intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình

Chia sẻ: Vica999 Vica999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
1
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu làm rõ, bổ sung và hệ thống hóa lý luận về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành xây dựng. Chỉ ra mối quan hệ giữa thanh tra chuyên ngành xây dựng trong hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước và mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và cấp trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… …../….. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG XUÂN THUẬN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018
 2. Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG Phản biện 1:………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Phản biện 2:………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp……., Nhà……. - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số:.......- Đường…………. - TP ………………………………….... Thời gian: Vào hồi ………giờ……..tháng…….năm 2018 Có thể tìn hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
 3. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Thanh tra chuyên ngành xây dựng thuộc hệ thống thanh tra nhà nước; là cơ quan tham mưu của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp về xây dựng; giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của ngành Xây dựng. Hoạt động của các cơ quan thanh tra chuyên ngành xây dựng nhằm phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, hoàn thiện; hướng dẫn, tuyên tuyền các chủ thể tham gia hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng quản lý nắm bắt, thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật góp phần phòng ngừa sai phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình còn nhiều hạn chế. Kết quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ được giao. Tình hình vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng vẫn xảy ra ở nhiều nơi; tham nhũng, lãng phí xẩy ra lớn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; tình trạng xây dựng không phép, sai phép, trái phép mặc dầu đã được hạn chế song vẫn còn xảy ra ở nhiều địa bàn, nhất là tại các đô thị. Để khắc phục tình trạng trên, việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực ngành Xây dựng quản lý là một yêu cầu bức thiết. Vì vậy, việc nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên
 4. ngành xây dựng nói chung, thanh tra chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng, đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là một yêu cầu cấp thiết đang đặt ra hiện nay đối với ngành Xây dựng. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Về các đề tài nghiên cứu khoa học về thanh tra: Đề tài khoa học cấp cơ sở “Hoạt động thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành” năm 2012 của tác giả Nguyễn Thị Hải Yến-Vụ Pháp chế Thanh tra chính phủ; đề tài cấp bộ: "Hoàn thiện pháp luật về thanh tra trong giai đoạn hiện nay" do ThS. Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Kế hoạch, Tài chính & Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. Thực hiện năm 2016-2018. Các bài nghiên cứu đăng trên báo, tạp chí TS. Bùi Thị Thanh Thúy, Học viện Hành chính Quốc gia (năm 2016): “Yêu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành ở Việt Nam hiện nay”; PGS.TS. Nguyễn Văn Thâm, Học viện Hành chính Quốc gia: “Một số vấn đề về thanh tra và tổ chức, hoạt động thanh tra trong tình hình hiện nay”; ThS. Nguyễn Tuấn Khanh, Viện Khoa học Thanh tra ”Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành trước yêu cầu phân cấp quản lý và chuyên nghiệp hóa đội ngũ công chức”. Các đề tài luận án, luận văn đã bảo vệ - Luận án tiến sỹ “Hoàn thiện thanh tra diện rộng của Thanh tra chính phủ trong thực hiện chính sách xã hội” của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hải, năm 2013; luận án tiến sỹ “Tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng ở Việt nam hiện nay” của nghiên cứu sinh Phạm Thị Anh Đào năm 2017;
 5. - Luận văn thạc sỹ quản lý công “Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng- từ thực tiễn thành phố Đà nẵng” của tác giả Trần Văn Dũng, năm 2014; luận văn thạc sỹ luật học “Tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng từ thực tiễn tỉnh Kiên Giang” của Nguyễn Văn Quanh, năm 2016; luận văn thạc sỹ luật học “Pháp luật về thanh tra xây dựng từ thực tiễn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” của tác giả Lê Ngọc Linh, năm 2017... Nhìn chung các luận văn nêu trên đã nghiên cứu, phân tích lý giải nhiều vấn đề liên quan đến pháp luật, tổ chức và hoạt động thanh tra, thanh tra chuyên ngành nói chung và thanh tra chuyên ngành xây dựng nói riêng. Mỗi đề tài nghiên cứu hoặc là mang phạm vi rộng, phổ quát, hoặc là nghiên cứu cụ thể thực tiễn tại từng địa phương. Vì vậy, có thể khẳng định cho đến nay vẫn chưa có công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng ở tỉnh Quảng Bình, qua đó đưa ra phương hướng và các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về xây dựng ở tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là lý do để đề tài này được lựa chọn. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình. Nhiệm vụ nghiên cứu là phải làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức, hoạt động ngành thanh tra nói chung, thanh tra xây dựng tỉnh Quảng Bình nói riêng; phân tích thực trạng, để từ
 6. đó tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, hoàn thiện tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu là tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng. - Phạm vi nghiên cứu về không gian: trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Phạm vi nghiên cứu về thời gian: từ năm 2011 đến nay. - Phạm vi nghiên cứu về nội dung: nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về xây dựng nhà nước pháp quyền, về cải cách nền hành chính, về tổ chức và hoạt động cơ quan thanh tra nhà nước. - Chương 1: Vận dụng phương pháp duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin với những phương pháp nghiên cứu như: phân tích -tổng hợp, lịch sử-cụ thể để luận giải, làm rõ các vấn đề về thanh tra và thanh tra chuyên ngành xây dựng. - Chương 2, Chương 3 sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh và một số phương pháp khác để đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, bất cập để từ đó đề ra phương hướng và các giải pháp hoàn thiện. 6. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của đề tài
 7. - Về lý luận, đề tài nghiên cứu làm rõ, bổ sung và hệ thống hóa lý luận về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành xây dựng. Chỉ ra mối quan hệ giữa thanh tra chuyên ngành xây dựng trong hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước và mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và cấp trên. - Về thực tiễn, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân để từ đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình. 7. Kết cấu luận văn - Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng. - Chương 2: Thực trạng tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. - Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình.
 8. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 1.1. Thanh tra và thanh tra chuyên ngành xây dựng 1.1.1. Thanh tra 1.1.1.1. Khái niệm thanh tra Theo Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 “Thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước; là phương thức bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa”. Theo Luật Thanh tra năm 2010 “Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. 1.1.1.2. Đặc điểm thanh tra Thanh tra có những đặc điểm chủ yếu sau đây: Thứ nhất, thanh tra mang tính quyền lực nhà nước Thứ hai, hoạt động thanh tra mang tính khách quan Thứ ba, hoạt động thanh tra mang tính độc lập tương đối Thứ tư, hoạt động thanh tra gắn liền với quản lý nhà nước 1.1.2. Thanh tra chuyên ngành xây dựng 1.1.2.1. Quan niệm về thanh tra chuyên ngành xây dựng Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về
 9. chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó. Thanh tra chuyên ngành xây dựng là hoạt động thanh tra chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng. 1.1.2.2. Đối tượng của thanh tra chuyên ngành xây dựng Đối tượng của thanh tra chuyên ngành xây dựng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật. 1.1.3. Nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra chuyên ngành xây dựng 1.1.3.1. Nội dung của thanh tra chuyên ngành xây dựng Nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng là thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng. 1.1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra chuyên ngành xây dựng Thanh tra chuyên ngành xây dựng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra năm 2010; Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP; Điều 11 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP. Quyền hạn của thanh tra chuyên ngành xây dựng được quy định tại Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 của Luật Thanh tra năm 2010. 1.2. Tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng 1.2.1. Tổ chức thanh tra chuyên ngành xây dựng Thanh tra chuyên ngành xây dựng được thành lập ở 02 cấp, cấp bộ và cấp sở. Ở cấp bộ có Thanh tra Bộ Xây dựng là cơ quan của Bộ Xây dựng. Tương tự, ở cấp sở có Thanh tra Sở Xây dựng là cơ quan của Sở Xây dựng. Thực hiện chức năng thanh tra hành chính và
 10. thanh tra chuyên ngành về xây dựng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. 1.2.2. Hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng Hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng là hoạt động của Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành xây dựng, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành Xây dựng. 1.3. Các điều kiện bảo đảm tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng 1.3.1. Hệ thống thể chế và tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng đồng bộ, phù hợp thực tiễn Hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của những quy định pháp luật về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thanh tra xây dựng. Một hệ thống pháp luật đồng bộ, đầy đủ, cụ thể, chặt chẽ và thống nhất sẽ giúp cho việc thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng được diễn ra theo một trật tự hợp lý, giúp cho cơ quan thanh tra xây dựng có cơ sở xác định rõ mức độ vi phạm và là căn cứ khi xử lý. 1.3.2. Bộ máy được tổ chức hợp lý, khoa học Để bộ máy các cơ quan thanh tra chuyên ngành xây dựng hoạt động hiệu quả đòi hỏi phải xác định đúng cơ chế quản lý, mô hình tổ chức hợp lý, khoa học, xác định đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan thanh tra chuyên ngành xây dựng. Do đó, tổ chức thanh tra chuyên ngành xây dựng phải phù hợp với hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý của ngành Xây dựng
 11. 1.3.3. Đội ngũ công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ Phẩm chất, năng lực, đạo đức công vụ là một yêu cầu cần có của một công chức hành chính nhà nước. Đặc biệt hơn, đối với công chức ngành thanh tra thì yêu cầu đó càng được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Đội ngũ công chức thanh tra phải đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, công chức thanh tra phải vừa có kiến thức tổng hợp, vừa có am hiểu sâu về chuyên ngành. 1.3.4. Sự chia sẽ, phối hợp, hỗ trợ của các bên liên quan Để đảm bảo cho hoạt động của thanh tra chuyên ngành xây dựng phát huy được hiệu quả, Luật Thanh tra quy định về trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ của các bên liên quan (Điều 8, Điều 10, Điều 11 Luật Thanh tra năm 2010). 1.3.5. Các điều kiện khác Hoạt động của thanh tra chuyên ngành xây dựng phải được đảm bảo bởi hệ thống thể chế đồng bộ, phù hợp, có bộ máy tổ chức hợp lý, khoa học, có đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công vụ, có sự chia sẽ, phối hợp, hỗ trợ của các bên liên quan. Đồng thời cần có các điều kiện khác gồm: Trụ sở làm việc; trang thiết bị kỹ thuật; phương tiện đi lại; kinh phí hoạt động.
 12. Tiểu kết Chương 1 Chương 1 đã luận giải, làm rõ cơ sở lý luận về thanh tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra chuyên ngành xây dựng. Thanh tra chuyên ngành xây dựng được tổ chức ở 2 cấp, cấp bộ và cấp sở. Hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng là hoạt động của Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành xây dựng, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành xây dựng. Để thanh tra chuyên ngành xây dựng hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì phải có hệ thống thể chế đồng bộ, phù hợp; có tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức đảm bảo về chất lượng và số lượng; có sự chia sẽ, phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân liên quan. Đồng thời phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện và kinh phí hoạt động.
 13. Chương 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1. Tổ chức thanh tra chuyên ngành xây dựng ở tỉnh Quảng Bình 2.1.1. Cơ cấu tổ chức, nhân lực cơ quan thanh tra chuyên ngành xây dựng ở tỉnh Quảng Bình hiện nay Tổ chức thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình là cơ quan Thanh tra Sở Xây dựng. Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra, các thanh tra viên, công chức và nhân viên giúp việc, được tổ chức thành 03 bộ phận. Tính đến ngày 31/12/2017, Thanh tra Sở được định biên 10 người (công chức 08, hợp đồng lao động 02). 2.1.2. Nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Quyết định số 2921/2014/QĐ-UBND. Quyền hạn thanh tra thực hiện theo quy định tại các Điều 51, 52, 53, 54, 55 Luật Thanh tra năm 2010. 2.2. Tình hình hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua 2.2.1. Hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng 2.2.1.1. Hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị
 14. Một là, công tác kiểm tra về trật tự xây dựng: Kết quả, từ năm 2011 đến năm 2017: Số giấy phép xây dựng do Sở xây dựng cấp: 247 (giấy phép); Số lượt kiểm tra: 25 (cuộc); Số trường hợp xử phạt hành chính: 4; Số tiền xử phạt hành chính: 100 triệu đồng. Qua số liệu trên cho thấy công tác kiểm tra trật tự xây dựng còn hạn chế. Hai là, công tác thanh tra về cấp giấy phép xây dựng: Thanh tra Sở mới thực hiện thanh tra công tác cấp giấy phép xây dựng tại 5/8 huyện, thành phố trên địa bàn. Công tác thanh tra này còn hạn chế. 2.2.1.2. Hoạt động thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách Thanh tra Sở đã thực hiện 124 cuộc thanh tra về hoạt động quản lý dự án, kết quả: Qua thanh tra, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc thu hồi, giảm trừ tiền sai phạm 138 trường hợp với số tiền 7.166 triệu đồng. 2.2.1.3. Hoạt động kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với chủ đầu tư, các nhà thầu về công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, năng lực hành nghề, an toàn vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra năng lực hành nghề tại 11 công ty tư vấn xây dựng. Qua kiểm tra hoạt động tư vấn xây dựng đã kiến nghị chấn chỉnh. Đối với công tác kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh môi trường thì đang còn rất hạn chế. 2.2.1.4. Hoạt động thanh kiểm tra việc tổ chức thành lập và hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Công tác thanh, kiểm tra việc tổ chức thành lập và hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) đã được Thanh
 15. tra Sở Xây dựng thực hiện, nhưng chưa thường xuyên. Mức độ phát hiện xử lý cũng còn nhiều hạn chế. 2.2.2. Hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực vật liệu xây dựng Năm 2016, 2017 Thanh tra Sở đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 15 đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Qua thanh, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 3 đơn vị với số tiền 70 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh khắc phục 8 đơn vị. Hạn chế: chưa đi sâu vào việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường; phạm vi kiểm tra còn hẹp. 2.2.3. Hoạt động thanh tra việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ngành Xây dựng Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa diễn ra các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức phi nhà nước về môi giới, hành nghề, định giá bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản...Nên công tác thanh, kiểm tra của Thanh tra Sở Xây dựng chưa thực hiện. 2.2.4. Hoạt động thanh tra kiểm tra khác Ngoài các lĩnh vực thanh kiểm tra trên, hàng năm thanh tra Sở cử từ 2 đến 4 thanh tra viên tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về quản lý dự án. 2.3. Phân tích thực trạng các điều kiện đảm bảo tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình 2.3.1. Mức độ hoàn thiện của hệ thống thể chế về tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình Hệ thống thể chế về tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình ngoài các quy định chung của luật, nghị định, thông tư còn có: Quyết định số 2921/2014/QĐ-UBND về kiện
 16. toàn tổ chức, hoạt động Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình; quyết định số 1908/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Quảng Bình ban hành quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các bộ phận thuộc Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. Nhìn chung hệ thống thể chế khá hoàn thiện, nhưng quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy chưa hợp lý; quy định về hoạt động thanh tra chưa đầy đủ, thiếu các quy định về thực hiện thẩm quyền, phương thức hoạt động, chế tài xử lý... 2.3.2. Mức độ hợp lý, khoa học trong tổ chức bộ máy thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình Bộ máy tổ chức của thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình chưa hợp lý: Cơ cấu tổ chức không có các phòng chuyên môn, các đội thanh tra xây dựng; biên chế chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu (chỉ có 10/26 biên chế). Vì vậy, không đảm bảo điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thanh tra. 2.3.3. Phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ của đội ngũ công chức thanh tra chuyên ngành xây dựng Quảng Bình Công chức Thanh tra Sở được đào tạo đúng chuyên môn về xây dựng, đã qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, thanh tra viên; có kinh nghiệm thực tiễn. Cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu cán bộ chuyên môn đối với các chuyên ngành xây dựng: giao thông, thuỷ lợi, điện, hạ tầng, kiến trúc, luật... 2.3.4. Sự chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ của các bên liên quan đối với thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình Sự chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng và các cơ quan, ban ngành liên quan đối với thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình là khá chặt chẽ, thuận lợi và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, đối với công tác phối hợp
 17. với các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế trong việc thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy hiệu quả. 2.3.5. Các điều kiện khác Đối với các điều kiện khác về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, Thanh tra Sở Xây dựng còn thiếu điều kiện đảm bảo về trụ sở, phương tiện đi lại phục vụ hoạt động và kinh phí đặc thù, hoạt động lưu động. 2.4. Đánh giá chung về tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng ở tỉnh Quảng Bình 2.4.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân 2.4.1.1 Những kết quả đạt được Từ năm 2011 đến nay, tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã được củng cố, kiện toàn một bước. Hoạt động được mở rộng trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngành; chất lượng hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó đã chấn chỉnh sai sót, xử lý vi phạm, thu hồi tiền thất thoát trên các lĩnh vực quản lý của Sở góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành Xây dựng. 2.4.1.2. Nguyên nhân a. Nguyên nhân khách quan Cơ cấu tổ chức được củng cố kiện toàn; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về tổ chức hoạt động của thanh tra chuyên ngành xây dựng, pháp luật về đầu tư xây dựng, về xử lý hành chính ngày càng được hoàn thiện. b. Nguyên nhân chủ quan
 18. Lãnh đạo tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm. Trình độ chuyên môn cán bộ công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong hành động. 2.4.2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân 2.4.2.1. Đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng Một là, hạn chế về số lượng dự án công trình được thanh tra: Số dự án công trình được thanh kiểm tra quá ít (đạt tỷ lệ 3.2% ) so với số công trình thực hiện đầu tư; Hai là, nội dung thanh tra chưa đi sâu vào chất lượng; Ba là, hạn chế, bất cập trong thực hiện kế hoạch thanh tra, bị chồng chéo, điều chỉnh nhiều lần. 2.4.2.2. Đối với các lĩnh vực còn lại Nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước chưa được thanh tra, kiểm tra (5/8 lĩnh vực); các lĩnh vực đã thực hiện thanh, kiểm tra thì chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng; qua thanh tra chưa có nhiều kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật mang tính căn cơ. Nguyên nhân của những hạn chế bất cập trên: Pháp luật quy định về tổ chức thanh tra xây dựng chậm được hoàn thiện; biên chế lực lượng thanh tra chuyên ngành xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu; quy trình cuộc thanh tra chuyên ngành có nhiều bước không phù hợp; thiếu chế tài xử lý mang tính thực tiễn; hệ thống quy trình, chuẩn mực, mẫu biểu về hoạt động nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành xây dựng chưa được ban hành; sự phối kết hợp giữa các cơ quan hữu quan chưa tốt; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động còn hạn chế.
 19. Tiểu kết Chương 2 Chương 2 đã phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng về tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Lực lượng thanh tra chuyên ngành xây dựng ở tỉnh Quảng Bình chính là Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình được thành lập từ năm 2004, có vị trí là 01 phòng chuyên môn của Sở Xây dựng. Đến năm 2014, Thanh tra Sở Xây dựng được kiện toàn tổ chức, hoạt động và tách ra thành một cơ quan độc lập trực thuộc Sở Xây dựng; có tư cách pháp nhân. Hoạt động thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành Xây dựng Quảng Bình. Đặc biệt, Chương 2 đã làm rõ những hạn chế, bất cập đồng thời phân tích những nguyên nhân làm hạn chế, tồn tại trong tổ chức, hoạt động của thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình. Một số điểm hạn chế, bất cập nổi bật là: Hệ thống thể chế về tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình chưa đồng bộ; cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế Thanh tra Sở Xây dựng chưa hợp lý, chưa đảm bảo các yêu cầu của một cơ quan hành chính nhà nước. Hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng chỉ mới triển khai được trên phạm vi hẹp, chất lượng thanh tra còn thấp. Chưa đáp ứng yêu cầu của chức năng, nhiệm vụ được giao.
 20. Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1. Phương hướng hoàn thiện tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình 3.1.1. Tinh chỉnh tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Xuất phát từ định hướng phát triển ngành thanh tra và các yêu cầu về cải cách hành chính nêu trên, giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy của Thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình cần thực hiện: Kiến nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT- BXD-BNV, quy định cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng có các phòng chuyên môn và các đội thanh tra xây dựng đặt tại địa bàn các huyện, thành phố, thị xã. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng là quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sau năm 2020, chuyển Thanh tra Sở trực thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành xây dựng (không thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính). 3.1.2. Minh bạch, trách nhiệm trong tổ chức, hoạt động thanh tra chuyên ngành xây dựng tỉnh Quảng Bình Thứ nhất, minh bạch trong việc kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Xây dựng; Thứ hai, minh bạch trong việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm công chức và các chức danh trong bộ máy của Thanh tra Sở Xây dựng; Thứ ba, minh bạch trong việc xử lý sai phạm của cán bộ công chức thanh tra Sở;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2