Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
204
lượt xem
72
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng nhằm trình bày lý luận cơ bản về hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương, giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương - Chi nhánh Đà Nẵng

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH ANH ĐÀO H N CH R I RO TÍN D NG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N NGO I THƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÀ N NG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s : 60.34.20 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2012
 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N HÒA NHÂN Ph n bi n 1:PGS. TS. LÂM CHÍ DŨNG Ph n bi n 2: TS. VÕ TH THÚY ANH Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012. Có th tìm hi u lu n văn t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 1 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Tín d ng ngân hàng là m t trong nh ng ho t ñ ng mang l i l i nhu n cao, chi m t tr ng r t l n trong cơ c u thu nh p c a ngân hàng, nhưng ñ ng th i cũng là lĩnh v c ti m n nhi u r i ro. R i ro tín d ng là không th tránh kh i, không th lo i tr ch có th ñ phòng, h n ch . Do v y, vi c tìm ra các gi i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng nói chung và tín d ng doanh nghi p nói riêng luôn là m i quan tâm hàng ñ u c a b t kỳ ngân hàng nào. Xu t phát t ý nghĩa trên, tác gi m nh d n ch n ñ tài “H n ch r i ro tín d ng doanh nghi p t i Ngân hàng TMCP Ngo i Thương - Chi nhánh Đà N ng” ñ nghiên c u làm lu n văn t t nghi p cao h c. 2. M c ñích nghiên c u Lu n văn nghiên c u v th c tr ng công tác h n ch tín d ng doanh nghi p t i Chi nhánh, nguyên nhân c a nh ng h n ch trong công tác h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p. Trên cơ s ñó, lu n văn ki n ngh m t s gi i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p t i Chi nhánh. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài là: R i ro tín d ng doanh nghi p và các v n ñ liên quan ñ n công tác h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Ngo i Thương chi nhánh Đà N ng. - Ph m vi nghiên c u: + V không gian: t i NH TMCP Ngo i Thương Chi nhánh ĐN + V th i gian: T năm 2009 ñ n năm 2011. 4. Phương pháp nghiên c u Phương pháp nghiên c u th ng kê, phân tích, so sánh ñ thu th p d li u và phân tích s li u.
 4. 2 5. B c c ñ tài Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, ñ tài nghiên c u ñư c tác gi trình bày bao g m 3 chương: Chương 1: Nh ng lý lu n cơ b n v h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p c a ngân hàng thương m i. Chương 2: Th c tr ng công tác h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p t i Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Vi t Nam chi nhánh Đà N ng. Chương 3: Gi i pháp h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p t i Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Vi t Nam chi nhánh Đà N ng. 6. T ng quan tài li u nghiên c u T trư c ñ n nay có m t s ñ tài nghiên c u v v qu n tr r i ro tín d ng NHTM, h n ch r i ro tín d ng nói chung và h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p, DNVVN nói riêng, có th k ñ n m t s lu n văn, lu n án ti n s kinh t ñã b o v như sau: - Đ tài: Gi i pháp h n ch r i ro tín d ng ñ i v i các doanh nghi p v a và nh t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và phát tri n Đà N ng. Tác gi Nguy n Th Kim Sơn, lu n văn Th c s kinh t trư ng Đ i h c kinh t Đà N ng năm 2009. - Đ tài: Qu n tr tín d ng ngân hàng thương m i c a các ngân hàng thương m i t i ñ a bàn Thành Ph H Chí Minh. Tác gi Tr n Trung Tư ng trư ng Đ i H c Ngân Hàng Thành Ph H Chí Minh, lu n án Ti n s năm 2011. Nhìn chung, h u h t các lu n văn nghiên c u trong lĩnh v c r i ro tín d ng t i ngân hàng ñ u nh m m c ñích ñưa ra các gi i pháp nâng cao kh năng h n ch r i ro tín d ng ngân hàng. Các phương pháp nghiên c u ñư c s d ng trong lu n văn ch y u là t ng h p, th ng kê, so sánh, phân tích, kh o sát… M c dù, h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p là ñ tài ñư c nhi u
 5. 3 tác gi nghiên c u, tuy nhiên xét v m t không gian và th i gian thì ñ tài “H n ch r i ro tín d ng doanh nghi p t i Ngân hàng TMCP Ngo i Thương - chi nhánh Đà N ng” là m t ñ tài hoàn toàn m i so v i các công trình nghiên c u trư c ñây. CHƯƠNG 1 NH NG LÝ LU N CƠ B N V H N CH R I RO TÍN D NG DOANH NGHI P C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1. TÍN D NG VÀ R I RO TÍN D NG 1.1.1. Tín d ng ngân hàng thương m i a. Đ c ñi m và vai trò tín d ng ngân hàng Đ c ñi m tín d ng ngân hàng Căn c Đi u 4 Lu t các t ch c tín d ng s 47/2010/QHXII ñã ñư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010 và có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2011 thì “C p tín d ng là vi c th a thu n ñ t ch c, cá nhân s d ng m t kho n ti n ho c cam k t cho phép s d ng m t kho n ti n theo nguyên t c có hoàn tr b ng nghi p v cho vay, chi t kh u, cho thuê tài chính, bao thanh toán, b o lãnh ngân hàng và các nghi p v c p tín d ng khác.” [8]. Tín d ng ngân hàng bao g m nh ng ñ c ñi m sau: Tín d ng ngân hàng mang tính gián ti p; Th c hi n ch y u dư i hình th c ti n t , ngu n v n mà các Ngân hàng s d ng cho vay hình thành t nh ng ngu n ti n t m th i nhàn r i trong xã h i; Ngư i cho vay là các Ngân hàng, ngư i ñi vay là các t ch c và cá nhân. Vai trò c a tín d ng ngân hàng Tín d ng ngân hàng góp ph n thúc ñ y s n xu t lưu thông hàng hóa phát tri n, n ñ nh ti n t và n ñ nh giá c . T ñó, t o ñi u ki n
 6. 4 nâng cao d n ñ i s ng c a các t ng l p dân cư trong xã h i. b. Các nguyên t c cơ b n c a tín d ng ngân hàng c. Các hình th c tín d ng ngân hàng d. Quy trình tín d ng cơ b n t i các ngân hàng thương m i Quy trình tín d ng là b ng t ng h p mô t các bư c ñi c th t khi ti p c n nhu c u v n vay c a khách hàng cho ñ n khi ngân hàng ra quy t ñ nh cho vay, gi i ngân và thanh lý h p ñ ng. Vi c xác l p m t quy trình tín d ng và không ng ng hoàn thi n ñóng vai ñ c bi t quan tr ng ñ i v i m t ngân hàng thương m i. 1.1.2. R i ro tín d ng c a ngân hàng thương m i a. R i ro trong ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng Khái ni m v r i ro R i ro là kh năng x y ra bi n c b t thư ng có h u qu thi t h i ho c mang l i k t qu không mong ñ i. Các lo i r i ro trong ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng R i ro trong ho t ñ ng kinh doanh ngân hàng là kh năng ho c m t ti n trình ho c m t s ki n nào ñó gây ra m t k t c c không mong ñ i ñ n tình hình tài chính c a ngân hàng ho c c n tr ngân hàng th c hi n các m c tiêu ñã ñ nh. R i ro c a NHTM cũng r t ph c t p, m t s r i ro ch y u sau: R i ro tín d ng (RRTD), r i ro lãi su t, r i ro thanh kho n, r i ro th trư ng, r i ro khác, r i ro v n . b. R i ro tín d ng Đ c ñi m r i ro tín d ng - Đ c ñi m r i ro tín d ng Theo kho n 1 Đi u 2 Quy ñ nh v phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng ñ x lý r i ro tín d ng trong ho t ñ ng ngân hàng c a TCTD ban hành kèm theo Quy t ñ nh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 c a Th ng ñ c NHNN “R i ro tín d ng là kh năng x y ra t n th t trong ho t ñ ng ngân hàng c a TCTD do khách hàng
 7. 5 không th c hi n ho c không có kh năng th c hi n nghĩa v c a mình theo cam k t.” [11] T khái ni m v r i ro và RRTD ta có th rút ra ñ c ñi m c a RRTD bao g m: RRTD mang tính gián ti p, ña d ng và ph c t p, có tính t t y u. Phân lo i r i ro tín d ng - Theo tính ch t r i ro thì RRTD ñư c phân chia thành 2 lo i: R i ro giao d ch và r i ro danh m c. - Theo nguyên nhân gây ra phân chia thành 2 lo i: R i ro khách quan và r i ro ch quan. Ngoài ra còn nhi u hình th c phân lo i khác. 1.2. H N CH R I RO TÍN D NG DOANH NGHI P 1.2.1. Đ c ñi m r i ro tín d ng doanh nghi p Ph n l n các doanh nghi p Vi t Nam hi n nay ñ u bi u hi n m t s ñ c ñi m quy mô nh , phân tán ñi kèm v i th công l c h u; Báo cáo tài chính thi u minh b ch, rõ ràng; Kh năng l p d án, thuy t minh phương án kinh doanh chưa t t; Kh năng tài chính và qu n lý kinh doanh còn th p. Đây là h n ch l n c a doanh nghi p Vi t Nam hi n nay, t ñó chi ph i ñ n ñ c ñi m r i ro tín d ng doanh nghi p: Kh năng c nh tranh và qu n lý c a các doanh nghi p th p, d n ñ n b ñ ng v n ho c m t v n và cu i cùng là không có kh năng tr n ngân hàng. Ngoài ra, chính t nh ng ñ c ñi m các doanh nghi p hi n nay khi n CBTD ngân hàng s g p khó khăn trong vi c xác ñ nh kh năng thanh toán n vay c a khách hàng, cũng như m c ñ kh thi c a d án, d d n ñ n sai l m trong vi c ñưa ra quy t ñ nh tín d ng. 1.2.2. N i dung h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p H n ch RRTD là xây d ng các gi i pháp nh m gi m thi u nh ng r i ro có th x y ra và nh ng nh hư ng b t l i c a RRTD
 8. 6 ñ n k t qu ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng. Đ h n ch RRTD doanh nghi p, ngân hàng c n xây d ng chính sách tín d ng an toàn và hi u qu nh m m c tiêu qu n lý t t dư n và r i ro tín d ng. Bên c nh ñó, ngân hàng c n ph i th c hi n t t quy trình tín d ng n i b , bao g m nh ng n i dung như: xây d ng h th ng thông tin tín d ng b o ñ m, nâng cao ch t lư ng th m ñ nh tín d ng, hoàn thi n ño lư ng lư ng hóa r i ro tín d ng, tăng cư ng ki m tra - giám sát - qu n lý n vay, th c hi n phân lo i n và trích l p d phòng r i ro tín d ng ñ x lý n , t ch c th c hi n có hi u qu công tác x lý thu h i n có v n ñ , s d ng các công c b o hi m và phát mãi tài s n. Th c hi n t t quy trình tín d ng s giúp s giúp cho ngân hàng nâng cao ch t lư ng tín d ng và gi m thi u r i ro tín d ng, h n ch ñư c t n th t tín d ng khi r i ro x y ra. Đ ng th i, ngân hàng c n ph i th c hi n ki m tra ki m soát n i b m t cách hi u qu nh m ñ m b o quy trình tín d ng ñư c th c hi n nghiêm túc. 1.2.3. Các ch tiêu ñánh giá k t qu công tác h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p Đ ñánh giá k t qu công tác h n ch RRTD doanh nghi p ngân hàng thư ng s d ng các ch tiêu sau: m c gi m t l n quá h n, m c gi m t l n x u, m c gi m t l xóa n ròng trong kỳ, m c gi m t l trích l p d phòng r i ro. 1.2.4. Các nhân t nh hư ng ñ n công tác h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p c a ngân hàng a. Nhóm nhân t bên ngoài - Nhóm nhân t t phía môi trư ng - Nhóm nhân t t phía doanh nghi p: + Kh năng ngu n v n th p, quy mô nh và phân tán ñi kèm v i công ngh l c h u.
 9. 7 + Công tác qu n lý, ñi u hành chưa th t s hi u qu và s h n ch c a ñ i ngũ nhân viên. + S d ng v n sai m c ñích, không có thi n chí trong tr n vay. + Các kho n vay cho doanh nghi p thư ng có th i h n dài. + Tình hình tài chính c a h u h t các doanh nghi p thi u s minh b ch, trung th c, chưa ñáp ng yêu c u. b. Nhóm nhân t bên trong Theo tác gi , m t s nhân t bên trong ch y u nh hư ng ñ n công tác h n ch RRTD doanh nghi p như sau: - Chính sách tín d ng - Quy trình tín d ng n i b - Ho t ñ ng ki m tra, ki m soát n i b . - Trình ñ chuyên môn và ñ o ñ c c a cán b tín d ng. K T LU N CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC H N CH R I RO TÍN D NG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH ĐÀ N NG 2.1. T NG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM – CHI NHÁNH ĐÀ N NG 2.1.1. Gi i thi u v Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam chi nhánh Đà N ng a. Khái quát v s hình thành - Theo Quy t ñ nh s 142/NH/QĐ ngày 27/12/1976, T ng giám ñ c Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam quy t ñ nh thành l p Chi nhánh Ngân hàng Ngo i thương Đà N ng tr c thu c Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam. Ngày 01/06/2008, Chi nhánh ñ i tên thành Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Vi t Nam - Chi nhánh Đà N ng.
 10. 8 b. Ch c năng, nhi m v Là m t NHTM c ph n nhà nư c, VCB ĐN cũng như các ngân hàng chuyên doanh khác, có ch c năng kinh doanh ti n t , tín d ng, d ch v ngân hàng. c. Cơ c u t ch c và b máy qu n lý Bao g m: 1 Giám ñ c, 3 phó Giám ñ c, 11 phòng ban và 01 t , 7 phòng giao d ch tr c thu c. 2.1.2. K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Vi t Nam – Chi nhánh Đà N ng a. Tình hình ho t ñ ng huy ñ ng v n và tín d ng Ho t ñ ng huy ñ ng v n Nhìn chung, v n huy ñ ng c a VCB ĐN tăng qua các năm. Năm 2010 v n huy ñ ng tăng 14,21% so v i năm 2009, trong ñó v n huy ñ ng ch y u t các t ch c kinh t . Sang năm 2011, t ng v n huy ñ ng ñ t 2.994,6 t ñ ng tăng tuy t ñ i 172,7 t ñ ng so v i năm 2010. Ho t ñ ng tín d ng Trong giai ño n năm 2009-2011, dư n tín d ng VCB ĐN tăng t 1.939,6 t ñ ng lên 2.960,5 t ñ ng. Th ph n c a Chi nhánh trên ñ a bàn thành ph ñư c duy trì khá n ñ nh (th ph n VCB ĐN qua 3 năm 2009-2011 tương ng là 7,62%, 7,65 và 7,77%). S tăng trư ng tín d ng t i VCB ĐN trong th i gian qua ch y u t ho t ñ ng cho vay, ngoài ra còn có các ho t ñ ng tín d ng khác như b o lãnh, chi t kh u. Trong cơ c u tín d ng theo ñ i tư ng khách hàng, dư n tín d ng doanh nghi p chi m t tr ng cao nh t và có xu hư ng gi m nh , ñi u này phù h p v i chính sách ñ y m nh cho vay bán l c a VCB ĐN.
 11. 9 b. K t qu kinh doanh c a Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Vi t Nam – Chi nhánh Đà N ng Thu nh p năm 2011 t i Chi nhánh ñ t 455,9 t ñ ng và chi phí là 316,7 t ñ ng. K t qu chênh l ch thu chi năm 2011 ñ t 139,217 t ñ ng tăng 51,18% so v i năm 2010. Ngu n thu tín d ng v n là ngu n thu ch y u, chi m t tr ng cao trong t ng thu nh p (qua 3 năm 2009-2011 ngu n thu t ho t ñ ng tín d ng mang l i cho Chi nhánh 68%-76% thu nh p). 2.2. TH C TR NG CÔNG TÁC H N CH R I RO TÍN D NG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM – CHI NHÁNH ĐÀ N NG 2.2.1. Tình hình th c hi n công tác h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p t i Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Vi t Nam - Chi nhánh Đà N ng a. Chính sách tín d ng VCB ĐN th c hi n chính sách tín d ng theo hư ng “Tăng trư ng tín d ng trên cơ s t p trung nâng cao ch t lư ng và hư ng t i các chu n m c qu c t ” v i m t s ñ nh hư ng cơ b n: t o môi trư ng qu n lý r i ro tín d ng minh b ch và hi u qu , th c hi n phê duy t tín d ng và giá tr tín d ng theo Quy t ñ nh s 245/QĐ- NHNT.CSTD ngày 22/07/2008, áp d ng chính sách tín d ng linh ho t cho m i vùng ñ u tư, phân chia trách nhi m qu n lý r i ro tín d ng ñ i v i t ng c p b c trong ngân hàng, tăng cư ng cho vay có b o ñ m tài s n nh m h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p. b. Th c hi n quy trình tín d ng n i b - H th ng thông tin tín d ng VCB ĐN ch y u căn c vào các s li u qua các b ng báo cáo tài chính mà khách hàng cung c p và nh n ñư c s cung c p thông tin, chuyên ñ phân tích v ngành thư ng xuyên c a VCB. Đ ng th i
 12. 10 nh n ñư c s h tr thông tin c a h th ng CIC, VCI. - Th m ñ nh tín d ng Tùy vào quy mô doanh nghi p mà VCB ĐN th c hi n quy trình tín d ng khác nhau: + Đ i v i khách hàng là các DNVVN: áp d ng theo Quy trình 36 ban hành theo Quy t ñ nh 36/QĐ-NHNT.CSTD ngày 28/01/2008. + Khách hàng là các doanh nghi p l n: áp d ng theo Quy trình 246/QĐ-NHNT.CSTD ngày 22/07/2008. Quy trình này quy ñ nh vi c c p tín d ng cho nhóm doanh nghi p vư t ph m vi phán quy t c a chi nhánh. Theo mô hình này, các Phòng có ch c năng chuyên môn hóa cao hơn ñ nâng cao tính khách quan và ph n bi n tín d ng ñ c l p. - Đo lư ng, lư ng hóa r i ro tín d ng VCB ĐN ñã th c hi n ño lư ng và lư ng hóa r i ro tín d ng ñ i v i khách hàng thông qua H th ng x p h ng tín d ng n i b . Đ n th i ñi m 31/12/2011, VCB ĐN ñã th c hi n ch m ñi m và x p h ng 131 khách hàng là doanh nghi p có quan h tín d ng t i chi nhánh. K t qu cho th y các khách hàng ñang có quan h tín d ng t i VCB ĐN ñư c ñánh giá khá cao, RRTD ñư c ki m soát khá t t, phân lo i là có r i ro th p tr lên khá nhi u, trên 98,46%. Trên cơ s k t qu x p h ng tín d ng ñ i v i khách hàng doanh nghi p, ngân hàng s ti n hành xác ñ nh GHTD khách hàng. - Công tác ki m tra, giám sát, qu n lý n vay Ki m tra gi i ngân s ñư c th c hi n theo s phê duy t c a c p có th m quy n. Tuy nhiên, quá trình gi i ngân và giám sát sau khi cho vay chưa ch t ch . M t s kho n ñ u tư tín d ng ngoài ñ a bàn ho t ñ ng c a VCB ĐN nên vi c ki m tra và ki m soát vi c s d ng v n vay c a khách hàng không ñ m b o tính chính xác và k p th i.
 13. 11 - Phân lo i n và trích l p d phòng r i ro tín d ng ñ x lý n + Qua 3 năm 2009-2011, n nhóm 1 t i VCB ĐN luôn có t tr ng cao (trên 81% t ng dư n doanh nghi p) và tăng ñ u qua các năm. Năm 2011, n nhóm 5 gi m còn 52,04 t ñ ng tương ñương v i t c ñ gi m 40,62% so v i năm 2010 và có giá tr th p nh t trong 3 năm, ph n ánh tính hi u qu trong công tác h n ch RRTD doanh nghi p t i VCB ĐN. + Căn c k t qu phân lo i n trong 3 năm qua, VCB ĐN th c hi n trích l p d phòng r i ro tín d ng. - T ch c th c hi n hi u qu công tác x lý thu h i n có v n ñ + Thành l p T x lý n x u v i ch c năng ñ m b o vi c ki m tra, giám sát th c hi n các ho t ñ ng x lý n m t cách toàn di n và liên t c. + X lý n x u d a trên cơ s phân tích tình hình c a t ng khách hàng doanh nghi p c th ñ th c hi n nh ng gi i pháp h p lý. + Ngày 04/10/2006, VCB ñã ký k t v i công ty Mua bán n và tài s n t n ñ ng c a doanh nghi p (DATC). Theo ñó, DATC s giúp VCB ĐN th c hi n x lý n t n ñ ng, lành m nh hóa tài chính. - S d ng các công c b o hi m và phát mãi tài s n + VCB ĐN luôn tăng cư ng áp d ng các bi n pháp ñ b o ñ m ti n vay. Tuy nhiên, vi c x lý tài s n b o ñ m trên th c t g p r t nhi u khó khăn, m t r t nhi u th i gian và công s c. + VCB ĐN luôn yêu c u khách hàng ph i mua b o hi m khi ñ u tư d án ho c khi kinh doanh xu t nh p kh u. c. Th c hi n ki m tra, ki m soát n i b Công tác ki m tra, ki m soát n i b t i VCB ĐN th c hi n thông qua phòng Ki m tra giám sát tuân th , ñư c ti n hành thư ng xuyên, ch t ch , có h th ng, bám sát các ch ñ o c a Chính ph , NHNN, NHNT.
 14. 12 2.2.2. K t qu công tác h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p t i VCB Đà N ng a. M c gi m t l n x u B ng 2.6. R i ro tín d ng doanh nghi p t i VCB Đà N ng ĐVT: T ñ ng, % Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Ch Toàn KH Toàn KH Toàn KH tiêu b Doanh b Doanh b Doanh KH nghi p KH nghi p KH nghi p N x u 67,89 67,55 88,6 88,25 52,5 52,45 T ng 1.939,6 1.789,67 2.195,1 1.948,59 2.960,5 2.590,4 dư n T l 3,5 3,77 4,04 4,53 1,77 2,02 n x u M c tăng/gi m M c tăng/gi m Năm 2010 / Năm 2009 Năm 2011 / Năm 2010 Ch tiêu Toàn b KH Doanh Toàn b KH doanh KH nghi p KH nghi p N x u 20,71 20,70 (36,10) (35,85) T ng dư n 255,50 158,92 765,40 641,85 T l n x u 0,54 0,75 (2,26) (2,51) (Ngu n: VCB Đà N ng) N x u c a khách hàng doanh nghi p d n ñư c ki m soát ch t ch . Năm 2011, t l n x u doanh nghi p gi m 55,4% so v i năm 2010 góp ph n tích c c vào vi c ñưa t l n x u toàn Chi Nhánh xu ng còn 1,77%. K t qu công tác h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p ñư c th hi n c th như sau: R i ro tín d ng doanh nghi p theo kỳ h n
 15. 13 - T l n x u tín d ng ng n h n c a khách hàng doanh nghi p có xu hư ng gi m qua ba năm, năm 2010 gi m còn 2,69% (gi m 0,01% so v i năm 2009) và năm 2011 còn 1,29% (m c gi m là 1,4% so v i năm 2010). - Dư n tín d ng trung dài h n c a khách hàng doanh nghi p chi m t tr ng th p nhưng t l n x u l i cao hơn so v i t l n x u c a khách hàng doanh nghi p có kỳ h n ng n. (T l n x u tín d ng trung dài h n qua 3 năm 2009-2011 là 6,29% - 8,32% - 2,92%). R i ro tín d ng doanh nghi p theo lo i hình doanh nghi p T l n x u khách hàng DNNN luôn cao hơn so v i t l n x u doanh nghi p ngoài nhà nư c. T l n x u DNNN tương ng qua 3 năm 2009-2011 là 7,58%-11,66%- 6,47%. Trong khi ñó, t l n x u doanh nghi p ngoài nhà nư c qua 3 năm là 1,74% - 1,01% - 0,12%. R i ro tín d ng doanh nghi p theo ngành kinh t Hi n nay t i VCB ĐN, thì ngành thương m i d ch v chi m t tr ng cao nh t trong t ng dư n tín d ng doanh nghi p theo cơ c u ngành. Tuy nhiên, RRTD doanh nghi p l i t p trung ph n l n vào lĩnh v c xây d ng. R i ro tín d ng doanh nghi p theo tài s n b o ñ m T l n x u thu c dư n có TSBĐ ñ u gi m d n qua 3 năm. Năm 2009 t l n x u có TSBĐ là 2,01%, năm 2010 gi m 0,41% ñ t 1,6% và năm 2011 ch còn 0,53%. N x u doanh nghi p ch y u t p trung nh ng kho n vay không có TSBĐ. b. M c gi m t l n quá h n Qua 3 năm 2009-2011, n quá h n t i VCB ĐN ñã gi m rõ r t, và d n trong s ch hóa b ng dư n c a Chi nhánh. Năm 2010 t l n quá h n c a khách hàng doanh nghi p là 2%. Sang năm 2011, t l n quá h n c a khách hàng doanh ti p t c gi m còn 1,11%, góp ph n gi m n quá h n toàn b Chi nhánh còn 29,61 t ñ ng, gi m 45,9%
 16. 14 so v i năm 2010, t l n quá h n toàn chi nhánh ch còn 1%. N quá h n doanh nghi p t i VCB ĐN là nh ng kho n n nhóm 2, do khách hàng chưa tr k p th i nên d n ñ n n quá h n. 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG V TH C TR NG CÔNG TÁC H N CH R I RO TÍN D NG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH ĐÀ N NG 2.3.1. Nh ng k t qu ñ t ñư c - RRTD doanh nghi p ñã ñư c Chi nhánh theo dõi và ki m soát ch t ch : + Dư n cho vay VCB ĐN tăng cao, ch t lư ng tín d ng ñư c ñ m b o. T l n x u doanh nghi p năm 2011 gi m còn 2,02% góp ph n làm gi m t l n x u chi nhánh còn 1,77% th p hơn t ng m c dư n t i ña trung ương giao (2,5%). + Chênh l ch thu chi năm 2011 tăng 51,18% so v i năm 2010, trong ñó ch y u thu t ho t ñ ng tín d ng (chi m trên 68% thu nh p). - Đ ñ t ñư c k t qu trên là do: + NHNT ñã ñánh giá ñư c t m quan tr ng c a công tác h n ch RRTD và ñã tích c c th c hi n các gi i pháp nh m nâng cao kh năng h n ch RRTD. + H th ng thông tin tín d ng t i VCB ĐN d n ñư c hoàn thi n. + VCB Đà N ng ñã kiên quy t và chú tr ng th c hi n các gi i pháp ñ ng b ñ gi m n x u doanh nghi p. 2.3.2. H n ch và nguyên nhân c a nh ng h n ch trong công tác h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p t i Ngân hàng TMCP Ngo i thương Vi t Nam - Chi nhánh Đà N ng a. H n ch S tăng trư ng tín d ng thi u m t ñ nh hư ng c th và rõ ràng
 17. 15 t o nên tính b t n cao. Đ ng th i, danh m c ñ u tư tín d ng c a VCB ĐN không ña d ng, dư n tín d ng v n t p trung vào m t s khách hàng l n. Vi c xác ñ nh GHTD ch u nh hư ng c a các y u t ñ nh tính nhi u hơn so v i y u t ñ nh lư ng. Các gi i pháp h n ch r i ro tín d ng doanh nghi p v n chưa ña d ng, trong ñó quá ph thu c vào tài s n ñ m b o. Bên c nh ñó, m c dù n x u năm 2011 ñã gi m ñáng k tuy nhiên v n khi n Chi nhánh g p t n th t tín d ng. T n th t tín d ng doanh nghi p t p trung vào khách hàng là các DNNN, chi m ñ n 99,7% t ng dư n ph i x lý b ng d phòng r i ro. b. Nguyên nhân c a nh ng h n ch Nguyên nhân xu t phát t các nhân t bên ngoài - Nhóm các nhân t t phía môi trư ng: Do môi trư ng kinh t không n ñ nh và môi trư ng pháp lý chưa thu n l i. - Nhóm nhân t t phía khách hàng: + Do s h n ch v năng l c qu n lý, SXKD c a khách hàng. Ph n l n các d án/phư ng án ñ u tư c a nhi u doanh nghi p có tính kh thi th p, do lãnh ñ o m t s doanh nghi p có y u t cơ h i, l a ñ o ngân hàng trong quan h tín d ng. + Các báo cáo tài chính c a m t b ph n DN thi u tính minh b ch, vì v y không ñ làm cơ s cho Chi nhánh ñánh giá chính xác v hi u qu SXKD c a DN, d n ñ n sai l m trong vi c ra quy t ñ nh tín d ng c a ngân hàng. Nguyên nhân xu t phát t các nhân t bên trong • Chính sách tín d ng VCB Đà N ng chưa h p lý: Hi n nay VCB ĐN v n chưa ñ nh hình s l a ch n v phân khúc th trư ng nh t ñ nh. Ngoài ra, do s lư ng doanh nghi p làm ăn hi u qu còn ít, cơ c u các ngành hàng còn nghèo nàn nên VCB ĐN g p khó khăn trong vi c xây d ng danh m c ñ u tư ña d ng, h p lý và có kh năng phân tán r i ro tín d ng.
 18. 16 • Quá trình th c hi n quy trình tín d ng n i b t n t i nhi u h n ch : - H th ng thông tin tín d ng chưa ñ y ñ , chính xác và k p th i: Các báo cáo tài chính c a doanh nghi p Vi t Nam v n chưa ñư c minh b ch. Thông tin h tr t h th ng CIC ñôi khi chưa k p th i và thi u chính xác. T ñó, d n ñ n khó khăn cho Chi nhánh trong vi c xác ñ nh cho vay khi ngu n thông tin chưa ñ y ñ và chính xác. - Công tác th m ñ nh tín d ng: + VCB ĐN g p khó khăn trong vi c ñánh giá uy tín, năng l c khách hàng, m c ñ kh thi c a d án/ phương án do th c t v n t n t i tình tr ng thông tin b t ñ i x ng gi a ngân hàng và khách hàng. Vi c th m ñ nh tín d ng căn c vào nh ng thông tin, s li u chưa th c s tin c y s d n ñ n sai l m trong vi c ra quy t ñ nh tín d ng. + Tâm lý d a ch y u vào TSBĐ làm gi m ch t lư ng th m ñ nh kho n vay. + Xác ñ nh GHTD chưa h p lý, quá cao so v i kh năng ch u n c a khách hàng. - Công tác b o ñ m tín d ng: CBTD chưa ñánh giá chính xác v giá tr th c, hi n tr ng c a TSBĐ. Bên c nh ñó, vi c qu n lý, phân lo i, c nh báo v danh m c các TSBĐ ch ki m tra trên h sơ pháp lý nên xu t hi n tình tr ng giá tr thanh lý th p hơn so v i giá tr th m ñ nh ban ñ u. Do ñó, khi x y ra r i ro ngân hàng không th thu h i ñ n g c và lãi vay. - Vi c ki m tra, giám sát sau khi cho vay c a ngân hàng còn nhi u sai sót: Ki m tra ñ m b o ti n vay không th c hi n trên th c t mà th c hi n trên gi y t ho c ki m tra m t cách qua loa, chi u l nên khách hàng l i d ng ñ th c hi n nh ng m c ñích riêng n m ngoài t m ki m soát c a ngân hàng.
 19. 17 • Ho t ñ ng ki m tra, ki m soát n i b Ki m soát n i b m i ch th c hi n ch c năng ki m tra, phát hi n và x lý các v n ñ ñã phát sinh. Cơ ch ki m soát quá t p trung vào các cu c ki m tra, ki m toán ñ t xu t, trong khi ñáng ra cơ ch ki m soát thư ng xuyên c n ñư c xây d ng và th c hi n. • H n ch v trình ñ chuyên môn c a cán b qu n lý, cán b tín d ng Hi n nay, ña s cán b làm công tác tín d ng VCB ĐN còn khá tr , kinh nghi m th c t còn ít. Ngoài ra, s lư ng CBTD còn m ng chưa theo k p v i t c ñ tăng trư ng tín d ng. CBTD làm vi c theo ki u ña năng, không chuyên sâu vào m t ngành ngh c th d d n ñ n sai l m trong vi c th m ñ nh tín d ng. Ki n th c xã h i, th trư ng c a CBTD còn non kém cũng gây cho món vay có kh năng b r i ro. K T LU N CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 GI I PHÁP H N CH R I RO TÍN D NG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH ĐÀ N NG 3.1. M C TIÊU HO T Đ NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH ĐÀ N NG TRONG TH I GIAN Đ N 3.1.1. Đ nh hư ng chung - Đ y m nh ho t ñ ng huy ñ ng v n, xác ñ nh là nhi m v trung tâm ưu tiên hàng ñ u. - Đ m b o tăng trư ng tín d ng an toàn, ch t lư ng và hi u qu . Ti p t c qu n lý t t khu v c ñ u tư và lĩnh v c ñ u tư - Nâng cao ch t lư ng ho t ñ ng d ch v , gi v ng th ph n.
 20. 18 3.1.2. M c tiêu ho t ñ ng tín d ng trong th i gian ñ n - Đ m b o tăng trư ng theo chính sách và ñ nh hư ng tín d ng ñã ñ ra. M c tiêu v ch t lư ng tín d ng là t l n x u dư i 2%. - S d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b ñ ch n l c khách hàng t t và phát tri n tín d ng, gi m d n dư n ñ i v i doanh nghi p x p h ng BBB tr xu ng. - Phân tán r i ro trong danh m c ñ u tư tín d ng. - Ki m soát ch t ch ch t lư ng tín d ng, th c hi n các gi i pháp nh m thu h i và gi m t l n x u, gi m t n th t do RRTD. 3.2. GI I PHÁP H N CH R I RO TÍN D NG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH ĐÀ N NG 3.2.1. Hoàn thi n chính sách tín d ng - Đ nh hư ng khách hàng c th : + VCB ĐN c n chú tr ng ñ n phân khúc th trư ng các DNVVN. Vì các DNVVN thư ng có tài s n b o ñ m ñ , ñ ng th i kho n c p tín d ng giá tr nh , r i ro x y ra s có nh hư ng không l n, là ñi u ki n thu n l i cho ñ u tư tín d ng. + Doanh nghi p có v n ñ u tư nư c ngoài là phân khúc th trư ng VCB ĐN c n quan tâm ñ u tư nhi u hơn n a trong tương lai. Vì ñây là nhóm khách hàng doanh nghi p thư ng có ti m l c tài chính, năng l c qu n lý và kh năng c nh tranh cao, do ñó ph n l n ho t ñ ng SXKD có hi u qu và có uy tín trong quan h tín d ng. - Xây d ng danh m c ñ u tư h p lý: + M t s danh m c ngành hàng có th ñ nh hư ng trong cho vay c a VCB Đà N ng giai ño n hi n nay là cho vay thương m i, tài tr xu t kh u có th trư ng rõ ràng n ñ nh và có l i th so sánh, các lĩnh v c có ñ nh hư ng phát tri n và mang tính ch t tr ng y u c a Thành ph Đà N ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản