intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
57
lượt xem
12
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày các nội dung chính như: lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài, một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG CAO TH M PHÚ PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG I N T T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N CÔNG THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHI P PHÚ TÀI Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.34.20 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH à N ng – Năm 2013
 2. Công trình ư c hoàn thành t i I H C À N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH Ph n bi n 1: TS. H H U TI N Ph n bi n 2: TS. HÀ THANH VI T Lu n văn ã ư c b o v trư c H i ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i i h c à N ng ngày 26 tháng 01 năm 2013. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm thông tin - H c li u, i h c à N ng - Thư vi n trư ng i h c kinh t , i h c à N ng
 3. 1 M U 1. Tính c p thi t c a tài S thâm nh p m nh m c a công ngh thông tin, i n t vi n thông vào ngành tài chính ngân hàng ã t o ra nhi u s n ph m, d ch v m i v i hàm lư ng công ngh cao, trong ó có d ch v ngân hàng i n t . L i ích em l i c a ngân hàng i n t là r t l n nh tính ti n ích, nhanh chóng, chính xác và b o m t. Tuy nhiên, do ây v n là m t d ch v m i m . So v i các chi nhánh khác trong h th ng, Ngân hàng Thương m i c ph n Công thương chi nhánh KCN Phú Tài tuy tham gia vào lĩnh v c ngân hàng i n t mu n hơn, nhưng bư c u ã thu ư c nh ng k t qu nh t nh. Song, th c ti n phát tri n d ch v ngân hàng i n t t i Ngân hàng TMCP Công Thương Vi t Nam chi nhánh KCN Phú Tài v n còn nhi u khó khăn và h n ch . Xu t phát t nh ng v n nêu trên, cùng v i s hư ng d n t n tình c a GS.TS Trương Bá Thanh, tôi ã ch n tài “Phát tri n d ch v ngân hàng i n t t i Ngân hàng TMCP Công Thương Vi t Nam Chi nhánh KCN Phú Tài” cho khoá lu n t t nghi p c a mình. 2. M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa các v n lý lu n cơ b n liên quan n vi c phát tri n d ch v Ngân hàng i n t trong các ngân hàng thương m i. - Phân tích và ánh giá th c tr ng vi c phát tri n d ch v Ngân hàng i n t t i Ngân hàng thương m i c ph n Công Thương Vi t Nam Chi nhánh KCN Phú Tài - Trên cơ s ó xu t gi i pháp hoàn thi n vi c phát tri n d ch v Ngân hàng i n t t i Ngân hàng TMCP Công Thương Vi t Nam Chi nhánh KCN Phú Tài.
 4. 2 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u - i tư ng nghiên c u: Nh ng v n lý lu n và th c ti n liên quan n vi c phát tri n d ch v ngân hàng i n t t i Ngân hàng TMCP Công Thương Vi t Nam Chi nhánh KCN Phú Tài. - Ph m vi nghiên c u: o V m t lý lu n: Lu n văn t p trung tìm hi u và h th ng hóa cơ s lý lu n v s phát tri n c a d ch v ngân hàng i n t , th c ch t là các d ch v ti n ích c a các NHTM hi n iv is ng d ng công ngh thông tin, vi n thông. o V m t th c ti n: Lu n văn nghiên c u trong ph m vi ho t ng c a Ngân hàng TMCP Công Thương Vi t Nam Chi nhánh KCN Phú Tài trên cơ s h th ng s li u thu th p và x lý trong th i gian t năm 2009 n 2011. 4. Phương pháp nghiên c u th c hi n n i dung nghiên c u nói trên tài s d ng phương pháp nghiên c u: Phương pháp duy v t bi n ch ng và l ch s , phương pháp toán, th ng kê, phương pháp so sánh và các phương pháp khác. 5. B c c c a tài Ngoài ph n m u, k t lu n, tài li u tham kh o và ph l c, lu n văn ư c chia thành ba chương như sau : - Chương 1: Nh ng v n lý lu n cơ b n v phát tri n d ch v ngân hàng i n t . - Chương 2: Th c tr ng phát tri n d ch v Ngân hàng i n t t i Ngân hàng thương m i c ph n Công Thương Vi t Nam chi nhánh KCN Phú Tài.
 5. 3 - Chương 3: M t s gi i pháp nh m phát tri n d ch v Ngân hàng i n t t i Ngân hàng thương m i c ph n Công Thương Vi t Nam chi nhánh KCN Phú Tài. 6. T ng quan tài li u nghiên c u Lu n văn s d ng m t s k t qu nghiên c u dư i ây làm n n t ng lý lu n và minh ch ng cho nh ng nh n nh ư c trình bày trong lu n văn. C th như sau: 1. “ ánh giá ch t lư ng d ch v ngân hàng i n t iv i khách hàng cá nhân t i Ngân hàng TMCP Công Thương Vi t Nam - Chi nhánh à N ng”, năm 2012, tác gi H Di m Thu n. 2. “ David Cox (1997), Nghi p v ngân hàng hi n i, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i. N i dung c a nghiên c u này ph n nào ã trình bày ư c các n i dung cơ b n v nghi p v c a ngân hàng hi n i, là n n t ng lý lu n cho lu n văn. 3. “Phát tri n d ch v ngân hàng i n t t i chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương à N ng”, năm 2011, tác gi Lê Th Tri u Thúy. Nghiên c u ã h th ng hóa ư c các lý lu n cơ b n và ưa ra m t s gi i pháp v Phát tri n d ch v ngân hàng i n t . 4. “B o m t và an toàn thông tin - M t tr ng tâm trong lĩnh v c phát tri n CNTT ngân hàng”, năm 2008, T p chí ngân hàng thông qua cu c ph ng v n ông Nguy n Văn Xuân - Phó C c trư ng C c Công ngh tin h c Ngân hàng.
 6. 4 CHƯƠNG 1 M TS V N LÝ LU N CƠ B N V PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG I N T 1.1. T NG QUAN V D CH V NGÂN HÀNG I N T 1.1.1. Khái ni m v d ch v ngân hàng i n t Khái ni m t ng quát nh t v Ngân hàng i n t hay chính xác hơn là các d ch v ngân hàng i n t có th ư c di n t như sau: D ch v ngân hàng i n t (Electronic Banking vi t t t là E- Banking) là các d ch v ngân hàng mà các giao d ch gi a ngân hàng và khách hàng d a trên quá trình x lý và chuy n giao d li u s hóa nh m cung c p s n ph m d ch v ngân hàng. [1],[2] 1.1.2. Các giai o n phát tri n c a d ch v ngân hàng i n t - Giai o n 1: Qu ng cáo trên Internet (Brochure-ware) là giai o n ơn gi n nh t c a ngân hàng i n t . - Giai o n 2: Tra c u thông tin hay v n tin tài kho n qua m ng ( Internet Banking information) - Giai o n 3: Ho t ng ngân hàng qua Internet (Internet Banking) - Giai o n 4: D ch v ngân hàng i n t e-bank (Electronic Banking) 1.1.3. Các s n ph m d ch v ngân hàng i n t M t s d ch v ngân hàng i n t hi n i ang ư c ng d ng hi n nay: - Thanh toán qua POS - D ch v cung c p qua ATM - Home Banking - Phone Banking
 7. 5 - Mobile Banking - Internet Banking 1.2. PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG I N T 1.2.1. N i dung phát tri n d ch v ngân hàng i n t Phát tri n d ch v NH T là s tăng trư ng quy mô cung ng d ch v ngân NH T và gia tăng t tr ng thu nh p t các d ch v này trên t ng thu nh p c a ngân hàng, nh m nâng cao ch t lư ng cung ng d ch v b o m áp ng ngày càng t t hơn nhu c u a d ng c a khách hàng d a trên cơ s ki m soát r i ro và gia tăng hi u qu kinh doanh phù h p v i m c tiêu và chi n lư c kinh doanh c a ngân hàng qua t ng th i kỳ. 1.2.2. Các ch tiêu ph n ánh s phát tri n c a d ch v ngân hàng i n t a. M r ng quy mô d ch v ngân hàng i n t Các ch tiêu ph n ánh v m r ng quy mô d ch v NH T là: - S lư ng khách hàng s d ng d ch v - Doanh s s n ph m, d ch v ngân hàng i n t - Doanh thu t d ch v ngân hàng i n t , t tr ng thu t ho t ng ngân hàng i n t trên t ng thu nh p ngân hàng. - Thu nh p t d ch v ngân hàng i n t . - T c tăng trư ng c a nh ng ch tiêu nói trên b. H p lý hóa cơ c u s n ph m Các ch tiêu ph n ánh v h p lý hóa cơ c u s n ph m là th ph n d ch v ngân hàng i n t c a ngân hàng, t c gia tăng th ph n, s phát tri n c a h th ng ATM, i m bán hàng ch p nh n th (POS). c. Ch t lư ng d ch v ngân hàng i n t Ch t lư ng d ch v ngân hàng i n t c n ph i lưu tâm n
 8. 6 nh ng tiêu chí sau: - Th t c ơn gi n, nhanh chóng - tho mãn c a khách hàng: - chính xác d. Ki m soát r i ro trong ho t ng d ch v ngân hàng i n t an toàn c a d ch v ngân hàng i n t g m: An toàn i v i s ti n trong tài kho n, an toàn trong thanh toán cho khách hàng.v.v.. 1.3. NHÂN T NH HƯ NG N PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG I N T 1.3.1. Các nhân t bên ngoài a. Môi trư ng pháp lý Môi trư ng pháp lý là y u t c bi t quan tr ng, nh hư ng n m i ho t ng c a i s ng kinh t - xã h i. b. Môi trư ng công ngh Công ngh càng hi n i bao nhiêu thì v n b o m t càng tr nên c p thi t b y nhiêu. Cung c p các d ch v ngân hàng i n t ng nghĩa v i vi c qu n tr r i ro tr thành m t thách th c v i các ngân hàng.. c. Môi trư ng kinh t - xã h i Các y u t như t c phát tri n kinh t xã h i, thay i cơ c u kinh t , thu nh p c a dân cư, các chính sách và chi n lư c phát tri n c a n n kinh t qu c gia,...s làm thay i b m t c a xã h i, là nh ng y u t quan tr ng nh hư ng n vi c cung c p và s d ng d ch v ngân hàng i n t .
 9. 7 d. Thói quen dùng ti n m t c a ngư i dân Ti n m t là m t công c ư c ưa chu ng trong thanh toán và t lâu ã tr thành thói quen khó thay i c a ngư i tiêu dùng và nhi u doanh nghi p. e. Các ơn v cung c p d ch v kinh doanh cho khách hàng chưa m n mà v i vi c ch p nh n thanh toán qua th Các siêu th , c a hàng, trung tâm mua s m, khách s n, b nh vi n, nhà ga, b n tàu, xe... u không ưa chu ng POS cho dù các ngân hàng l p t mi n phí thi t b này. i m m u ch t ây là v n không mu n công khai doanh thu gi m b t thu thu nh p và không mu n m t phí cho ngân hàng. 1.3.2. Các nhân t bên trong a. Y u t h t ng k thu t Vi t Nam hi n nay m ng lư i ATM và s k t n i thanh toán th qua POS c a h th ng ngân hàng chưa hoàn ch nh và th ng nh t.. b. Ngu n l c tài chính và ngu n nhân l c V n l n nh t trong phát tri n ho t ng thanh toán là nh ng h n ch v v n u tư. V n u tư òi h i ph i r t l n, th i gian thu h i v n dài h n mà hi u qu u tư l i th p. c. Qu n tr r i ro trong ho t ng kinh doanh d ch v Ngân hàng i n t Vi c phát tri n d ch v Ngân hàng i n i n t ph i i ôi v i vi c phòng ng a r i ro. .
 10. 8 CHƯƠNG 2 TH C TR NG PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG I N T T I NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 2.1. C I M, TÌNH HÌNH CHUNG C A VIETINBANK - CHI NHÁNH PHÚ TÀI 2.1.1. Sơ lư c v l ch s hình thành c a Ngân hàng TMCP Công thương Vi t Nam Chi nhánh Phú Tài Vietinbank Phú Tài là ơn v thành viên tr c thu c Ngân hàng TMCP Công thương Vi t Nam (Vietinbank). Vietinbank chi nhánh Phú Tài ư c c p gi y ăng ký kinh doanh s 0100111948133 do s k ho ch và u tư t nh Bình nh c p ngày 14/11/2003 có tr s t i 218 L c Long Quân – TP. Quy Nhơn – t nh Bình nh. Ho t ng trong lĩnh v c huy ng v n, cho vay, tài tr thương m i, d ch v chuy n ti n chuy n ti n, th ATM, mua bán ngo i t ... 2.1.2. Mô hình t ch c qu n lý Cơ c u t ch c c a Vietinbank - Chi nhánh Phú Tài ư ct ch c theo mô hình tr c tuy n tham mưu, th c hi n các nghi p v theo nguyên t c t p trung dân ch và ch m t th trư ng . H th ng t ch c ho t ng c a Vietinbank - Chi nhánh Phú Tài tr i r ng kh p a bàn toàn t nh, có Phòng giao d ch ho t ng các Th tr n huy n. 2.1.3. K t qu ho t ng kinh doanh a. Ho t ng huy v n V lĩnh v c huy ng v n: b ng chính sách luôn tăng cư ng chăm sóc khách hàng, thư ng xuyên th c hi n các chương trình
 11. 9 khuy n mãi l n và quà t ng h p d n, lãi su t luôn ư c i u ch nh linh ho t theo tình hình th trư ng và gi m c cao, c bi t là nh khách hàng bi t n Vietinbank Phú Tài như m t ngân hàng an toàn và ph c v t n tâm nên bình quân m i năm, Vietinbank Phú Tài t m c tăng trư ng huy ng v n t 15-20%/năm. b. Ho t ng tín d ng Vietinbank Phú Tài ã tích c c y m nh công tác ti p th , ch ng tìm ki m và m r ng th trư ng, trong ó, chú tr ng n khách hàng vay là doanh nghi p v a và nh , doanh nghi p tư nhân, h ti u thương, nhân viên, v.v… c .K t qu tài chính c a Vietinbank Chi nhánh Phú Tài T ng thu nh p, chi phí c a Vietinbank - Chi nhánh Phú Tài qua các năm u tăng. 2.2. TH C TI N PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG I N T T I VIETINBANK - CHI NHÁNH PHÚ TÀI 2.2.1. Tình hình chung v phát tri n d ch v ngân hàng i nt Vi t Nam - Nh ng k t qu t ư c * a d ng hóa các d ch v , phương ti n thanh toán (PTTT) * Cơ s h t ng công ngh ph c v TTKDTM ã ư c thi t l p * Phí chưa th a áng * Cơ s h t ng k thu t ph c v thanh toán còn h n ch * Khuôn kh pháp lý chưa hoàn thi n 2.2.2. Th c tr ng v d ch v ngân hàng i n t t i Vietinbank Phú Tài a. Quy mô cung ng d ch v
 12. 10 B ng 2.5 Thu nh p t d ch v Ngân hàng i n t c a Vietinbank Phú Tài t năm 2009 – 2011 K t qu H KD 2009 2010 2011 T ng thu (T ng) 3.16 7.80 9.85 Trong ó: Thu d ch v 2.9 6.91 6.91 Thu t d ch v Th và NH i n t 0.26 0.89 2.94 Ngu n: BCKD Ngân hàng TMCP Công thương KCN Phú Tài + T tr ng thu nh p t ho t ng ngân hàng i n t trên t ng thu nh p t d ch v c a ngân hàng cũng không ng ng gia tăng qua các năm. + S lư ng khách hàng tham gia d ch v ngân hàng i n t t i Chi nhánh cũng không ng ng gia tăng. * D ch v SMS Banking * D ch v VietinBank at Home * D ch v Internet Banking * D ch v ATM online b. S lư ng s n ph m d ch v ngân hàng i n t Vietinbank Chi nhánh KCN Phú Tài cung ng n cu i năm 2011, Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài ã tri n khai các s n ph m d ch v ngân hàng i n t như sau : - D ch v th : + Th E – Partner là m t lo i th ghi n n i a. Th ghi n ư c khách hàng s d ng rút ti n m t t i các máy ATM ho c t i qu y giao d ch; thanh toán t i các máy POS do VietinBank l p t. + Th TDQT là m t lo i th tín d ng. Chi nhánh th c hi n phát hành th VIP- Cremium Visa Platinum, Visa Card , Master Card, JCB Card, Th ng thương hi u Vietinbank- Metro tùy theo
 13. 11 yêu c u c a khách hàng. - D ch v SMS Banking là gói ti n ích và d ch v ng d ng các công ngh hi n i c a VietinBank, cho phép Quý khách th c hi n giao d ch, tra c u thông tin tài kho n và ăng ký nh n nh ng thông tin m i nh t t ngân hàng qua i n tho i di ng c a mình. - D ch v VietinBank at Home: là d ch v Ngân hàng i n t cho phép khách hàng có th th c hi n các giao d ch thanh toán, chuy n kho n, chuy n ti n,… m i lúc m i nơi mà không c n ph i n giao d ch tr c ti p t i Ngân hàng. - D ch v Internet Banking: là d ch v Ngân hàng qu ng bá ho t ng và cung c p thông tin n khách hàng thông tin website ư c VietinBank xây d ng và c p nh p thư ng xuyên. - D ch v ATM online: Tương t d ch v Internet Banking, khách hàng ăng ký d ch v ATM online cũng truy c p vào website www.vietinbank.vn - D ch v VnTopup: là d ch v cho phép ch th E-Partner trích ti n t tài kho n ATM n p ti n tr c ti p vào tài kho n i n tho i di ng tr trư c c a mình và thanh toán cư c cho thuê bao tr sau mà không c n dùng th cào hay mã s n p ti n. c. Ch t lư ng d ch v ngân hàng i n t ti n hành so sánh ch t lư ng d ch v ngân hàng i n t c a Chi nhánh Ngân hàng thương m i c ph n Công thương Phú Tài, tác gi ã ti n hàng kh o sát, so sánh m c ti n ích và các d ch v h tr i kèm mà các Ngân hàng VCB và ACB ang cung c p. H u h t các s n ph m ch y u là cung c p tra c u thông tin tài kho n, bi n ng s dư ch chưa mang l i các ti n ích gia tăng khác. Như v y có th tăng cư ng s nh n bi t c a khách hàng v d ch v , phát tri n thêm nhi u ti n ích, tăng cư ng hi u qu s d ng
 14. 12 cho khách hàng, tác gi ã ti n hành kh o sát khách hàng b ng h th ng B ng câu h i nh m ánh giá thêm m t s v n sau: -M c ph bi n, ph m vi cung c p d ch v ngân hàng i n t c a Vietinbank Phú Tài - S hài lòng c a khách hàng i v i d ch v ngân hàng i n t do Vietinbank Phú Tài cung c p - Kh năng phòng ch ng r i ro v k thu t trong giao d ch, m c an toàn, b o m t. Qua s li u th ng kê c a 160 khách hàng kh o sát, ta rút ra m t vài nh n xét như sau: i tư ng khách hàng s d ng d ch v là Nam chi m ưu th , n m trong tu i 25 – 45, ch y u là i tư ng i làm, có h i gian giao d ch v i Vietinbank trên 5 năm . a s khách hàng u s d ng Th E-partner. D ch v SMS Banking ư c khách hàng s d ng nhi u nh t do tính ti n l i c a nó. Khách hàng ti p c n ngu n thông tin v d ch v Ngân hàng i n t ch y u thông qua s tư v n c a nhân viên Ngân hàng, sau ó là website và s truy n mi ng. H u h t các khách hàng v n ch s d ng nh ng ti n ích ơn gi n như v n tin tài kho n, ki m tra s dư, thanh toán hóa ơn. Có n 60% khách hàng chưa có thông tin v d ch v Ngân hàng i n t và 10% không an tâm khi s d ng d ch v ngân hàng i nt . d. R i ro trong ho t ng d ch v ngân hàng i n t t i Vietinbank chi nhánh Phú tài Bên c nh nh ng l i ích mang l i, ho t ng ngân hàng i n t cũng có nh ng y u t r i ro trong quá trình ho t ng.
 15. 13 L i, sai sót khi n m b t thông tin, th c hi n và duy trì giao d ch, sai sót trong qu n lý tài kho n, tài s n c a khách hàng; Sai sót trong qu n lý các nhà cung c p d ch v . 2.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG N S PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG I NT T I NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG KCN PHÚ TÀI - Chính sách khách hàng - Chi nhánh cũng chưa chú tr ng n m c c n thi t vi c qu ng bá, ti p th s n ph m, ho t ng marketing v n còn h n ch trong khuôn m u nh t nh. - H t ng cơ s công ngh thông tin - Quá trình hi n i hóa công ngh và d ch v ngân hàng - Ch t lư ng ngu n nhân - Kinh nghi m chuyên môn, k thu t nghi p v và ch t lư ng s n ph m chưa th t ư c nh ng yêu c u như mong mu n. CHƯƠNG 3 GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG I N T T I NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 3.1. CƠ S XU T GI I PHÁP 3.1.1. Nh ng cơ h i c a Vietinbank Phú Tài Ngân hàng có ư c uy tín trên th trư ng, ni m tin nơi khách hàng.
 16. 14 a i m t tr s , chi nhánh và phòng giao d ch có nhi u thu n l i như g n khu công nghi p, trư ng h c, cơ quan, dân cư ông úc nên có th thu hút thêm nhi u khách hàng m i. Nh n th c c a xã h i v d ch v NH T ngày càng ư c nâng cao. M c thu nh p và trình dân cư ngày càng cao nên nhu c u v các d ch v ngân hàng i n t ngày càng tăng lên nhanh chóng. ư c s quan tâm và h tr c a Vietinbank Vi t Nam nên ngân hàng ã có m t ngu n v n u tư cho công ngh và qu ng bá các lo i hình d ch v NH T H t ng công ngh vi n thông không ng ng ư c m r ng, không ng ng nâng cao, t o cơ s v ng ch c cho vi c phát tri n dich v ngân hàng i n t . Hành lang pháp lý cho d ch v Ngân hàng i n t ã ư c hình thành và ti p t c hoàn thi n. 3.1.2. Nh ng thách th c c a Vietinbank Phú Tài N n kinh t Vi t Nam nói chung và n n kinh t Bình nh nói riêng ang ch u tác ng c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u, l m phát trong nư c làm nh hư ng tr c ti p n ho t ng kinh doanh c a ngân hàng. 3.2. CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG I NT T I VIETINBANK PHÚ TÀI 3.2.1. a d ng hóa s n ph m d ch v ngân hàng i n t Th nh t: i v i nhóm s n ph m v Th a d ng hóa danh m c s n ph m Th , c bi t là Th ghi n Vietinbank Phú Tài c n tăng cư ng phát hành Th liên k t v i các cơ s ch p nh n th . C n liên t c khai thác a d ng, t n g c các
 17. 15 dòng s n ph m, d ch v m i, các i tác l n. àm phán k t n i d ch v thanh toán th tín d ng qu c t Amex, JCB, Dinner Club, d ch v th u chi tài kho n ATM, , ... Th hai: i v i nhóm s n ph m v ngân hàng tr c tuy n Vi c phát tri n danh m c s n ph m ngân hàng tr c tuy n t i VietinBank do phòng D ch v Ngân hàng i n t trung ương ph trách. Do ó, Chi nhánh b h n ch trong lĩnh v c này. Tuy nhiên, Chi nhánh c n b o m tri n khai y các s n ph m nh m b o m tính a d ng c a d ch v . 3.2.2. Hoàn thi n ch t lư ng các s n ph m d ch v ngân hàng i n t ang cung c p Chi nhánh ph i hoàn thi n quy trình, th t c theo hư ng ơn gi n hóa, rút ng n th i gian giao d ch và nâng cao tính chuyên nghi p. Khuy n khích nhân viên s p x p công vi c mang tính khoa h c, th c hi n úng các quy trình ã ư c quy nh, thao tác nhanh chóng. 3.2.3. L a ch n và phát tri n kênh phân ph i Vietinbank Phú Tài c n nghiên c u th trư ng, thu th p thông tin khách hàng, i u tra kh o sát l a ch n và áp d ng các kênh phân ph i s n ph m phù h p nh t i v i Chi nhánh và khách hàng trên th trư ng. Tăng cư ng các i m giao d ch, m r ng m ng lư i ATM và các i m truy c p thông tin áp ng nhu c u giao d ch i nt c am i i tư ng khách hàng, cá nhân và các doanh nghi p. Chú tr ng th t s vào kênh phân ph i i n t qua vi c ng d ng công ngh (internet/phone/sms banking), m c dù vi c này òi h i chi phí cao t ban u
 18. 16 M r ng chính sách hoa h ng h p d n i v i các i lý ch p nh n thanh toán vì các i lý s là ngư i tr c ti p gi i thi u d ch v EDC/POS c a Vietinbank Phú Tài n khách hàng nhanh chóng và hi u qu nh t. 3.2.4. y m nh ho t ng marketing Th nh t: t ch c các bu i h i th o, h i ngh khách hàng. Th hai: t ch c các chương trình khuy n mãi h p d n. Th ba: qu ng cáo thông qua báo ài. Th tư: hoàn thi n website c a Ngân hàng. Th năm: phát t rơi. Th sáu: nhân viên c n ch ng tư v n d ch v Ngân hàng i n t v i khách hàng. Th b y: th hi n s quan tâm nhi u hơn n khách hàng ch ng h n như t ng nh ng món quà nh có in logo c a ngân hàng, nh n tin chúc m ng hay g i hoa n khách hàng trong nh ng ngày l t t, sinh nh t. 3.2.5. Tăng cư ng u tư phát tri n h t ng cơ s c a d ch v NH T - d ch v ngân hàng i n t phát tri n t t thì Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Phú Tài ph i u tư phát tri n công ngh ngân hàng và hi n i hóa cơ s h t ng ph c v phát tri n s n ph m. - Tăng cư ng m r ng m ng lư i cơ s ch p nh n th (POS) và h th ng máy ATM nh m gia tăng doanh s thanh toán th .
 19. 17 - Nâng c p, m r ng ư ng truy n băng thông r ng, dung lư ng l n, t c cao. - Ngân hàng c n nhanh chóng tích h p h th ng tài kho n ATM vào h th ng th ng Incas. Hai h th ng này ho t ng cl p gây r t nhi u b t ti n cho khách hàng, ng th i nguy cơ x y ra r i ro cao khi hai h th ng c l p không c p nh p d li u k p th i. 3.2.6. Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c B i dư ng i ngũ cán b IT chuyên nghi p cho ngân hàng … Tăng cư ng hơn n a các khóa ào t o t p trung v chuyên môn dành riêng cho nhân viên chuyên trách nghi p v Ngân hàng i n t Vietinbank Phú Tài cũng c n h tr , t o i u ki n, u tư cho nhân viên tham gia các khóa h c dài h n t i nư c ngoài ho c nh ng khóa h c nh m nâng cao trình lên th c sĩ, ti n sĩ ho c tham gia các khóa h c chuyên ngành… Bên c nh chính sách ào t o, Vietinbank Phú tài cũng c n có chính sách ãi ng nhân tài gi chân nh ng nhân viên gi i ph c v cho Ngân hàng m t cách lâu dài và thu hút nh ng ng viên ti m năng trên th trư ng lao ng, không ch y ch t xám. Xây d ng hình nh, b n s c riêng mang tính truy n th ng hay có th g i là “Văn hóa doanh nghi p”. Thư ng xuyên t ch c các h i ch ngh nghi p nh m thu hút s quan tâm và tham gia c a nh ng sinh viên ưu tú t i các trư ng i h c. S d ng nhân viên úng ngư i úng vi c, s p x p công vi c phù h p v i kh năng ngành ngh c a t ng ngư i ư c h c t p, nghiên c u, nh m phát huy t i a năng l c s trư ng và năng khi u
 20. 18 c a m i ngư i . Ch thư ng ph t nghiêm minh, cơ ch ánh giá nhân viên công b ng, khách quan. Chính sách ti n lương phù h p v i năng l c c a nhân viên và tương x ng v i m c công vi c ư c giao. Xây d ng ti n trình ngh nghi p rõ ràng và ph bi n r ng rãi nhân viên có th xác nh ư c hư ng i trong tương lai, ngh nghi p c a mình Trao quy n cho i ngũ nhân viên, c bi t là nhân viên ti p xúc, h c m th y mình là m t m c xích quan tr ng trong ngân hàng, t ó làm cho h có trách nhi m hơn v i công vi c ư c giao. 3.2.7. Tăng cư ng kh năng ki m soát chi phí Ngoài vi c gia tăng doanh thu thì vi c ti t gi m chi phí ngoài lãi s có nh hư ng l n n hi u qu kinh doanh c a Vietinbank Phú Tài và vi c nh giá tài s n không úng cũng s nh hư ng n chi phí. + Có phương pháp t ch c ghi nh n s li u chi phí phát sinh h p lý. + Chi phí qu n lý chung c n ư c t p h p l i và có phương án phân b thích h p cho các b ph n + Phân tích ánh giá các chi phí, bao g m c chi phí v t ch t và chi phí th i gian tác nghi p, t ó có bi n pháp ti t ki m chi phí, gi m thi u ho c lo i b chi phí không mang l i giá tr gia tăng cho chi nhánh như chi phí liên quan n công o n x lý n i b ,…. + tăng doanh s bán s , Vietinbank Phú Tài c n tìm ki m và nhanh chóng h p tác d ch v v i các nhà kinh doanh thương m i, d ch v khác. Trong h p tác v i các i tác theo nguyên t c bình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản