intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị chuỗi cung sản phẩm đường tại Công ty cổ phần đường Quãng Ngãi

Chia sẻ: Fvdxc Fvdxc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
152
lượt xem
57
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị chuỗi cung sản phẩm đường tại Công ty cổ phần đường Quãng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vận dụng lý luận về quản trị chuỗi cung ứng nghiên cứu vào thực tế hoạt động của Công ty cổ phần đường Quãng Ngãi từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chuỗi cung sản phẩm đường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản trị chuỗi cung sản phẩm đường tại Công ty cổ phần đường Quãng Ngãi

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG TR N Đ C TR NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. NGUY N TH NHƯ LIÊM QU N TR CHU I CUNG NG S N PH M ĐƯ NG Ph n bi n 1: TS. NGUY N PHÚC NGUYÊN T I CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI Ph n bi n 2: PGS.TS. NGUY N TH KIM ANH Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.05 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i H c Đà N ng vào ngày 14 tháng 8 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i H c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh T , Đ i h c Đà N ng. Đà N ng, Năm 2012
 2. 3 4 M Đ U Lu n văn s d ng các phương pháp nghiên c u phân tích, t ng h p, các 1. Tính c p thi t c a ñ tài phương pháp khoa h c th ng kê và phương pháp phân tích theo mô hình. Công ty C ph n ñư ng Qu ng Ngãi là m t ñơn v s n xu t, kinh doanh 5. Ý nghĩa th c ti n c a ñ tài ñư ng và các s n ph m sau ñư ng l n trong ngành mía ñư ng Vi t Nam. Tuy H th ng hóa lý lu n v qu n tr chu i cung ng có bám sát y u t ngành nhiên, nh ng năm g n ñây Công ty g p ph i m t s v n ñ khó khăn trong ho t hàng mía ñư ng. Đ ra ñ nh hư ng hoàn thi n công tác qu n tr chu i cung ng ñ ng s n xu t kinh doanh s n ph m ñư ng: Đó là vùng nguyên li u mía gi m liên s n ph m ñư ng ñ i v i Công ty c ph n Đư ng Qu ng Ngãi; ñ xu t các gi i t c, ho t ñ ng thu mua nguyên li u mía không n ñ nh, m i quan h gi a công ty pháp th c hi n trong th i gian ñ n. và ngư i cung c p nguyên li u chưa b n v ng, v n ñ v n chuy n nguyên v t 6. C u trúc c a lu n văn li u, t ch c kênh phân ph i còn nhi u b t c p. Như v y chu i cung ng s n Chương 1: Cơ s lý lu n v chu i cung ng và qu n tr chu i cung ng. ph m ñư ng c a công ty v n chưa ñem l i hi u qu cao, thi u s g n k t m t thi t Chương 2: Th c tr ng qu n tr chu i cung ng s n ph m ñư ng t i Công ty C gi a các bên liên quan t ho t ñ ng thu mua ñ n s n xu t, v n t i và phân ph i. ph n ñư ng Qu ng Ngãi. T th c t t i Công ty, h c viên ñã ch n ñ tài: “Qu n tr chu i cung ng s n Chương 3: M t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n tr chu i cung ng s n ph m ñư ng t i Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi” làm lu n văn c a mình. ph m ñư ng t i Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi. 2. M c ñích nghiên c u c a ñ tài CHƯƠNG 1 V n d ng các lý lu n v qu n tr chu i cung ng, nghiên c u vào th c CƠ S LÝ LU N V CHU I CUNG NG ti n ho t ñ ng c a Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi t ñó ñ xu t các gi i VÀ QU N TR CHU I CUNG NG pháp hoàn thi n công tác qu n tr chu i cung ng s n ph m ñư ng, gi i quy t tri t 1.1. CHU I CUNG NG ñ , hài hòa m i quan h gi a t t c các tác nhân tham gia vào chu i cung ng s n 1.1.1. Khái ni m chu i cung ng: Có nhi u khái ni m v chu i cung ng ph m ñư ng c a Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi. Chu i cung ng bao g m t t c các doanh nghi p tham gia, m t cách 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u tr c ti p hay gián ti p, trong vi c ñáp ng nhu c u khách hàng. - Đ i tư ng nghiên c u: Đ tài nghiên c u v t ch c, ho t ñ ng qu n Chu i cung ng là chu i các quá trình kinh doanh và thông tin ñ cung tr chu i cung ng nói chung và m t s ho t ñ ng ch y u trong qu n tr chu i c p m t s n ph m hay d ch v thông qua s n xu t và phân ph i ñ n khách hàng cung ng s n ph m ñư ng c a Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi. cu i cùng. - Ph m vi nghiên c u: Đ tài ch gi i h n nghiên c u nh ng n i dung Chu i cung ng là m t h th ng các dòng ch y và phân b th hi n các ch y u nh t c a ho t ñ ng qu n tr chu i cung ng s n ph m ñư ng, mang tính ch c năng t thu mua nguyên li u, chuy n ñ i thành các s n ph m trung gian ñ n ch t quy t ñ nh ñ n ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh mía ñư ng, ñó là t p trung s n ph m cu i cùng sau ñó là phân ph i ñ n khách hàng. gi i quy t các v n ñ thu mua, phân ph i, v n chuy n, gi i quy t các m i quan h T các khái ni m trên, chúng ta có th rút ra các ñi m v cơ b n, m t gi a các tác nhân trong chu i cung ng s n ph m ñư ng c a Công ty c ph n chu i cung ng g m các thành ph n chính: ñư ng Qu ng Ngãi. - Chu i cung ng th hi n s d ch chuy n nguyên v t li u, s n ph m 4. Phương pháp nghiên c u xuyên su t quá trình t nhà cung c p ban ñ u ñ n khách hàng cu i cùng.
 3. 5 6 - Chu i cung ng bao g m các thành viên tr c ti p và các thành viên ñúng yêu c u v ch t lư ng, v i m c ñích gi m thi u chi phí toàn h th ng trong gián ti p tham gia. khi v n th a mãn nh ng yêu c u v m c ñ ph c v . - Khách hàng là thành t tiên quy t c a chu i cung ng. 1.2.1.2. M c tiêu c a qu n tr chu i cung ng 1.1.2. C u trúc chu i cung ng M c tiêu c a qu n tr chu i cung ng là t i ña hóa giá tr t o ra cho toàn 1.1.3. Các dòng ch y trong chu i cung ng h th ng. L i nhu n c a chu i cung ng là t ng l i nhu n ñư c chia s trong toàn 1.1.3.1. Dòng s n ph m, d ch v : Dòng nguyên li u ñi t nhà cung c p ñ u tiên chu i. L i nhu n c a chu i cung ng càng cao ch ng t s thành công c a chu i ñư c x lý qua các trung gian và chuy n ñ n công ty trung tâm ñ s n xu t ra cung ng càng l n. thành ph m và chuy n ñ n khách hàng thông qua các kênh phân ph i. 1.2.1.3. Các yêu c u c a qu n tr chu i cung ng 1.1.3.2. Dòng thông tin: Bao g m: Dòng ñ t hàng t phía khách hàng v phía - H th ng cung ng ph i nh t quán trư c chu i và Dòng ph n h i t phía các nhà cung c p - H th ng ñ m b o các doanh nghi p có th t do quy t ñ nh tham gia 1.1.3.3. Dòng ti n: Đư c ñưa vào chu i b i duy nh t ngư i tiêu dùng khi h ñã hay r i b chu i, n u không ñem l i l i ích cho h nh n ñư c s n ph m/d ch v ho c ñ y ñ các ch ng t hoá ñơn h p l . - H th ng giúp doanh nghi p gi m chi phí, nâng cao năng l c c nh 1.2. QU N TR CHU I CUNG NG tranh, ñáp ng các yêu c u k thu t. 1.2.1. Khái ni m, m c tiêu và yêu c u c a qu n tr chu i cung ng - Dòng d ch chuy n c a nguyên li u v t li u hay s n ph m gi a các 1.2.1.1. Khái ni m qu n tr chu i cung ng thành viên ph i suôn s và không g p tr ng i. Theo H i ñ ng chu i cung ng: Qu n tr chu i cung ng là vi c qu n lý 1.2.2. N i dung qu n tr chu i cung ng cung và c u, xác ñ nh ngu n nguyên v t li u, s n xu t và l p ráp, ki m tra kho 1.2.2.1. T ch c ho t ñ ng thu mua hàng và t n kho, ti p nh n ñơn hàng và qu n lý ñơn hàng, phân ph i qua các kênh Là các quá trình liên quan t i vi c thu mua nguyên li u, hàng hoá theo k và ñ n khách hàng cu i cùng. ho ch ñ cung c p cho nhu c u s n xu t ho c bán hàng. Các n i dung c a ho t Theo Ti n sĩ Hau Lee và ñ ng tác gi Corey Billington: Qu n tr chu i ñ ng thu mua bao g m: (i) Nh n di n nhà cung c p có m t trên th trư ng. (ii) cung ng là vi c tích h p các ho t ñ ng x y ra các cơ s c a m ng lư i nh m Đánh giá, l a ch n nhà cung c p. (iii) Thương lư ng h p ñ ng và qu n lý h p t o ra nguyên v t li u, d ch chuy n chúng vào s n ph m trung gian và sau ñó ñ n ñ ng nhà cung c p. (iiii) T ch c xây d ng, ñi u ph i ho t ñ ng m ng lư i cung s n ph m hoàn thành và phân ph i s n ph m ñ n khách hàng cu i cùng thông qua c p và các các ho t ñ ng v n chuy n bên trong. (iiiii) Ki m soát ngu n nguyên h th ng phân ph i. li u. (iiiiii) Xây d ng m i quan h v i các nhà cung c p. Theo Vi n qu n tr cung ng: Qu n tr chu i cung ng là vi c thi t k và 1.2.2.2. T ch c quá trình s n xu t qu n lý các ti n trình xuyên su t, t o giá tr cho các t ch c ñ ñáp ng nhu c u Trong chu i cung ng, t ch c quá trình s n xu t thư ng ñư c phân tích th c s c a khách hàng cu i cùng. S phát tri n và tích h p ngu n l c con ngư i công ty trung tâm, nơi mà nguyên li u và bán thành ph m ñư c t p trung t các và công ngh là then ch t cho vi c tích h p chu i cung ng thành công. ngu n ñ t o thành s n ph m cu i cùng theo k ho ch. Như v y, Qu n tr chu i cung ng là t p h p nh ng phương th c tích Các chi n lư c qu n lý s n xu t tương ng: (i) S n xu t t n kho (MTS: h p m t cách hi u qu nhà cung c p, ngư i s n xu t, h th ng kho bãi và các c a Make To Stock). (ii) Làm theo ñơn hàng (MTO: Make To Order). (iii) Thi t k hàng nh m phân ph i hàng hóa ñư c s n xu t ñ n ñúng ñ a ñi m, ñúng lúc v i
 4. 7 8 theo yêu c u (ETO: Engineer To Order). (iiii) L p ráp theo ñơn hàng (ATO: - Tích h p chu i cung ng bên ngoài doanh nghi p: Doanh nghi p trong Assemble-to-order). cùng chu i cung ng c n ph i h p tác ch t ch v i nhau ñ ñ t ñư c l i ích t i ưu 1.2.2.3. Phân ph i s n ph m cho toàn chu i cung ng, ñáp ng cao nh t nhu c u c a khách hàng. - Phân ph i là m t trong nh ng ho t ñ ng quan tr ng trong chu i cung 1.3. KINH NGHI M QU N TR CHU I CUNG NG THÀNH CÔNG ng, n i li n doanh nghi p và khách hàng. B n ch t c a phân ph i là làm thay ñ i 1.3.1. Kinh nghi m trong qu n tr chu i cung ng c a Nike v trí c a s n ph m t nhà s n xu t ñ n khách hàng cu i cùng. 1.3.2. Kinh nghi m trong qu n tr chu i cung ng c a công ty Toyota - Các d ng kênh phân ph i: (i) Kênh tr c ti p (không c p); (ii) Kênh rút CHƯƠNG 2 g n (1 c p); (iii) Kênh ñ y ñ ; (iiii) Kênh ñ c bi t. TH C TR NG QU N TR CHU I CUNG NG S N PH M ĐƯ NG 1.2.2.4. Qu n tr t n kho: T I CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI Trong chu i cung ng, qu n tr t n kho là s d ng t p h p các k thu t 2.1. TH C TR NG C A CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI ñ qu n lý m c t n kho. M c tiêu là gi m chi phí t n kho càng nhi u càng t t NH HƯ NG Đ N QU N TR CHU I CUNG NG S N PH M ĐƯ NG nhưng v n ñáp ng ñư c m c ph c v theo yêu c u c a khách hàng. Qu n lý t n 2.1.1. Khái quát v Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi kho d a vào 2 y u t ñ u vào chính là d báo nhu c u và ñ nh giá s n ph m. V i 2.1.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a công ty 2 y u t ñ u vào chính này, qu n lý t n kho là quá trình cân b ng m c t n kho 2.1.1.2. Ngành ngh kinh doanh c a Công ty s n ph m và nhu c u th trư ng, ñ ng th i khai thác l i th tính kinh t nh qui 2.1.2. Chi n lư c kinh doanh c a Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi mô ñ có ñư c m c giá t t nh t cho s n ph m. Công ty ñã ch n chi n lư c ña d ng hóa, phát tri n các s n ph m liên quan trong Có 3 quy t ñ nh cơ b n ñ t o và lưu tr hàng t n kho là: (i) T n kho chu chu i ngành hàng mía ñư ng l n ngoài ngành mía ñư ng. kỳ; (ii) T n kho an toàn (iii) T n kho theo mùa. 2.1.3. Các y u t cơ b n trong ho t ñ ng kinh doanh c a Công ty 1.2.2.5. V n t i: 2.1.3.1. Đ c ñi m t ch c qu n lý nhân s Ho t ñ ng này liên quan ñ n vi c d ch chuy n nguyên v t li u t nhà 2.1.3.2. Cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b cung c p ñ n doanh nghi p ho c v n chuy n s n ph m hoàn thành t doanh 2.1.3.3. Đ c ñi m v tài chính c a Công ty nghi p ñ n v i khách hàng. Đi u này bao g m vi c l a ch n phương ti n và lo i B ng 2.6: Các thông s tài chính hình v n t i, l a ch n doanh nghi p v n t i, thi t k quy trình v n chuy n ñ ñ m Năm Năm Năm Năm Ch tiêu ĐVT 2008 2009 2010 2011 b o r ng vi c v n chuy n an toàn, ñúng lúc v i giá c h p lý. V n ñi u l Tri u ñ ng 96,133 144,916 296,157 Có 6 phương th c v n t i mà doanh nghi p có th l a ch n như: Tàu T ng doanh thu Tri u ñ ng 1,514,761 1,942,161 2,676,105 4,216,916 th y; Xe l a; Xe t i; Máy bay; Đư ng ng d n; V n chuy n ñi n t . L i nhu n trư c thu Tri u ñ ng 33,241 121,639 262,147 620,486 1.2.2.6. Tích h p chu i cung ng L i nhu n sau thu Tri u ñ ng 32,503 108,025 245,194 578,436 - Tích h p bên trong doanh nghi p: Chu i cung ng trong n i t i doanh C t c % 80 115 130 nghi p chính là s tích h p t t c các ho t ñ ng như R&D, s n xu t, phân ph i,... 2.1.4. Tình hình tiêu th s n ph m ñư ng c a công ty 2.1.4.1. Phân tích, ñánh giá tình hình tiêu th ñư ng c a Công ty
 5. 9 10 hình thành các h p tác xã tr ng mía, s lư ng h p ñ ng tr c ti p gi a Công ty và Trong các năm 2009-2011, giá bán s n ph m ñư ng liên t c tăng làm ngư i s n xu t ñã gi m tương ñ i. doanh thu s n ph m ñư ng tăng, góp ph n gia tăng l i nhu n cho Công ty. S n - Ngư i mua gom mía: Các ñ u m i thu mua này thư ng là nh ng h ph m ñư ng là s n ph m ñem l i l i nhu n l n nh t cho Công ty. gia ñình khá gi , có phương ti n v n chuy n mía. H thu mua mía c a h tr ng 2.1.4.2. V chính sách giá và s n ph m mía sau ñó bán l i cho các Nhà máy ñư ng và hư ng m t ph n l i nhu n. 2.2. TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR CHU I CUNG NG S N 2.2.1.3. Các chính sách ñánh giá, l a ch n nhà cung ng PH M ĐƯ NG T I CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI Vi c ñánh giá nhà cung ng d a trên các tiêu chí s n lư ng cung c p, 2.2.1. Ho t ñ ng thu mua nguyên li u mía t i Công ty ch t lư ng ch ñư ng và kho ng cách vùng nguyên li u ñ n các nhà máy. 2.2.1.1. Th c tr ng vùng nguyên li u c a Công ty 2.2.1.4. Các chính sách thu mua nguyên li u mía - Vùng nguyên li u mía Nhà máy ñư ng Ph Phong: Di n tích vùng - V thu mua và giá c thu mua: nguyên li u c a các Nhà máy ñư ng Qu ng Phú và Ph Phong gi m d n qua các Trong giai ño n 2008-2011, Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi th c năm t 2005 ñ n năm 2010 t trên 8.200 ha gi m xu ng ch còn 5.000 ha. hi n chính sách thu mua và giá c như sau: - Vùng nguyên li u mía c a Nhà máy ñư ng An Khê: Di n tích vùng V ép 2008 - 2009: Giá mua 01 t n mía s ch 10 CCS t i bàn cân Nhà nguyên li u mía t i Gia Lai tương ñ i n ñ nh v i t ng di n tích ñ n năm 2010 là máy là 550.000 ñ ng/t n. Giá mía thu ho ch ñ u v là 600.000 ñ ng/t n mía s ch 9.700 ha. Tuy nhiên nguyên li u mía t i Gia Lai cung c p cho 03 nhà máy là Nhà 10 CCS. Giá mua mía t i thi u (giá sàn) 01 t n mía s ch t i bàn cân Nhà máy là máy ñư ng An Khê, Bình Đ nh và Nhà máy ñư ng Ayun Pa. 450.000 ñ ng/t n. - V năng su t mía, bình quân trên dư i 50 t n/ha. Đây là con s khá V ép 2009-2010: Công ty mua 01 t n mía s ch 10 CCS t i bàn cân Nhà th p n u so sánh v i năng su t mía trung bình trên th gi i (80 t n/ha) cũng như máy b ng giá bán buôn 50 kg ñư ng tr ng lo i 1 (tương ñương t l ăn chia so sánh v i các nư c trong khu v c (Thái Lan ñ t năng su t 75 t n/ha). 50:50). B o hi m giá mua mía n ñ nh, giá sàn 01 t n mía s ch là 500.000 2.2.1.2. Th c tr ng nhà cung ng nguyên li u mía c a Công ty c ph n ñư ng ñ ng/t n. Áp d ng chính sách khuy n khích, khen thư ng ñ i v i các h tr ng Qu ng Ngãi mía có năng su t trên 65 t n/ha, ho c có ch ñư ng t 11 CCS tr lên. Công ty - H s n xu t mía nguyên li u: Đây là hình th c t ch c s n xu t mía th c hi n phương th c ñ u tư ng trư c thu mua mía t v 2009 - 2010: Ngư i nguyên li u ch y u, cung c p trên 80% lư ng mía nguyên li u cho các nhà máy tr ng mía có h p ñ ng ñư c ng 200.000 ñ ng/t n ñ ñ u tư... ñư ng c a Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi. V ép 2010-2011: Giá mía th c mua s theo giá th trư ng theo công - Các trang tr i tr ng mía nguyên li u: Hình th c t ch c s n xu t này th c giá mua 1 t n mía 10 CCS t i ru ng tương ñương giá bán 50 kg ñư ng kính có chi u hư ng phát tri n trong nh ng năm g n ñây, bư c ñ u ñã kh ng ñ nh tính tr ng lo i 1 t i kho c a nhà máy ñư ng. Công ty ti p t c chính sách ñ u tư ng ưu vi t c a s n xu t mía quy mô trang tr i. M c dù là hình th c có hi u qu , trư c không tính lãi v i ñ nh m c ñ u tư 300.000 ñ ng ñ n 350.000 ñ ng/t n. nhưng s lư ng trang tr i s n xu t mía tăng ch m do khó khăn v qu ñ t.. - Hình th c thu mua mía: Hi n nay Công ty thu mua mía theo các hình - T h p tác s n xu t và d ch v ngành mía: Hi n nay, Qu ng Ngãi th c h p ñ ng: H p ñ ng ñ u tư - tiêu th ( ng trư c v n, v t tư và mua l i nông thí ñi m 03 H p tác xã tr ng mía là T nh Giang, Tú Sơn và Ph Nhơn. V i vi c s n hàng hóa), h p ñ ng bao tiêu và thu mua t do.
 6. 11 12 2.2.1.5. Nh n xét v cách th c thu mua nguyên li u mía Công ty c ph n Chi n lư c s n xu t s n ph m ñư ng Công ty ñư ng Qu ng Ngãi th c ñư ng Qu ng Ngãi hi n là s n xu t t n kho (MTS): S n ph m ñư c hoàn thành trư c khi nh n ñư c Giai ño n 2008-2011, Công ty ñã có m t s c i ti n trong phương th c ñơn ñ t hàng c a ngư i mua. thu mua nguyên li u mía. Đã có c i ti n v vi c thu mua 01 t n mía 10 CCS b ng 2.2.2.2. Quy trình s n xu t 50 kg giá bán buôn ñư ng (t l ăn chia 50:50). Tuy nhiên, chính sách này nhìn Quy trình s n xu t ñư ng các Nhà máy ñư ng Công ty C ph n chung v n r t b t c p và nông dân v n b thi t. Bên c nh ñó, t l này ch ñư c ñư ng Qu ng Ngãi ñư c th c hi n theo công ngh r t hi n ñ i, chia làm 3 ph n ñ nh giá trên giá bán ñư ng, trong khi các nhà máy còn có ngu n thu nh p khác t cơ b n, bao g m: Trích ly nư c chè t mía, làm s ch và k t tinh ñư ng thô, làm mía như r m t, bã mía,…nhưng ngư i tr ng mía không ñư c hư ng. s ch và k t tinh ñư ng luy n. B ng 2.11: Thu nh p c a ngư i tr ng mía/ha/v 2.2.2.3. M t s khó khăn trong ho t ñ ng s n xu t ĐVT V 2008-2009 V 2009-2010 Do vi c thu h p di n tích tr ng mía ñã nh hư ng l n ñ n công su t c a Giá bán mía/t n Đ ng/t n 600,000 800,000 các Nhà máy ñư ng An Khê và Ph Phong. Hai nhà máy này luôn ph i ép v i S n lư ng T n/ha 50 50 công su t kho ng 70%/t ng công su t, do ñó hi u qu v n th p, kéo theo giá Đ ng 30,000,000 40,000,000 thành s n ph m ñư ng tăng, gi m l i nhu n c a các nhà máy. Doanh thu Đ ng B ng 2.13: Công su t các nhà máy Chi phí 19,000,000 23,000,000 Công su t Kh năng S n lư ng ép S n lư ng Đ ng Nhà máy L i nhu n 11,000,000 17,000,000 (t n/ngày) ép/v v 2010-2011 Đư ng TP B ng 2.12: Thu nh p c a nhà máy/ha/v Ph Phong 2,000 300,000 195,000 20,120 Ch tiêu V 2008 - 2009 V 2009 - 2010 An Khê 4,500 675,000 472,500 48,753 Giá bán ñư ng/t n Đ ng/t n 15,000,000 16,000,000 T ng 6,500 900,000 667,500 68,873 S n lư ng T n/ha 5 5 2.2.3. T ch c h th ng phân ph i s n ph m ñư ng t i Công ty Doanh thu Đ ng 75,000,000 80,000,000 H th ng phân ph i s n ph m ñư ng Công ty C ph n ñư ng Qu ng Đ ng 52,500,000 56,000,000 Ngãi ñư c t ch c theo ki u ña kênh, g m 4 d ng kênh phân ph i: Chi phí L i nhu n t bán 2.2.3.1. Kênh phân ph i tr c ti p (Không c p) Đ ng 22,500,000 24,000,000 ñư ng * T ch c kênh L i nhu n t m t r Đ ng 10,000,000 10,000,000 Công ty t ch c bán hàng tr c ti p cho ngư i s d ng không qua trung L i nhu n t phân bón Đ ng 500,000 500,000 gian nào. Bao g m hai hình th c bán hàng tr c ti p là: Bán qua kho cho khách T ng l i nhu n 33,000,000 34,500,000 hàng và Bán l qua h th ng c a hàng và chi nhánh. 2.2.2. T ch c quá trình s n xu t s n ph m ñư ng t i Công ty Công ty Khách hàng 2.2.2.1. Chi n lư c s n xu t: * Đánh giá ho t ñ ng c a kênh tr c ti p
 7. 13 14 Kênh tr c ti p trong th i gian v a qua, khách hàng mua s n ph m tr c Khách ti p c a công ty v i s lư ng r t nh , chi m t tr ng th p trong t ng cơ c u c a Công ty Đ i lý Bán Bán l hàng Buôn công ty. Năm 2009, s n lư ng bán theo kênh này là 1.804 t n chi m 3% t ng tiêu th s n ph m c a công ty, năm 2010 s n lư ng tiêu th là 2.105 t n chi m 4% Công ty bán hàng cho trung gian Đ i lý ñ h bán cho trung gian bán nhưng ñ n năm 2011 l i gi m xu ng còn 2%. buôn, trung gian bán buôn bán cho ngư i bán l , ngư i bán l bán cho khách hàng 2.2.3.2. Kênh ñ i lý cu i cùng. Đây là kênh ho t ñ ng hi u qu nh t c a công ty, l i nhu n c a m ng lư i kênh này r t cao do s n lư ng hàng bán ra r t l n. Công ty Đ i lý Khách hàng 2.2.3.5. Chính sách khuy n khích các thành viên trong h th ng phân ph i * Công ty s d ng ñ i lý làm trung gian phân ph i s n ph m, ñây là m ng Chính sách giá linh ho t: Công ty th c hi n cơ ch bán giá linh ho t ñ kích lư i phân ph i quan tr ng. thích tiêu th , tăng kh năng c nh tranh c th như: (i) Chính sách giá chi t kh u * Đ i lý: Công ty có th ký h p ñ ng v i ñ i lý dư i hai d ng: Đ i lý thanh toán; (ii) Chính sách giá chi t kh u theo s lư ng; (iii) Th c hi n bù giá, bao tiêu và ñ i lý hoa h ng. Đ i lý có th bán buôn ho c bán l . Công ty cung c p chia s r i ro v i ñ i lý. hàng cho ñ i lý theo h p ñ ng, ñ n kỳ ñ i lý ph i thanh toán ti n hàng và nh n * Chính sách thư ng ph t g m: (i) Thư ng ñ nh kỳ; (ii) Thư ng cu i thù lao th a thu n. năm; (iii) Ph t vi ph m h p ñ ng. * Đánh giá ho t ñ ng c a kênh 2.2.3.6. Nh ng h n ch trong t ch c và qu n lý h th ng phân ph i s n ph m Khách hàng mua s n ph m thông qua trung gian là ñ i lý c a công ty v i ñư ng c a Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi s lư ng nh . Năm 2009, s n lư ng bán theo kênh này là 5.411 t n, chi m 9% * H th ng ñ i lý còn thi u t ng tiêu th s n ph m c a công ty. S n lư ng c a công ty ti p t c tăng m nh qua * Qu n lý kênh hi u qu chưa cao các năm 2010 (6,013 t n) nhưng l i gi m vào năm 2011. * Mâu thu n phát sinh trong h th ng h th ng phân ph i 2.2.3.3. Kênh 2 c p - Mâu thu n do c nh tranh. - Mâu thu n do xung kh c v quy n l i gi a các c p c a kênh. Bán l Khách - Mâu thu n khi có thành viên không th c hi n ñúng cam k t. Công ty Đ i lý hàng - Mâu thu n ña kênh. Bán Buôn 2.2.4. Ho t ñ ng v n t i * Các trung gian phân ph i trong kênh 2.2.4.1. V n t i nguyên li u: * Đánh giá ho t ñ ng kênh Trư c ñây, vào v mía cùng m t lúc có nhi u ngư i tr ng mía cùng thu S n lư ng ñư ng tiêu th năm 2009 là 18.639 t n chi m 31%, ñ n năm ho ch nguyên li u nên Công ty không b trí k p th i các phương ti n v n chuy n. 2010 s n lư ng gi m còn 15.934 t n, chi m t tr ng 27%, qua năm 2011 s n T 2006 ñ n nay, Công ty liên t c ñ u tư hoàn thi n ñoàn xe v n chuy n nguyên lư ng tăng lên 24,794 t n, chi m t tr ng 36%. li u, do ñó ñã c i thi n ñáng k vi c v n chuy n nguyên li u. Hàng năm Công ty 2.2.3.4. Kênh 3 c p ñ u có k ho ch h p ñ ng v i các công ty v n t i ñ ch ñ ng phương ti n trong
 8. 15 16 v thu ho ch, h n ch thi t h i v ch t lư ng mía do ñã ñ n ch t nhưng không công ty. Qu n lý kênh c a công ty chưa th c s ñ t hi u qu cao. Các chính sách ñư c v n chuy n v nhà máy. qu n lý chưa th t s thuy t ph c ñư c các ñ i lý. 2.2.4.2. V n t i thành ph m: 2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QU N TR CHU I CUNG NG S N Phương th c v n t i mà công ty ñang s d ng là b ng xe t i: Đây là hình PH M ĐƯ NG T I CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI th c v n chuy n tương ñ i nhanh và r t linh ho t. Công ty ñã hoàn ch nh các quy 2.3.1. Thành công ñ nh v ñ nh m c nhiên li u, cũng như thi t k các l trình và m ng lư i phân * T ng bư c c i thi n ho t ñ ng thu mua nguyên li u và c i thi n ph i s n ph m ñ n th trư ng v i các ñ a ñi m khác nhau ñ m b o vi c v n m i quan h gi a nhà cung ng nguyên li u mía và Công ty: Bi u hi n các chuy n hàng hóa ti t ki m và ñem l i hi u qu cao nh t. ho t ñ ng c a công ty như: T ng bư c ñi u ch nh chính sách thu mua; có chính 2.2.5. M c ñ tích h p gi a các y u t trong chu i cung ng s n ph m ñư ng sách ñ u tư ng trư c cho nông dân t v 2008 - 2011; t o công ăn vi c làm cho t i Công ty C ph n ñư ng Qu ng Ngãi nhân dân m t s ñ a phương khó khăn; th hi n ñư c trách nhi m xã h i ñ i v i 2.2.5.1. M i quan h gi a nhà cung ng nguyên li u mía và công ty: c ng ñ ng và ñóng góp vào s phát tri n kinh t xã h i ñ a phương. Hi n v n còn nhi u b t c p trong m i quan h gi a 02 phía: * Ho t ñ ng s n xu t: Công ty C ph n ñư ng Qu ng Ngãi ñã liên t c - V phía Công ty: Th i gian thu ho ch ch m tr , kéo dài do an toàn thi t ñ u tư, nâng c p và ñ n nay h th ng thi t b , quy trình s n xu t ñư ng c a Công b th p, th i ti t b t l i, t ch c l ch thu ho ch thi u khoa h c,... nh hư ng ñ n ty là m t trong nh ng h th ng tiên ti n trong khu v c. ch t lư ng ru ng mía v sau c a h nông dân; Công tác, thu mua, còn nhi u b t * Ho t ñ ng t ch c kênh phân ph i: H th ng b n kênh phân ph i ñã c p; Cơ ch thu mua 01 t n mía 10 CCS b ng 50 kg giá bán buôn ñư ng quá có thi t l p c a công ty có s phù h p v i t ng khách hàng, giúp công ty chi m lĩnh l i cho các Nhà máy và ngư i tr ng mía b thi t. ñư c th trư ng. - V phía ngư i tr ng mía: V n còn nhi u h không th c hi n ñúng theo 2.3.2. H n ch h p ñ ng ñã ký. T ý bán mía cho thương lái, cho Nhà máy khác vì ch y theo giá, - M i quan h không b n v ng gi a ngư i tr ng mía và nhà máy: tr n tr n và tâm lý mu n thu ho ch s m. Thu ho ch mía không ñúng theo quy + V n ñ phá v h p ñ ng: Trong các hình th c h p ñ ng ñ u tư - tiêu ñ nh c a h p ñ ng; gây áp l c ñ ñ n chính v ,... th cũng như h p ñ ng bao tiêu s n ph m mía gi a ngư i tr ng mía và công ty c 2.2.5.2. nh hư ng c a cung ng nguyên li u ñ n ho t ñ ng s n xu t ph n ñư ng Qu ng Ngãi thư ng x y ra s phá v h p ñ ng. Trong nh ng năm v a qua, các Nhà máy c a Công ty luôn trong tình + Giá thu mua mía qua các năm trư c ñây thay ñ i liên t c v i biên ñ tr ng ho t ñ ng ch ñ t kho ng 70% công su t thi t k . N u so v i công su t giao ñ ng l n d n ñ n tình tr ng khi v này th a, l p t c hàng lo t ngư i tr ng trung bình c a th gi i (kho ng 90%) thì Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi v n mía ñ n b ñ chuy n sang tr ng lo i cây khác, ñ r i ngay v mía sau giá ñư ng chưa ñ t công su t yêu c u. Đi u này do ngu n nguyên li u thi u, không n ñ nh. tăng kéo theo h u qu tranh mua tranh bán, nâng giá thu mua mía r i, làm m t n 2.2.5.3. M i quan h gi a Công ty và nhà phân ph i trong chu i cung ng ñ nh th trư ng. Đi u này nh hư ng r t l n ñ n vùng nguyên li u c a Công ty. H th ng b n kênh phân ph i ñã thi t l p c a công ty có s phù h p v i + Giá thu mua mía hi n t i c a Công ty (theo t l ăn chia 50:50), ph n t ng khách hàng, giúp công ty chi m lĩnh ñư c th trư ng. M c dù v y, còn thi t v n n m v phía ngư i tr ng mía. N u so sánh m t s nư c trong khu v c không ít các ñ i lý y u, không ñ t ñư c các m c danh thu như th a thu n v i như Thái Lan (t l ăn chia 70:30) thì ngư i tr ng mía Qu ng Ngãi quá thi t thòi.
 9. 17 18 - T ch c th c hi n vi c v n chuy n mía các nhà máy v n g p khó Dân s Vi t Nam năm 2009 kho ng 83.000.000 ngư i, là th trư ng l n khăn khi vào v cao ñi m. tiêu th s n ph m ñư ng. M c tiêu th ñư ng bình quân ñ u ngư i là 14,5 - H th ng ñ i lý trong kênh phân ph i còn thi u: kg/ngư i/năm th p hơn m c bình quân th gi i là 20 kg/ngư i/năm. Nhu c u tiêu 2.3.3. Nguyên nhân c a các h n ch th ñư ng bình quân ñ u ngư i s tăng trong nh ng năm ñ n. - Nh ng năm g n ñây, giá v t tư, phân bón, nhân công tăng cao, ngư i 3.1.1.3. Môi trư ng công ngh : tr ng mía h u như không có lãi. Bên c nh ñó m t s cây tr ng khác như cây s n 3.1.1.4. Môi trư ng pháp lu t và ch trương c a chính ph : (cây mì) có ưu th hơn, l i nhu n thu ñư c cao hơn nên nông dân có xu hư ng 3.1.1.5. Kh năng c nh tranh c a ngành mía ñư ng Vi t Nam sau khi h i nh p chuy n sang tr ng các lo i cây này. kinh t qu c t : - S n lư ng mía nguyên li u l i bi n ñ ng theo mùa v , ph n do giá mía Qui mô nhà máy là m t ch s quan tr ng nh hư ng chi phí ch bi n nguyên li u thư ng xuyên bi n ñ ng, ph n do chưa có s g n k t gi a ngư i ñư ng, bên c nh v n ñ nguyên li u. Qui mô càng l n thì hi u qu càng cao v i tr ng mía và nhà máy ñư ng, nên gây ra tâm lý b p bênh cho ngư i dân khi l a ñi u ki n ñ nguyên li u mía. V i l i th v quy mô, giá c , ngu n cung nguyên ch n cây mía ñ ñ u tư gieo tr ng. li u, ñư ng Thái Lan s chi m ưu th trong vi c thâm nh p th trư ng Vi t Nam, - Vi c tính giá mua mía theo t l 50:50 ñư c áp d ng m c dù có l i cho ñây s là ñ i th c nh tranh ch y u c a ngành mía ñư ng Vi t Nam. Công ty trong ng n h n, nhưng c m t quá trình khi ngư i nông dân nh n th y s 3.1.2. Các xu hư ng hi n nay trong qu n tr chu i cung ng b t công h ñã t b mía ñ chuy n sang các s n ph m nông nghi p khác làm cho 3.1.2.1.Gi m ñáng k s lư ng các nhà cung c p: Đ ñ m b o gia tăng hi u qu s n lư ng mía thu mua c a Công ty ngày càng gi m, công su t Nhà máy th p. và ch t lư ng trong h at ñ ng cung ng, hi n nay các doanh nghi p c t gi m s - B ph n nông v các nhà máy ñư ng chưa phát huy h t vai trò. lư ng nhà cung c p và xây d ng m i quan h dài h n v i nhà cung c p t t nh t. - Có qui ho ch vùng mía song th c t nông dân v n còn canh tác nh l 3.1.2.2. S d ng ngo i l c: Doanh nghi p nh n th c r ng h có th l i hơn khi không t p trung do ñó gây khó khăn trong vi c ñ u tư h t ng ph c v tr ng mía. s d ng các công ty bên ngoài th c hi n m t ph n ho c t t c n i dung c a chu i K thu t canh tác, ñ u tư thâm canh, chăm sóc còn kém d n ñ n năng su t th p, cung ng. thu nh p ngư i tr ng mía th p trên m t di n tích. 3.1.2.3.D ch chuy n chéo. CHƯƠNG 3 Có hai hình th c cơ b n c a d ch chuy n chéo. Th nh t, hàng hóa ñư c M TS GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR CHU I v n chuy n tr c ti p t phương ti n chuyên ch ñ n và ñ n ñ a ñi m xu t phát. CUNG NG S N PH M ĐƯ NG T I CÔNG TY C PH N ĐƯ NG Th hai khi nguyên v t li u ñư c chuyên ch ñ n trong nh ng ki n hàng l n thì QU NG NGÃI khi ñó chúng ñư c m ra, chia nh , phân lo i và chuy n ñ n phương ti n v n t i. 3.1. M T S CĂN C Đ XU T GI I PHÁP 3.1.2.4.V n chuy n tr c ti p. 3.1.1. S thay ñ i t y u t môi trư ng Ngày càng có nhi u khách hàng mua hàng hóa qua m ng Internet, ho c 3.1.1.1. Môi trư ng kinh t :T c ñ tăng trư ng kinh t cao s nâng cao m c s ng ñ t hàng qua thư ho c mua tr c ti p t nhà s n xu t. Đi u này giúp rút ng n th i c a ngư i dân, gia tăng tiêu dùng c a xã h i. gian ñ t hàng, cho phép khách hàng ti p c n v i s lư ng l n s n ph m, t o cơ 3.1.1.2. Môi trư ng nhân kh u: h i cho doanh nghi p nói chuy n tr c ti p v i khách hàng cu i cùng c a h ,…
 10. 19 20 3.1.2.5. Gia tăng quan tâm v môi trư ng. - Vùng nguyên li u mía, không n ñ nh và có xu hư ng gi m. 3.1.2.6. Gia tăng s h p tác d c theo chu i cung ng - Giá thành ñư ng c a công ty còn cao, ch t lư ng th p so v i các nư c. Các t ch c trong chu i cung ng nh n th c rõ r ng h có cùng m c tiêu 3.1.3.2. M c tiêu và phương hư ng kinh doanh c a công ty là th a mãn khách hàng cu i cùng. Vì th h không nên c nh tranh v i nhau và * M c tiêu c a công ty nên h p tác ñ th a mãn khách hàng. Đi u này có nghĩa r ng ñ i th c nh tranh - Ph n ñ u ñ n năm 2015 n m trong top 3 nhà s n xu t ñư ng Vi t không ph i là các doanh nghi p ho c t ch c khác trong cùng chu i cung ng mà Nam, t ng bư c phát tri n ra th trư ng Đông Nam Á và th gi i. chính là các doanh nghi p chu i cung ng khác. - N m b t các cơ h i c a th trư ng, nh y bén trong kinh doanh, khai thác 3.1.3. M c tiêu và phương hư ng kinh doanh c a công ty c ph n ñư ng tri t ñ các l i th c a Công ty, ti p t c ñ u tư vào các s n ph m ch l c ñ ñem Qu ng Ngãi trong th i gian ñ n l i giá tr cao nh t cho c ñông và ngư i lao ñ ng. 3.1.3.1. Nh ng cơ h i, ñe d a, thu n l i, khó khăn ñ i v i công ty c ph n - Hình thành m ng lư i phân ph i trong c nư c, thành l p các c a hàng ñư ng Qu ng Ngãi trong nh ng năm ñ n và văn phòng ñ i di n các thành ph l n trong c nư c. * Cơ h i *Phương hư ng kinh doanh trong th i gian ñ n - Gia nh p AFTA, WTO s thu hút thêm ngu n v n nư c ngoài, kích - Rà soát l i chi phí th c t ñ có k ho ch ti t gi m chi phí nh m tăng thích nhu c u tiêu th hàng hóa nói chung và s n ph m ñư ng nói riêng. Thâm s c c nh tranh và tăng l i nhu n. nh p vào th trư ng tiêu th m i d dàng hơn. - T p trung ñ u tư nâng công su t Nhà máy ñư ng An Khê t 4.500 t n - V i dây chuy n công ngh và máy móc tương ñ i hi n ñ i, công ty ñã mía/ngày lên 10.000 t n mía ngày. Hoàn thành vi c xây d ng và ñưa vào ho t th c hi n ñư c phương châm ña d ng hóa s n ph m, ñ s c c nh tranh. ñ ng nhà máy s a ñ u nành Vinasoy Tiên Sơn - B c Ninh. * Nh ng ñe d a ñ i v i công ty - Xây d ng quan h b n v ng v i các nhà cung ng mía, n ñ nh m c - Năng l c s n xu t ñư ng c a các nư c ASEAN, ñ c bi t là Thái Lan cung ng nguyên li u mía ñ ñ m n ñ nh công su t các nhà máy s n xu t ñư ng. ñang th a so v i nhu c u các nư c. Giá thành s n ph m ñư ng các nư c như - Có k ho ch ñ y m nh vi c qu ng bá các thương hi u Vinasoy, Braxin, Trung Qu c, Thái Lan th p hơn Vi t Nam. Biscafun, Th ch Bích, ñư ng Qu ng Ngãi…ra th trư ng Đông Nam Á. * Nh ng thu n l i - T ch c x p l i lao ñ ng b o ñ m năng su t lao ñ ng, l c lư ng lao - Do ñang kinh doanh trên sân nhà, công ty có l i th r t l n v cung ñ ñ ng tinh g n, có kinh nghi m, chuyên môn hóa cao. v n chuy n mà các lo i ñư ng nh p kh u không th có ñư c. 3.2. XÂY D NG QUAN H B N V NG GI A CÔNG TY C PH N - Đã t ch c ñư c m ng lư i phân ph i ñư ng r ng kh p trong c nư c, ĐƯ NG QU NG NGÃI V I NHÀ CUNG NG NGUYÊN LI U MÍA có kh năng ñáp ng và chi ph i m nh m th trư ng Vi t Nam. Đ xây d ng ñư c m i quan h b n v ng v i ngư i cung ng mía, Công - S n ph m ñư ng c a công ty ñư c ngư i tiêu dùng n i ñ a tin tư ng. ty c n xem xét tri n khai các gi i pháp sau: - Đ i ngũ cán b công nhân viên lành ngh , g n bó v i công ty. 3.2.1. Đ i m i các hình th c thu mua mía nguyên li u - Đư c s h tr t phía Chính quy n ñ a phương. - C i ti n phương pháp thu mua mía nguyên li u: V giá thu mua mía * Nh ng khó khăn nguyên li u, Công ty c n áp d ng cơ ch theo khuy n cáo c a B Nông nghi p và
 11. 21 22 Phát tri n nông thôn (mua 1 t n mía 10 CCS t i ru ng tương ñương giá bán 60 kg th s n ph m. Tuy nhiên, xây d ng các h p tác xã, t h p tác ph i chú ý ñ n các ñư ng kính tr ng lo i 1 t i nhà máy) và hư ng t i áp d ng nguyên t c mua bán v n ñ : Th nh t, vi c thành l p h p tác xã và t h p tác ph i d a trên nguyên t c mía ñư ng c a các Công ty s n xu t ñư ng Thái Lan: Trong 100% t ng thu t nguy n, tránh ch y theo thành tích. Th hai, phương th c v n ñ ng thành l p nh p t ñư ng và r m t, nông dân s hư ng 70%, 30% còn l i thu c v nhà máy. h p tác xã và t h p tác ph i phù h p v i môi trư ng văn hóa xã h i c a t ng ñ a - Có bi n pháp x lý r i ro khi m t mùa, thiên tai, giá ñư ng h : C n áp phương khác nhau. Th ba, v n ñ ng ngư i mua gom mía tham gia h p tác xã. d ng các chính sách như hoãn n , giãn n cho ngư i nông dân ñã nh n ti n ñ u tư 3.2.5. Đ m b o ngu n v n vay cho ñ u tư phát tri n mía nguyên li u ñ v s ho c v t tư ng trư c, h tr giá gi ng cho kỳ s n xu t ti p theo, mua mía theo lư ng v i cơ ch , th t c ñơn gi n và th i h n vay h p lý giá sàn ñ nh hư ng khi giá ñư ng xu ng quá th p,… Hi n nay, ngu n v n cho vay ph c v nông nghi p, nông thôn khá d i - Gi m s ñ u m i ký h p ñ ng tr c ti p v i nông dân b ng cách h tr dào. Tuy nhiên, v n v n chưa th t s ñ n ñư c v i ngư i tr ng mía. Công ty c n t ch c các nhóm h , t h p tác, các h p tác xã s n xu t và thu mua mía. làm vi c v i các t ch c tín d ng ñ ñơn gi n hóa th t c vay (nhưng v n ñ m - Hư ng d n cho nông dân phương pháp ñánh giá ch t lư ng mía, xây b o nguyên t c kinh doanh v n), cho vay ñ lư ng v n ñ u tư cho thâm canh s n d ng cơ ch ki m tra, giám sát c a tr ng mía trong l y m u ch t lư ng mía. xu t mía và th i gian vay theo chu kỳ canh tác và thu ho ch (t i thi u m t năm). 3.2.2. Gi i quy t v n ñ v n chuy n nguyên li u Nâng cao năng l c và hi u qu s d ng v n c a nh ng ngư i vay v n. Công ty v n c n ph i duy trì ñ i v n chuy n, t ch c chuyên nghi p, có 3.3. XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH H TR NGƯ I TR NG MÍA NÂNG cơ ch qu n lý linh ho t và t ch u trách nhi m ñ gi i quy t nh ng khó khăn ñ t CAO NĂNG SU T, CH T LƯ NG NGUYÊN LI U MÍA VÀ GIÁ TR xu t trong mùa thu ho ch mía. Bên c nh ñó, luôn ch ñ ng v k ho ch h p ñ ng THU ĐƯ C TRÊN M T ĐƠN V DI N TÍCH phương ti n v n chuy n v i các công ty v n t i ñ ñ m b o phương ti n trong v , Theo các k t qu nghiên c u th c nghi m, n u ñư c canh tác, chăm bón h n ch ñ n m c t i thi u thi t h i v ch t lư ng mía do ñã ñ n ch t nhưng không ñúng k thu t thì năng su t, ch t lư ng mía t i các vùng nguyên li u c a Công ty ñư c ñưa v các nhà máy ñư ng. c ph n ñư ng Qu ng Ngãi ñ t khá cao, bình quân 82 t n/ha v i ch ñư ng là 3.2.3. Tăng cư ng công tác nông v 11,5 CCS, cá bi t có nơi ñ t trên 100 t n/ha, 13 CCS. N u công ty tri n khai - Đ i m i n i dung ho t ñ ng c a h th ng nông v : Ho t ñ ng nông v chương trình h tr ngư i tr ng mía nâng cao năng su t, ch t lư ng thì có th c i c n ti p t c ñư c ñ i m i, nh t là xây d ng l ch ñ n ch t mía khoa h c, ñ m b o thi n thu nh p trên m t ñơn v di n tích cho ngư i tr ng mía, t o s tin tư ng vào th c hi n ñ y ñ các h p ñ ng ñ u tư ng trư c và h p ñ ng thu mua, hư ng d n cây mía và n ñ nh di n tích vùng nguyên li u cung c p cho các nhà máy. chuy n giao ti n b k thu t cho ngư i s n xu t mía, ñ c bi t là các vùng m i 3.3.1. H tr ñ i m i gi ng và thay ñ i cơ c u gi ng m r ng thêm di n tích tr ng mía - Tăng cư ng năng l c c a Trung tâm gi ng mía c a Công ty C ph n - Cán b nông v ph i là c u n i quan tr ng gi a Công ty và ngư i tr ng ñư ng Qu ng Ngãi. mía, là ngư i tr c ti p th c hi n ch ñ , chính sách trong h p ñ ng. - T ch c qu n lý ch t ch vi c chuy n giao gi ng m i vào s n xu t, 3.2.4. Xây d ng và tăng cư ng vai trò c a các t h p tác s n xu t, d ch v ñ m b o gi ng phù h p và s ch b nh. Tăng cư ng công tác hư ng d n k thu t Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi c n ti p t c h tr vi c hình thành tr ng, chăm sóc, phòng tr sâu b nh cho ngư i tr ng mía, nh t là trong nh ng v các lo i hình h p tác xã, t h p tác v s n xu t mía, d ch v v t tư, k thu t, tiêu ñ u. Đ y m nh bi n pháp thâm canh khác nhau nâng cao dinh dư ng ñ t qua bón
 12. 23 24 phân h p lý, th c hi n canh tác khoa h c, b trí l ch tr ng m i, chăm sóc mía lưu C hai th trư ng mi n Nam và mi n B c m i có 15 ñ i lý c a công ty g c, các phương án tư i ho c gi m cho ñ t. ch b ng 23% s lư ng ñ i lý c a công ty trong khi Mi n Trung - Tây Nguyên có 3.3.2. Hư ng d n th c hi n quy trình chăm sóc mía lưu g c t i 48 ñ i lý chi m 76% s lư ng ñ i lý c a công ty. S n lư ng tiêu th c a hai th Sau chu kỳ sinh trư ng và phát tri n ñ u tiên kho ng 11 tháng cho thu trư ng này cũng r t khiêm t n. Vì v y vi c phát tri n kênh phân ph i hai th ho ch, mía có kh năng tái sinh t i 2-3 v ti p theo. V n ñ chăm sóc mía lưu g c trư ng này là m t bư c ñi vô cùng c n thi t trong chi n lư c c a công ty. ñúng k thu t và ñúng th i gian quy ñ nh nh hư ng l n t i năng su t mía v sau. 3.5.2. Gi i quy t xung ñ t trong kênh phân ph i Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi ph i ch ñ ng hư ng d n ngư i tr ng mía v - S d ng s c m nh cư ng ch : Đ tránh s c nh tranh gi a các thành k thu t chăm sóc mía lưu g c cũng như ñ u tư h th ng máy liên h p ñ h tr viên, công ty c n quy ñ nh rõ ràng các ñi u kho n v giá bán, th trư ng… N u ngư i tr ng mía ñ làm gi m chi phí khâu làm ñ t trên m t di n tích. thành viên không tuân theo các qui ñ nh ñã cam k t, công ty s x lý b ng cách 3.3.3. H tr cơ gi i hóa s n xu t mía c t ngu n hàng, ch m d t h p ñ ng. Hi n nay t i vùng mía nguyên li u c a Công ty Đư ng Lam Sơn, chu n - S d ng hình th c khen thư ng: Công ty ñưa ra các ph n thư ng dành b ñ t tr ng mía b ng cơ gi i ñã ñ t g n 80%, góp ph n tr ng mía ñúng th i v , cho thành viên th c hi n t t các cam k t ñ kích thích các thành viên ho t ñ ng ñ m b o k thu t, nâng cao năng su t mía. Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi t t hơn. Đ c bi t c n k t h p khéo léo hình th c khen thư ng và s c m nh cư ng c n h c h i mô hình này, s d ng m t ph n l i nhu n ñ ñ u tư vào các thi t b ch ñ v a giám sát ràng bu c các thành viên v a kích thích s c g ng c a h , cơ gi i ñ làm ñ t và chăm sóc mía h tr ngư i tr ng mía. và các hình th c này ph i ñư c s d ng thư ng xuyên. 3.4. XEM XÉT Đ NH HƯ NG Đ U TƯ VÙNG NGUYÊN LI U RIÊNG - S d ng s c m nh th a nh n: Đ tránh các xung ñ t gi a các thành CHO CÔNG TY Đ Đ M B O TÍNH T CH TRONG S N XU T viên cùng c p kênh do h suy nghĩ quy n l i c a mình b kém so v i thành viên Trong tình hình ngu n cung nguyên li u mía b p bênh như hi n nay, khác, công ty c n cho các thành viên th y r ng m c ưu ñãi cao hay th p là tùy lư ng mía thành ph m ph i phân chia cho các công ty mía ñư ng khác trên ñ a thu c vào s c ng hi n c a h . Công ty ch ñưa ra m c h tr sau khi ñánh giá bàn d n ñ n công su t s n xu t c a các Nhà máy thu c Công ty c ph n ñư ng hi u qu ho t ñ ng c a m i thành viên kỳ trư c ñó. Qu ng Ngãi th p. Do ñó, Công ty cũng c n xem xét ñ n vi c ñ u tư, t ch m t - S d ng s c m nh pháp lý: Đ tránh xung ñ t gi a các c p kênh, gi a vùng nguyên mía cho mình. Công ty có th h c h i t các mô hình vùng nguyên các kênh v i nhau, công ty c n phân c p rõ quy n và trách nhi m c a t ng c p li u như Vinamit và Metro ñã th c hi n tương ñ i thành công. trung gian. Như qui ñ nh chi t kh u bán buôn, bán l , yêu c u trung gian bán buôn 3.5. C NG C HO T Đ NG KÊNH PHÂN PH I ph i th c hi n, công ty ph i ki m tra vi c th c hi n ñó. N u trung gian bán buôn Đ i v i các ñ i lý hi n có, c n ph i thúc ñ y tiêu th s n ph m c a công vi ph m, công ty có th c t gi m chi t kh u dành cho trung gian bán buôn ñ tăng ty, ñ ng th i tăng cư ng các bi n pháp qu n lý kênh thông qua vi c tăng cư ng chi t kh u cho trung gian bán l . vai trò giám sát c a ñ i ngũ ñ i di n thương m i, n m b t tình hình th c t t ng 3.5.3. Có bi n pháp kích thích các thành viên trong kênh khu v c, t ng ñ i lý ñ có các ñ xu t h p lý t ng bư c tăng m c tiêu th . H tr - Tìm hi u v các nhu c u và khó khăn c a các thành viên trong kênh. h th ng ñ i lý ñào t o nhân viên bán hàng, trao ñ i cách qu n lý có hi u qu . - Giúp ñ các thành viên trong kênh. 3.5.1. M r ng kênh phân ph i t i th trư ng mi n Nam, mi n B c
 13. 25 26 - Công ty th c hi n các ho t ñ ng phân ph i d a trên quan ñi m xem ñánh giá th c tr ng công tác qu n tr chu i cung ng ñã ñ xu t các gi i pháp trung gian phân ph i như ngư i h p tác kinh doanh ch không ñơn thu n ch là nh m hoàn thi n công tác qu n tr chu i cung ng nguyên li u mía t i Công ty C khách hàng. ph n ñư ng Qu ng Ngãi. 3.6. Đ Y M NH NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG QU N Tuy nhiên, do v trí công tác hi n t i, nên ph m vi kh o sát trong chu i là TR CHU I CUNG NG S N PH M ĐƯ NG T I CÔNG TY C PH N r t h p, có nhi u v n ñ mà h c viên không th nghiên c u và phân tích do không ĐƯ NG QU NG NGÃI ñ s li u và h n ch vì kh năng. Vì v y thi u s ñánh giá hi u su t trên toàn M c dù Công ty n m trong top 500 doanh nghi p l n nh t Vi t Nam chu i cung ng s n ph m ñư ng c a Công ty C ph n ñư ng Qu ng Ngãi. Đi u nhưng m c ñ ng d ng CNTT trong ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh t i Công ty này r t c n s ñóng góp, hư ng d n c a các th y cô giáo, ñ ng nghi p ñ ñ tài còn r t h n ch ; v n chưa có m t gi i pháp t ng th , toàn di n ñ qu n tr t t c ñư c hoàn thi n hơn. các ho t ñ ng s n xu t kinh doanh chung, do ñó nh t thi t ph i ñ u tư m t h Đ th c hi n ñư c các gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n tr chu i th ng công ngh thông tin qu n tr doanh nghi p toàn di n. cung ng s n ph m ñư ng t i Công ty C ph n ñư ng Qu ng Ngãi, bên c nh s * M t s các ph n m m tác nghi p trong s n xu t ñư ng c n ph i n l c c a H i ñ ng qu n tr , Ban Giám ñ c Công ty, các nhà máy ñư ng tr c tri n khai các ph n m m: Qu n lý nguyên li u; qu n lý ñoàn xe v n chuy n; thu c, ngư i lao ñ ng trong vi c th c hi n các gi i pháp ñã nêu, c n có s h p tác Phân tích m u mía nh p; Qu n lý mía nh p; Qu n lý ch t lư ng; Ph n m m thanh ph i h p ch t ch c a ngư i cung c p nguyên li u mía, ñ i tác v n chuy n,…và toán - k toán; Ph n m m qu n lý nhân s . ñ c bi t c n có s h tr c a các c p, các ngành chính quy n ñ a phương các t nh K T LU N VÀ KI N NGH Qu ng Ngãi và Gia Lai. Vai trò quan tr ng c a các c p chính quy n ñ i v i s Vi c liên k t gi a các bên liên quan ñ tr thành nh ng chu i cung ng phát tri n c a doanh nghi p mía ñư ng là vi c l p và qu n lý quy ho ch vùng mía l n ñã tr thành xu th t t y u quy t ñ nh ñ n s s ng còn c a doanh nghi p trong nguyên li u t p trung; quan tâm ñ u tư cơ s h t ng vùng mía nh t là v th y l i n n kinh th toàn c u. Qu n tr chu i cung ng tr thành m t trong nh ng ch ñ và giao thông; ñ y m nh công tác khuy n nông ñ chuy n giao khoa h c công “nóng” ñư c quan tâm nh t hi n nay. Chu i cung ng và qu n tr chu i cung ng ngh , k thu t nh m nâng cao năng su t, s n lư ng mía thu ñư c trên m t ñơn v ñã ñư c r t nhi u trư ng ñ i h c, các h c vi n nghiên c u trong th i gian dài. T i di n tích và h n ch s c nh tranh c a các cây tr ng khác trên khu v c ñã ñư c nh ng công ty toàn c u ngư i ta có b ph n th c hi n ch c năng v chu i cung quy ho ch tr ng mía. Qua phân tích th c t , h c viên có m t s ñ xu t như sau: ng. T i Vi t Nam, chu i cung ng v n là ñ tài m i chưa ñư c nghiên c u ng Th nh t, các c p chính quy n ch ñ o rà soát, ñi u ch nh và b sung quy ho ch d ng r ng rãi, nên nh ng lý thuy t này chưa ñư c ki m ch ng s phù h p c a nó các vùng mía nguyên li u trên ñ a bàn phù h p v i năng l c s n xu t c a các nhà v i các doanh nghi p Vi t Nam. máy. Th hai, c n quan tâm ñ u tư h th ng th y l i; Th ba là l ng ghép các d Đ tài “Qu n tr chu i cung ng s n ph m ñư ng t i Công ty C ph n án phát tri n kinh t xã h i trong t ng vùng k t h p v i ngu n v n c a Công ty c ñư ng Qu ng Ngãi” ñã t p trung nghiên c u lý thuy t chu i cung ng và qu n tr ph n ñư ng Qu ng Ngãi và các ñ a phương vùng mía ñ ñ u tư các công trình chu i cung ng v c u trúc, ch c năng ho t ñ ng và cách th c qu n tr chu i cung giao thông vùng mía, t o ñi u ki n khai thác và v n chuy n nguyên li u, gi m giá ng ñ ng th i ñi sâu nghiên c u ho t ñ ng qu n tr chu i cung ng s n ph m thành s n xu t mía ñư ng. ñư ng t i Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi. Trên cơ s áp d ng lý thuy t vào

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản