intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Kiểm soát thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Vica999 Vica999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

10
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Rà soát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính từ thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi, phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến một số hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Trên cơ sở phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Kiểm soát thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THỊ THU KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Thừa Thiên Huế - Năm 2018
 2. Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN HẬU Phản biện 1: ....................................................................... Phản biện 2: ...................................................................... Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia. Số: 201- Đường Phan Bội Châu - TP Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian: vào hồi …… giờ...…ngày....….tháng……năm 2018
 3. LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Công tác kiểm soát TTHC tại tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua do Sở Tư pháp tham mưu thực hiện (từ năm 2013 đến tháng 10/2017) đã từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, thể chế, việc kiểm soát TTHC có chuyển theo hướng công khai, minh bạch; cơ chế “một cửa liên thông”, “một cửa hiện đại” tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác kiểm soát TTHC của tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như thời gian giải quyết TTHC còn kéo dài, vượt quá thời gian quy định; công tác rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC chưa được các cơ quan trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên; việc phối hợp giải quyết TTHC giữa các cơ quan còn chậm, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức; hoạt động niêm yết công khai TTHC tại một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đúng quy định; một số người đứng đầu cơ quan chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm soát TTHC. Qua thực tiễn hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là cải cách TTHC và xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Kiểm soát thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi” làm luận văn tốt nghiệp khóa học. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Qua nghiên cứu, tham khảo các sách, đề tài, sổ tay và bài viết cho thấy, công tác cải cách TTHC và cải cách TTHC theo cơ chế một cửa đã được các tác giả đề cập, phản ánh ở nhiều góc độ khác nhau và đưa ra nhiều giải pháp để từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên đối với 1
 4. công tác kiểm soát TTHC đây là nhiệm vụ mới được triển khai thực hiện từ năm 2010 đến nay, vì vậy vấn đề về công tác kiểm soát TTHC chưa được đề cập nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị một cách đầy đủ, thấu đáo, đặc biệt là hoạt động kiểm soát TTHC của UBND cấp tỉnh. Chính vì vậy, việc lựa chọn đề tài về công tác kiểm soát TTHC của UBND cấp tỉnh để nghiên cứu là cần thiết trong tình hình hiện nay. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Đề tài nhằm nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện về hoạt động kiểm soát TTHC dưới góc độ lý luận và xuất phát từ thực tiễn hoạt động này ở tỉnh Quảng Ngãi, qua đó nêu lên kết quả, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn Nghiên cứu các văn bản pháp lý về kiểm soát TTHC; hoạt động kiểm soát TTHC của UBND tỉnh Quảng Ngãi do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi thực hiện từ năm 2013 đến hết năm 2017. Các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC của UBND cấp tỉnh nói chung và UBND tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, về Chính phủ phục vụ Nhân dân và các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về CCHC. Đồng thời tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp; phương pháp thống kê; phương pháp phân tích; phương pháp đối chiếu, so sánh. 2
 5. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Luận văn tổng hợp và làm rõ hệ thống lý luận về hoạt động kiểm soát TTHC; đưa ra một số nhận định, đánh giá về hoạt động này đối với công tác cải cách TTHC hiện nay. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC của UBND cấp tỉnh nói chung và UBND tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, góp phần đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được viết thành 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận về kiểm soát thủ tục hành chính; Chương 2 Thực trạng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1. Cơ sở lý luận chung về thủ tục hành chính 1.1.1. Khái niệm về thủ tục hành chính Thủ tục hành chính là trình tự và cách thức do văn bản quy phạm pháp luật quy định để các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền hành chính thực hiện những hoạt động cụ thể trong quá trình quản lý hành chính nhà nước, cung cấp dịch vụ công và thực hiện các giao dịch hành chính trong mối quan hệ nội bộ hành chính và mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân nhằm đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh trong xã hội khi tổ chức thực thi pháp luật. 3
 6. Về mặt lý luận, TTHC có những đặc trưng cơ bản sau: Phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các TTHC liên quan;TTHC là công cụ pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền hành chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao một cách thống nhất, thông suốt, công khai, minh bạch và hiệu quả; TTHC còn là công cụ để các tổ chức, cá nhân trong đó có doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hành chính. 1.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính TTHC có những đặc điểm sau: TTHC được điều chỉnh bằng các quy phạm TTHC, được pháp luật hành chính quy định cụ thể và có tính bắt buộc chung để điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong quá trình quản lý hành chính; TTHC diễn ra theo trật tự các bước nhất định; TTHC được thực hiện bởi các chủ thể quản lý hành chính nhà nước; TTHC có tính đa dạng và phức tạp. 1.1.3. Phân loại thủ tục hành chính Việc phân loại TTHC được xác định trên những tiêu chí cơ bản sau: theo đối tượng quản lý hành chính nhà nước; theo công việc của cơ quan nhà nước; phân loại dựa trên tính chất quan hệ công tác. 1.1.4. Vai trò của thủ tục hành chính đối với công tác quản lý hành chính nhà nước TTHC là cơ sở pháp lý quan trọng hình thành nên các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, công cụ để các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý hành chính; TTHC có vai trò quan trọng trong công tác CCHC, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; TTHC biểu hiện trình độ văn hóa, văn hóa giao tiếp, mức độ văn minh của nền hành chính nhà nước ; 4
 7. TTHC là yếu tố ảnh hưởng chung đến sự phát triển về kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư. 1.2. Tổng quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính 1.2.1. Khái niệm về kiểm soát, kiểm soát thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Kiểm soát TTHC có đặc điểm, hoạt động kiểm soát TTHC do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tuân thủ theo những trình tự, thủ tục chặt chẽ được pháp luật quy định; công tác kiểm soát TTHC mang tính pháp chế, thể hiện tính chất quyền lực nhà nước, có nội dung rộng, toàn diện với những nhiệm vụ khác nhau như: tham gia ý kiến đối với quy định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản QPPL; thẩm định TTHC; rà soát, đánh giá và đơn giản hóa TTHC; công bố, công khai TTHC; kiểm tra công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC. 1.2.2. Vị trí và vai trò của công tác kiểm soát thủ tục hành chính Thứ nhất, kiểm soát TTHC bảo đảm tính chặt chẽ của hệ thống TTHC. Thứ hai, kiểm soát TTHC là giải pháp hữu hiệu để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ cải cách TTHC. Thứ ba, hoạt động kiểm soát TTHC tạo cơ sở cho mọi TTHC được công khai, minh bạch và thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh tình trạng tùy tiện, thiếu công khai, minh bạch trong việc ban hành và thực hiện TTHC. 5
 8. Thứ tư, kiểm soát TTHC giúp cho cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời phát hiện và chấn chỉnh hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thứ năm, kiểm soát TTHC có thể huy động các cấp, các ngành và Nhân dân cùng chung tay cải cách TTHC. 1.2.3. Mối quan hệ giữa cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính Giữa CCHC với cải cách TTHC và kiểm soát TTHC luôn có sự gắn kết chặt chẽ với nhau; nhiệm vụ cải cách TTHC là một trong những nội dung của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011- 2020. Muốn cải cách được TTHC đòi hỏi phải thực hiện công tác kiểm soát TTHC; hoạt động kiểm soát TTHC là hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ cao, được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, từ khâu soạn thảo văn bản QPPL cho đến việc tổ chức thực hiện, rà soát, đánh giá TTHC và kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC. Vì vậy, có thể khẳng định kiểm soát TTHC là phương thức để thực hiện cải cách TTHC. 1.2.4. Nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính và nguyên tắc về quy định thủ tục hành chính Một là, kiểm soát TTHC phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC, CCHC; bảo đảm điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình kiểm soát TTHC. Hai là, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung TTHC cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực 6
 9. hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện TTHC. Ba là, kiểm soát TTHC được thực hiện ngay khi dự thảo quy định về TTHC và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC. Việc quy định TTHC phải đảm bảo các nguyên tắc: đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện TTHC; tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về TTHC. 1.2.5. Nội dung kiểm soát thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh 1.2.5.1. Nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Thứ nhất, tham gia ý kiến đối với quy định thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Việc lấy ý kiến đối với quy định TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL, dự thảo văn bản QPPL được xem là một công đoạn bắt buộc trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản QPPL có quy định về TTHC; được tiến hành trước khi gửi thẩm định và trách nhiệm thuộc về cơ quan chủ trì soạn thảo. Được xem là hoạt động chuyên môn; người tham gia ý kiến phải căn cứ quy định pháp luật, dựa trên kiến thức chuyên môn về TTHC, kiểm soát TTHC và kinh nghiệm thực tiễn để đưa ra đánh giá, nhận xét và quan điểm đồng ý hay không đồng ý với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL. Thứ hai, thẩm định quy định về thủ tục hành chính 7
 10. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, việc thẩm định quy định về TTHC được giao cho Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu thực hiện trên cơ sở đã có văn bản tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan kiểm soát TTHC. Nội dung thẩm định quy định TTHC phải đảm bảo các nguyên tắc theo Điều 7 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thứ ba, đánh giá tác động của quy định thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính Đánh giá tác động của TTHC được tiến hành theo các tiêu chí về sự cần thiết của TTHC, tính hợp lý, hợp pháp của TTHC và các chi phí tuân thủ TTHC. Việc đánh giá tác động của TTHC do cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện, dựa trên từng biểu mẫu theo hướng dẫn của Phòng kiểm soát TTHC. Đối với công tác rà soát, đánh giá TTHC nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những TTHC không cần thiết, không phù hợp. Thứ tư, công bố và công khai thủ tục hành chính Việc thực hiện công bố TTHC phải đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn quy định; công bố TTHC phải được thực hiện trước khi công khai TTHC và phải theo quy trình chặt chẽ để bảo đảm độ chính xác, tin cậy của các TTHC được công bố; TTHC phải được công bố dưới hình thức quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố phải được công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định. Thứ năm, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền phản ánh, kiến nghị về TTHC và thực hiện TTHC. Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý 8
 11. phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thì các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thực hiện thông qua các hình thức bằng văn bản, điện thoại và phiếu lấy ý kiến. Thứ sáu, kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC được tiến hành theo các hình thức sau: Kiểm tra trực tiếp và kiểm tra gián tiếp. Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành về kiểm soát TTHC; công tác đánh giá tác động về TTHC trong văn bản QPPL; công tác công khai TTHC; công tác giải quyết TTHC; công tác rà soát, đánh giá TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị và truyền thông về TTHC. 1.2.5.2. Các yếu tố tác động đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Có 4 yếu tố tác động: yếu tố chính trị; yếu tố văn hóa và nhận thức của xã hội về công tác kiểm soát TTHC; yếu tố về nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; yếu tố kinh tế cụ thể là lợi ích của cán bộ, công chức. 1.2.6. Hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính 1.2.6.1. Cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính Thứ nhất, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC được tổ chức, Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác kiểm soát TTHC; Cục kiểm soát TTHC thuộc Bộ Tư pháp; Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ. Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC. 9
 12. Thứ hai, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định có liên quan đến kiểm soát TTHC thì cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC được quy định: Văn phòng Chính phủ có chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác kiểm soát TTHC; Cục kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Chính phủ. Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ. Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh có chức năng tham mưu tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC. 1.2.6.2. Cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh - Theo quy định tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Sở Tư pháp có chức năng tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. - Theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Văn phòng UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1. Khát quát về hệ thống thủ tục hành chính của UBND tỉnh Quảng Ngãi Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực, quyết liệt trong triển khai công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính và chỉ đạo, điều hành các hoạt động cải cách thủ tục hành 10
 13. chính tại các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể trong từng năm để từng bước thay đổi thói quen, cách làm trì trệ tại các cơ quan, đơn vị. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 1.867 thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Việc giải quyết thủ tục hành chính ở cấp tỉnh do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện; giải quyết thủ tục hành chính ở cấp huyện do các phòng, ban chuyên môn thuộc cấp huyện thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính cấp xã do UBND cấp xã thực hiện. Hiện nay, nhiều sở, ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đã triển khai xây dựng Bộ phận một cửa trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, bước đầu đã có nhiều cải thiện về thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn, tiếp nhận, hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn những hạn chế hệ thống thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà nhưng chưa được các cơ quan rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Điều này đã ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; đồng thời còn ảnh hưởng nhiều đến việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây chính là thách thức lớn đối với tỉnh Quảng Ngãi, vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên toàn tỉnh; góp phần tạo dựng hình ảnh Quảng Ngãi gắn với thương hiệu môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, từng bước 11
 14. tạo môi trường thông thoáng, công khai minh bạch, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và làm củng cố lòng tin của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước. 2.2. Thực trạng về tổ chức bộ máy và thể chế hiện hành công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Ngãi 2.2.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính Thứ nhất, hình thành tổ chức bộ máy và chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp Thứ hai, việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh 2.2.2. Thể chế hiện hành về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Ngãi - Cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác kiểm soát TTHC là các nghị định quy định về kiểm soát TTHC; các thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ. - Đối với tỉnh Quảng Ngãi, từ khi nhiệm vụ kiểm soát TTHC chuyển từ Văn phòng UBND tỉnh về Sở Tư pháp tham mưu thực hiện, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành, trình HĐND tỉnh ban hành và kiện toàn lại nhiều cơ chế, chính sách để đẩy mạnh hoạt động kiểm soát TTHC. 12
 15. 2.3. Tình hình công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 2.3.1. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính - Về chỉ đạo, điều hành: việc ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của UBND tỉnh. - Về điều kiện con người phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Phòng Kiểm soát TTHC được bố trí 03 biên chế để triển khai thực hiện nhiệm vụ. - Điều kiện về tài chính phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính: kinh phí được bố trí để triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC. - Điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính: công báo, tài liệu tham khảo, máy vi tính, mạng internet tạo điều kiện thuận lợi thực hiện hoạt động chuyên môn. 2.3.2. Đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các sở, ban ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã có vai trò quan trọng đối với hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị; tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị. Từ năm 2013 đến nay, UBND tỉnh đã 04 lần công bố kiện toàn đội ngũ cán bộ đầu mối 13
 16. kiểm soát TTHC. Qua thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC đã nắm được nhiệm vụ kiểm soát TTHC, chủ động tham mưu, rà soát trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; thực hiện niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cơ quan, đơn vị. 2.3.3. Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên các nhiệm vụ 2.3.3.1. Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh có ý kiến đánh giá tác động, đánh giá chi phí thực hiện và thẩm định chặt chẽ về quy định thực hiện TTHC đối với 18 dự thảo văn bản có quy định về TTHC. Qua kết quả kiểm soát và thẩm định của Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành 06 văn bản đủ điều kiện quy định về TTHC. Nhìn chung qua nội dung góp ý và thẩm định của Sở Tư pháp về cơ bản các sở, ban ngành đều tiếp thu, hoàn chỉnh lại dự thảo văn bản trước khi trình UBND tỉnh quyết định. 2.3.3.2. Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính Theo kết quả báo cáo, từ năm 2013 đến năm 2017, đã thực hiện rà soát, đánh giá và đơn giản hóa 381 TTHC trên tất cả các lĩnh vực. Qua kết quả rà soát, đã rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC trong các lĩnh vực so với khung thời gian quy định của Trung ương. 2.3.3.3. Đánh giá việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính 14
 17. Từ năm 2013 đến năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 70 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, đều đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các sở, ban ngành, địa phương đều thực hiện niêm yết công khai TTHC tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. 2.3.3.4. Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Tổng số hồ sơ TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết từ năm 2013 đến năm 2017 là 1.140.967 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 1.129.300 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết quá hạn là 11.667 hồ sơ. Qua số liệu được nêu trên, việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp quá hạn làm cho cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, tốn nhiều chi phí ngoài quy định; việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại các sở, ban ngành vẫn còn mang tính hính thức, thủ tục hồ sơ, phí, lệ phí niêm yết chưa đầy đủ, kịp thời. 2.3.3.5. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC được triển khai thực hiện kịp thời; UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2013 đến năm 2017, đã thực hiện tiếp nhận 150 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc giải quyết TTHC. Đối với các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến tiếp nhận và giải 15
 18. quyết TTHC, Sở Tư pháp đã thực hiện xử lý và kịp thời có văn bản chuyển nội dung phản ánh, kiến nghị đến các sở, ban ngành có thẩm quyền giải quyết, kết quả đã thực hiện xử lý 132 phản ánh, kiến nghị. 2.3.3.6. Về công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp đã thành lập 15 Đoàn kiểm tra định kỳ công tác kiểm soát TTHC tại 29 cơ quan, đơn vị. Tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC tại 29 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh nhiều sai phạm, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị. 2.4. Đánh giá chung công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 2.4.1. Kết quả đạt được Công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được tập trung triển khai nghiêm túc; các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC đã được UBND tỉnh ban hành đầy đủ, đồng bộ, tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC nhanh chóng được kiện toàn, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả, chất lượng đối với công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Nhận thức và sự quan tâm của các cấp, các ngành, các cơ quan truyền thông và xã hội đối với vai trò của công tác kiểm soát TTHC đang có sự thay đổi, đã tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh hoạt động kiểm soát TTHC, đặc biệt là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. 2.4.2. Hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân Thứ nhất, công tác rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC chưa được nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra. 16
 19. Thứ hai, hoạt động niêm yết công khai TTHC tại một số sở, ban, ngành thực hiện chưa đúng quy định về niêm yết, còn nhiều cơ quan chưa niêm yết bảng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC. Thứ ba, việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị cho cá nhân, tổ chức vẫn còn tồn tại, hạn chế. Thứ tư, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, quy định TTHC chưa được thực hiện tốt nên chưa nhận được sự quan tâm của cá nhân, tổ chức. Thứ năm, chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn thấp. Thứ sáu, năng lực tham mưu công tác kiểm soát TTHC của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh tuy được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình hiện nay. Thứ bảy, sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động cải cách TTHC tuy có nhiều chuyển biến, ngày càng tăng lên nhưng vẫn chưa đông đảo, mạnh mẽ so với những tồn tại, bức xúc. Thứ tám, việc kiểm soát hoạt động giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện. Thứ chín, biên chế bố trí cho công tác kiểm soát TTHC vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thứ mười, tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh chưa hiệu quả, chưa thực chất. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, vướng mắc sự tập trung chỉ đạo trong công tác cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị vẫn chưa quyết liệt và sâu sát; chưa xử lý kịp thời những sai sót, hạn chế sau khi có kết luận kiểm tra của Sở Tư pháp; công tác tuyên truyền, 17
 20. truyền thông về kiểm soát TTHC chưa mạnh, chưa làm chuyển biến căn bản nhận thức của cán bộ, công chức; việc đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC đụng chạm đến lợi ích cục bộ của một số cơ quan và một bộ phận cán bộ, công chức; chưa có cơ chế quy định việc kiểm soát TTHC đối với các ngành dọc. 2.4.3. Kinh nghiệm đúc kết Thứ nhất, công tác kiểm soát TTHC của UBND tỉnh do Sở Tư pháp thực hiện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Thứ hai, công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ rộng lớn liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cần phải có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là vai trò của người đứng đầu. Thứ ba, cần có sự chỉ đạo, lãnh đạo tập trung, thống nhất và thường xuyên của cấp ủy, Thủ trưởng các ngành, các cấp. Thứ tư, cần có các điều kiện cần thiết để đảm bảo hỗ trợ cho công tác kiểm soát TTHC. Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện theo đúng nội dung, lộ trình, mục tiêu đề ra. Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1. Phương hướng chung về nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Thứ nhất, công tác kiểm soát TTHC phải tạo được động lực thúc đẩy và bảo đảm hiệu quả CCHC nhà nước cấp tỉnh. 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2