intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp- từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk

Chia sẻ: Hinh Duyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
3
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp- từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu nội dung luận văn gồm có 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận và pháp lý của tổ chức thực hiện Pháp luật về thi đua khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp; Thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk; Quan điểm, giải pháp tăng cường tổ chức thực hiện Pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp- từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ THỊ CÚC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA, KHEN THƢỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRONG TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản lý công MÃ SỐ: 60 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - 2017
 2. Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ ĐỨC ĐÁN Phản biện 1:……………………………………..……… ………………………………………………………….. Phản biện 2:…………………..…...……………………. ………………………………………………………….. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia - Phân viện Tây Nguyên. Địa điểm: Phòng họp …....., Nhà...... - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia - Phân viện Tây Nguyên. Số: 51 - Đường Phạm Văn Đồng - TP Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk. Thời gian: vào hồi …… giờ …… tháng …… năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia. 2
 3. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. Ngày 11/6/1948, Bác ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Thực hiện lời kêu gọi của Bác, các ban ngành, đoàn thể đã phát động phong trào thi đua của ngành. 60 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta theo lời kêu gọi thi đua của Bác đã góp phần làm nên những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế hơn bao giờ hết cần phải tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc nhằm động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế cũng như trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày. Thực hiện lời dạy của Bác, ngành giáo dục đã phát động phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” để tăng chất lượng giáo dục, đào tạo ra những con người mới phát triển toàn diện. Từ tư tưởng của Bác về thi đua “dạy tốt, học tốt”, đối với Bác thi đua là khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự cường, lòng tự tôn và khí phách tự hào dân tộc. Bác khẳng định: “Nhiệm vụ của các cô giáo, thầy giáo rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Muốn làm tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lập trường chính trị; phải 3
 4. ra sức đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. Và “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Là viên chức đang công tác và phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của một trường Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong nhiều năm liền tác giả nhận thấy việc tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng trong khối thi đua các trường trung cấp chuyên nghiệp vẫn còn những hạn chế, bất cập nên tác giả chọn đề tài “Tổ chức thực hiện Pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Để phục vụ cho công tác chuyên môn cũng như phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập. Hiện nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về thi đua, khen thưởng ở nước ta, nhiều phạm vi nghiên cứu khác nhau, các công trình nghiên cứu này đã làm rõ các vấn đề liên quan đến pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, tuy nhiên ở đề tài luận văn này tác giả sẽ làm rõ hơn việc thực hiện pháp luật về công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thiện pháp luật về thi đua khen thưởng đối với giáo viên trong các trường để công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu và thiết thực hơn nữa, trong nhiều đề tài nghiên cứu về công tác thi đua, khen thưởng có những đề tài nghiên cứu tiêu biểu của các tác giả sau: - Phùng Ngọc Tấn, Luận án Pháp luật về thi đua, khen thưởng ở Việt Nam hiện nay (2016); - Đỗ Thúy Phượng, Luận văn Hoàn thiện pháp luật về thi đua, khen thưởng ở Việt Nam (2010); 4
 5. - Phạm Thị Việt Anh, Quản lý Nhà nước về thi đua- khen thưởng tại bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội (2016); - Lê Xuân Khánh, Luận văn tăng cường quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng giai đoạn 2011-2020; - Những quy định cơ bản về công tác thi đua và chế độ khen thưởng, Tài liệu lưu hành nội bộ của Viện thi đua và khen thưởng Nhà nước (1977) - Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, NXB Chính trị Quốc gia (2008); - Trương Quốc Bảo, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật thi đua khen thưởng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội (2010)… 3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về công tác Thi đua, khen thưởng đối với giáo viên các trường Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay. - Tìm ra những nguyên nhân và trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu làm rõ lý luận của việc tổ chức thực hiện pháp luật về Thi đua, khen thưởng. - Tìm hiểu công tác thi đua, khen thưởng và thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật về công tác thi đua khen thưởng. 5
 6. - Đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường việc tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk. 4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu những quy định và cách thức tổ chức thực hiện Pháp luật thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk Lắk đối với giáo viên trong trường Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. - Phạm vi không gian: Việc thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng đối với giáo viên trường Trung cấp chuyên nghiệp trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk. - Phạm vi thời gian: Từ năm 2010 đến 2016. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phƣơng pháp luận và cơ sở lý luận Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng lịch sử, các quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết của Đảng, của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập và phân tích số liệu, tài liệu - Phương pháp hệ thống hóa và khái quát - Phương pháp tổng hợp, so sánh 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6
 7. Đã có nhiều luận văn nghiên cứu về công tác thi đua khen thưởng, tuy nhiên chưa có một nghiên cứu cụ thể nào đối với tổ chức thực hiện pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của đề tài sẽ góp phần đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường việc tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo luận văn được bố trí trình bày trong 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và pháp lý của tổ chức thực hiện Pháp luật về thi đua khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk Chƣơng 3: Quan điểm, giải pháp tăng cường tổ chức thực hiện Pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp 7
 8. Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA KHEN THƢỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRONG TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 1.1. Thi đua, khen thƣởng cho giáo viên trong trƣờng trung cấp chuyên nghiệp 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, hoạt động của giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp 1.1.1.1. Khái niệm giáo viên Trường Trung cấp chuyên nghiệp Giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp là một tập thể bao gồm những giáo viên được tổ chức thành một lực lượng, có cùng chung một nhiệm vụ là giảng dạy, đào tạo ở các cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ trung cấp. (Điều 70 - Luật giáo dục) Giáo viên là người giảng dạy, giáo dục cho học viên, lên kế hoạch, tiến hành các tiết dạy học, thực hành và phát triển các khóa học nằm trong chương trình giảng dạy của nhà trường đồng thời cũng là người kiểm tra, ra đề, chấm điểm thi cho học sinh để đánh gia chất lượng từng học trò. 1.1.1.2. Đặc điểm của giáo viên trường Trung cấp chuyên nghiệp Thứ nhất, giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục cơ bản và đặc biệt. Thứ hai, đội ngũ giáo viên tại các trường TCCN đa dạng về cơ cấu môn dạy, trình độ đào tạo và nguồn đào tạo. Thứ ba, lao động sư phạm của giáo viên tại trường TCCN là lao động sư phạm trong môi trường giáo dục nghề nghiệp nên giáo viên phải đảm bảo khả năng kết hợp cả lý thuyết và thực hành trong giảng dạy, có khả năng ứng dụng phương tiện giảng dạy hiện đại và phương pháp dạy học tích cực. 1.1.1.3. Hoạt động của giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp 8
 9. Thứ nhất, Giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN hoạt động theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2007 về chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp gồm 5 nhiệm vụ. Thứ hai, Theo Điều lệ trường TCCN, nhiệm vụ của giáo viên các trường TCCN gồm 5 nhiệm vụ. Thứ ba: Theo Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT ngày 5/3/2012 ban hành chuẩn nghiệp vụ sư phạm với giáo viên gồm 5 tiêu chuẩn. Các nhiệm vụ và tiêu chuẩn kể trên của giáo viên các trường TCCN là cơ sở để đánh giá thành tích thi đua, là cơ sở để quyết định hình thức khen thưởng phù hợp. 1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, hình thức, nội dung thi đua, khen thưởng đội ngũ giáo viên trong trường trung cấp chuyên nghiệp 1.1.2.1. Khái niệm thi đua và khen thưởng Theo Điều 3 Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 sửa đổi 2012, Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 1.1.2.2. Đặc điểm công tác thi đua khen thưởng Thứ nhất, mỗi danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với giáo viên trường TCCN đều được cụ thể hóa bằng các tiêu chuẩn đánh giá. Thứ hai, việc lựa chọn danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải được lựa chọn dân chủ, công bằng và khách quan. 1.1.2.3. Yêu cầu đối với công tác thi đua, khen thưởng Công tác thi đua, khen thưởng phải thực hiện dựa trên các nguyên tắc luật định để đảm bảo quyền lợi công bằng và công khai giữa những cá nhân, tổ chức tham gia thi đua và bình xét danh hiệu thi 9
 10. đua, hình thức khen thưởng. Điều 6 Luật thi đua, khen thưởng ghi nhận 02 nguyên tắc thi đua gồm: Tự nguyện, tự giác, công khai; Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển; và 04 nguyên tắc khen thưởng gồm: Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. 1.1.2.4. Hình thức thi đua, khen thưởng cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp + Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến. + Các hình thức khen thưởng đối với giáo viên các trường TCCN cụ thể như sau: Huân chương: có 04 loại, gồm: Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huân chương Đại Đoàn kết dân tộc; Huân chương Dũng cảm; Huân chương Hữu nghị; Danh hiệu vinh dự Nhà nước: có 03 loại gồm Anh hùng Lao động; Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Kỷ niệm chương, Huy hiệu, Bằng khen, Giấy khen. 1.1.2.5. Nội dung thi đua trong trường TCCN Thứ nhất, phong trào thi đua có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ tuyên truyền, dễ thực hiện; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để đề ra nội dung, phương pháp thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Thứ hai, căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua để xây dựng các tiêu chí đánh giá phù hợp với thực tế và để làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng trong các kỳ sơ kết, tổng kết. 10
 11. Thứ ba, trong quá trình tổ chức thực hiện chú trọng công tác chỉ đạo điểm, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra. 1.1.2.6. Vai trò và ý nghĩa của thi đua, khen thưởng Công tác Thi đua - Khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Thi đua là cách tốt nhất, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”. 1.2. Pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua khen thƣởng cho giáo viên trƣờng trung cấp chuyên nghiệp 1.2.1. Pháp luật về thi đua khen thưởng cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp Hiện nay, khung pháp lý về thi đua khen thưởng đối với giáo viên các trường TCCN dựa trên các quy định pháp luật chung về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục như: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, sửa đổi năm 2005 và 2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 hướng dẫn các Nghị định về thi đua, khen thưởng; 11
 12. Quyết định số 11/2015-QĐ-UBND ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Đắk Lắk; 1.2.2. Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng đối với giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp Đảng ủy, Đảng bộ, Chi bộ Đảng tại địa phương: Thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đã chỉ rõ: “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương: Hoạt động bình xét thi đua, khen thưởng tại các trường TCCN hiện nay trên địa bàn tỉnh được thực hiện hàng năm theo từng đợt do Sở GDĐT tỉnh phát động và thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh. Các trường hợp giáo viên thuộc diện bình xét sau khi được Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị thông qua sẽ gửi danh sách đề nghị xét các danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng đối với các tập thể cá nhân về Hội đồng thi đua Sở GDĐT tỉnh. Các trường TCCN trên địa bàn tỉnh: Hiệu trưởng các trường TCCN trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua và kiểm tra việc thực hiện; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến; đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 12
 13. Đội ngũ giảng viên tại các trường TCCN: Cuối năm trên cơ sở đăng ký thi đua, kết quả phong trào thi đua, cá nhân viết báo cáo thành tích, công trạng và sáng kiến đã phấn đấu đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, kết quả cụ thể trong lao động, học tập, công tác. Lãnh đạo các tập thể trực tiếp quản lý tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị (có sự tham gia của cấp ủy và các đoàn thể cơ quan), để đánh giá kết quả công tác của các cá nhân, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng các hình thức cho tập thể và các cá nhân trong đơn vị. 1.3. Yếu tố tác động đến tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thƣởng đối với giáo viên trƣờng trung cấp chuyên nghiệp Công tác thi đua, khen thưởng nói chung và thi đua, khen thưởng đối với giáo viên các trường TCCN nói riêng luôn chịu tác động của nhiều yếu tố bao gồm: Vai trò của hệ thống các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng; Vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước; Vai trò của lãnh đạo đơn vị, các tổ chức, đoàn thể cơ sở. KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Thi đua và khen thưởng là hai khái niệm tồn tại có quan hệ chặt chẽ, biện chứng, là hình thức nhằm thúc đẩy, phát huy năng lực của các cá nhân, tập thể trong lao động, sản xuất hướng tới đẩy mạnh năng suất; nâng cao hiệu quả và chất lượng. Trong công tác giảng dạy tại các trường TCCN, hoạt động thi đua khen thưởng đối với đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy đồng thời tạo động lực cho các giáo viên trẻ phấn đấu hoàn thiện bản thân trong hoạt động công tác. 13
 14. Chƣơng 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA KHEN THƢỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRONG TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Ở TỈNH ĐẮK LẮK 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có tác động đến việc tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thƣởng các trƣờng TCCN 2.1.1. Đặc điểm kinh tế- xã hội 2.1.2. Tổng quan về các trường trung cấp chuyên nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk 2.2. Kết quả tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua khen thƣởng đối với giáo viên trong trƣờng Trung cấp chuyên nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk 2.2.1. Sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cho tổ chức phong trào thi đua Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị khóa IX, Chỉ thị số 34/CT/TW ngày 7/4/2014, công tác thi đua, khen thưởng tại ở tỉnh Đắk Lắk đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc. Phong trào thi đua đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm hơn. Hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng từng bước được hoàn thiện. 2.2.2. Kết quả tổ chức phòng trào thi đua tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp 14
 15. Mặc dù các trường TCCN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn về công tác tuyển sinh, về cơ sở vật chất, song tất cả các trường đã thực sự nỗ lực, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã giao ước thi đua. Kết quả thể hiện ở một số nội dung chính như sau: Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học: Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp loại khá giỏi ở các trường tăng lên, số môn học được đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo,… Công tác xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: 6/6 trường TCCN có 100% giáo viên đạt và vượt chuẩn theo quy định. Công tác nghiên cứu khoa học: Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được các trường quan tâm và thực hiện có chất lượng. Trường Trung cấp Đắk Lắk (14 đề tài, sáng kiến đạt giải cấp Sở), trường Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk (11 đề tài, sáng kiến đạt giải cấp Sở), trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk (9 đề tài, sáng kiến đạt giải cấp Sở). Trong 05 qua (2010-2015), có 03 trường được Bằng khen của Bộ Giáo dục và và Đào tạo, Thủ tướng Chính Phủ tặng cờ thì đua. Trong các năm trở lại đây, không xuất hiện các đơn từ khiếu nại, tố cáo liên quan tới công tác thi đua, khen thưởng tại các trường TCCN và trong phạm vi các cơ sở đào tạo của tỉnh. 2.2.3. Xét, bình chọn kết quả phong trào thi đua tại các trường trong toàn tỉnh Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đều tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh có từ 600-800 giáo viên tham gia. Từ năm 2010-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cho 733 giáo viên, gồm: Mầm non: 123 giáo viên, Tiểu học: 109 giáo viên, THPT: 475 giáo viên, TCCN: 26 giáo viên. Từ năm 2010-2015, Sở Giáo dục và đào tạo Đắk Lắk tổ chức 05 Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 180 giáo 15
 16. viên đạt giải gồm: TCCN: 10 giáo viên, GDTX: 12 giáo viên, THPT: 60 giáo viên, Tiểu học: 30 giáo viên; THCS: 68 giáo viên; Tổ chức 05 đợt thi sáng kiến kinh nghiệm có 2.344/3.635 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải, trong đó có 96 giải A, 589 giải B, 1.650 giải C; Tuyên dương học sinh giỏi quốc gia (177 học sinh giỏi quốc gia, 116 giáo viên); Trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; Tuyên dương 57 Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013 nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013; Toàn ngành đã đề nghị và được các cấp khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua như sau: HCLĐ hạng Nhì: 01 tập thể; HCLĐ hạng Ba: 03 tập thể, 05 cá nhân; Nhà giáo ưu tú: 06 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ: 03 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 11 tập thể, 27 cá nhân; Cờ thi đua của UBND tỉnh: 17 tập thể; Bằng khen của UBND tỉnh: 37 tập thể, 437 cá nhân; Bằng khen của Bộ GD&ĐT: 35 tập thể, 110 cá nhân; CSTĐ toàn quốc: 2 cá nhân; CSTĐ cấp tỉnh: 124 cá nhân; CSTĐ cơ sở: 3403 cá nhân; Tập thể LĐ Xuất sắc: 178 tập thể; Tập thể LĐ Tiên tiến: 883 tập thể; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục: 4033 cá nhân; Giấy khen: 860 tập thể, 3196 cá nhân. Với kết quả khen thưởng trong các năm qua thể hiện các trường TCCN đã quan tâm đến việc bình xét công nhận danh hiệu thi đua cho những tập thể và cá nhân có thành tích. 2.2.4. Đánh giá chung kết quả tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng cho giáo viên các trường TCCN tại tỉnh Đắk Lắk Về ƣu điểm: Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng đã dành sự quan tâm và hỗ trợ lớn cho phong trào thi đua trong giáo viên các trường TCCN trên địa bàn tỉnh. 16
 17. Thứ hai, việc bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, công bằng. Về hạn chế và nguyên nhân: Thứ nhất, các quy định hiện hành về thi đua còn chưa hoàn thiện. Thứ hai, các quy định về khen thưởng cũng chưa thực sự hợp lý. Thứ ba, quy định về th m quyền khen thưởng còn chưa r ràng. Thứ tư, việc tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng còn nhiều bất cập. Nguyên nhân của những hạn chế. Trước yêu cầu đổi mới của đất nước và những thách thức do tác động khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu đối với nền kinh tế nước ta, nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng chưa theo kịp với tình hình thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Do vậy, có nơi có lúc phong trào thi đua chưa được các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, còn có biểu hiện coi nhẹ, khoán cho tổ chức thi đua, khen thưởng và các tổ chức đoàn thể. Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn vẫn bộc lộ những khiếm khuyết và bất cập trong quá trình thực hiện và chậm được sửa đổi, bổ sung. Thực trạng tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách thi đua, khen thưởng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu, cán bộ làm công tác thi đua của các trường đều là kiêm nhiệm. Đánh giá kết quả Kết quả tổ chức thực hiện pháp luật thi đua khen thưởng đối với giáo viên các trường TCCN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mặc dù đã 17
 18. có nhiều kết quả tích cực nhưng thực tế vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Những bất cập này trước tiên xuất phát từ những hạn chế trong nguồn lực cán bộ; năng lực cán bộ lãnh đạo và tư duy trong quản lý đối với công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị. Việc hạn chế về kinh phí và nguồn đầu tư cho cơ sở vật chất dạy và học; tuyển dụng giáo viên; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ giảng dạy đối với đội ngũ giáo viên các trường TCCN còn nhiều bất cập, khiến phong trào thi đua trong đội ngũ giáo viên mặc dù có nhưng chưa nhiều. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 Thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục nói chung và đối với giáo viên các trường TCCN hiện nay tồn tại nhiều bất cập, không chỉ riêng tại địa bàn các trường ở tỉnh Đắk Lắk. Những bất cập này xuất phát từ những hạn chế trong đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác thi đua khen thưởng; tư duy trong quản lý đối với công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị. Ngoài ra, nhận thức của đội ngũ giáo viên các trường về pháp luật thi đua khen thưởng nhìn chung còn hạn chế khiến công tác này nhiều năm nay vẫn mang tính hình thức mà không khuyến khích được thi đua. 18
 19. Chƣơng 3 QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA KHEN THƢỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRONG TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 3.1. Quan điểm của Đảng, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thƣởng Phong trào thi đua là sự hưởng ứng từ lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Quan điểm Đại hội XII của Đảng đã ghi nhận việc thực hiện Lời phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Sau khi Luật thi đua, khen thưởng được ban hành năm 2007, công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị khóa IX “về đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; 3.2. Giải pháp tăng cƣờng tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua khen thƣởng 3.2.1. Giải pháp chung của tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng đối với giáo viên các trường TCCN 19
 20. Thứ nhất, trong công tác xây dựng Đảng, các phong trào thi đua do các cấp ủy Đảng khởi xướng cần hướng vào việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thứ hai, các cấp ủy Đảng phải đóng vai trò phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Thứ ba, các cấp ủy Đảng phải tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, hướng về cơ sở, tăng cường khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa. Thứ tư, hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cần tiếp tục đổi mới, tích cực tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và phát động các phong trào thi đua tại địa phương. Cùng với các cấp ủy Đảng, để công tác thi đua khen thưởng phát huy được hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh cần thực hiện một số giải pháp: Thứ nhất, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thứ hai, tăng cường đổi mới phương thức tổ chức, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong tổ chức các phong trào thi đua để vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thi đua; Thứ ba, gắn công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn với đánh giá phong trào thi đua và bình xét khen thưởng. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản