intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần lương thực Đà Nẵng

Chia sẻ: Fvdxc Fvdxc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
131
lượt xem
50
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần lương thực Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái quát những vấn đề cơ bản về vốn lưu động và quản lý vốn lưu động. Phân tích thực trạng tình hình quản lý vốn lưu động tại công ty Công ty Cổ phần lương thực Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần lương thực Đà Nẵng

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. NGUY N NG C VŨ TR N VĂN NHÃ Ph n bi n 1: TS. Tr n Đình Khôi Nguyên QU N LÝ V N LƯU Đ NG T I CÔNG TY Ph n bi n 2: TS. Nguy n Trư ng Giang C PH N LƯƠNG TH C ĐÀ N NG Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t Mã s : 60.34.20 nghi p th c sĩ Qu n Tr Kinh Doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 12 tháng 08 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012
 2. 3 4 M Đ U Xu t phát t nh n th c trên, tôi quy t ñ nh th c hi n ñ tài 1. Tính c p thi t c a ñ tài lu n văn “Qu n lý v n lưu ñ ng t i công ty c ph n lương th c Đà N ng” Kinh t Vi t Nam ñang ngày càng h i nh p sâu r ng vào n n kinh nh m ñưa ra cái nhìn toàn di n hơn qua m t giai ño n nghiên c u c t th gi i như m t t t y u khách quan. Đi u ñó m ra nhi u cơ h i cho th . các doanh nghi p Vi t Nam, có ñi u ki n m r ng th trư ng ra bên 2. M c ñích nghiên c u ngoài. Bên c nh ñó, cũng d n ñ n s c nh tranh kh c li t hơn, môi - Khái quát nh ng v n ñ cơ b n v v n lưu ñ ng và qu n lý v n trư ng kinh doanh nhi u r i ro bi n ñ ng hơn, ñ c bi t trong lĩnh v c lưu ñ ng. tài chính. - Phân tích th c tr ng tình hình qu n lý v n lưu ñ ng t i công ty M t doanh nghi p kinh doanh luôn thua l thì t t y u d n ñ n phá c ph n lương th c Đà N ng trong giai ño n t năm 2008 - 2010. s n. Nhưng m t doanh nghi p ho t ñ ng có lãi trong nhi u năm v n ñ i - Đ xu t các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý v n lưu m t v i nguy cơ phá s n n u doanh nghi p m t kh năng thanh kho n. ñ ng t i công ty c ph n lương th c Đà N ng. Kinh doanh có l i nhu n nhưng không có ti n ñ thanh toán cho nh ng 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u kho n n ñ n h n và tái s n xu t thì doanh nghi p v n có th b phá Lu n văn t p trung nghiên c u các v n ñ lý lu n cơ b n và th c s n. Vì v y bên c nh vi c kinh doanh luôn hư ng ñ n l i nhu n thì vi c tr ng tình hình qu n lý v n lưu ñ ng t i công ty c ph n lương th c Đà qu n lý và s d ng hi u qu v n lưu ñ ng ñóng vai trò quy t ñ nh cho N ng trong giai ño n t năm 2008 - 2010. s t n vong c a doanh nghi p. 4. Phương pháp nghiên c u Trong tình hình n n kinh t th gi i và Vi t Nam nh ng năm g n Trong quá trình nghiên c u, hoàn thi n, lu n văn ñã ñư c s d ng ñây ñang trong giai ño n suy thoái và khó khăn, ñ c bi t v v n. Công các phương pháp sau: ty c ph n lương th c Đà N ng ho t ñ ng kinh doanh thương m i trong − Phương pháp phân tích : Phương pháp so sánh, phương ngành lương th c, ch y u là g o, m t m t hàng có nh ng ñ c thù pháp chi ti t theo th i gian và phương pháp liên h cân ñ i. riêng, ñòi h i nhi u v v n lưu ñ ng thì vi c qu n lý s d ng hi u qu − Phương pháp th ng kê, t ng h p. v n lưu ñ ng là vi c làm r t c n thi t. 5. K t c u lu n văn Trên th c t , công tác qu n lý v n lưu ñ ng ñã ñư c th c hi n Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn k t c u thành 3 chương: t i công ty c ph n lương th c Đà N ng nhưng v n chưa th t s ñáp - Chương 1: Nh ng v n ñ cơ b n v v n lưu ñ ng và qu n lý ng nhu c u qu n lý do nhi u y u t t o thành, vi c phân tích thư ng v n lưu ñ ng ñư c ti n hành m t cách không khoa h c theo hư ng “c n gì phân tích - Chương 2: Th c tr ng qu n lý v n lưu ñ ng t i Công ty C ñó”, không theo quy trình nh t ñ nh... Đi u này d n ñ n s b ñ ng nh t ph n Lương th c Đà N ng. ñ nh cho Lãnh ñ o công ty, làm h n ch hi u qu kinh doanh nói chung - Chương 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý v n lưu ñ ng và hi u qu s d ng v n lưu ñ ng nói riêng. t i Công ty C ph n Lương th c Đà N ng.
 3. 5 6 CHƯƠNG 1: NH NG V N Đ CƠ B N V Qu n lý v n lưu ñ ng h p lý s giúp doanh nghi p s d ng v n V N LƯU Đ NG VÀ QU N LÝ V N LƯU Đ NG lưu ñ ng ti t ki m t ñó d n ñ n ti t ki m chi phí, thúc ñ y tiêu th s n ph m và ñ m b o kh năng thanh toán công n k p th i. C th là : 1.1 KHÁI QUÁT V N LƯU Đ NG Doanh nghi p có ñi u ki n khai thác t t ngu n v n bên trong và bên 1.1.1 Khái ni m v n lưu ñ ng ngoài; Xác ñ nh ñư c s v n lưu ñ ng c n thi t trong kỳ kinh doanh, V n lưu ñ ng là giá tr c a toàn b tài s n lưu ñ ng, ñó là các tài ñ m b o quá trình s n xu t kinh doanh ñư c ti n hành thư ng xuyên, s n có kh năng chuy n hóa thành ti n m t trong m t chu kỳ kinh liên t c; Có gi i pháp b o toàn và phát tri n v n cho doanh nghi p, ñ m doanh, thư ng quy ư c nh hơn ho c b ng m t năm. b o kh năng mua s m và kh năng thanh toán c a doanh nghi p. 1.1.2 Đ c ñi m v n lưu ñ ng 1.2.2 Ho ch ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng Đ c ñi m n i b t c a v n lưu ñ ng là không ng ng tu n hoàn 1.2.2.1 Ý nghĩa và nguyên t c ho ch ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng thay ñ i hình thái v t ch t và chu chuy n giá tr vào giá thành s n ph m a. Ý nghĩa do nó t o ra và thu h i v khi tiêu th s n ph m. Ho ch ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng chính xác, h p lý s : B o ñ m 1.1.3 Vai trò c a v n lưu ñ ng quá trình s n xu t và lưu thông ñư c liên t c, tránh ñ ng, lãng phí V n lưu ñ ng là y u t không th thi u ñư c ñ i v i b t kỳ doanh v n; T ch c các ngu n v n h p lý ñáp ng k p th i nhu c u v n lưu nghi p nào mu n ti n hành s n xu t kinh doanh. ñ ng; S d ng h p lý, hi u qu v n lưu ñ ng là căn c ñ ñánh giá k t 1.1.4 Phân lo i v n lưu ñ ng : qu vi c qu n tr v n lưu ñ ng c a doanh nghi p. 1.1.3.1. Phân lo i theo vai trò t ng lo i v n lưu ñ ng trong quá trình b. Nguyên t c s n xu t kinh doanh Có các nguyên t c sau : Xu t phát t nhu c u s n xu t, ph i ñ m 1.1.3.3. Phân lo i v n lưu ñ ng theo hình thái bi u hi n b o ñ v n lưu ñ ng cho s n xu t; Tri t ñ ti t ki m; Đ m b o cân ñ i 1.1.3.4. Phân lo i v n lưu ñ ng theo ngu n hình thành hài hòa v i các b ph n k ho ch trong doanh nghi p; Xác ñ nh nhu c u 1.1.3.2. Phân lo i v n lưu ñ ng theo quan h s h u v v n v n lưu ñ ng c n ñư c s góp ý c a các ñơn v tr c thu c. 1.2 QU N LÝ V N LƯU Đ NG 1.2.2.2 Phương pháp xác ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng Qu n tr v n lưu ñ ng liên quan ñ n vi c l p chính sách v n lưu a. Phương pháp tr c ti p ñ ng và c vi c th c hi n chính sách y trong các ho t ñ ng kinh doanh Theo phương pháp tr c ti p, nhu c u t ng kho n v n lưu ñ ng h ng ngày. Đ u tiên là công tác ho ch ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng, qu n c a t ng khâu d tr v t tư, s n xu t và tiêu dùng s n ph m s ñư c xác lý s d ng các thành ph n v n lưu ñ ng và sau cùng là ñánh giá ñi u ñ nh d a trên các y u t nh hư ng tr c ti p m i khâu, sau ñó t ng h p ch nh. l i thành toàn b nhu c u v n lưu ñ ng c a toàn doanh nghi p. 1.2.1 S c n thi t c a vi c qu n lý v n lưu ñ ng Ngoài ra doanh nghi p có th ho ch ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng trên cơ s t ng m c tài s n lưu ñ ng c n ñ u tư nói chung và nhu c u
 4. 7 8 t ng lo i tài s n ch y u nói riêng như : ti n m t, kho n ph i thu, hàng Khi bán ch u các kho n n c a khách hàng th hi n là các kho n t n kho. ph i thu trên b ng cân ñ i k toán c a ngư i bán, chính là m t thành t b. Phương pháp gián ti p c a v n lưu ñ ng. Nó làm tăng chi phí bán hàng, công ty ph i ñ u tư Đ c ñi m c a phương pháp này là d a vào s v n lưu ñ ng thêm vào kho n ph i thu và làm phát sinh r i ro không ñòi ñư c n . Vì bình quân năm báo cáo (VLD0), nhi m v s n xu t kinh doanh năm báo v y các công ty thư ng xây d ng chính sách bán ch u nh m nâng cao các và năm k ho ch (M1,2), và kh năng tăng t c ñ luân chuy n v n hi u qu qu n lý các kho n n ph i thu này. lưu ñ ng năm k ho ch (t%). b. Chính sách bán ch u Công th c tính: Vnc = VLD0 * M1/M2 * (1 ± t%) Chính sách bán ch u (hay còn g i là chính sách tín d ng) ñư c Trên th c t ñ ư c ñoán nhanh nhu c u v n lưu ñ ng năm k c u thành t 4 y u t sau : ho ch (Vnc ) các doanh nghi p thư ng s d ng phương pháp tính toán Tiêu chu n bán ch u căn c vào t ng m c luân chuy n v n (M1) và s vòng quay v n lưu Đi u kho n bán ch u ñ ng d tính năm k ho ch (L1). H n m c bán ch u Công th c tính như sau: Vnc = M1/ L1 Quy trình thu ti n 1.2.3 Qu n lý các thành ph n v n lưu ñ ng Tóm l i, v nguyên t c, chính sách bán hàng tín d ng t i ưu ph i 1.2.3.1 Qu n lý ti n m t có kh năng c c ñ i l i nhu n. Khi các y u t c a chính sách bán ch u Qu n lý ti n m t ñ c p ñ n vi c qu n lý ti n gi y t i qu và thay ñ i ñ u gây nh hư ng tr c ti p ñ n doanh thu. ti n g i ngân hàng. M c tiêu c a qu n lý ti n m t là gi m thi u lư ng c. Đánh giá khách hàng tín d ng ti n m t trên cơ s c c ñ i tính h u d ng c a nó. Thu th p thông tin khách hàng Qu n lý ti n m t bao g m các y u t : Phân tích ñánh giá uy tín tín d ng c a khách hàng - Tăng t c ñ thu h i ti n m t Ra quy t ñ nh - Gi m t c ñ chi tiêu ti n m t Tóm l i, qu n lý các kho n ph i thu trên cơ s ñánh giá khách - Ho ch ñ nh nhu c u ti n m t hàng tín d ng, xây d ng chính sách bán ch u, th c hi n quy trình thu n - Đ u tư t m th i nh ng kho n ti n nhàn r i m t cách hi u qu . luôn là m t quá trình trong ñó t n t i r t nhi u tình hu ng ph c t p, do Tóm l i qu n lý ti n m t chính là quy t ñ nh m c t n qu ti n ñó ñòi h i ngư i qu n lý ph i luôn cân nh c so sánh gi a ph n l i m t, c th là ñi tìm bài toán t i ưu ñ ra quy t ñ nh t n qu ti n m t nhu n tăng thêm và nh ng chi phí t n th t phát sinh do n i l ng chính sao cho t ng chi phí ñ t t i thi u mà v n ñ ñ duy trì ho t ñ ng bình sách bán ch u ñ ñưa ra quy t ñ nh. thư ng c a doanh nghi p. 1.2.3.3 Qu n lý hàng t n kho 1.2.3.2 Qu n lý các kho n ph i thu T n kho là m t y u t không th thi u trong ho t ñ ng s n xu t a. Kho n ph i thu và bán ch u hàng hóa kinh doanh c a m i công ty. Vi c t n kho quá cao hay quá th p ñ u
 5. 9 10 không ñ t hi u qu t i ưu. Vì v y vi c qu n lý hàng t n kho hi u qu là Đ quy t ñ nh l a ch n kho ng l i nhu n cơ h i này có th ñư c v n ñ ñ t ra v i m i công ty. xem xét b ng cách so sánh gi a l i ích ti t ki m ñư c c a vi c hư ng a. Chi phí t n kho chi t kh u do gia tăng kh i lư ng hàng ñ t m i l n ñem l i và chi phí b. Mô hình s n lư ng ñ t hàng hi u qu nh t (EOQ) do vi c t n tr hàng hóa tăng thêm. Mô hình EOQ là mô hình qu n tr hàng t n kho mang tính ñ nh Tóm l i, ñ u tư vào t n kho cũng như t n qu , trong vi c quy t lư ng ñư c s d ng ñ tìm m c t n kho t i ưu cho doanh nghi p ñ nh ñ u tư này c n phân tích và xem xét ñánh ñ i gi a l i ích và chi Gi a chi phí ñ t hàng và chi phí t n tr có m i tương quan t l phí sao cho t ng chi phí là nh nh t. Mô hình EOQ thích h p cho lo i ngh ch. Khi s l n ñ t hàng tăng thì s lư ng hàng t n kho bình quân t n kho nào mà vi c ñ t hàng ñư c th c hi n không liên t c và hàng ñ t th p, chi phí t n tr th p song chi phí ñ t hàng s cao và ngư c l i. có th d tr ñ s d ng trong m t th i kỳ ho ch ñ nh. V i S : t ng kh i lư ng hàng s d ng trong năm 1.2.4 Các ch tiêu ñánh giá tình hình qu n lý s d ng v n lưu ñ ng Q : kh i lư ng hàng c a m i ñơn hàng trong doanh nghi p O : chi phí cho m i l n ñ t hàng 1.2.4.1 Phân tích v n lưu ñ ng ròng C : chi phí t n tr trên m i ñơn v s n ph m t n kho. a. V n lưu ñ ng ròng: Kh i lư ng ñ t hàng t i ưu : Ch tiêu v n lưu ñ ng ròng ñư c xác ñ nh như sau : 2*S*O VLĐR = TSLĐ - NNH Q* = ( 1.2) Phân tích cân b ng tài chính C • Trư ng h p 1: VLĐR < 0 : Cân b ng tài chính c a doanh nghi p nhìn chung không t t, c. Đi m ñ t hàng l i • Trư ng h p 2 : VLĐR = 0 : Cân b ng tài chính ñư c ñ m b o Th i ñi m ñ t hàng l i g i là ñi m ñ t hàng l i (ñi m R trong hơn nhưng l i không b n v ng. hình 1.3) và ñư c xác ñ nh b ng s lư ng nguyên li u s d ng m i • Trư ng h p 3 : VLĐR > 0 : Cân b ng tài chính c a doanh ngày nhân v i ñ dài c a th i gian giao hàng. nghi p ñư c ñánh giá là t t và b n v ng. d. Lư ng d tr an toàn b. Nhu c u v n lưu ñ ng ròng: M c t n kho d tr an toàn t i ưu là m c t n kho có t ng chi phí NCVLĐR = hàng t n kho + kho n ph i thu - N ng n h n t i thi u. Khi doanh nghi p có tính ñ n m c t n kho an toàn thì : Trong trư ng h p này NNH không bao g m n vay ngân hàng. T n kho bình quân : Q’ = Q + m c t n kho an toàn c. Ngân qu ròng: Đi m ñ t hàng l i: R’ = R + m c t n kho an toàn NQR = VLĐR - NCVLĐR e. Chi t kh u theo s n lư ng mua hàng + N u VLĐR > NCVLĐR : Ngân qu ròng dương, cân b ng tài chính c a doanh nghi p an toàn.
 6. 11 12 + N u VLĐ = NCVLĐR : Ngân qu ròng b ng 0, cân b ng tài Vi c ho ch ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng t i công ty h u như chưa chính kém b n v ng hơn so v i trư ng h p trên. ñư c quan tâm ñúng m c. Do ñó, ph n v n ñ u tư cho các kho n m c + N u VLĐ < NCVLĐR: Cân b ng tài chính ñư c xem là kém tài s n thư ng không xác ñ nh d n ñ n nh ng quy t ñ nh ñ u tư tài s n an toàn và b t l i ñ i v i doanh nghi p. trong năm mang tính t phát và tác nghi p là ch y u. Chính vì v y, 1.2.4.2 Các t s ñánh giá tình hình ho t ñ ng ngu n tài tr khi nhu c u v n lưu ñ ng tăng cao ho c k ho ch ñ u tư Vòng quay VLĐ = (Doanh thu thu n trong kỳ )/(VLĐ BQ trong kỳ ) sinh l i khi nhu c u h th p ñ u không ñư c ñáp ng k p th i ho c v i Vòng quay HTK = (Giá v n hàng bán)/(T n kho BQ trong kỳ) chi phí cao. Kỳ thu ti nBQ =S dư BQ kho n PTKH/Doanh s bán ch u BQ ngày 2.2.2 Th c tr ng tình hình qu n lý v n lưu ñ ng c a công ty Theo s li u báo cáo tài chính công ty, t l tài s n lưu ñ ng trên CHƯƠNG 2 : TH C TR NG QU N LÝ V N LƯU Đ NG t ng tài s n thay ñ i qua 3 năm g n ñây l n lư t là 51%, 80% và 62%. T I CÔNG TY C PH N LƯƠNG TH C ĐÀ N NG Năm 2009 TSLĐ tăng 166% so v i năm 2008 nhưng sang năm 2010 l i 2.1 GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N LƯƠNG gi m 36%. Trong cơ c u TSLĐ, các m c “Ti n và các kho n tương TH C ĐÀ N NG ñương ti n” và “Hàng t n kho” cũng có bi n ñ ng tương t như TSLĐ, 2.1.1 Sơ lư c quá trình hình thành và phát tri n tăng vào năm 2009 và gi m vào năm 2010. Tuy nhiên m c “Các kho n 2.1.2 Sơ ñ t ch c b máy qu n lý và cơ c u t ch c công ty ph i thu ng n h n” l i tăng liên t c qua 3 năm v i t l tăng l n lư t là 2.1.2.1 Sơ ñ t ch c b máy qu n lý 8% và 41%. T tr ng bình quân 3 năm c a các kho n m c cho th y, các 2.1.2.2 Cơ c u t ch c công ty kho n ph i thu ng n h n chi m 36% và hàng t n kho chi m 39%. Riêng 2.1.3 Đ c ñi m ho t ñ ng kinh doanh trong năm 2010 t tr ng cao nh t là các kho n ph i thu, chi m ñ n 42% 2.1.3.1 Đ c ñi m ngành hàng kinh doanh TSLĐ cao hơn c hàng t n kho, chi m 26%. 2.1.3.2 Đ c ñi m môi trư ng kinh doanh Qua b ng 2.3 ta th y c TSLĐ và NNH năm 2009 ñ u tăng 2.1.4 K t qu ho t ñ ng kinh doanh t năm 2008 ñ n năm 2010 m nh so v i năm 2008 và sau ñó l i gi m xu ng vào năm 2010. Trong Qua b ng 2.1 ta th y công ty ho t ñ ng có hi u qu . Tuy doanh năm 2009 t c ñ tăng TSLĐ nhanh hơn t c ñ tăng c a NNH (166% so thu công ty ñang gi m d n nhưng l i nhu n sau thu l i có xu hư ng v i 76%), nên VLĐR tăng lên 31.238 tri u ñ ng. Đ n năm 2010 TSLĐ ngày càng tăng trong ba năm g n ñây. l i gi m v i nhanh hơn NNH (36% so v i 15%) d n ñ n VLĐR công ty 2.2 TH C TR NG QU N LÝ V N LƯU Đ NG T I CÔNG TY t 31.238 tri u ñ ng t t xu ng -1.700 tri u ñ ng vào năm 2010. VLĐR C PH N LƯƠNG TH C ĐÀ N NG c a công ty ñ t giá tr âm trong 2 năm, 2008 và 2010 là do công ty ñã 2.2.1 Th c tr ng công tác ho ch ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng t i s d ng n ng n h n ñ tài tr cho tài s n c ñ nh. công ty
 7. 13 14 Bên c nh ñó, nhu c u v n lưu ñ ng ròng c a công ty cũng tăng s n lưu ñ ng là 13%. ñây vì ti n m t luôn ñư c duy trì m c cao 130% vào năm 2009 và gi m 54% vào năm 2010. Tuy nhu c u v n lưu ñ m b o ñáp ng nhu c u chi thư ng xuyên nên h u như công ty không ñ ng ròng có bi n ñ ng nhưng tình hình ngân qu ròng c a công ty qua chú tr ng công tác ho ch ñ nh ngân sách ti n m t. 3 năm luôn âm. Đi u này cho th y tình hình cân b ng tài chính t i công Tóm l i, tình hình qu n lý ti n m t t i công ty còn nhi u h n ch . ty ñang có d u hi u x u, công ty luôn c n s d ng các kho n vay ng n M t m t công ty qu n lý dòng ti n vào t t, nhưng khi ti n ñã vào tài h n ñ bù ñ p vào s thi u h t c a v n lưu ñ ng. kho n công ty thì l i n m nhàn r i, không ñư c ñ u tư sinh l i h p lý. T c ñ luân chuy n v n lưu ñ ng 2.2.3.2 Tình hình qu n lý kho n ph i thu t i công ty Hi u qu qu n lý s d ng v n lưu ñ ng c a công ty ñang gi m a. Tình hình kho n ph i thu khách hàng d n qua các năm (B ng 2.4). T năm 2008 ñ n năm 2010, vòng quay Trong cơ c u t ng tài s n c a công ty năm 2010, các kho n ph i v n lưu ñ ng gi m l n lư t t 5,12 vòng xu ng còn 2,42 vòng và 1,75 thu khách hàng chi m t tr ng 11%, và là 19% giá tr tài s n lưu ñ ng. vòng. Nguyên nhân là do v n lưu ñ ng bình quân tăng qua các năm l n Trong cơ c u doanh thu thì doanh thu t ñ i lý chi m t tr ng kho ng lư t là 103% và 19%, trong khi doanh thu thu n l i gi m l n lư t là 4% 28% và ñây chính là ph n doanh thu bán ch u. và 14%. Trong ba năm g n ñây, doanh thu c a công ty gi m d n nhưng 2.2.3 Th c tr ng tình hình qu n lý các thành ph n v n lưu ñ ng t i doanh s bán ch u l i tăng d n (b ng 2.6). Tuy v y, kho n ph i thu công ty khách hàng c a công ty ch tăng cùng v i doanh s bán ch u vào năm 2.2.3.1 Tình hình qu n lý ti n m t t i công ty 2009, nhưng l i gi m vào năm 2010. Tình hình qu n lý dòng ti n thu vào : Công ty th c hi n bán hàng b. Chính sách bán ch u c a công ty tr c ti p nên t t c các kho n ti n thu vào ñ u ñư c chuy n tr c ti p Công ty ch th c hi n chính sách bán ch u ñ i v i khách hàng vào tài kho n công ty t i ngân hàng. thư ng xuyên là các ñ i lý. Công ty thư ng không ñưa ra h n m c tín Tình hình qu n lý dòng ti n chi ra : trên cơ s nhu c u chi tiêu d ng c th ñ i v i khách hàng. Th i h n tín d ng công ty ñưa ra là 60 h ng ngày, công ty cân ñ i và th c hi n thanh toán cho các ñ i tác. ngày. Hi n công ty th c hi n chi t kh u thanh toán s m v i ñi u ki n là Theo s li u b ng 2.5, ti n m t c a công ty năm 2009 tăng “0,8/30 net 60”. V i m c chi t kh u thanh toán s m cho ñ i lý như v y, m nh ñ n 726% so v i năm 2008, trong ñó ti n g i ngân hàng tăng thì chi phí cơ h i v n c a khách hàng do t ch i hư ng chi t kh u trong 1.338% và ti n m t t i qu gi m 3%. Tuy nhiên sang năm lư ng ti n năm s là 9,68%/năm th p hơn lãi su t ti n g i ngân hàng bình quân m t t i công ty ñã gi m ñi 58%, trong ñó ti n m t t i qu gi m 38% và năm 2010 là 12%/năm nên không t o ñư c ñ ng l c khuy n khích ti n g i ngân hàng gi m 59%. Trong khi ñó doanh thu năm 2010 gi m khách hàng th c hi n thanh toán s m. Và trong th i gian qua công ty 4% so v i năm 2009. Như v y, kh i lư ng ti n m t c a công ty năm chưa có quy ñ nh c th v quy trình thu h i các kho n n quá h n. 2010 có xu hư ng gi m m nh so v i năm 2009, tuy v n ñư c duy trì c. Đánh giá khách hàng tín d ng c a công ty m c cao. T tr ng ti n m t năm 2010 trên t ng tài s n là 8% và trên tài
 8. 15 16 Đ i v i khách hàng m i có nhu c u mua ch u, nhân viên kinh c a công ty ch y u là hàng hóa, chi m t tr ng trung bình 97,67%. doanh thu th p ñ y ñ thông tin khách hàng, ti n hành ñánh giá phân Nguyên v t li u chi m m t t tr ng nh . Ph n công c , d ng c chi m tích ñưa ra ý ki n trình lãnh ñ o xem xét. Giám ñ c công ty ñưa ra m t t tr ng r t nh và gi m qua các năm.Năm 2009, hàng t n kho tăng quy t ñ nh cu i cùng v vi c ñ ng ý bán ch u hay không và các ñi u ñ t ng t ñ n 210%, sang năm 2010 l i tr v m c x p x năm 2008. kho n liên quan. Đ i v i khách hàng thư ng xuyên, nhân viên kinh Nguyên nhân là do vào cu i năm 2009, công ty nh p hàng ph c v T t doanh c a công ty ñánh giá tín nhi m c m i 6 tháng/ l n nh m h n ch s m hơn và trùng v i th i gian l p báo cáo tài chính và m t ph n cũng r i ro x y ra. Tuy v y trong quá trình kinh doanh th c t v n phát sinh do công ty chưa tính ñ n vi c kh ng ho ng kinh t nh hư ng ñ n s c n quá h n ho c khó thu h i. mua c a khách hàng. Tóm l i, công tác qu n lý kho n ph i thu c a công ty trong th i Hàng t n kho công ty ch y u t p trung t i kho Chi nhánh Đ ng gian bên c nh nh ng k t qu ñ t ñư c cũng t n t i nh ng h n ch nh t Tháp, m t ph n nh hơn d tr t i kho công ty thành ph Đà N ng. ñ nh. Công tác ho ch ñ nh chính sách bán ch u c a công ty th c t chưa T c ñ luân chuy n hàng t n kho phù h p. M c chi t kh u thanh toán s m công ty ñưa ra còn quá th p, Tình hình luân chuy n hàng t n kho c a công ty qua các năm có không khuy n khích ñư c khách hàng tr n , không ñ t hi u qu thu s suy gi m liên t c (b ng 2.9). Vi c qu n lý t n kho năm 2009 x u ñi h i n s m. Công ty chưa xây d ng ñư c ti n trình thu h i n , chưa nhi u so v i năm 2008. Trong khi giá v n hàng bán gi m không ñáng quy ñ nh c th trách nhi m ñ i v i nh ng b ph n liên quan hay c k thì s dư hàng t n kho bình quân l i tăng ñ n 139,47% làm cho vòng ngu n l c cho công tác ñó nên th c t ho t ñ ng bán ch u c a công ty quay hàng t n kho gi m hơn 6 vòng. Trong năm 2010 vi c luân chuy n thư ng xuyên t n t i các kho n ph i thu quá h n. hàng t n kho l i ti p t c gi m so v i năm 2009, c th gi m t 4,48 d. T c ñ luân chuy n kho n ph i thu vòng xu ng còn 3,66 vòng. Nguyên nhân là do giá v n hàng bán gi m Năm 2009 so v i năm 2008, doanh s công ty gi m nhưng c nhanh do doanh thu gi m trong khi hàng t n kho bình quân gi m không doanh s bán ch u và s dư bình quân các kho n ph i thu ñ u tăng d n ñáng k . Ta nh n th y, trong khi doanh thu gi m thì công ty chưa k p ñ n kỳ thu ti n bình quân tăng ñ n 22 ngày tương ñương 24,62%. Sang th i thay ñ i lư ng hàng t n kho phù h p, d n ñ n hàng t n kho ñ ng năm 2010, doanh s bán ch u v n tăng 9,93% trong khi doanh s gi m gây lãng phí v n. 13,62%. Tuy nhiên, trong năm này công ty ñã th c hi n vi c thu h i các 2.2.4 Đánh giá công tác qu n lý v n lưu ñ ng t i công ty kho n n t t hơn nên s dư bình quân các kho n ph i thu gi m 6,92%, 2.2.4.1 Nh ng k t qu ñ t ñư c kỳ thu ti n bình quân rút ng n còn 97 ngày (b ng 2.7). Công ty ñã t ch c qu n lý dòng ti n vào khá t t, t c ñ thu 2.2.3.3 Tình hình qu n lý hàng t n kho t i công ty h i ti n m t nhanh nh h th ng tài kho n c a công ty ñã m Hàng t n kho c a công ty trong năm 2010 gi m so v i các năm h u h t các ngân hàng nên khi khách hàng th c hi n thanh toán trư c. T tr ng hàng t n kho ch chi m 15,9% t ng giá tr tài s n và ti n s vào ngay tài kho n công ty. 25,9% giá tr tài s n lưu ñ ng. B ng 2.8 cho th y trong cơ c u t n kho
 9. 17 18 Công ty luôn ñáp ng ñ nhu c u chi tiêu thư ng xuyên, h p. M c chi t kh u thanh toán s m công ty ñưa ra còn quá th m chí c các nhu c u d tr và ñ u cơ n m b t cơ h i khi giá th p, không khuy n khích ñư c khách hàng tr n . Công ty hàng hóa gi m do d tr lư ng ti n m t khá l n chưa xây d ng ñư c ti n trình thu h i n , chưa quy ñ nh c th Chính sách bán ch u c a công ty, ch bán ch u ñ i v i ñ i trách nhi m ñ i v i nh ng b ph n liên quan hay c ngu n l c tư ng khách hàng là các ñ i lý, ñi u này phù h p v i tình hình cho công tác ñó nên th c t ho t ñ ng bán ch u c a công ty c nh tranh và thông l chung trong ngành kinh doanh g o. thư ng xuyên t n t i các kho n ph i thu quá h n. Kh i lư ng hàng t n kho không b ñ ng nhi u. Vi c qu n lý hàng t n kho c a công ty trong th c t chưa 2.2.4.2 Nh ng h n ch t t, công ty chưa thi t l p lư ng t n kho m t cách khoa h c trên Vi c qu n lý v n lưu ñ ng c a công ty chưa th t s ñư c cơ s s li u, các công ño n còn mang tính t phát, s lư ng quan tâm và ñ u tư ñúng m c. Công ty chưa ñưa ra nh ng ch t n kho ch y u ph thu c vào kinh nghi m ngư i ñ t hàng và trương, chính sách c th nh m ñ nh hư ng cho công tác qu n s dư ti n nhàn r i c a công ty t i m i th i ñi m nên ph n nào lý v n lưu ñ ng ñư c thu n l i, rõ ràng. d n ñ n s b ñ ng trong khâu d tr hàng hóa ñ m b o nhu c u lưu thông. Do ñó, tình tr ng hàng hóa có lúc t n kho quá Công ty chưa th c hi n ho ch ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng. nhi u lúc l i quá ít gây thi u hàng nh hư ng ñ n vi c kinh Chính vì v y, ngu n tài tr khi nhu c u v n lưu ñ ng tăng cao doanh và c vi c làm gi m l i nhu n do có nh ng th i ñi m ho c k ho ch ñ u tư sinh l i khi nhu c u h th p ñ u không ph i thu mua hàng v i giá cao ho c h t hàng. T c ñ luân ñư c ñáp ng k p th i ho c v i chi phí cao. Nh ng ph n v n chuy n hàng t n kho ch m hơn qua các năm. Đi u này làm tăng ñ u tư cho các kho n m c tài s n thư ng không xác ñ nh d n v n lưu ñ ng trong khâu d tr hàng hóa. ñ n nh ng quy t ñ nh ñ u tư tài s n trong năm mang tính t phát và tác nghi p là ch y u. CHƯƠNG 3 : GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N Công ty chưa ti n hành ho ch ñ nh ngân sách ti n m t nên LÝ V N LƯU Đ NG T I CÔNG TY C PH N LƯƠNG TH C chưa xác ñ nh ñư c s th a thi u hay chênh l ch v th i ñi m ĐÀ N NG các kho n thu và các kho n chi, d n ñ n s b ñ ng nh t ñ nh 3.1 CƠ S Đ XU T GI I PHÁP trong vi c qu n lý ti n m t. M t m t công ty qu n lý dòng ti n 3.1.1 Chi n lư c phát tri n c a Công ty vào t t, nhưng khi ti n ñã vào tài kho n công ty thì l i n m Ban lãnh ñ o công ty ñã ch n phát tri n thương m i là hư ng nhàn r i, ñi u này làm phát sinh chi phí v n, và gi m kh năng phát tri n c a công ty và g o là m t hàng ch l c. sinh l i c a ñ ng v n, gi m hi u qu s d ng v n c a công ty. 3.1.2 Tính c p thi t c a vi c nâng cao hi u qu qu n lý s d ng v n Công ty chưa có chính sách bán ch u rõ ràng, ñ y ñ và lưu ñ ng t i Công ty C ph n Lương th c Đà N ng: khoa h c. Chính sách bán ch u c a công ty th c t chưa phù Trong tình hình n n kinh t ñang trong giai ño n kh ng ho ng
 10. 19 20 như hi n nay, các công ty ñ u g p khó khăn v ngu n v n nên vi c kh i lư ng ti n t ng ngu n thu và t ng các kho n chi ñ gi m thi u ph i tăng cư ng qu n lý, nâng cao hi u qu kinh doanh, hi u qu s chênh l ch. Ta có th ti n hành l p ngân qu 6 tháng cu i năm 2011 d ng v n nói chung và v n lưu ñ ng nói riêng là v n ñ chung ñ t n như sau : t i và phát tri n. Doanh thu d ki n năm 2011 ư c ñ t như năm 2010 nên s là Bên c nh ñó, v i m c tiêu phát tri n lĩnh v c thương m i như ñã 200.000 tri u ñ ng. T tr ng doanh thu 6 tháng cu i năm theo th ng kê ñ ra, thì t su t tài s n lưu ñ ng l n nên vi c nâng cao hi u su t s các năm trư c vào kho ng 40% c a c năm nên doanh thu 6 tháng cu i d ng s có ý nghĩa tác ñ ng r t l n ñ n hi u qu kinh doanh c a công năm 2011 s là : 200.000 tri u ñ ng x 40% = 80.000 tri u ñ ng ty. Hơn n a, qua phân tích ñánh giá th c tr ng tình hình qu n lý s Trên cơ s k ho ch bán hàng m i tháng c a Phòng Kinh doanh, d ng v n lưu ñ ng t i Công ty, ta nh n th y hi u qu qu n lý v n lưu l p d báo v ngu n thu n a cu i năm 2011 như sau : ñ ng chưa cao vì c nh ng nguyên nhân khách quan và ch quan. Do Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng T ng ñó c n thi t ph i có gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý s d ng v n Ch tiêu 7 8 9 10 11 12 c ng lưu ñ ng ñ thông qua ñó góp ph n nâng cao hi u qu kinh doanh. Doanh thu 18.400 16.250 11.900 9.700 11.250 12.500 80.000 3.2 GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU QU N LÝ S D NG Theo kinh nghi m bán hàng qua các năm cho th y 70% doanh s V N LƯU Đ NG T I CÔNG TY C PH N LƯƠNG TH C ĐÀ thu trong tháng, 20% thu sau 2 tháng và 10% thu sau 4 tháng. Ngoài ra N NG công ty còn thu lãi ti n g i ngân hàng, thu t ho t ñ ng tài chính 3.2.1 D toán nhu c u v n lưu ñ ng c n thi t cho quá trình ho t khác....kho ng 500 tri u/tháng. ñ ng kinh doanh c a công ty T ñó l p b ng d báo thu ti n m t hàng tháng c a công ty trong Trên cơ s k ho ch doanh thu năm 2011 c a công ty là 200.000 6 tháng cu i năm 2011 (xem b ng 3.2). tri u ñ ng, và công ty kỳ v ng t c ñ luân chuy n v n lưu ñ ng năm D a trên doanh s bán d ki n, công ty s ti n hành mua hàng 2011 s ñ t 2,42 vòng như năm 2009, ta tính ñư c nhu c u v n lưu trư c 1 tháng, và thanh toán 90% ngay trong tháng, s còn l i thanh ñ ng c a công ty là : toán h t trong tháng sau. Trong tháng công ty còn chi tr lương cho Vnc = M1/L1 = 200.000/2,42 = 82.645 tri u ñ ng ngư i lao ñ ng bình quân 200 tri u/ tháng; chi phí ho t ñ ng c a công Công ty s d a trên s li u d toán nhu c u v n lưu ñ ng này tính ty (chi phí thuê văn phòng, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý...) qua s toán cân ñ i các ngu n v n c a mình ñ ch ñ ng tìm ki m, d trù li u các năm trư c bình quân chi m 8,55% doanh thu. Công ty thư ng ngu n tài tr cho nhu c u v n lưu ñ ng thi u ñ m b o ñáp ng k p th i ti n hành n p thu vào tháng 12 m i năm. Ngoài ra công ty còn chi tr nhu c u v n ñ quá trình kinh doanh di n ra liên t c, thông su t. lãi vay bình quân là 1.150 tri u ñ ng/ tháng. Trên cơ s s li u d báo 3.2.2 Gi i pháp hoàn thi n qu n lý v n b ng ti n chi tiêu l p b ng d báo chi ti n m t hàng tháng trong n a sau năm Vi c ti n hành l p ngân qu thư ng b t ñ u b ng vi c d tính 2011(xem b ng 3.3) ngu n thu và các kho n chi. Sau ñó ti n hành cân ñ i c v th i gian và
 11. 21 22 Theo d tính c a công ty thì t n qu ti n m t tính ñ n 30/6/2011 Phòng Kinh doanh công ty, n u công ty áp d ng chính sách chi t kh u là 500 tri u ñ ng và công ty duy trì m c t n qu m c tiêu là 1.000 tri u 1,3/30 net 60 thì kỳ thu ti n bình quân s gi m còn 63 ngày và có 50% ñ ng. D a trên nh ng s li u v thu chi ti n m t trong t ng tháng, công khách hàng ñ i lý nh n hư ng chi t kh u ho c chính sách 1,5/30 net 60 ty có th ho ch ñ nh ngân sách ti n m t d ki n 6 tháng cu i năm 2011 thì kỳ thu ti n bình quân là 60 ngày và 55% khách hàng nh n chi t kh u (xem b ng 3.4). (xem b ng 3.5). Và qua phân tích như b ng 3.5 thì công ty nên bán ch u Qua b ng 3.4, công ty bi t ñư c m c chênh l ch thu chi hàng theo chính sách chi t kh u 1,3/30 net 60. tháng, s dư ti n m t ñ u tháng trong trư ng h p chưa có ngu n tài tr . 3.2.3.2 Nâng cao các tiêu chu n bán ch u cho khách hàng T ñó công ty bi t ñư c s dư ti n m t cu i tháng so v i m c t n qu Đ c i thi n hi u qu qu n lý kho n ph i thu, công ty có th th c m c tiêu ñ ch ñ ng s d ng ngu n ti n nhàn r i t m th i ñ u tư ng n hi n vi c nâng lên m c cao hơn ho c h th p các tiêu chu n bán ch u. h n sinh l i ho c có k ho ch chu n b tìm ngu n tài tr trong trư ng Hi n t i, t tr ng các kho n ph i thu ng n h n trên tài s n lưu h p thi u h t. ñ ng c a công ty là 42% và t s n trên t ng tài s n là 63%. Thêm vào Bên c nh vi c xây ñ ng ngân sách ti n m t, ta nh n th y ho t ñó tình hình vay v n ngày càng khó khăn, nên công ty không mu n ñ ng kinh doanh c a công ty mang tính th i v nên trong năm có lư ng th c hi n vi c h th p tiêu chu n bán ch u mà th c hi n ch trương ti n t m th i nhàn r i khá l n và lư ng ti n này c n ñư c ñ u tư nh m nâng cao các tiêu chu n này. Hơn n a, theo d tính c a Phòng kinh m c ñích sinh l i. Hi n t i, công ty s d ng lư ng ti n này ch y u vào doanh thì vi c h th p tiêu chu n bán ch u s làm tăng t l n khó thu vi c cho các công ty liên doanh liên k t vay ng n h n và năm 2010, h i là 10% trong khi t l lãi g p bình quân c a công ty trong 3 năm công ty ñã có ñ u tư ch ng khoán ng n h n v i s ti n là 1.545.424.243 g n ñây khá th p, g n 1% nên dù mu n thì t l doanh thu ph i tăng ñ ng, chi m t tr ng 1,7% TSLĐ. Nhưng vi c ñ u tư ch ng khoán này 100% m i có th bù ñ p n i ph n thi t h i do n khó ñòi gây ra chưa k không hi u qu , ñ n cu i năm 2010 công ty ñã trích l p d phòng ph n chi phí v n tăng thêm do ñ u tư vào kho n ph i thu tăng. Đi u này 422.438.243 ñ ng. Vì v y, n u mu n ñ u tư vào ch ng khoán ng n h n, là không kh thi. Do ñó, tác gi ti n hành phân tích theo hư ng nâng công ty c n ph i xây d ng ñ i ngũ nhân viên am hi u th trư ng ch ng cao các tiêu chu n bán ch u. khoán ñ có th t n d ng ñư c cơ h i ñ u tư vào th trư ng này. Trên cơ s k t qu phân tích khách hàng và d ki n doanh thu c a 3.2.3 Gi i pháp hoàn thi n qu n lý kho n ph i thu Phòng kinh doanh công ty, khi th c hi n chính sách nâng cao tiêu chu n 3.2.3.1 Xác ñ nh m c chi t kh u h p lý ñ i v i các ñ i lý tín d ng thì doanh s bán ch u s gi m 20% và kỳ thu ti n bình quân s Qua phân tích, ta th y chính sách bán ch u cho các ñ i lý c a là 85 ngày, rút ng n ñư c 7 ngày. công ty chưa h p lý. Do ñó, ñ tăng t c ñ thu h i n nh m gi m v n Có th l p b ng phân tích quy t ñ nh thay ñ i chính sách bán ch u ñ u tư vào kho n ph i thu công ty c n thay ñ i m c chi t kh u. b ng cách nâng cao tiêu chu n tín d ng (b ng 3.6). Theo th ng kê 3 năm g n ñây, giá v n hàng bán trung bình c a Như v y, thông qua vi c ñánh giá khách hàng tín d ng và th c công ty là 97% và chi phí v n hi n t i là 15%.Qua s li u kh o sát c a hi n nâng cao tiêu chu n bán ch u thì công ty s t o ra m t kho n l i
 12. 23 24 nhu n ròng tăng thêm là 272 tri u ñ ng cùng v i vi c rút ng n kỳ thu 3.2.4.3 Xác ñ nh lư ng d tr t n kho an toàn ti n bình quân còn 85 ngày. Theo s li u năm 2010 thì t i công ty x y ra 3 l n h t hàng, m i 3.2.3.3 Hoàn thi n chính sách qu n lý và thu h i n l n kéo dài trong 3 ngày. D ki n năm 2011 s l n h t hàng v n như a. Chính sách thu n năm trư c vì ít có bi n ñ ng v nhu c u hàng hóa cũng như s thay ñ i Có th xây d ng quy trình thu n v i ñ y ñ th i h n c a các v ñi u ki n giao nh n hàng. Theo k ho ch kinh doanh năm 2012, v i kho n n , bi n pháp tác ñ ng ñ n khách hàng và b ph n th c hi n như doanh thu 200.000 tri u ñ ng và l i nhu n k ho ch là 3.000 tri u ñ ng b ng 3.7. nên t su t l i nhu n trên doanh thu năm 2012 s là 1,5%. Và doanh thu b. Nâng cao hi u qu thu h i n bình quân 1 ngày s là 200.000 tri u ñ ng/360 ngày = 556 tri u ñ ng. • S d ng k toán thu h i n chuyên nghi p T các s li u trên, ta có : • S d ng d ch v bao thanh toán Chi phí cơ h i cho do h t hàng trong 1 năm = (3 ngày x 556 tri u 3.2.4 Gi i pháp hoàn thi n qu n lý hàng t n kho ñ ng x 1,5%) x 3 l n = 75 tri u ñ ng. 3.2.4.1 Xác ñ nh kh i lư ng ñ t hàng t i ưu Gi ñ nh m c t n kho d tr tăng lên 100 t n thì chi phí cơ h i S d ng mô hình EOQ ñ xác ñ nh kh i lư ng ñ t hàng t i ưu. gi m ñi 50% so v i m c d tr trư c ñó. Trên cơ s k ho ch kinh doanh năm 2011 và các s li u th ng kê Ta l p b ng so sánh tìm m c d tr an toàn t i ưu (b ng 3.8). Ta trong 3 năm g n ñây ñ xác l p mô hình bài toán tìm kh i lư ng ñ t nh n th y v i kh i lư ng ñ t hàng c ñ nh là 707 t n thì m c d tr an hàng t i ưu : Ta có O = 1.500.000 ñ ng; H = 120.000 ñ ng/t n; và S = toàn t i ưu cho công ty là 200 t n vì t i m c này t ng chi phí t n kho và 20.000 t n. chi phí cơ h i do h t hàng là nh nh t. Thay O = 1.500.000 ñ ng, H = 120.000 ñ ng/t n, và S = 20.000 Lúc này khi có lư ng d tr an toàn thì kh i lư ng ñ t hàng t i t n vào công th c (1.2) ñã xác ñ nh chương 1 ta tính ñư c ưu v n như cũ nhưng ñi m ñ t hàng l i s thay ñ i thành R’. Q* = 707 t n Ta tính R’ = R + m c t n kho an toàn =167 +200 = 367 t n Và s l n ñ t hàng trong năm s là : 20.000/707 = 28 l n 3.2.4.4 Xác ñ nh ñ l n ñơn hàng t i ưu trong trư ng h p ñư c gi m V y theo mô hình EOQ, công ty s ti n hành ñ t hàng 28 l n/năm giá theo s lư ng v i kh i lư ng m i ñơn hàng là 707 t n. Gi s t l gi m giá theo kh i lư ng ñư c nhà cung c p ñưa ra 3.2.4.2 Xác ñ nh ñi m ñ t hàng l i l n lư t là: Khi kh i lư ng ñ t hàng Q(t n)
 13. 25 26 Tóm l i, trên cơ s nhu c u v n lưu ñ ng ñã ñư c d toán và th c Th nh t, trình bày nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v v n lưu ñ ng hi n các gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý các thành ph n v n lưu và qu n lý v n lưu ñ ng trong doanh nghi p. Nêu lên nh ng nét cơ b n ñ ng thì ñ n cu i năm 2011, nhà qu n lý v n lưu ñ ng công ty s ti n v v n lưu ñ ng và công tác qu n lý v n lưu ñ ng, ñ ng th i ñưa ra các hành so sánh gi a s li u d toán và s li u th c t nh m ñánh giá m c phương pháp phân tích ñánh giá hi u qu qu n lý v n lưu d ng trong ñ th a thi u v n lưu ñ ng c th c a m i thành ph n v n, làm cơ s doanh nghi p. cho vi c ho ch ñ nh nhu c u v n năm ti p theo ñư c ñ y ñ và chính Th hai, tìm hi u ñư c th c tr ng tình hình qu n lý s d ng v n xác hơn. lưu ñ ng t i Công ty C ph n Lương th c Đà N ng và ñưa ra các nh n xét ñánh giá v công tác qu n lý v n lưu ñ ng. K T LU N Th ba, trên cơ s lý lu n k t h p v i th c t , tác gi ñã ñưa ra Ngày nay n n kinh t Vi t Nam v n ñ ng và bi n ñ i nhanh các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý s d ng v n lưu ñ ng t i chóng dư i s tác ñ ng c a n n kinh t khu v c và th gi i. Song song Công ty. Đó là vi c l p ngân sách ti n m t, xây d ng quy trình thu n , v i s phát tri n m nh m c a n n kinh t là s c nh tranh ngày càng hoàn thi n chính sách bán ch u, thi t l p mô hình t n kho h p lý. gay g t trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh. Do ñó, các doanh nghi p Th tư, k t qu này có th áp d ng vào th c t qu n lý v n lưu Vi t Nam nói chung và các doanh nghi p trên ñ a bàn Thành ph Đà ñ ng t i Công ty. N ng nói riêng ngày càng ph i chú tr ng hơn ñ n công tác qu n lý Như v y, qua quá trình nghiên c u và phân tích th c tr ng, tìm ra doanh nghi p nh m nâng cao s c m nh n i t i, ñáp ng yêu c u c nh các gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý v n lưu ñ ng, qua lu n văn tranh. V n ñ s ng còn là ph i qu n tr t t tình hình tài chính công ty, này tác gi hy v ng s ph n nào giúp cho nhà qu n lý tài chính doanh ñ c bi t là qu n lý v n lưu ñ ng ñ i v i nh ng công ty kinh doanh nghi p có thêm gi i pháp ph c v công tác qu n lý s d ng v n lưu thương m i. ñ ng t i công ty trong th i gian ñ n ñ t hi u qu cao hơn. Qua th i gian nghiên c u lý lu n v v n lưu ñ ng và qu n lý v n lưu ñ ng cùng v i vi c tìm hi u th c tr ng v tình hình qu n lý s d ng v n lưu ñ ng t i công ty, tác gi ñã hoàn thành lu n văn th c s kinh t v i ñ tài “Qu n lý v n lưu ñ ng t i Công ty C ph n Lương th c Đà N ng”. V i s c g ng h t mình c a b n thân trong nghiên c u nh ng v n ñ lý lu n cũng như ñi sâu tìm hi u tình hình th c t , c ng v i s giúp ñ t n tình c a giáo viên hư ng d n – PGS.TS Nguy n Ng c Vũ, nh ng n i dung và yêu c u nghiên c u ñã ñư c th c hi n ñ y ñ trong lu n văn. C th , lu n văn ñã gi i quy t các v n ñ cơ b n sau :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản