intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Dfg Dfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
98
lượt xem
31
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp phường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N THANH THY Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C HÀNH CHÍNH C P PHƯ NG T I QU N H I CHÂU Ph n bi n 1: TS. Ninh Th Thu Th y THÀNH PH ĐÀ N NG Ph n bi n 2: TS. Nguy n Đ i Phong . Chuyên ngành: Kinh t Phát tri n Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t Mã s : 60.31.05 nghi p Th c sĩ Kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 22 tháng 11 năm 2012. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Có th tìm hi u lu n văn t i: Đà N ng - Năm 2012 - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng; - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 2. 3 4 M Đ U ñáp ng ñư c yêu c u trư c m t, lâu dài và yêu c u ñ i m i, phát 1. Tính c p thi t c a ñ tài tri n kinh t - xã h i c a qu n cũng như thành ph Đà N ng. Ngu n nhân l c (sau ñây vi t t t là NNL) là y u t quan Trư c yêu c u c a công cu c ñ i m i, ñ y m nh s nghi p tr ng hàng ñ u, quy t ñ nh s phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng công nghi p hoá, hi n ñ i hoá và h i nh p qu c t , vi c nâng cao n n kinh t , xã h i c a ñ t nư c. Vì v y, trong s nghi p cách m ng ch t lư ng ngu n nhân l c nói chung, ñ i ngũ cán b công ch c c p c a Đ ng ta luôn ñ ra chi n lư c, ngh quy t ñ xây d ng ñ i ngũ phư ng nói riêng, ñ ph m ch t và năng l c ñ m ñương nhi m v , có cán b , công ch c. T i Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l n th XI c a tính k th a, phát tri n, kh c ph c cho ñư c nh ng h n ch , y u kém Đ ng ñã ñ ra nhi m v , trong ñó ñã ch rõ “Ti p t c ñ i m i m nh c a ñ i ngũ cán b , công ch c th i gian qua các phư ng thu c m , ñ ng b công tác cán b ”. Trong Chương trình t ng th c i cách qu n H i Châu là v n ñ vô cùng c p thi t, có ý nghĩa lý lu n và th c hành chính nhà nư c giai ño n 2011-2020, Đ ng và nhà nư c ta cũng ti n c p bách. Chính vì v y, tôi ch n ñ tài: “Phát tri n ngu n nhân ñ ra m c tiêu tr ng tâm là: “C i cách th ch ; xây d ng, nâng cao l c hành chính c p phư ng t i qu n H i Châu, thành ph Đà ch t lư ng ñ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c, chú tr ng c i cách N ng” làm Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Kinh t . chính sách ti n lương nh m t o ñ ng l c th c s ñ cán b , công 2. M c tiêu nghiên c u ch c, viên ch c th c thi công v có ch t lư ng và hi u qu cao; nâng - H th ng hóa v n ñ lý lu n v phát tri n ngu n nhân l c. cao ch t lư ng d ch v hành chính và ch t lư ng d ch v công”. - Phân tích th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c hành chính nư c ta, chính quy n cơ s (hay chính quy n Xã, Phư ng, c p phư ng t i qu n H i Châu trong th i gian qua. Th tr n) là nơi tr c ti p th c hi n các ch trương ñư ng l i chính - Đ xu t gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c hành chính c p sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c. Vì v y, chính quy n cơ s phư ng t i qu n H i Châu trong th i gian ñ n. ñóng vai trò h t s c quan tr ng ñ m b o s phát tri n b n v ng c a 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u qu c gia. Nh ng năm g n ñây, vi c th c hi n ch trương xây d ng a) Đ i tư ng nghiên c u ñ i ngũ cán b , công ch c c p xã nư c ta ñã ñ t ñư c m t s k t Là nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n liên quan ñ n vi c phát qu nh t ñ nh. Song trên th c t v n ñ xây d ng và phát tri n ngu n tri n ngu n nhân l c c a các t ch c, ñơn v . nhân l c hành chính c p xã ñã và ñang ñ t ra nhi u v n ñ m i, c n b) Ph m vi nghiên c u ti p t c nghiên c u. * N i dung: Đ tài ch t p trung nghiên c u m t s n i dung Qu n H i Châu có vai trò là qu n trung tâm chính tr , hành c a phát tri n ngu n nhân l c hành chính c p phư ng (G m: Ch chính, kinh t , văn hoá và là ñ a bàn tr ng ñi m v an ninh, qu c t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân và 05 ch c danh công ch c phòng c a thành ph Đà N ng. Tuy nhiên, ñ i ngũ cán b , công ch c phư ng). c a các phư ng thu c qu n H i Châu còn nhi u m t h n ch , chưa
 3. 5 6 * V không gian: Đ tài nghiên c u các n i dung trên t i vi c xây d ng và phát tri n ngu n nhân l c trong khu v c hành chính qu n H i Châu, thành ph Đà N ng. công; Phân tích th c tr ng vi c xây d ng và phát tri n ñ i ngũ cán b * V th i gian: Các gi i pháp ñư c ñ xu t trong lu n văn có ñang ho t ñ ng trong khu v c hành chính c p qu n (huy n), phư ng ý nghĩa trong nh ng năm trư c m t. (xã) t i Đà N ng mà ch y u là cán b ch ch t. Trên cơ s ñó ñ 4. Phương pháp nghiên c u xu t nh ng bi n pháp có tính khoa h c, kh thi ñ ñ y m nh vi c xây Đ tài s d ng các phương pháp sau: d ng và phát tri n ñ i ngũ cán b trong khu v c hành chính c p qu n - Phương pháp duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s ; (huy n), phư ng (xã) t i Đà N ng th i gian t i. - Phương pháp phân tích th c ch ng và phân tích chu n t c; - S N i v thành ph Đà N ng ñã xây d ng Đ tài “Gi i - Phương pháp th ng kê, t ng h p, so sánh, phân tích, pháp qu n lý và phát tri n ñ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c c a chuyên kh o, chuyên gia; thành ph Đà N ng ñ n năm 2015” , trong ñó xác ñ nh vai trò c a ñ i - Các phương pháp khác... ngũ cán b , công ch c; h th ng hóa th ch qu n lý và ñánh giá th c 5. B c c c a ñ tài tr ng ñ i ngũ cán b , công ch c c a Thành ph ; d báo các yêu c u Ngoài ph n m ñ u, m c l c, ph l c, danh m c tài li u ñ i v i công tác qu n lý và phát tri n ñ i ngũ cán b , công ch c t tham kh o ñ tài chuy n t i thành ba chương như sau: năm 2011-2015; ñ xu t các gi i pháp ph c v cho vi c ho ch ñ nh Chương 1: M t s v n ñ lý lu n v phát tri n ngu n nhân các chính sách, th c hi n các bi n pháp ñ nâng cao hi u qu qu n lý l c trong các t ch c, ñơn v . và phát tri n c a ñ i ngũ cán b , công ch c c a Thành ph . Chương 2: Th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c hành chính - S N i v t nh B c K n ñã xây d ng Đ tài: “Th c tr ng, c p phư ng t i qu n H i Châu, thành ph Đà N ng. gi i pháp nâng cao ch t lư ng qu n lý, ñi u hành và th c thi nhi m Chương 3: Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c hành chính v c a ñ i ngũ cán b , công ch c c p xã t nh B c K n trong giai c p phư ng t i qu n H i Châu, thành ph Đà N ng. ño n hi n nay”. Đ tài ñã ñánh giá ñư c th c tr ng ch t lư ng qu n 6. T ng quan tài li u nghiên c u lý, ñi u hành và th c thi nhi m v c a ñ i ngũ cán b , công ch c c p Trong th i gian qua, ñã có nhi u công trình khoa h c, các xã, ñ ng th i cũng ñã phân tích nh ng y u t nh hư ng t i ch t nghiên c u, h i th o, bài vi t v phát tri n ngu n nhân l c hành lư ng công tác c a ñ i ngũ cán b , công ch c này; ñ xu t nh ng chính, ñáng chú ý là m t s công trình sau: gi i pháp quan tr ng ñ t ng bư c nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ cán - Đ tài khoa h c: “Xây d ng và phát tri n ngu n nhân l c b , công ch c c p xã trên ñ a bàn t nh trong th i gian t i. trong các cơ quan hành chính c p qu n (huy n), phư ng (xã) trên ñ a T i qu n H i Châu, ñ n nay v n chưa có m t công trình bàn thành ph Đà N ng” do PGS. TS. Võ Xuân Ti n (Đ i h c Đà nghiên c u nào v phát tri n ngu n nhân l c hành chính các phư ng N ng) làm Ch nhi m ñã làm rõ nh ng v n ñ lí lu n liên quan ñ n ñ h th ng lý lu n và th c tr ng dư i góc ñ kinh t phát tri n.
 4. 7 8 CHƯƠNG 1 1.1.3. Đ c ñi m c a ngu n nhân l c hành chính nói chung và NH NG V N Đ LÝ LU N CƠ B N V PHÁT TRI N c a ngu n nhân l c ch c hành chính c p phư ng, xã NGU N NHÂN L C TRONG CÁC T CH C a. Là ch th c a n n công v , là nh ng ngư i th c thi 1.1. T NG QUAN V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C công v TRONG CÁC T CH C b. Là ñ i ngũ chuyên nghi p, có tính chuyên môn hóa cao 1.1.1. M t s khái ni m v phát tri n ngu n nhân l c v i các ho t ñ ng di n ra thư ng xuyên, liên t c trên ph m v r ng a. Nhân l c: Là ngu n l c c a m i ngư i bao g m c th và mang tính ph c t p l c, trí l c và nhân cách. c. Là ngu n nhân l c tương ñ i n ñ nh, mang tính k b. Ngu n nhân l c: Là m t ph m trù dùng ñ ch s c m nh th a và không ng ng nâng cao v ch t lư ng ti m n c a dân cư, kh năng huy ñ ng tham gia vào quá trình t o ra d. Đư c nhà nư c ñ m b o l i ích khi th c thi công v c a c i v t ch t và tinh th n cho xã h i trong hi n t i cũng như trong 1.2. N I DUNG C A PHÁT TRI N NNL tương lai. S c m nh và kh năng ñó ñư c th hi n thông qua s 1.2.1. Phát tri n quy mô ngu n nhân l c lư ng, ch t lư ng và cơ c u dân s , nh t là s lư ng và ch t lư ng Quy mô và t c ñ tăng dân s càng cao thì quy mô và t c ñ con ngư i cơ s ñ ñi u ki n tham gia vào n n s n xu t xã h i. tăng ngu n nhân l c càng l n và ngư c l i. S lư ng ngu n nhân l c c. Phát tri n ngu n nhân l c: Là s bi n ñ i v s lư ng và ñóng vai trò quy t ñ nh, n u s lư ng không tương x ng v i s phát ch t lư ng NNL trên các m t th l c, trí l c, k năng, ki n th c và tri n kinh t xã h i thì s nh hư ng ñ n s phát tri n ñó. tinh th n cùng v i quá trình t o ra nh ng bi n ñ i ti n b v cơ c u 1.2.2. Cơ c u ngu n nhân l c NNL. Nói m t cách khái quát nh t, phát tri n NNL chính là quá trình Cơ c u ngu n nhân l c c n ph i có tính phù h p, hi u qu t o l p và s d ng năng l c toàn di n con ngư i vì s ti n b kinh t - trong m i quan h tương tác gi a các thành ph n nh m nâng cao hi u xã h i và s hoàn thi n b n thân m i con ngư i. qu s d ng NNL, tránh lãng phí và ñáp ng ñư c yêu c u nhi m v . 1.1.2. Ý nghĩa c a vi c phát tri n ngu n nhân l c 1.2.3. Nâng cao năng l c c a ngu n nhân l c a. Đ i v i các t ch c: Nâng cao hi u qu công vi c; T o a. Nâng cao trình ñ chuyên môn, nghi p v ñi u ki n áp d ng ti n b k thu t; T o ra l c lư ng lành ngh , thích Trình ñ c a ngư i lao ñ ng là nh ng hi u bi t chung và nghi v i nh ng s thay ñ i trong ho t ñ ng c a t ch c. hi u bi t chuyên ngành v m t lĩnh v c c th . Trình ñ có th ñư c b. Đ i v i ngư i lao ñ ng: Đáp ng nhu c u v phát tri n ti p thu qua các phương pháp như thuy t trình, ch ng minh… ngh nghi p, thăng ti n; T o s g n bó v i t ch c; Thích ng v i b. Nâng cao thái ñ , hành vi công vi c; T o ra tính chuyên nghi p, có cách nhìn, tư duy m i trong Thái ñ , hành vi c a ngư i lao ñ ng cho th y nhìn nh n c a công vi c; Có ñ ng l c làm vi c. h v vai trò, trách nhi m, m c ñ nhi t tình ñ i v i công vi c.
 5. 9 10 1.2.4. Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngu n nhân l c * Tiêu chí ñánh giá năng l c c a ngu n nhân l c g m: S a. V ch ñ , chính sách ti n lương lư ng ñào t o các trình ñ h ng năm; Kh năng x lý tình hu ng, ng Làm t t công tác tr lương, các kho n ph c p, các kho n x trong giao ti p; Ý th c t ch c k lu t; Trách nhi m, say mê, năng phúc l i xã h i cho ngư i lao ñ ng. Chính sách ti n lương h p lý là ñ ng; M c ñ hài lòng c a ngư i ñư c cung c p d ch v . m t ñ ng l c quan tr ng kích thích ngư i lao ñ ng làm vi c. * Tiêu chí ñánh giá ñ ng l c thúc ñ y ngu n nhân l c g m: b. V c i thi n ñi u ki n làm vi c Th c hi n công b ng, minh b ch công tác chi tr ti n lương, thư ng, M c ñ tiêu hao s c l c và trí tu ph thu c vào tính ch t ph c p, phúc l i xã h i; Th c hi n h p lý chính sách v ñ b t, b công vi c, tình tr ng môi trư ng làm vi c. C i thi n v n ñ ñó làm trí, phân c p, phân quy n, ñào t o nâng cao trình ñ chuyên môn, k tăng năng su t và c i thi n môi trư ng xung quanh ngư i lao ñ ng. năng ngh nghi p; C i thi n môi trư ng, ñi u ki n làm vi c… c. V chính sách khen thư ng 1.4. NHÂN T NH HƯ NG Đ N VI C PHÁT TRI N Y u t tinh th n là nh ng y u t thu c v tâm lý c a con NGU N NHÂN L C ngư i như: khen thư ng, tuyên dương... các y u t này ñem l i s 1.4.1. Nhân t thu c ñi u ki n t nhiên th a mãn v tinh th n, t o ra tâm lý tin tư ng… ñ ngư i lao ñ ng Con ngư i quy t ñ nh hi u qu vi c khai thác, s d ng ngu n làm vi c hăng say và t t c s c sáng t o. l c t nhiên và các ngu n l c khác hi n có, t o ra các ngu n l c m i. d. V công tác ñ b c, b nhi m 1.4.2. Các nhân t v kinh t , xã h i S thăng ti n có nghĩa là ñ t ñư c m t v trí cao hơn trong Kinh t phát tri n nhanh ñòi h i NNL trí th c có th theo k p; t p th . Ngư i ñư c thăng ti n s có ñư c s th a nh n, s quý n S c kh e là cơ s ñ phát tri n trí tu ; Đào t o ñ có ñư c NNL ch t c a nhi u ngư i. Lúc ñó con ngư i th a mãn nhu c u ñư c tôn tr ng. lư ng cao; Chính sách xã h i nh m m c tiêu vì con ngư i. Vì v y, m i ngư i lao ñ ng ñ u có tinh th n c u ti n, tìm ki m cho 1.4.3. Nhân t thu c v ngư i lao ñ ng mình cơ h i thăng ti n, h n l c làm vi c ñ có m t v trí khá hơn. Ngư i lao ñ ng luôn quan tâm ñ n cơ h i ngh nghi p m i 1.3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ V PHÁT TRI N NGU N t t hơn; Kỳ v ng v lương và l i ích mà h nh n ñư c sau ñào t o. NHÂN L C 1.5. KINH NGHI M PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C C A * Tiêu chí ñ ñánh giá quy mô ngu n nhân l c g m: T ng s M TS Đ A PHƯƠNG NƯ C TA lao ñ ng c a t ch c; T ng dân s c a ñ a phương. 1.5.1. Thành ph H Chí Minh * Tiêu chí ñ ñánh giá cơ c u ngu n nhân l c g m: Cơ c u Th c hi n Chương trình quy ho ch cán b dài h n, chương trình ñ ngu n nhân l c theo trình ñ chuyên môn; Cơ c u ngu n trình ñưa cán b tr v cơ s . Thành ph t ch c nhi u l p b i dư ng nhân l c theo trình ñ Chính tr , Trình ñ Qu n lý nhà nư c, Tin cho cán b lãnh ñ o, qu n lý cơ s và cán b tr tu i, sau khi ñào h c…; Cơ c u ngu n nhân l c theo ñ tu i, gi i tính. t o s ñư c luân chuy n v cơ s , ñ b t b nhi m khi làm vi c t t.
 6. 11 12 1.5.2. T nh Bình Dương CHƯƠNG 2 Th c hi n “Đ án tuy n ch n và ñào t o 200 cán b tr làm TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C HÀNH lãnh ñ o ch ch t c p y, chính quy n c p xã”. Cá nhân ph i ký h p CHÍNH C P PHƯ NG T I QU N H I CHÂU, THÀNH PH ñ ng trách nhi m, cam k t ch p hành s phân công và làm vi c ít ĐÀ N NG nh t 5 năm liên t c k t sau khi ñào t o. Nh ng ngư i ñ t yêu c u, 2.1. Đ C ĐI M T NHIÊN, KINH T , XÃ H I QU N H I sau khi ra trư ng ñư c b trí công tác v c p xã và ñư c quy ho ch, CHÂU, THÀNH PH ĐÀ N NG NH HƯ NG Đ N VI C b trí, gi i thi u ng c vào các ch c danh lãnh ñ o c p xã. PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.5.3. Thành ph Đà N ng 2.1.1. Đ c ñi m v ñi u ki n t nhiên Duy trì thư ng xuyên ñào t o, b i dư ng cán b , công ch c Là qu n trung tâm, n m sát tr c giao thông B c Nam và c a xã, phư ng; b i dư ng k năng theo ch c danh và v trí vi c làm. ngõ ra bi n Đông nên c n ngu n nhân l c hành chính năng ñ ng, gi i Ban hành chính sách thu hút nhân l c tr . Th c hi n Đ án “T o ñ ñáp ng nhu c u phát tri n. ngu n cán b cho ch c danh Bí thư Đ ng y và Ch t ch UBND 2.1.2. Đ c ñi m v ñi u ki n xã h i phư ng, xã”... Công tác xã h i hóa giáo d c ñư c ñ y m nh; Chăm sóc, b o 1.5.4. M t s kinh nghi m t các ñ a phương có th v n d ng v s c kh e th c hi n t t; Các chính sách b o ñ m an sinh xã h i, lao qu n H i Châu trong vi c phát tri n NNL ñ ng vi c làm th c hi n hi u qu ; Văn hóa, th thao, thông tin-truy n Th nh t, xây d ng k ho ch phát tri n ngu n nhân l c hành thông phát tri n...là ñi u ki n ñ thu hút ngu n nhân l c. chính g n v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a phương. 2.1.3. Đ c ñi m v ñi u ki n kinh t Th hai, ñ i ngũ cán b , công ch c ph i ñư c ñào t o, b i Kinh t qu n ti p t c tăng trư ng, cơ c u kinh t chuy n d ch dư ng liên t c sau tuy n d ng. ñúng ñ nh hư ng...tuy nhiên v n chưa khai thác h t ti m năng c a Th ba, phát tri n ngu n nhân l c hành chính ph i g n v i qu n, t ñó yêu c u có ngu n nhân l c tương x ng ñ phát tri n. nâng cao ch t lư ng chính sách lương - thư ng. 2.2. TH C TR NG C A PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C Th tư, th c hi n t t vi c tuy n ch n công ch c thông qua HÀNH CHÍNH C P PHƯ NG T I QU N H I CHÂU, thi tuy n công khai, nghiêm túc, công b ng. THÀNH PH ĐÀ N NG TH I GIAN QUA Th năm, b trí, s d ng h p lý ñ i ngũ cán b , công ch c. 2.2.1. Th c tr ng phát tri n quy mô ngu n nhân l c Th sáu, duy trì ch t ch ch ñ qu n lý, giám sát. Theo quy ñ nh và quy mô dân s , s lư ng CBCC phư ng ñư c 166 ngư i, tuy nhiên ñ n cu i năm 2011 thì t ng s CBCC 13 phư ng ch có 163 ngư i, thi u 3 ngư i (ñây ch nói riêng ñ i tư ng
 7. 13 14 nghiên c u, n u tính thêm các ñ i tư ng CBCC còn l i thì thi u 45 B ng 2.3. Cơ c u ñ i ngũ cán b , công ch c hành chính c p ngư i). NNL hi n t i chưa ñáp ng ñư c nhu c u công vi c. phư ng theo gi i tính 2.2.2. Th c tr ng cơ c u ngu n nhân l c hành chính c p Năm phư ng t i qu n H i Châu th i gian qua 2007 2008 2009 2010 2011 Gi i tính a. Th c tr ng v cơ c u ngành ngh TL TL TL TL TL SL SL SL SL SL (%) (%) (%) (%) (%) Cu i năm 2011, các phư ng thu c qu n còn 8 công ch c có T ng c ng 137 100 138 100 147 100 154 100 163 100 trình ñ chuyên môn chưa phù h p v i lĩnh v c ñư c phân công, Nam 72 52,55 71 51,45 70 47,62 74 48,05 74 45,40 chi m t l 4,9%. N 65 47,45 67 48,55 77 52,38 80 51,95 89 54,60 b. V cơ c u trình ñ chuyên môn - V ñ tu i: t l cán b dư i 46 tu i năm 2007 86,86%, T l CBCC có trình ñ ñ i h c tăng, ñây là s phát tri n năm 2011 là 74,85% có xu hư ng ñi ngư c l i v i ch trương tr hóa ñáng k , tuy nhiên v n chưa ñư c chu n hóa 100% ñ i h c theo ñúng cán b vì ñây là xu hư ng t t y u do không b sung ñư c NNL tr m c tiêu c a qu n, và ch có 1 CBCC trình ñ trên ñ i h c. thư ng xuyên trong khi b gi i h n s lư ng CBCC. B ng 2.2. Cơ c u ñ i ngũ cán b , công ch c hành chính c p B ng 2.4. Cơ c u ñ i ngũ cán b , công ch c hành chính c p phư ng theo trình ñ chuyên môn t 2007-2011 phư ng theo ñ tu i Năm Năm Trình ñ 2007 2008 2009 2010 2011 chuyên 2007 2008 2009 2010 2011 Đ tu i môn TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) T ng c ng 137 100 138 100 147 100 154 100 163 100 T ng c ng 137 100 138 100 147 100 154 100 163 100 Chưa qua Dư i 30 36 26,28 38 27,54 34 23,13 24 15,58 32 19,63 19 13,87 32 23,19 16 10,88 14 9,09 5 3,07 ñào t o T 31-45 83 60,58 82 59,42 86 58,50 90 58,44 90 55,22 Sơ c p 5 3,65 1 0,72 2 1,36 2 1,30 3 1,84 T 46-60 18 13,14 18 13,04 27 18,37 40 25,97 41 25,15 Trung c p 37 27,01 29 21,01 30 20,41 53 34,42 38 23,31 2.2.3. Th c tr ng nâng cao năng l c c a NNL Cao ñ ng 10 7,299 9 6,52 9 6,12 10 6,49 9 5,52 Đ ih c 66 48,18 66 47,83 90 61,22 75 48,70 108 66,26 K t qu ñào t o t 2007 ñên cu i năm 2011: 15 cán b ñư c Sau ñ i h c 1 0,72 ñào t o l p d ngu n c p phư ng; 42 ngư i ñ o h c; 5 ngư i cao c. Cơ c u gi i tính, ñ tu i c p, 35 ngư i trung c p Lý lu n chính tr ; 22 ngư i b i dư ng Qu n - V gi i tính: năm 2011 t l CBCC n là 54,6%, xét t ng lý nhà nư c; 22 ngư i Ngo i ng , 26 ngư i tin h c và m t s l p b i th thêm các ch c danh khác thì t l nam, n khá cân b ng. dư ng ng n h n khác…Nhìn chung s lư ng ñào t o ngày càng tăng,
 8. 15 16 nhưng không có ñào t o trên ñ i h c, ñào t o b c ñ i h c 100% là h 2.3. ĐÁNH GIÁ NGU N NHÂN L C HÀNH CHÍNH C P t i ch c, ngo i ng ch là h p th c, ñi u này gây khó khăn cho ñào PHƯ NG C A QU N H I CHÂU t o b c cao hơn. Chi phí cho ñào t o tăng nhưng chưa mang l i hi u 2.3.1. Nh n xét chung qu vì không ñúng ñ i tư ng ñư c c ñi h c ho c h c trái ngành. a. Ưu ñi m: Ch t lư ng ngu n nhân l c hành chính nói 2.2.4. Th c tr ng nâng cao ñ ng l c thúc ñ y NNL chung và ch t lư ng NNL hành chính c p phư ng c a qu n H i a. V ch ñ , chính sách ti n lương Châu nói riêng nhìn chung ñư c nâng lên c v trình ñ chuyên môn Ch ñ lương và ph c p c a cán b , công ch c ñ u th c nghi p v , lý lu n chính tr và năng l c th c hi n nhi m v . hi n áp d ng theo quy ñ nh c a Nhà nư c. Tuy h ng năm Nhà nư c b. H n ch : Quy mô ngu n nhân l c chưa tương x ng, trình ñã có ñi u ch nh m c lương t i thi u chung nhưng chưa gi i quy t ñ không ñ u, v a th a v a thi u. Công tác quy ho ch ñã có quy ñư c căn b n ñ i s ng cho cán b , công ch c. trình, k ho ch nhưng tri n khai thi u c th , khép kín, vi c rà soát b. V c i thi n ñi u ki n làm vi c ñi u ch nh h ng năm chưa ñư c th c hi n thư ng xuyên, cán b Th i gian qua Thành ph và Qu n ñã quan tâm xây d ng, trong di n quy ho ch nhưng ch m c t nh c, ñ b t. Đào t o, b i s a ch a, nâng c p tr s làm vi c c a các phư ng, tuy nhiên ñi u dư ng chưa ñ ng b , không có cán b trình ñ trên ñ i h c. Đánh ki n làm vi c, trang thi t b làm vi c v n còn thi u. giá, b trí, s d ng cán b còn n nang, ñ b t b nhi m cán b chưa c. V chính sách khen thư ng ñ tiêu chu n. Chính sách ñãi ng tuy ñã có nhưng ch ñ còn th p, Còn mang n ng tính hình th c, theo ý ki n ch quan và cơ s v t ch t chưa ñáp ng v i nhu c u phát tri n. nh ng kho n thư ng thư ng ñư c coi là m t kho n thu nh p thêm 2.3.2. Nguyên nhân ch không ph i là thư ng vì làm vi c t t, trong m t s trư ng h p a. V quy mô thư ng ñư c chia ñ u như là m t bi u hi n c a ch nghĩa bình quân. M c lương, các kho n ph c p th p và ñi u ki n làm vi c d. V công tác ñ b t, b nhi m không ñ m b o nên không thu hút ñư c nhân l c. Công tác ho ch Vi c quy ho ch, l a ch n lãnh ñ o, qu n lý, ñ b t cán b ñ nh NNL chưa ñư c chú tr ng nên b ñ ng v NNL khi c n. còn ph thu c r t nhi u vào quan h cá nhân, còn mang tính ch b. V cơ c u ngành ngh quan, hình th c, còn tình tr ng d a vào thâm niên công tác ñ ñ b t. Th nh t, do thi u nhân l c có chuyên môn phù h p nên b Vi c xem xét k năng, hi u qu c a cán b , cân nh c các cán b sau trí ngư i có chuyên môn khác ñ m nh n; Th hai, h u h t cán b , khi ñào t o ñã hoàn thành t t công vi c ñư c giao chưa ñư c quan công ch c ai cũng mu n ñư c ñi h c nhưng áp l c công vi c hàng tâm trong vi c b nhi m các cương v qu n lý. ngày tăng không có ngư i thay th nên không th ñi h c. c. V cơ c u trình ñ chuyên môn
 9. 17 18 S cán b chưa qua ñào t o ña s ñã l n tu i, m c dù qu n CHƯƠNG 3 có chính sách h tr và v n ñ ng ngh hưu trư c tu i nhưng vì nhi u GI I PHÁP PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C HÀNH HÍNH lý do cá nhân nên s cán b này v n ti p t c công tác. S ñào t o C P PHƯ NG T I QU N H I CHÂU, ñư c thì ch ñào t o các hình th c không chính quy vì không có THÀNH PH ĐÀ N NG ngư i ñ làm vi c th nên b ng c p ch là h p th c. d. V ch ñ chính sách ti n lương, khen thư ng, môi 3.1. CĂN C Đ XU T GI I PHÁP trư ng làm vi c 3.1.1. Xu t phát t nhi m v chính tr mà cơ quan hành Ngân sách cho ti n lương, khen thư ng, môi trư ng làm vi c chính c p phư ng ph i gi i quy t còn khiêm t n; Đ án khoán chi hành chính không còn phù h p v i Là nh ng ngư i g n dân nh t nh ng ngư i ñ i di n Nhà th c t ; Thi ñua khen thư ng còn mang tính hình th c, v n theo n p nư c c p cơ s ph i gi i quy t các công vi c ña d ng ph c t p c a cũ “khoán khen thư ng”; Chưa xây d ng chính sách cho công tác dân sao cho không trái pháp lu t nhưng có hi u qu cao nh t. ñào t o ngu n nhân l c, b ñ ng trong công tác ñào t o, tăng ngân 3.1.2. Xu t phát t k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a sách chi ñào t o nhưng chưa hi u qu . ñ a phương e. V ñ b t, b nhi m, b trí, s d ng cán b D a vào các ch tiêu ch y u, cơ b n c a k ho ch phát tri n Cán b qu n lý, cán b làm công tác nhân s chưa nh n th c kinh t -xã h i 5 năm (2011-2015) c a qu n, t ñó ñưa ra các gi i ñúng v công tác t ch c ngu n nhân l c. B trí, s d ng, phân công pháp và ñ nh hư ng c th cho t ng lĩnh v c, trong ñó có công tác nhi m v cho cán b , công ch c còn mang n ng tính ch quan. NNL là nhân t quan tr ng quy t ñ nh thành công c a k ho ch. 3.1.3. D báo ngu n nhân l c hành chính c p phư ng ñ n năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020 Căn c ñ nh hư ng công tác cán b trong Văn ki n Đ i h i Đ i bi u Đ ng b qu n H i Châu l n th IV, nhi m kỳ 2010- 2015; Căn c NĐ s 92/2009/NĐ-CP c a Chính Ph ; Quy t ñ nh 6291/QĐ- UBND ngày 21/8/2010 c a UBND TP Đà N ng; Đ c bi t nh m chu n b cho Chính quy n ñô th c a Đà N ng trong th i gian ñ n, cũng như căn c vào tiêu chu n, trình ñ , s lư ng và th c tr ng ñ i ngũ CBCC c a t ng phư ng, ngu n nhân l c hành chính c p phư ng ph i ñư c nâng cao v m i m t, ñó cũng là cơ s ñ ñưa ra d báo B ng 3.1, 3.2. trang Ph l c.
 10. 19 20 3.1.4. M t s quan ñi m có tính nguyên t c khi xây d ng gi i Ba là, ti p t c nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c c a chính pháp quy n các c p, tăng cư ng k lu t, k cương hành chính. Đ m b o nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a t ch c; Phát tri n B n là, th c hi n t t công khai hóa các ho t ñ ng, c th : ph i ñ m b o hài hòa l i ích c a t ch c và l i ích c a cá nhân; Đào - Công khai hóa quá trình tuy n ch n, s d ng, ñánh giá cán t o và phát tri n ph i t o ñ ng l c làm vi c cao cho ngư i lao ñ ng; b , công ch c, công khai các l i ích c a CBCC và nh ng vi c CBCC Phát tri n ngu n nhân l c ph i ñ m b o cơ c u h p lý phù h p v i bu c ph i th c hi n. ñi u ki n c th c a cơ quan ñơn v . - Chú tr ng công khai th t c hành chính các lĩnh v c nh y 3.2. GI I PHÁP T NG TH c m, thi t th c v i dân. 3.2.1. Tăng cư ng s lãnh ñ o, ñi u hành c a chính quy n - Đ m b o ch ñ công khai hóa nh t là trong các lĩnh v c, - Th c hi n nghiêm túc nguyên t c Đ ng th ng nh t lãnh ñ o công vi c có quan h tr c ti p v i công dân, v i lĩnh v c tài chính - công tác cán b và qu n lý ñ i ngũ cán b , ñ ng th i ñ cao trách ngân sách. nhi m c a các t ch c trong h th ng chính tr và ngư i ñ ng ñ u 3.3. CÁC GI I PHÁP C TH các cơ quan, ñơn v . 3.3.1. Đ i m i, nâng cao ch t lư ng công tác quy ho ch - Tích c c tham mưu, xây d ng chính sách, pháp lu t, ki m ngu n nhân l c tra, thanh tra vi c th c hi n và ñánh giá CBCC. Xây d ng k ho ch M t là, làm t t vi c t o ngu n ñ ñưa vào quy ho ch d b ñào t o, b i dư ng CBCC sát v i th c t . cho các ch c danh lãnh ñ o, qu n lý, trong ñó c n t p trung vào: - Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát trong vi c giáo - Th nh t là ngu n CBCC d b ñ tiêu chu n, ñư c ñào t o d c, qu n lý và th c hi n công tác cán b . cơ b n, ñã qua rèn luy n th thách, có kinh nghi m trong lãnh ñ o - Tăng cư ng và g n v i vai trò c a qu n chúng nhân dân qu n lý, có thành tích xu t s c, có trình ñ và năng l c th c ti n. trong công tác ki m tra, giám sát ñ i v i cán b , công ch c. - Th hai là ngu n ñ m b o yêu c u chuy n ti p v ng ch c 3.2.2. Tăng cư ng trách nhi m Th trư ng trong vi c th c gi a các th h CB, t o ngu n quy ho ch lâu dài. Quy ho ch ph i hi n các quy ñ nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng ñ m b o tính liên t c, ñư c b sung hàng năm, có hi u l c pháp lý và M t là, ti p t c th c hi n nghiêm túc, ñ ng b , chú tr ng c tính kh thi trên cơ s k t h p t t gi a phát hi n, gi i thi u trong n i phòng và ch ng; c phòng, ch ng tham nhũng và phòng, ch ng lãng b ñơn v v i bên ngoài, các ñơn v khác. phí, v i tinh th n kiên quy t, kiên trì, liên t c. Hai là, ñ i m i quy trình và phương pháp làm quy ho ch. Hai là, quán tri t, th c hi n có hi u qu ch trương, gi i Ngoài quy trình “quy ho ch” thông thư ng ñang áp d ng, vi c phát pháp phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí ñư c xác ñ nh trong Ngh hi n và b i dư ng cái m i, cái ñ c ñáo cũng r t c n thi t, nh m t o quy t Đ i h i XI c a Đ ng và Ngh quy t Trung ương 4 (khóa XI). nên nh ng nhân t m i, có tính ñ t phá. B nhi m cán b , nh t là cán
 11. 21 22 b tr vư t khung, “Ngoài quy ho ch” n u cán b ñó có nh ng ñóng M t là, vi c tuy n d ng cán b , công ch c ph i căn c vào góp xu t s c trong lãnh ñ o, qu n lý t i ñ a phương. nhu c u công vi c, v trí công tác, tiêu chu n và s lư ng c a ch c Và quy trình quy ho ch cán b , công ch c c n ñ m b o các danh th c t c n tuy n d ng; ph i căn c vào ngành ngh ñang thi u bư c cơ b n sau: và ñòi h i cao v ch t lư ng ñ u vào. - Nghiên c u t ng th ngu n nhân l c hành chính các Hai là, tuyên truy n, quán tri t ñ Lãnh ñ o các phư ng phư ng trên cơ s rà soát, ñánh giá ñúng ti m năng cán b , công thu c nh n th c rõ t m quan tr ng c a vi c thi tuy n cán b , công ch c ñ ñưa vào quy ho ch. ch c, coi ñây là nhi m v có tính chi n lư c c a ñơn v mình. - Xác ñ nh rõ tiêu chu n cán b t ng lĩnh v c công tác, yêu Ba là, th c hi n thi tuy n công ch c vào các ch c danh Ch c u trư c m t và lâu dài c a CBCC cho t ng lĩnh v c, ñ ra phương t ch, Phó Ch t ch c a y ban nhân dân các phư ng ñ ch n ñư c hư ng c u t o các ch c danh lãnh ñ o, qu n lý cho nhi m kỳ t i. nh ng ngư i có tài, có tâm, có t m tham gia vào lĩnh v c qu n lý nhà - Ban Thư ng v c p y các c p c n cho ý ki n d ki n sơ nư c. Thi tuy n công ch c lãnh ñ o v i phương th c c nh tranh công b v ñ án quy ho ch, cơ quan tham mưu v công tác cán b c a c p khai, công b ng, minh b ch là gi i pháp tương lai ñ th c hi n thí y các c p t ng h p ý ki n xây d ng ñ án quy ho ch. ñi m mô hình chính quy n ñô th c a thành ph Đà N ng. - Xây d ng k ho ch ñào t o, b i dư ng và luân chuy n cán 3.3.3. Hoàn thi n vi c nâng cao năng l c b ng cách ñ i m i, b , công ch c theo quy ho ch. nâng cao ch t lư ng ñào t o ngu n nhân l c Ba là, th c hi n ñúng phương châm "ñ ng", "m " trong quy M t là, xây d ng K ho ch ñào t o, b i dư ng căn c vào v ho ch CBCC, ñ m b o cho công tác quy ho ch không h n ch s trí vi c làm, ch c v lãnh ñ o và nhu c u phát tri n NNL c a ñ a ngư i ñ nh s n, có nhi u ñ l a ch n, không khép kín trong ñơn v . phương g n v i trách nhi m và quy n l i c a CBCC. Đ cao vai trò B n là, ñánh giá ñúng cán b , ñ ng th i ph i th c hi n ñ ng t h c nâng cao trình ñ , năng l c, khuy n khích CBCC tham gia các b các khâu luân chuy n, ñào t o, b i dư ng, b nhi m, khen thư ng, khóa ñào t o phù h p v i công vi c c a mình. k lu t, mi n nhi m, th c hi n ch ñ , chính sách cán b ... Hai là, ñ i m i ñào t o, b i dư ng, v a ñào t o, b i dư ng Năm là, nghiêm túc th c hi n công tác quy ho ch cán b ñ n thành th o k năng, v a b i dư ng ph m ch t chính tr , ñ o ñ c: năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020, làm cơ s ñ xây d ng k - Thư ng xuyên tăng cư ng ki n th c pháp lu t, k năng ho ch ñào t o, b trí, s p x p, luân chuy n cán b lãnh ñ o phư ng giao ti p, k năng x lý tình hu ng và các k năng văn phòng. trong nh ng năm ñ n. T o bư c ñ t phá trong quy ho ch cán b theo - Ph i h p v i v i các trư ng có ch c năng ñ xây d ng k hư ng tr hóa ñ i ngũ cán b ch ch t. ho ch m các l p cao c p, trung c p lý lu n chính tr . 3.3.2. Đ m b o quy mô, cơ c u ngành ngh phù h p b ng ñ i - Tăng cư ng giáo d c ñ o ñ c cho ñ i ngũ CBCC nh m m i quy trình, ch ñ tuy n d ng ngu n nhân l c hành chính nâng cao ý th c trách nhi m và ph m ch t ñ o ñ c công ch c.
 12. 23 24 Ba là, ñào t o, b i dư ng trư c khi ñi u ñ ng, luân chuy n c. Công tác ñ b t, b nhi m, b trí và s d ng ho c b nhi m các ch c danh qu n lý. * V công tác ñ b t b nhi m B n là, theo dõi, qu n lý ch t ch cán b , công ch c ñư c c - Hoàn thành vi c quy ho ch, nghiêm túc tri n khai th c hi n ñi h c, x lý nghiêm các trư ng h p b h c, vi ph m quy ñ nh. quy ho ch. 3.3.4. Hoàn thi n vi c nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngu n - Phát hi n nhân l c t vi c th c hi n ch c tránh, nhi m v , nhân l c k t qu ñào t o v chuyên môn ñ ñưa vào danh sách ñ i tư ng c n a. Hi n ñ i hóa môi trư ng làm vi c b i dư ng nhi u hơn qua ñó l a ch n ñ b t, b nhi m s ñ m b o M t là, xây d ng môi trư ng làm vi c hi n ñ i g n li n v i ñư c các tiêu chí c a ngư i ñ m nhi m ch c danh. vi c s d ng các phương ti n k thu t tiên ti n. - N m b t ñư c nhu c u thăng ti n c a CBCC, ngư i lãnh Hai là, xây d ng môi trư ng làm vi c lành m nh, công b ng, ñ o nên v ch ra nh ng n c thang, v trí k ti p cho h ph n ñ u. Xem dân ch , t o ñi u ki n làm vi c có hi u qu cho m i ngư i là trách xét ñ n vi c b nhi m vư t b c, b nhi m trư c th i h n, cho nh ng nhi m cao nh t c a ngư i lãnh ñ o. ai ñ t thành tích xu t s c trong công tác, trong nhi m v ñư c giao. Ba là, xây d ng văn hóa công s văn minh. * Đ i v i b trí, s d ng cán b , công ch c b. Hoàn thi n ch ñ , chính sách ñãi ng , thu hút M t là, nêu cao trách nhi m cá nhân ngư i ñ ng ñ u và c a - V ch ñ , chính sách ti n lương: ph i th c hi n c i cách cơ cơ quan s d ng cán b , công ch c; c a b n thân cán b , công ch c. b n ñ ti n lương th t s là ngu n thu nh p chính ñ m b o cu c s ng Hai là, b trí, s d ng cán b , công ch c ph i xu t phát t c a CBCC. Xây d ng ch ñ ph c p riêng phù h p v i t ng ch c công tác quy ho ch và m c tiêu, nhi m v c a ñơn v . danh CBCC. C i ti n Đ án Khoán biên ch và kinh phí hành chính Ba là, b trí, s d ng ph i ñ m b o phù h p gi a nhi m v ñ tăng thêm thu nh p cho cán b , công ch c. ñư c giao v i ng ch công ch c ñư c b nhi m. - V chính sách thu hút ngu n nhân l c: c n xây d ng chính B n là, b trí, s d ng theo ngành ngh ñã ñư c ñào t o và sách thu hút riêng ñ ti p nh n và b trí ñ i tư ng thu hút phù h p theo hư ng chuyên môn hoá. v i tình hình th c t c a các phư ng. Chính sách ti n lương ph i công b ng và tương x ng v i kh năng và k t qu ho t ñ ng, tính h p d n c a công vi c, kh năng thăng ti n. - V chính sách khen thư ng: xây d ng quy ch khen thư ng riêng, ñ m b o ti n thư ng th t s tr thành ñ ng l c ñ CBCC ph n ñ u hoàn thành xu t s c nhi m v , ñ ng th i c i ti n phương th c khen thư ng, có chính sách h p lý tách bi t gi a lãnh ñ o và cán b .
 13. 25 26 K T LU N VÀ KI N NGH 1. Đi u tra t ng th th c tr ng ngu n nhân l c ñ i ngũ cán b , công ch c c p phư ng ñ xây d ng k ho ch ñào t o, b i dư ng Đ góp ph n vào vi c phát tri n ngu n nhân l c hành chính chính xác và phù h p v i nhu c u c a t ng ñ a phương. Ch ñ ng c p phư ng c a qu n H i Châu nói riêng và thành ph Đà N ng nói trong vi c rà soát nhu c u ngu n nhân l c hành chính ñ ñ ngh v i chung, lu n văn này ñã làm rõ cơ s khoa h c c a vi c phát tri n thành ph c cán b , công ch c ñ ñi u ki n tham gia Đ án Phát ngu n nhân l c hành chính c p phư ng; ñi sâu phân tích, ñánh giá tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao ban hành kèm theo Quy t ñ nh ch t lư ng ngu n nhân l c hành chính c p phư ng trong m i quan h s 922-QĐ/TU ngày 11 tháng 02 năm 2011 c a Thành y Đà N ng. v i s lư ng, k t c u và quá trình hành thành phát tri n c a công 2. Trung ương và thành ph s m ñi u ch nh và ban hành ch c. Trên cơ s h th ng hóa lý lu n v cán b , công ch c hành chính sách ti n lương h p lý ñ i v i ñ i ngũ cán b , công ch c c p chính nhà nư c, ch t lư ng ngu n nhân l c hành chính c p phư ng, phư ng. Ph i ñư c th c hi n ñ ng b t các khâu ch trương, ñư ng nghiên c u bài h c kinh nghi m c a các nhà nư c trên th gi i, và l i c a Đ ng, ñ n hoàn thi n các quy ñ nh, chính sách c a Chính ph rút ra m t s kinh nghi m có th v n d ng vào Vi t Nam, lu n văn ñã và vi c áp d ng phù h p v i th c ti n c a chính quy n các ñ a phân tích ñánh giá th c tr ng ch t lư ng ngu n nhân l c hành chính phương. Như hi n nay là chưa ñ ñáp ng cu c s ng thư ng ngày c p phư ng trong m i quan h so sánh v i yêu c u c a công vi c. c a m i cán b , công ch c, chưa ñ ng viên ñ i ngũ cán b , công Lu n văn ñã làm rõ nguyên nhân làm cho ch t lư ng ngu n nhân l c ch c phư ng yên tâm công tác và phát huy h t ti m năng c a mình. hành chính c p phư ng chưa cao, chưa ñáp ng ñư c yêu c u c a 3. Thành ph h tr ngân sách cho ñ a phương ñ trang b công vi c hi n t i, chưa ñáp ng ñư c yêu c u c a quá trình ñ y phương ti n, ñi u ki n làm vi c nh m ñáp ng v i trình ñ ti n b m nh công nghi p hóa hi n ñ i hóa ñ t nư c và quá trình h i nh p khoa h c k thu t hi n nay. kinh t qu c t . Lu n văn ñã ñưa ra các căn c và các gi i pháp c th 4. Có chính sách h tr ñào t o, b i dư ng cho ñ i ngũ cán nh m nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c hành chính c p phư ng b , công ch c c p phư ng và cán b d ngu n phư ng m t cách c a qu n. Bên c nh nh ng gi i pháp thu c v qu n cũng c n có m t h p lý ñ ñ ng viên h tham gia các l p ñào t o, b i dư ng m t cách s gi i pháp ñ ng b t phía thành ph và nhà nư c, thì m i có tác t t nh t. ñ ng tích c c, và hi u qu hơn. 5. Thành ph ch ñ ng xây d ng b ng mô t công vi c c Đ phát tri n ngu n nhân l c hành chính c p phư ng trong th cho t ng lo i công vi c c a cán b , công ch c, ñây là cơ s cho th i gian ñ n t i thành ph Đà N ng m t cách toàn di n và thi t th c. vi c tuy n ch n, s d ng, ñánh giá th c hi n công vi c c a công Qua th c t nghiên c u c a lu n văn. H c viên xin ñưa ra m t s ch c và là chu n m c ñ công ch c ph n ñ u, rèn luy n, căn c ñ ki n ngh sau: th c hi n ch ñ chính sách, ti n lương, ph c p phù h p v i t ng ch c danh cán b , công ch c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản