai thác làm ô nhi m môi trư ng và c n ki t tài nguyên. T ch c l i l c lư ng ĐBTS theo hư ng hình thành các t , CHƯƠNG 3 ñ i, nghi p ñoàn khai thác có liên k t t ch c ch t ch , nâng cao hi u CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N ĐÁNH B T TH Y S N qu ho t ñ ng, v i các trang thi t b h tr tìm ki m, c u n n trên bi n QU N SƠN TRÀ ñ t b ov . 3.1. QUAN ĐI M, PHƯƠNG HƯ NG VÀ M C TIÊU PHÁT Phát tri n ĐBTS ph i g n k t v i vi c hoàn thi n các cơ s d ch v TRI N ĐBTS QU N SƠN TRÀ h u c n cho ñánh b t. Ph i h p v i các ngành liên quan tri n khai D 3.1.1. Quan ñi m án m r ng, nâng c p C ng cá tr thành c ng có quy mô c p vùng, Qu n Sơn Trà có nhi u l i th và ti m năng phát tri n kinh t thu hoàn ch nh vi c xây d ng khu neo ñ u tránh bão ñ ñưa vào s d ng. s n, ph i coi ñây là m t trong nh ng hư ng ñi ch ñ o c a kinh t Chú tr ng ñ m b o an toàn cho tàu thuy n trong quá trình ñánh b t bi n và ven bi n nh m góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, c i thi n cũng như trong neo trú. ñ i s ng c a cư dân, thay ñ i b m t c a Qu n Sơn Trà theo hư ng 3.1.3. M c tiêu phát tri n ĐBTS Qu n Sơn Trà công nghi p hoá hi n ñ i hoá, tăng cư ng ti m l c an ninh qu c a) M c tiêu t ng quát phòng. Rà soát, c ng c và phát tri n ĐBTS m t cách b n v ng; gi i quy t hài hòa m i quan h gi a tăng trư ng, b o v môi trư ng, tái t o ngu n l i v i gi i quy t vi c làm nâng cao ñ i s ng c a ngư dân; theo
 11. 21 22 ñó phát tri n khai thác th y s n xa b là chính, tăng s lư ng và công 3.2.1. Gi i pháp v x lý phương ti n tàu cá và hư ng chuy n su t tàu ñ t m c phù h p v i nh ng ngh khai thác có ch n l c, hi u ngh qu và an toàn. Các phương tiên khai thác xa b ñư c ñ u tư thi t b Hi n nay, V i cơ c u tàu thuy n như trên có th th y s lư ng tàu hi n ñ i, ñ ng b trong t ng khâu c a quá trình s n xu t; cơ gi i hóa thuy n nh c a qu n chi m t l quá l n, cơ c u ngh không h p lý các thao tác trên tàu như: máy th lư i, thu lư i, trang b thi t b máy ñây là m t trong nh ng nguyên nhân chính d n ñ n khai thác c n ki t dò ngang, thi t b phân lo i, c i t o h m ñông b o qu n s n ph m b ng ngu n l i th y s n, phá h y ña d ng sinh h c bi n, tác ñ ng x u ñ n công ngh phun h p ch t cách nhi t nâng cao ch t lư ng và giá tr s n phát tri n b n v ng ngh cá. ph m khai thác. Đ ñ t ñư c m c tiêu ñ n năm 2020 thì bi n pháp c th như sau: b) M c tiêu c th Đ i v i thúng máy: t p trung th c hi n qu n lý không ñ phát sinh, Căn c chi n lư c phát tri n th y s n Vi t Nam ñ n năm 2020 và bên c nh v n ñ ng tuyên truy n chuy n ngh các ñ a phương ti n hành qui ho ch t ng th phát tri n ngành nông nghi p thành ph Đà N ng xây d ng k ho ch h tr x b n hàng năm ñ lo i b phương ti n tàu ñư c UBND thành ph phê duy t thì ñ n năm 2020 qu n Sơn Trà s cá cũ k dư i 20cv. Đ i v i tàu thuy n dư i 20cv: t p trung công tác tàu thuy n còn là 1200 chi c v i cơ c u tàu cá như sau: qu n lý không ñ phát sinh, ñ ng th i tuyên truy n v n ñ ng chuy n 3.2. CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N ĐBTS QU N SƠN TRÀ ngh và xây d ng k ho ch h tr x b n cho t ng giai ño n ñ c t Trong nh ng năm qua, s ñóng góp c a lĩnh v c ñánh b t thu s n gi m. Đ i v i tàu cá t 20cv ñ n dư i 90cv: Tăng cư ng công tác vào tăng trư ng kinh t Qu n Sơn Trà tuy không l n nhưng ĐBTS là qu n lý, nh t là tàu dư i 30cv không ñ phát sinh, các ñ a phương c n lĩnh v c kinh t c n ưu tiên ñ phát tri n. Phát tri n ĐBTS, ngoài vi c ñ y m nh công tác tuyên truy n ñ ngư dân h n ch phát tri n, th c phát tri n tăng trư ng kinh t còn gi i quy t ñư c các v n ñ xã h i, hi n gi m t nhiên; ñ ng th i hư ng d n cho ngư dân chuy n các t o công ăn vi c làm, xóa ñói gi m nghèo. T nh ng quan ñi m và ngh : lư i kéo, ngh c m sang nh ng ngh lư i vây, lư i c n, ngh ñ nh hư ng ñư c xây d ng và quán tri t, chúng ta ph i có nh ng gi i câu, l ng b y có hi u qu kinh t cao... Đ i v i tàu cá t 90cv tr lên: pháp c th và thi t th c ñ ñ u tư phát tri n gi i quy t nh ng khâu Khuy n khích các thành ph n kinh t , các h gia ñình ngư dân có kh y u kém cơ b n còn t n t i, m r ng s n xu t và phát tri n, tăng kh năng tài chính và kinh nghi m t b v n ñ u tư, nhà nư c s xem xét năng c nh tranh trên th trư ng tiêu th , ñưa lĩnh v c ñánh b t thu h tr v thi t b khai thác, thông tin liên l c, b o qu n s n ph m... s n qu n Sơn Trà thành m t trong nh ng lĩnh v c góp ph n phát tri n 3.2.2. Gi i pháp huy ñ ng v n và s d ng v n các lĩnh v c khác, góp ph n vào s phát tri n kinh t - xã h i qu n nói Đ gi m s lư ng các tàu thuy n khai thác ven b , khuy n khích riêng và thành ph Đà n ng nói chung. Sau ñây tôi xin ñưa ra m t s nh ng h dân có ti m năng t b v n ñ u tư phát tri n khai thác xa b , gi i pháp cơ b n mang tính t ng th ñ phát tri n ñánh b t thu s n trên th c ti n là m t v n ñ khó th c hi n. Vì v y ñ th c hi n ñư c Qu n Sơn Trà. vi c chuy n ñ i cơ c u tàu thuy n ñ t m c tiêu ñ ra ph i huy ñ ng
 12. 23 24 t ng h p t nhi u ngu n v n khác nhau; ñ c bi t ph i có s can thi p qu n c n ñ xu t v i Trung ương và thành ph c n tăng cư ng nghiên m nh m t chính quy n thành ph và các ban ngành ñ a phương quan c u ngu n l i ñ có th ñi ñ n qui ñ nh c th , h p lý vi c phân b và tâm giành ngu n ngân sách thích ñáng ñ th c hi n chương trình thu khai thác các ngu n l i xa b , qui ñ nh h n m c cư ng l c khai thác. mua l i tàu thuy n c a ngư dân, c t gi m s tàu thuy n cũ, khai thác Đ u tư xây d ng h th ng c ng cá ph c v khai thác xa b t p trung ven b quá nhi u mà không hi u qu như hi n nay ñ ng th i th c hi n có qui mô l n, tránh ñ u tư l t . các chinh sách h tr c n thi t. 3.2.6. Gi i pháp ñ y m nh h p tác qu c t ñ thu hút v n ñ u tư, 3.2.3. Gi i pháp thúc ñ y công nghi p hoá - hi n ñ i hoá ĐBTS m r ng th trư ng, tranh th ñư c công ngh m i và ñào t o cán qu n Sơn Trà b cho ĐBTS Sơn Trà Đ u tư phát tri n và nâng cao hi u qu ĐBTS xa b , chuy n ñ i cơ Trong ti n trình toàn c u hoá hi n nay, h p tác qu c t thúc ñ y c u ngh nghi p và b o v ngu n l i th y s n vùng g n b . Khuy n quá trình phát tri n c a b t c ngành ngh nào. Đánh b t Thu s n khích các thành ph n kinh t có kinh nghi m s n xu t, có năng l c tài cũng ñ ng trư c nhu c u h i nh p hoá, h p tác hoá qu c t ñóng vai chính, có kh năng qu n lý, ñóng tàu công su t l n, hi n ñ i có ñ ñi u trò quan tr ng ñưa ñánh b t thu s n ñ t nư c nói chung và c a Qu n ki n h u c n d ch v , thông tin liên l c, neo ñ u trú bão, d báo ngư nói riêng lên ngang t m v i ñánh b t thu s n th gi i. V i m t lo t trư ng ñ bám bi n dài ngày và khai thác các ñ i tư ng có giá tr kinh m c tiêu là thu hút v n ñ u tư, m r ng th trư ng, tranh th công t cao ñ xu t kh u, phát tri n h th ng cơ s h t ng c ng, b n cá, ngh m i và ñào t o lao ñ ng. ch cá ñ s c làm công tác h u c n d ch v ĐBTS. K t lu n chương 3 3.2.4. Gi i pháp v phát tri n khoa h c công ngh trong ĐBTS qu n Sơn Trà Đ th c hi n ñư c ñ ng b các gi i pháp nói trên UBND qu n c n t p Mu n ĐBTS c a qu n phát tri n m nh c v s lư ng và ch t trung vào nh ng v n ñ ch y u sau ñây : lư ng thì c n ph i có ch trương và bi n pháp nâng cao trình ñ khoa Đ xu t v i các c p, các ngành thành ph Đà N ng c n t p trung h c và công ngh . Hi n nay toàn Qu n ñã có s phát tri n v khoa hoc nghiên c u ngu n l i, d báo ngư trư ng ph c v ĐBTS ; c n ñ u tư phát công ngh tuy con ch m và m c th p. Bà con như dân cũng ñã quan tri n ngu n nhân l c có ch t lư ng cao cho các ho t ñ ng nghiên c u tâm t i các thi t b máy móc hi n ñ i. ngu n l i và t ch c khai thác trên bi n. Hi n ñ i hóa công tác qu n lý tàu 3.2.5. Gi i pháp ñ duy trì và phát tri n s n ph m có giá tr kinh cá trên bi n, ñ c bi t có chính sách h tr cho ngư dân s m hoàn thi n h t cao cho ĐBTS Qu n Sơn Trà th ng thông tin tàu cá nh m ch ñ ng c nh báo, k p th i ng phó v i các Đ duy trì và phát tri n s n ph m có giá tr kinh t cao cho ĐBTS tai n n, r i ro trên bi n, c u h , c u n n. Ph i h p v i các ngành ch c trong th i gian ñ n qu n Sơn Trà c n có phương hư ng ch y u là năng tăng cư ng b o v , h tr ñ m b o an toàn cho ngư dân ho t ñ ng hư ng d n ngư dân phân ñ nh rõ ràng các ngư trư ng, khu v c và mùa trên bi n. Hình thành và xây d ng l c lư ng ki m ngư ñ m nh ñ b o v v khai thác ĐBTS có giá tr kinh t cao. Đ làm ñư c ñi u ñó UBND ngu n l i g n v i b o v ngư dân và qu c phòng an ninh trên bi n.
 13. 25 26 Hư ng d n bà con ngư dân t ch c l i ĐBTS trên bi n trên cơ s ñ nh ho ch ñ nh chính sách có th xây d ng các chính sách m t cách hi u qu hư ng và có chính sách ñ bà con ngư dân ñ u tư, c i hoán, nâng c p, hơn nh m thúc ñ y gia tăng hi u qu kinh t c a ñánh b t khai thác th y ñóng m i trên cơ s cơ c u l i tàu thuy n, ngh nghi p phù h p v i các s n ñ ng th i cũng có th xây d ng các chính sách nh m làm gi m b t áp ngư trư ng t ng vùng bi n, tuy n bi n. l c ñ i v i ngu n l i th y s n. Ph i h p v i s Nông lâm th y s n c a thành ph xây d ng cơ ch Các k t qu nghiên c u c a ñ tài bao g m các gi i pháp, khuy n ngh qu n lý phù h p ñ ñ nh hư ng khai thác, b o t n và phát tri n ngu n l i ñ i v i t ng ngh khai thác th y s n c th cũng như các khuy n ngh v h i s n trên bi n. chính sách chung có th h u ích ñ i v i Qu n Sơn Trà nhưng cũng có th Tuyên truy n, khuy n khích, h tr bà con ngư dân ñ u tư, vay v n là tài li u tham kh o có giá tr ñ i v i m t s t nh ven bi n khác c a Vi t ñ i m i và ng d ng khoa h c công ngh trong khai thác th y s n, b o Nam có ñi u ki n t nhiên và kinh t xã h i tương t . qu n s n ph m ñ gi m t n th t sau khi ñánh b t. Ti p t c c ng c và Qu n Sơn Trà là qu n ven bi n, có nhi u ti m năng, l i th ñ phát phát tri n t ñ i s n xu t. Hình thành m t s doanh nghi p, t p ñoàn ñ tri n th y s n. Tuy nhiên, cùng v i th c tr ng chung c a c nư c, tàu l n m nh ñ ho t ñ ng khai thác xa b và h p tác khai thác vi n dương thuy n ñánh b t th y s n c a qu n Sơn Trà ch y u là tàu công su t nh , v i các nư c trong khu v c [5]. C ng c phát tri n ngành cơ khí ñóng tàu, phương ti n, công ngh ñánh b t l c h u. Hi n nay, ñánh b t th y s n c a s a ch a tàu cá, có l trình phù h p chuy n nhanh tàu v g sang tàu v qu n Sơn Trà nói riêng và thành ph Đà N ng nói chung ñang ñ i m t v i thép, v t li u m i…phát tri n công nghi p ph tr ph c v ngành cơ khí nh ng khó khăn, thách th c ñó là ngu n l i vùng bi n ven b ñang b c n tàu cá, các ngành s n xu t lư i s i, ngư c ph c v khai thác g n v i ñ u ki t, hi u qu ñánh b t trên m t ñơn v tàu thuy n gi m, Bên c nh vi c tư nâng c p, hi n ñ i hóa c ng cá, bên cá, khu neo ñ u tránh trú bão , khu ñánh b t th y s n g p nhi u khó khăn do giá c nhiên li u xăng d u trong d ch v h u c n ngh cá…. nh ng năm g n ñây tăng cao, thì v n ñ an ninh tr t t và th i ti t trên bi n di n bi n ph c t p hi n nay cũng ñã và ñang nh hư ng r t nhi u K T LU N ñ n ho t ñ ng ñánh b t th y s n c a ngư dân. Do ñó, ñ ñ y m nh phát Nghiên c u c a ñ tài ñã tìm ra và ch ng minh ñư c các y u t chính tri n ñánh b t th y s n theo hư ng b n v ng và nh m kh c ph c nh ng nh hư ng ñ n k t qu kinh t c a ñánh b t th y s n Qu n Sơn Trà cũng khó khăn trong ñánh b t th y s n c a ngư dân hi n nay thì các c p, các như xác ñ nh m c ñ tác ñ ng c a chúng. K t qu nghiên c u c a ñ tài ngành c a thành ph Đà N ng và Qu n Sơn Trà c n tham kh o k t qu s là m t trong nh ng cơ s ñ các cơ quan ch c năng cũng như chính nghiên c u c a ñ tài ñ xây d ng k ho ch và ñ ra các gi i pháp có tính quy n ñ a phương có ñư c m t cách nhìn t ng quan và c p nh t hơn v kh thi t ñó t ch c s n xu t ñánh b t th y s n c a qu n theo hư ng phù hi u qu s n xu t c a ñánh b t th y s n. Đ ng th i, ñ tài cũng s giúp h p và c n ph i có s liên k t, h tr nhau ñ t ch c ñánh b t th y s n ch ra các y u t quan tr ng tác ñ ng ñ n hi u qu kinh t c a ñánh b t, ñ t hi u qu theo ñúng ñ nh hư ng ñã ñ ra. cũng như xu hư ng và m c ñ tác ñ ng c a các y u t này. V i các k t qu như v y, ñ tài cũng s ñưa ra m t s gi i pháp làm cơ s cho các nhà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản