intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực hành chính công tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Dfg Dfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

97
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực hành chính công tỉnh Quảng Nam. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho khu vực hành chính công tỉnh Quảng Nam

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG PH M TH NG C QUYÊN PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C CÔNG NGH THÔNG TIN CHO KHU V C HÀNH CHÍNH CÔNG T NH QU NG NAM Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Đà N ng - Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NINH TH THU THU Ph n bi n 1: TS. NGUY N HI P Ph n bi n 2: PGS.TS. PH M H O Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 17 tháng 12 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI Trong xu th toàn c u hóa, Công ngh thông tin là m t lĩnh v c quan tr ng ñư c ng d ng trong t t c các lĩnh v c qu n lý, s n xu t, kinh doanh... góp ph n thúc ñ y phát tri n kinh t xã h i. Phát tri n công ngh thông tin là chi n lư c ñư c ưu tiên trong chi n lư c phát tri n khoa h c công ngh nư c ta trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n ñ i hóa. Tuy nhiên, ñ ng d ng công ngh thông tin ph i có m t ngu n nhân l c có trình ñ , có kh năng ñ ti p nh n và s d ng thành công nh ng ti n b c a khoa h c công ngh . Đ i v i các ñơn v hành chính công, phát tri n ngu n nhân l c có trình ñ v công ngh thông tin là m t nhu c u h t s c c n thi t ñ ñáp ng công tác qu n lý, ñ c bi t trong công tác c i cách hành chính và th c hi n chính ph ñi n t hi n nay. T nh Qu ng Nam sau 10 năm th c hi n ch th 58/CT/TW c a B chính tr v ñ y m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ñã có nh ng k t qu ban ñ u quan tr ng. Tuy nhiên, ngu n nhân l c v công ngh thông tin v n là v n ñ ñáng quan tâm hi n nay ñ i v i các ñơn v hành chính công. Xu t phát t th c t ñó, em xin ch n ñ tài: “Phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin cho khu v c hành chính công t nh Qu ng Nam” nh m phân tích, ñánh giá và ñ ra các gi i pháp ñ phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin c a t nh trong th i gian ñ n. 2. M C TIÊU NGHIÊN C U - Làm rõ cơ s lý lu n v phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin.
 4. 4 - Phân tích, ñánh giá th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin trong các ñơn v hành chính công trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam. - Đ xu t các gi i pháp ñ y m nh phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin nh m th c hi n m c tiêu ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý nhà nư c, c i cách hành chính và th c hi n chính ph ñi n t khu v c hành chính công. 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u: Nh ng v n ñ kinh t v phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin trong khu v c hành chính công Ph m vi nghiên c u: Các ñơn v hành chính công trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Lu n văn s d ng phương pháp t ng h p, phân tích, ñi u tra, th ng kê, mô t , so sánh, ñánh giá. 5. K T C U C A Đ TÀI Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, lu n văn ñư c k t c u theo 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin trong khu v c hành chính công Chương 2: Th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c CNTT trong khu v c hành chính công t nh Qu ng Nam. Chương 3: M t s gi i pháp ñ y m nh phát tri n NNL CNTT khu v c hành chính công trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam ñ n năm 2020
 5. 5 Chương 1 : CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C CNTT TRONG KHU V C HÀNH CHÍNH CÔNG 1.1. NGU N NHÂN L C CÔNG NGH THÔNG TIN 1.1.1. M t s khái ni m 1.1.1.1. Ngu n nhân l c Theo nghĩa r ng, ngu n nhân l c ñư c hi u là ngu n l c con ngư i (Human resources) c a m t qu c gia, m t vùng lãnh th , là m t b ph n c a các ngu n l c có kh năng huy ñ ng, qu n lý ñ tham gia vào quá trình phát tri n kinh t - xã h i. Theo quan ni m c a kinh t h c hi n ñ i, NNL là m t trong b n ngu n l c cơ b n c a tăng trư ng kinh t . Theo nghĩa h p, ngu n nhân l c tương ñương v i ngu n lao ñ ng hay ngu n nhân l c xã h i. Đó là m t b ph n dân s trong ñ tu i lao ñ ng có kh năng lao ñ ng. Ngu n nhân l c ñư c nghiên c u trên giác ñ s lư ng, ch t lư ng. 1.1.1.2. Ngu n nhân l c công ngh thông tin Ngu n nhân l c CNTT Nhân l c Nhân l c Nhân l c Ngư i dân ñào t o v chuyên cho ng s d ng các CNTT nghi p d ng ng d ng Hình 1.1: Sơ ñ NNL CNTT
 6. 6 1.1.1.3. Ngu n nhân l c công ngh thông tin khu v c hành chính công Ngu n nhân l c CNTT khu v c hành chính công Cán b chuyên trách CBCC,VC s v CNTT d ng CNTT Hình 1.2 : Sơ ñ NNL CNTT khu v c hành chính công 1.1.2. Đ c ñi m c a ngu n nhân l c công ngh thông tin. 1.1.2.1. Đ c ñi m c a ngành CNTT. - CNTT là ngành công nghi p có t c ñ phát tri n cao. - Ngành CNTT có vòng ñ i s n ph m ng n. - Ngành CNTT có chi phí nghiên c u và phát tri n ngành cao. - Ngành CNTT có tính tích h p cao. 1.1.2.2. Đ c ñi m c a NNL CNTT - Ngu n nhân l c CNTT chuyên trách thư ng là tr , năng ñ ng, sáng t o, có trình ñ và có kh năng v ngo i ng . - Ngu n nhân l c có t l lao ñ ng nam gi i cao. - Ngu n nhân l c có năng su t lao ñ ng cao.
 7. 7 - Nhân l c CNTT có m t trong t t c các lĩnh v c có ng d ng CNTT. 1.2. PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C CÔNG NGH THÔNG TIN 1.2.1. Khái ni m phát tri n NNL CNTT Phát tri n nhân l c công ngh thông tin là t ng th các ho t ñ ng nh m xây d ng l c lư ng lao ñ ng công ngh thông tin ñ v s lư ng, ñ m b o v ch t lư ng ñáp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a m i ñ a phương nói riêng và c a ñ t nư c nói chung thông qua các ch trương, chính sách c a Đ ng và Nhà nư c. 1.2.2. N i dung, tiêu chí ñánh giá phát tri n NNL CNTT trong khu v c hành chính công S phát tri n c a NNL CNTT trong khu v c hành chính công ñư c th c hi n b ng các n i dung sau: 1.2.2.1. Phát tri n v s lư ng NNL CNTT Phát tri n NNL CNTT cho khu v c hành chính công trư c h t là phát tri n s lư ng cán b công ch c, viên ch c ñang làm vi c t i các cơ quan hành chính nhà nư c, các ñơn v s nghi p, bao g m: s cán b chuyên trách v CNTT và s lư ng cán b công ch c, viên ch c bi t s d ng máy tính, Internet và các ng d ng CNTT. 1.2.2.2. Phát tri n v ch t lư ng NNL CNTT Ch t lư ng NNL CNTT th hi n trình ñ chuyên môn ñư c ñào t o, k năng nghi p v , qu n lý, ph m ch t ñ o ñ c, chính tr ...
 8. 8 Vi c phát tri n v ch t lư ng NNL CNTT ñư c th c hi n thông qua các chính sách v ñào t o, chính sách thu hút và s d ng NNL CNTT. + Chính sách ñào t o NNL CNTT + Chính sách thu hút NNL CNTT + Chính sách s d ng NNL CNTT 1.2.2.3. Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng - Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y b ng y u t v t ch t - Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y b ng y u t tinh th n - Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y b ng c i thi n ñi u ki n làm vi c - Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y b ng s thăng ti n 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N NNL CNTT 1.3.1. Các y u t môi trư ng * Môi trư ng bên ngoài: g m các y u t như tình hình kinh t - chính tr , dân s và l c lư ng lao ñ ng trong xã h i, các ñi u ki n văn hóa, xã h i, khoa h c k thu t công ngh . * Môi trư ng bên trong: g m các y u t như s m ng, m c tiêu, nhi m v c a t ch c, chính sách chi n lư c c a t ch c, b u không khí tâm lí xã h i, cơ c u t ch c c a ñơn v . 1.3.2. S phát tri n c a ngành vi n thông- CNTT 1.3.3 Cơ ch chính sách c a Nhà nư c.
 9. 9 1.4. KINH NGHI M PHÁT TRI N NNL C A M T S NƯ C TRÊN TH GI I. 1.4.1. Kinh nghi m c a Singapore 1.4.2. Kinh nghi m c a Trung Qu c
 10. 10 Chương 2: TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C CNTT TRONG KHU V C HÀNH CHÍNH CÔNG T NH QU NG NAM 2.1. NH NG Đ C ĐI M V T NHIÊN, KINH T , XÃ H I NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N NNL CNTT TRONG KHU V C HÀNH CHÍNH CÔNG T NH QU NG NAM 2.1.1. Đi u ki n t nhiên 2.1.2. Đi u ki n kinh t , xã h i 2.1.2.1. Tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t 2.1.2.2. Dân s , lao ñ ng 2.1.2.3. Văn hóa, giáo d c 2.1.2.4. Cơ s h t ng 2.1.3. Tình hình phát tri n và ng d ng CNTT trong các cơ quan hành chính công c a t nh Qu ng Nam. 2.1.3.1. Khái quát h th ng các cơ quan hành chính công trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam. * C p t nh: UBND t nh có các cơ quan chuyên môn là các s , ban ngành (18 s ) * C p huy n: UBND huy n có các cơ quan chuyên môn là các phòng ch c năng (10 phòng) * C p xã: T i UBND c p xã, phư ng, th tr n không có các cơ quan chuyên môn như huy n và t nh, cơ c u t ch c theo 4 kh i : văn phòng, kh i kinh t tài chính, kh i văn hóa xã h i, kh i n i chính
 11. 11 2.1.3.2. Tình hình phát tri n h t ng vi n thông – CNTT 2.1.3.3. Tình hình ng d ng CNTT 2.2. TH C TR NG PHÁT TRI N NNL CNTT KHU V C HÀNH CHÍNH CÔNG C A T NH 2.2.1. Th c tr ng phát tri n v s lư ng, ch t lư ng c a NNL CNTT ►Đ i v i ñ ngũ cán b chuyên trách CNTT: V s lư ng: ñ i ngũ cán b chuyên trách CNTT c a t nh t năm 2005 ñ n năm 2010 như sau: B ng 2. 5: S li u cán b chuyên trách CNTT t 2005-2010 (Đơn v tính: ngư i) Ch tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 T ng s cán b chuyên trách CNTT 28 61 69 73 83 126 - Th c s CNTT 1 2 3 - Đ i h c, cao ñ ng v CNTT 23 53 59 57 61 92 - Trung c p v CNTT 5 8 10 15 20 31 T ng s CBCC 2487 2800 2744 2764 3719 3845 T l cán b chuyên trách/ T ng s CBCC (%) 1.13 2.18 2.51 2.64 2.5 3.28 T l cán b chuyên trách t cao ñ ng tr lên (%) 82.14 86.89 85.51 79.45 78.49 75.40 (Ngu n: S N i v Qu ng Nam, 2010)
 12. 12 V cơ c u: cơ c u ñ i ngũ cán b chuyên trách CNTT năm 2010 như sau: B ng 2.6: Cơ c u NNL CNTT chuyên trách c a t nh năm 2010 ST Ch tiêu Đơn C p C p C p xã, T ng T v t nh huy n phư ng c ng (%) tính 1 Trình ñ ñào Ngư i 67 54 5 126 t o CNTT, vi n thông - Trên ñ i h c 3 3 02,4 - Đ i h c, cao 54 37 1 92 73,0 ñ ng - Trung c p 10 17 4 31 24,6 2 Đ tu i % - Trên 35 tu i 20 30 - Dư i 35 80 70 100 tu i 3 Gi i tính % 100 100 100 - Nam 95 80 - N 5 20 (Ngu n: S Thông tin và Truy n thông, 2010) ►Đ i v i ñ i ngũ cán b s d ng CNTT: S phát tri n c a ñ i ngũ cán b công ch c ng d ng CNTT trong khu v c hành chính công ñư c th hi n qua bi u ñ sau:
 13. 13 Đ th s cán b có ch ng ch v CNTT 3,000 2,500 2,000 S cán b có ch ng 1,500 ch v CNTT 1,000 500 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hình 2.1 : Bi u ñ s CBCC có ch ng ch CNTT 2.2.2. Tình hình quy ho ch, ñào t o NNL CNTT c a t nh Trong giai ño n 2007 - 2015 t nh ch trương ñào t o, b i dư ng ki n th c v CNTT cho lãnh ñ o, cán b , công ch c các cơ quan trong h th ng chính tr c a t nh ñ ñ m b o th c hi n ñư c các ng d ng cơ b n ph c v qu n lý, ñi u hành và tri n khai các nhi m v thư ng xuyên c a ñơn v . Xây d ng ñ i ngũ chuyên viên CNTT có kh năng ñáp ng các nhu c u cơ b n v phát tri n và tri n khai các ng d ng CNTT c a t nh. Đ tri n khai quy ho ch, hàng năm công tác ñào t o b i dư ng NNL CNTT ñư c S Thông tin và Truy n thông và S N i v ph i h p th c hi n. Hi n t i t nh ñang ñào t o 1 l p th c s CNTT cho kho ng 40 cán b công ch c, 1 l p ñ i h c CNTT cho 50 cán b công ch c c a các s , ban, ngành, huy n, thành ph . Hàng năm S Thông tin và Truy n thông cũng có t ch c các l p ñào t o b i dư ng v CNTT cho ñ i ngũ cán b công ch c, c th t năm 2008 - 2010, S Thông tin và Truy n thông ñã t ch c b i dư ng cho g n 1.500 lư t cán b v i nhi u n i dung nh m ñào t o cho ñ i ngũ cán b công ch c kh năng khai thác, s d ng máy tính và m t s ph n m m qu n lý.
 14. 14 T năm 2007 ñ n nay, s lư t cán b ñư c ñào t o ñư c th ng kê theo bi u ñ sau: S lư t CBCC 600 500 400 300 S lư t CBCC 200 100 0 2007 2008 2009 2010 Hình 2.2: Bi u ñ s lư t CBCC ñư c ñào t o CNTT 2.2.3. Tình hình thu hút, s d ng NNL CNTT c a t nh Trong th i gian qua, ñ i v i NNL CNTT, t nh chưa có chính sách thu hút riêng ñ i v i ñ i ngũ cán b CNTT chuyên trách. Hi n t i, chính sách thu hút NNL CNTT chuyên trách cũng n m trong chính sách thu hút nhân tài c a t nh theo quy t ñ nh s 11/2008/QĐ- UBND c a UBND t nh Qu ng Nam. Theo ñó, t nh có chính sách như sau : - Tuy n th ng cho ñ i tư ng có trình ñ sau ñ i h c ñ t lo i khá. B trí làm vi c phù h p v i chuyên môn, năng l c, s trư ng t i các cơ quan hành chính, ñơn v s nghi p công l p thu c t nh. - Đ i v i các ñ i tư ng như Giáo sư, Phó giáo sư, chuyên gia ñ u ngành và ngư i có h c v ti n s ñư c chi tr thù lao theo th a thu n nhưng không vư t quá 15.000.000ñ ng/ngư i/tháng.
 15. 15 - Đ i v i c p xã, t nh có chính sách tuy n th ng các cán b có trình ñ ñ i h c h chính quy chuyên ngành ñào t o phù h p v i yêu c u c a ñ a phương v làm t i các xã, phư ng, th tr n. Ngoài vi c ñư c hư ng các ch ñ chính sách theo quy ñ nh, các ñ i tư ng này ñư c h tr 1 l n v i m c 4.000.000ñ ng ñ n 12.000.000 ñ ng/ngư i. T năm 2008 ñ n nay, t nh ñã tuy n th ng ñư c 02 cán b CNTT làm vi c trong khu v c hành chính công. Tuy nhiên, các chính sách trên chưa t o ñư c bư c ñ t phá ñ thu hút ñ i ngũ cán b công ngh thông tin có trình ñ cao cho khu v c hành chính công. 2.2.4. Tình hình nâng cao ñ ng l c thúc ñ y NNL CNTT Đ i v i khu v c hành chính, hi n nay nhà nư c chưa có chính sách ưu ñãi ñ i v i l c lư ng lao ñ ng CNTT. M t k sư CNTT ra trư ng, n u làm trong khu v c hành chính thì m c lương kh i ñi m ch có h s là 2,34. Trong khi ñó, n u làm doanh nghi p, h s ñư c hư ng m c lương r t cao. Hi n t i trên ñ a bàn t nh, chính sách lương ñ i v i l c lư ng cán b CNTT không có s ưu ñãi nào hơn. Đây cũng chính là m t trong nh ng nguyên nhân chưa thu hút ñư c ñ i ngũ cán b CNTT gi i trong khu v c hành chính. Đ i v i môi trư ng làm vi c: v i trang b thi t b máy tính hi n t i v i t l máy tính/cán b công ch c ñ t 85%, c p huy n t l 65% máy/cán b công ch c, h th ng m ng internet v ñ n t n xã, phư ng ñã t o ñi u ki n v phương ti n làm vi c ñ cán b công ch c s d ng CNTT. Đ i v i các y u t v tinh th n, s thăng ti n: ñư c th hi n thông qua các hình th c tuyên dương, khen thư ng, qua các cu c thi
 16. 16 v CNTT trong ñ i ngũ cán b công ch c, t o ñi u ki n cho cán b ñi h c nâng cao trình ñ chuyên môn, trình ñ tin h c. Hàng năm t nh ñã t ch c các cu c thi “sáng t o công ngh ”, cu c thi “cán b không chuyên v i CNTT”. Hi n có 20% s cán b chuyên trách CNTT gi ch c v trư ng, phó phòng. 2.2.5. Đánh giá ho t ñ ng phát tri n NNL CNTT khu v c hành chính công c a t nh. 2.2.5.1. Đi m m nh CNTT ñư c ng d ng r ng rãi trong công tác qu n lý nhà nư c là ñi u ki n thu n l i ñ phát tri n NNL CNTT cũng là ti n ñ ñ phát tri n NNL CNTT. Ngu n nhân l c tr , có trình ñ , trình ñ v CNTT c a ñ i ngũ cán b s d ng CNTT tương ñ i khá (50% s cán b công ch c có trình ñ B tin h c ..) nên d ti p thu nh ng ki n th c v CNTT Đã có cơ quan qu n lý nhà nư c v CNTT: S Thông tin và Truy n thông ra ñ i là m t ñi u ki n thu n l i ñ th c hi n ch c năng qu n lý v CNTT, ho ch ñ nh th c hi n các chính sách phát tri n CNTT. 2.2.5.2.Đi m y u Chưa có nhi u cơ ch , ñ nh m c h tr ñ h p h n t khu v c nhà nư c ñ i v i nhân l c CNTT Đ i ngũ cán b chuyên trách CNTT thi u. Nhìn chung, t l cán b chuyên trách CNTT c a c nư c nói chung và c a t nh nói riêng ñ u th p. S thi u h t v ñ i ngũ cán b chuyên trách làm cho công tác ng d ng CNTT chưa ñư c nâng cao.
 17. 17 Đ i ngũ cán b chuyên trách CNTT còn thi u ki n th c v chuyên ngành, thi u trình ñ ngo i ng , k năng làm vi c nhóm còn kém, ñ c bi t là ñ i v i ñ i ngũ sinh viên CNTT m i ra trư ng. Đ i v i ñ i ngũ cán b ng d ng CNTT: Vi c s d ng máy tính, ph n m m ng d ng ñ i v i cán b tr , ñư c ñào t o cơ b n thì không ph i là v n ñ khó khăn. Tuy nhiên, ñ i v i nh ng cán b , chuyên viên l n tu i thì ñây là m t v n ñ khó khăn do nh n th c, do kh năng n m b t ch m… 2.2.5.3. Cơ h i T c ñ phát tri n nhanh c a ngành CNTT th gi i là m t trong nh ng cơ h i ñ phát tri n NNL CNTT. Chính ph có chính sách ưu tiên cho phát tri n CNTT, Đ án “Đưa Vi t Nam s m tr thành nư c m nh v công ngh thông tin và truy n thông” ñã ñ ra các nhi m v phát tri n CNTT. Đ i ngũ cán b tr có kh năng ti p thu nhanh nh ng ki n th c v CNTT. 2.2.5.4. Thách th c Qu ng Nam là m t t nh nghèo, phát tri n kinh t trên cơ s c a m t t nh nghèo v m i ngu n l c, trong ñó có các ngu n l c v t ch t ñ u tư cho CNTT và ngu n l c con ngư i. Trong khi ñó, t c ñ phát tri n c a CNTT l i như vũ bão, v a ñ u tư công ngh này thì công ngh khác ñã ra ñ i, ñây chính là m t thách th c l n ñ i v i s phát tri n CNTT nói chung và NNL CNTT nói riêng c a t nh. M t ñi u h t s c quan tr ng v i tư cách là ñ ng l c quan tr ng hàng ñ u cho s phát tri n c a CNTT chính là nh n th c và ý chí
 18. 18 chính tr c a lãnh ñ o các ngành, các c p. Th c t cho th y ñ a phương nào có s quan tâm c a lãnh ñ o dành cho CNTT thì ñ a phương ñó phát tri n m nh v CNTT. Trong khi ñó, ñ i ngũ lãnh ñ o hi n nay t i các c p, các ngành ña s là l n tu i, s quan tâm dành cho CNTT chưa nhi u ho c có nhưng chưa k p v i t c ñ phát tri n c a CNTT, chính ñi u này là m t trong nh ng nguyên nhân gây h n ch s phát tri n c a CNTT. M c thu nh p c a cán b công ch c trong các cơ quan hành chính còn quá th p so v i các doanh nghi p bên ngoài, ñ c bi t là trong lĩnh v c CNTT, ñây là ngành mà môi trư ng bên ngoài có thu hút r t cao b i các m c lương, thư ng, môi trư ng làm vi c năng ñ ng. Vì v y, m c thu nh p th p trong khu v c hành chính công hi n nay cũng là m t thách th c ñ i v i NNL CNTT.
 19. 19 Chương 3: M T S GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C CNTT KHU V C HÀNH CHÍNH CÔNG TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NAM Đ N NĂM 2020 3.1. QUAN ĐI M, M C TIÊU, Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N NNL CNTT KHU V C HÀNH CHÍNH CÔNG C A T NH Đ N NĂM 2020. 3.1.1. B i c nh qu c t và trong nư c tác ñ ng ñ n phát tri n NNL CNTT 3.1.2. Quan ñi m phát tri n NNL CNTT khu v c hành chính công c a t nh 3.1.3. M c tiêu phát tri n NNL CNTT khu v c hành chính công c a t nh 3.1.3.1 M c tiêu chung 3.1.3.2 M c tiêu c th 3.1.4. Đ nh hư ng phát tri n NNL CNTT khu v c hành chính công c a t nh 3.2. M T S GI I PHÁP PHÁT TRI N NNL CNTT TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CÔNG C A T NH 3.2.1. Nâng cao ch t lư ng công tác xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n ngu n nhân l c CNTT. 3.2.1.1. Nâng cao nh n th c v vi c ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý ñi u hành và s c n thi t ph i phát tri n ngu n nhân l c CNTT. - Nâng cao nh n th c c a các c p lãnh ñ o, qu n lý
 20. 20 - Nâng cao nh n th c c a ñ i ngũ chuyên gia CNTT - Nâng cao nh n th c c a ñ i ngũ cán b công ch c, viên ch c trong vi c s d ng và ng d ng CNTT. - Nâng cao nh n th c c a toàn xã h i v CNTT. 3.2.1.2. Nâng cao ch t lư ng công tác th ng kê, d báo, xây d ng k ho ch, quy ho ch phát tri n ngu n nhân l c CNTT Đ tri n khai công tác quy ho ch NNL CNTT, trên cơ s quy ho ch phát tri n CNTT c a t nh, c n xây d ng 1 ñ án phát tri n NNL CNTT t nh ñ n năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020 nh m ñ ra các gi i pháp h u hi u ñ phát tri n nhân l c công ngh thông tin ñ v s lư ng, m nh v ch t lư ng, có cơ c u h p lý và s d ng hi u qu ngu n nhân l c CNTT. Đ án phát tri n NNL CNTT ñư c xây d ng trên cơ s kh năng ngu n l c t i ñ a phương v tài chính, con ngư i, các ñi u ki n kinh t xã h i, xu hư ng phát tri n CNTT trên th gi i ñ ñưa ra các m c tiêu c n th c hi n, d báo v nhu c u ngu n nhân l c cho các ngành, các c p, ñ ng th i ñ ra các gi i pháp ñ ñ t ñư c các m c tiêu ñó. Giao S Thông tin và Truy n thông ch trì ph i h p v i S N i v và các S , ngành liên quan xây d ng ñ án 3.2.1.3. Xây d ng k ho ch tuy n d ng ñ i ngũ cán b chuyên trách CNTT cho các S , ngành, các UBND huy n và UBND xã, phư ng. Theo th ng kê, s lư ng cán b CNTT chuyên trách hi n t i còn quá ít, chưa ñáp ng ñư c nhu c u phát tri n, ñ nâng cao ch t lư ng công tác ng d ng CNTT ph c v c i cách hành chính hi n nay, t nh c n có k ho ch tuy n d ng ñ i ngũ cán b CNTT cho các S ,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2