Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
238
lượt xem
61
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk nhằm trình bày về lý luận về chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh, thực trạng kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N HOÀNG TRANG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. Nguy n Th Như Liêm HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH B O HI M PHI NHÂN TH C A CÔNG TY B O HI M B O VI T Đ K L K Ph n bi n 1: Đư ng Th Liên Hà Ph n bi n 2: Đ Ng c M Chuyên ngành: Qu n Tr Kinh Doanh Mã ngành: 60.34.05 Lu n văn s ñư c b o v trư c h i ñ ng ch m Lu n văn t t TÓM T T SLU N VĂN TH C SĨ nghi p th c sĩ Qu n Tr Kinh Doanh h p t i Đ i h c Đà N ng QU N TR KINH DOANH vào ngày 13 tháng 08 năm 2012. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012
 2. 3 4 M Đ U th c hi n ñ ñ xu t ch nh s a, xây d ng m t k ho ch chi n lư c 1. Tính c p thi t c a ñ tài hoàn ch nh hơn nh m m r ng th ph n, tăng l i nhu n, ñáp ng s T i Vi t Nam, th trư ng b o hi m phi nhân th là m t th trư ng phát tri n trong th i gian t i. r ng l n ñ i v i các doanh nghi p kinh doanh b o hi m qu c gia 3. Đ i tư ng nghiên c u v i dân s trên 86 tri u, t c ñ GDP trung bình 7,5%. Trong quá Đ tài t p trung nghiên c u n i dung và ti n trình ho ch ñ nh chi n trình phát tri n, doanh nghi p luôn luôn ph i ñ i m t nh ng r i ro lư c kinh doanh c a Công ty B o hi m B o Vi t Đ k L k trong lĩnh phát sinh không th tính toán do nh hư ng c a môi trư ng vi mô và v c b o hi m phi nhân th . vĩ mô. Các doanh nghi p thư ng ñ t ra m c tiêu doanh thu, l i nhu n 4. Ph m vi nghiên c u sau ñó áp d ng m i phương th c ñ ñ t ñư c nên chưa có ñ nh 4.1. V không gian hư ng chi n lư c kinh doanh rõ ràng, chưa có thói quen mua b o Đ tài nghiên c u các v n ñ liên quan t i Công ty B o hi m B o hi m ñ phòng ng a r i ro. Vì v y, m c tiêu c a các công ty kinh Vi t Đ k L k. doanh b o hi m phi nhân th là mua l i các r i ro trong quá trình 4.2. V th i gian ho t ñ ng kinh doanh c a khách hàng, ñánh giá phân tích ñ chuy n Đ tài ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh b o hi m phi nhân th r i ro thành l i nhu n. cho Công ty B o hi m B o Vi t Đ k L k trong nh ng năm ñ n. Đ k L k là trung tâm kinh t , văn hóa, chính tr c a khu v c Tây Ngu n s li u ñư c s d ng trong nh ng năm 2008, 2009 và 2010 ñ Nguyên, có ti m năng l n v công nghi p, th công nghi p, thương phân tích ñánh giá chi n lư c kinh doanh c a công ty. m i d ch v và du l ch... Do ñó, ñây là ñ a bàn ti m năng v phát tri n 5. Phương pháp nghiên c u ngành B o hi m khi các Công ty B o hi m mu n m r ng m ng lư i Đ tài ñã s d ng t ng h p các phương pháp nghiên c u trong kinh t i các t nh Tây Nguyên. t như: phương pháp th ng kê, phương pháp so sánh và ñánh giá, Xu t phát t th c t trên, tác gi ch n ñ tài: “Ho ch ñ nh chi n lư c phương pháp t ng h p và phân tích, phương pháp chuyên gia ñ kinh doanh B o hi m Phi nhân th c a Công ty B o hi m B o Vi t tham kh o ý ki n, nh n ñ nh nh ng y u t tác ñ ng và m c ñ tác Đ k L k” ñ làm lu n văn cao h c cho mình. ñ ng các y u t ñ i v i công ty. 2. M c tiêu nghiên c u 6. Ý nghĩa th c ti n c a ñ tài H th ng hóa và làm rõ nh ng v n ñ lý lu n v chi n lư c và Phân tích th c tr ng kinh doanh và chi n lư c kinh doanh, v ch ra ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh. các năng l c c t lõi quy t ñ nh l i th c nh tranh c a công ty. Phân tích, ñánh giá m c ñ phù h p và hi u qu c a chi n lư c Đ tài này s trình bày m t phương pháp ho ch ñ nh chi n lư c c kinh doanh hi n t i c a công ty d a trên các ngu n l c và k ho ch th , nh m ñưa ra gi i pháp h u hi u ñ doanh nghi p s d ng hi u
 3. 5 6 qu các ngu n l c, và xác ñ nh ñúng hư ng ñi c a mình. t ng th các quy t ñ nh, các hành ñ ng liên quan t i vi c l a ch n 7. K t c u c a lu n văn các phương ti n và phân b ngu n l c nh m ñ t ñư c m t m c tiêu Ngoài ph n m ñ u, ph n k t lu n, ph n ph l c, danh m c tài li u nh t ñ nh, ñây cũng không ñ c p ñ n hi u qu , l i th c nh tranh tham kh o, n i dung lu n văn bao g m các chương như sau: c a m t chi n lư c”… Chương 1: Cơ s lý lu n v chi n lư c và ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh 1.1.2. Vai trò c a chi n lư c kinh doanh Chương 2: Th c tr ng kinh doanh và ho ch ñ nh chi n lư c kinh - Chi n lư c giúp cho doanh nghi p th y rõ m c ñích và hư ng ñi doanh b o hi m phi nhân th c a Công ty b o hi m B o Vi t Đ k L k ñ tránh s l m l c trong ñ nh hư ng cho tương lai. Chương 3: Ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh b o hi m phi nhân th - Chi n lư c ñ nh hư ng cho s t p h p, khai thác năng l c c t lõi, B o Vi t Đ k L k l i th c nh tranh và th ng nh t các ngu n l c c a doanh nghi p. CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V CHI N LƯ C VÀ 1.1.3. H th ng chi n lư c trong công ty HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH Chi n lư c ñư c phân thành 3 c p ñ như sau: 1.1. KHÁI NI M VÀ VAI TRÒ CHI N LƯ C 1.1.3.1. Chi n lư c c p công ty 1.1.1. Khái ni m 1.1.3.2. Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh: (chi n lư c kinh doanh) Theo Jonhson và Scholes ñ nh nghĩa chi n lư c trong ñi u ki n Có ba lo i chi n lư c chính c p ñơn v kinh doanh, g m các môi trư ng có nhi u s thay ñ i như sau: chi n lư c ñ n ñ o v chi phí; chi n lư c t o s khác bi t và chi n Chi n lư c là ñ nh hư ng và ph m vi c a m t t ch c v dài h n lư c t p trung vào các khe h th trư ng. nh m giành l i th c nh tranh cho t ch c thông qua vi c ñ nh d ng 1.1.3.3. Chi n lư c ch c năng: ( chi n lư c ho t ñ ng) các ngu n l c c a nó trong môi trư ng thay ñ i, ñ ñáp ng nhu c u 1.1.4. Khái ni m và vai trò ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh th trư ng và th a mãn mong ñ i c a các bên h u quan. 1.1.4.1. Khái ni m chi n lư c c p ñơn v kinh doanh Theo Fred R. David, chi n lư c là nh ng phương ti n ñ ñ t t i Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh là t ng th các cam k t và hành nh ng m c tiêu dài h n. ñ ng giúp doanh nghi p dành l i th c nh tranh b ng cách khai thác Theo Michael E. Porter: các năng l c c t lõi c a h vào nh ng th trư ng s n ph m c th . Th nh t, chi n lư c là s sáng t o ra v th có giá tr và ñ c ñáo 1.1.4.2. Vai trò c a công tác ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh bao g m các ho t ñ ng khác bi t. 1.1.4.3. Phân tích chi n lư c hi n t i c a doanh nghi p Th hai, chi n lư c là s l a ch n, ñánh ñ i trong c nh tranh. 1.2. CÁC D NG CHI N LƯ C C P ĐƠN V KINH DOANH Th ba, chi n lư c t o ra s phù h p gi a t t c các ho t ñ ng c a công ty. 1.2.1. Chi n lư c d n ñ o chi phí Trong khi ñó, Raymond Alain – Thietart cho r ng: “Chi n lư c là 1.2.2. Chi n lư c t o s khác bi t
 4. 7 8 1.2.3. Chi n lư c t p trung j. Năng l c thương lư ng c a các nhà cung c p 1.3. TI N TRÌNH HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH k. Các s n ph m thay th Quá trình ho ch ñ nh chi n lư c có th chia thành sáu bư c chính, bao g m: 1.3.3. Phân tích và ñánh giá môi trư ng bên trong công ty (1) L a ch n s m nh và các m c tiêu kinh doanh ch y u c a Công ty 1.3.3.1. Phân tích các ngu n l c (2) Phân tích môi trư ng bên ngoài Các ngu n l c: có th chia thành hai lo i: ngu n l c h u hình và (3) Phân tích môi trư ng bên trong ngu n l c vô hình. (4) Xác ñ nh th trư ng m c tiêu 1.3.3.2. Năng l c c t lõi (5) L a ch n các chi n lư c + Đáng giá: Các ngu n l c và kh năng ñáng giá cho phép doanh (6) Xây d ng các chính sách tri n khai chi n lư c nghi p khai thác các cơ h i và hóa gi i các ñe d a t môi trư ng bên ngoài. 1.3.1. Xác ñ nh s m nh và m c tiêu kinh doanh chi n lư c c a Công ty + Khó b t chư c: Các ñ i th không th có và không d phát tri n ñư c. 1.3.1.1. S m nh: + Hi m: Không có ho c r t ít có các ñ i th c nh tranh. 1.3.1.2. M c tiêu (SMART): + Không th thay th : Không có s tương ñương chi n lư c. 1.3.2. Phân tích và ñánh giá môi trư ng bên ngoài 1.3.3.4. Các kh năng ti m tàng: Các kh năng ti m tàng là các kh 1.3.2.1. Phân tích môi trư ng vĩ mô năng c a công ty s d ng các ngu n l c ñã ñư c tích h p m t cách a. Môi trư ng kinh t có m c ñích ñ ñ t ñư c m t tr ng thái m c tiêu mong mu n. b. Môi trư ng công ngh 1.3.4. Xác ñ nh th trư ng m c tiêu c. Môi trư ng văn hóa xã h i 1.3.4.1. Phân ño n th trư ng d. Môi trư ng nhân kh u h c Khái ni m: Phân ño n th trư ng là quá trình phân chia ngư i e. Môi trư ng chính tr - lu t pháp tiêu dùng thành nhóm trên cơ s nh ng ñi m khác bi t v nhu c u, tính f. Môi trư ng toàn c u cách hay hành vi. 1.3.2.2. Môi trư ng ngành và c nh tranh Các tiêu chí phân ño n th trư ng: phân ño n theo ñ a lý, theo S c n thi t c a phân tích ngành và c nh tranh ñ c ñi m dân s h c, theo tâm lý, phân ño n theo cách ng x . Dư i ñây là các n i dung cơ bàn v 5 l c lư ng c nh tranh 1.3.4.2. Đánh giá các phân ño n th trư ng c a MichaelE.Porter: + Quy mô và m c tăng trư ng c a khúc th trư ng g. Các ñ i th c nh tranh ti m tàng + M c ñ h p d n v cơ c u c a khúc th trư ng h. M c c nh tranh gi a các ñ i th hi n có trong ngành + M c tiêu và ngu n tài nguyên c a công ty i. Năng l c thương lư ng c a ngư i mua 1.3.4.3. L a ch n th trư ng m c tiêu
 5. 9 10 + T p trung vào m t khúc th trư ng B t l i c a chi n lư c t o khác bi t là n u các ñ i th có th b t + Chuyên môn hoá có ch n l c chư c d dàng s n ph m hay nh ng gì mà ngư i t o khác bi t làm thì + Chuyên môn hoá th trư ng h khó có th duy trì m c giá tăng thêm. + Ph c v toàn b th trư ng Các ưu và như c ñi m c a chi n lư c t p trung 1.3.5. Đánh giá và l a ch n chi n lư c kinh doanh Ưu ñi m: L i th c a m t công ty t p trung xu t phát t các 1.3.5.1. Đánh giá ưu như c ñi m c a t ng chi n lư c ngu n gây ra s khác bi t c a nó - hi u qu , ch t lư ng, s c i ti n Các ưu, như c ñi m c a chi n lư c d n ñ o chi phí và ñáp ng khách hàng. L i th khác c a chi n lư c t p trung là do Ưu ñi m: công ty ngay sát v i khách hàng c a nó và ñáp ng nh ng thay ñ i - Đ i v i các ñ i th c nh tranh trong ngành nhu c u c a h . - Đ i v i năng l c thương lư ng c a nhà cung c p Như c ñi m: Đ i v i nhà cung c p có s c m nh, công ty t p trung - Đ i v i năng l c thương lư ng c a khách hàng vào th b t l i. B i vì t p trung s n xu t kh i lư ng nh nên chi phí - V i s thay th s n ph m s n xu t c a nó thư ng cao, gi m kh năng sinh l i. - V i nh ng ngư i nh p cu c 1.3.5.2. L a ch n phương án chi n lư c Như c ñi m: Các tiêu chí ñánh giá và l a ch n chi n lư c t i ưu Tuy nhiên chi n lư c d n ñ o chi phí cũng g p ph i m t s tr ng i sau: Nh ng phân tích trên ñã ñưa ra nh ng phương án chi n lư c, chúng ta - Rơi vào tr ng thái b săn ñu i, ñôi khi khách hàng ít nh y c m ñ n giá. ph i ñánh giá ưu như c ñi m c a t ng phương án, cân nh c các y u t : - Các bi n pháp gi m chi phí b các ñ i th d b t chư c. 1. Kh năng ñ t ñư c m c tiêu - Quá chú tr ng ñ n v n ñ gi m chi phí mà không chú ý ñ n thay 2. Kh năng khai thác ñư c các cơ h i l n ñ iv ng d ng c a s n ph m, s thích c a khách hàng v ch c năng b sung 3. Kh năng t n d ng ñư c các năng l c c t lõi c a s n ph m. 4. H n ch ñư c r i ro Các ưu và như c ñi m c a chi n lư c t o s khác bi t 5. Kh c ph c ñư c ñi m y u Ưu ñi m: 6. Phù h p v i kh năng tài chính Nh ng ngư i t o khác bi t dư ng như không c m th y có v n ñ 7. C i thi n v th c nh tranh v i ngư i mua, b i h cung c p cho ngư i mua m t s n ph m ñ c ñáo. 8. Hi u qu kinh t Như c ñi m: 1.3.6. Thi t k h th ng cơ c u t ch c Cơ c u ch c năng: Là s nhóm g p nh ng con ngư i trên cơ s kinh nghi m và chuyên môn chung.
 6. 11 12 L i ích c a cơ c u ch c năng cơ h i bên ngoài, ph n ng linh ho t và thích nghi v i m i s bi n ñ i. B t l i c a cơ c u ch c năng Chi n lư c là k t qu c a quá trình phân tích, d báo ñ n t ng h p m t Cơ c u nhi u b ph n: Bao g m các b ph n ho t ñ ng, m i cách h th ng trong m t môi trư ng luôn bi n ñ ng. Tùy theo kh năng b ph n ñ i di n m t ñơn v kinh doanh riêng bi t. tư duy chi n lư c và các phương pháp ti p c n khác nhau s có các L i ích c a cơ c u nhi u b ph n chi n lư c, kh năng ñ t ñư c m c tiêu s khác nhau. B t l i c a cơ c u nhi u b ph n CHƯƠNG 2: TH C TR NG KINH DOANH VÀ HO CH Cơ c u ma tr n: Cơ c u t ch c ma tr n thư ng hay th y Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH B O HI M PHI NHÂN trong các công ty có qui mô l n mang tính ña ngành hay ña qu c gia. TH C A CÔNG TY B O HI M B O VI T Đ K L K Lo i cơ c u này hi n nay ñang ñư c chú ý vì tính linh ho t và thích 2.1. T NG QUAN V CÔNG TY B O HI M B O VI T Đ K L K ng trong môi trư ng h i nh p và c nh tranh qu c t . 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty Ưu ñi m 2.1.2.2. Ch c năng nhi m v c a công ty Đây là hình th c t ch c linh ñ ng. Ít t n kém, s d ng nhân l c có hi u qu . 2.2. Đ C ĐI M C A S N PH M B O HI M PHI NHÂN TH Như c ñi m 2.2.1. Khái ni m v b o hi m phi nhân th D x y ra tranh ch p nh hư ng gi a nhà qu n tr ch c năng và nhà B o hi m phi nhân th là lo i nghi p v b o hi m tài s n, trách nhi m qu n tr d án. Cơ c u này ñòi h i nhà qu n tr ph i có nh hư ng l n. dân s và các nghi p v b o hi m khác không thu c b o hi m nhân th . 1.3.7. Các chính sách tri n khai chi n lư c 2.2.2. Phân lo i trong b o hi m thương m i (BHTM) 1.3.7.1. Chính sách t ch c nhân s 2.2.3. Các nguyên t c cơ b n trong b o hi m phi nhân th 1.3.7.2. Chính sách tài chính Nguyên t c ch b o hi m s r i ro, không b o hi m s ch c ch n 1.3.7.3. Chính sách s n ph m Nguyên t c trung th c tuy t ñ i 1.3.7.4. Chính sách Marketing Nguyên t c quy n l i có th ñư c b o hi m 1.3.7.5. Chính sách nghiên c u và phát tri n Nguyên t c b i thư ng TÓM T T CHƯƠNG 1 Nguyên t c th quy n Ho ch ñ nh chi n lư c là m t quy trình có h th ng nh m xác ñ nh 2.2.4. Các ch th tham gia th trư ng b o hi m phi nhân th các chi n lư c kinh doanh ñ giúp doanh nghi p t n t i và tăng cư ng v 2.2.4.1. Các nhà cung c p th c nh tranh c a doanh nghi p. 2.2.4.2. Khách hàng b o hi m V m t lý lu n cho th y s thành công c a m t t ch c ph thu c vào 2.2.4.3. Các s n ph m b o hi m phi nhân th vi c t ch c tìm cách phát huy t i ña n i l c bên trong và n m b t các 2.2.4.4. Giá c (giá phí) b o hi m phi nhân th
 7. 13 14 2009/2008 2010/2009 Ch tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 2.3. Đ C ĐI M KINH DOANH B O HI M PHI NHÂN TH +/- % +/- % C A CÔNG TY T l b i thư ng (%) 49% 52% 33,6% 3% - - 2.3.1. Các s n ph m c a công ty 3. Nghi p v BH k thu t 2.3.2. Giá phí s n ph m b o hi m phi nhân th c a công ty Doanh thu 2.500.000 2.800.000 6.515.673 300.000 12% 3.715.673 132,7% 2.3.3. Khách hàng c a Công ty T tr ng trong t ng 5,1% 4,6% 8,9% -0,5% - 4,3% - 2.3.4. Đ i th c nh tranh doanh thu(%) Hi n nay các ñ i th c nh tranh t m c v i B o hi m B o Vi t T l b i thư ng (%) 30% 36% 5,5% 6% - -30,50% - như: Công ty b o hi m Bưu Đi n, công ty c ph n b o hi m d u khí 4. Nghi p v BH cháy PIJICO, công ty b o hi m v n ñ u tư nư c ngoài AAA, B o hi m Doanh thu 2.300.000 2.000.000 3.547.094 -300.000 -13,04% 1.547.094 77,35% B o Vi t, B o hi m Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n, B o hi m Ngân T tr ng trong t ng hàng Nông Nghi p... 4,69% 3,2% 4,9% -1,49% - 1,7% - doanh thu(%) 2.3.5. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh b o hi m phi nhân th T l b i thư ng (%) 17% 10% 0,35% -7% - -9,65% - 2.3.5.1. Phân tích tình hình doanh thu các nhóm s n ph m c a Công ty 5. B o hi m trách nhi m hàng không B ng 2.2: K t qu doanh thu theo nhóm s n ph m Doanh thu 0 7.244.897 7.099.999 7.244.897 100% -144.898 -2% ĐVT: Ngàn ñ ng T tr ng trong t ng 2009/2008 2010/2009 - 11,8% 9,7% 11,8% - -2,1% - Ch tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 doanh thu(%) +/- % +/- % T l b i thư ng (%) - 0% 13,9% 0% - 13,9% - 1. Nghi p v BH xe cơ gi i 6. T ng doanh thu Doanh thu 32.700.000 37.200.000 43.702.000 4.500.000 13,76% 6.502.000 17,48% 49.000.000 61.244.897 72.922.766 12.244.897 24,98% 11.677.869 19,06% (1+2+3+4+5) T tr ng trong t ng 66,73% 60,7% 59,9% -6,03% - -0,80% - Ngu n: Phòng Tài chính- K toán doanh thu (%) Doanh thu phí b o hi m g c nh ng năm g n ñây như năm 2008 là T l b i thư ng (%) 55% 57% 57,4% 2% - 0,4% - 49 t , năm 2009 là 61,2 t tăng 24,98% so v i năm 2008 và doanh 2. Nghi p v BH con ngư i thu 2010 là 72,9 t tăng 19,06% so v i năm 2009. Doanh thu 11.500.000 12.000.000 12.058.000 500.000 4,34% 58.000 0,48% T tr ng trong t ng 23,47% 19,62% 16,5% -3,85% - -3,12% - doanh thu(%)
 8. 15 16 2.3.5.2. Tình hình chi b i thư ng c a Công ty trong th i gian qua ti p t c tăng 713.000 ngàn ñ ng so v i năm 2009. Ư c tính năm Chi b i thư ng ñư c xem là kho n chi phí t t y u trong ho t ñ ng 2011 m c n p ngân sách là 8,4 t ñ ng. kinh doanh c a các công ty b o hi m, có nh hư ng r t nhi u ñ n 2.4. TH C TR NG CÔNG TÁC HO CH Đ NH CHI N LƯ C ho t ñ ng kinh doanh vì thư ng chi m t l l n trong t ng doanh thu. KINH DOANH B O HI M PHI NHÂN TH B ng 2.3: Tình hình chi b i thư ng c a Công ty qua các năm 2.4.1. S m nh và m c tiêu kinh doanh ĐVT: Ngàn ñ ng 2.4.1.1. S m nh 2009/2008 2010/2009 2.4.1.2. M c tiêu kinh doanh c a công ty Stt Ch tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 +/- +/- M c tiêu chung: T ng công ty B o hi m B o Vi t, Công ty B o Vi t 1 Doanh thu 49.000.000 61.244.897 72.922.766 12.244.897 11.677.869 Đ k L k xây d ng m c tiêu chung là "S an toàn, h nh phúc và thành 2 T l b i thư ng (%) 38,57% 40,15% 41,84% 1,58% 1,69% ñ t c a khách hàng và xã h i là m c tiêu ho t ñ ng c a chúng tôi". 3 Chi phí b i thư ng 18.899.300 24.589.826 30.510.885 5.690.526 5.921.059 M c tiêu c th : Trên cơ s ñó công ty xây d ng m c tiêu c th là Ngu n: Phòng Tài chính- K toán doanh thu h ng năm tăng 18% ñ n 20%, và l i nhu n ñ t t 9% ñ n 12%. 2.3.5.3. Phân tích th ph n c a các Công ty trên th trư ng 2.4.2. Nghiên c u ho t ñ ng môi trư ng bên ngoài Công ty Công ty B o hi m B o Vi t hi n nay ñang d n ñ u v th ph n. K 2.4.2.1. Môi trư ng vĩ mô ñ n là các Công ty B o hi m B o Vi t, B o hi m BIDV, PIJICO, 2.4.2.2. Môi trư ng ngành AAA…Đi u này nói lên v trí c a B o Vi t luôn v ng m nh và luôn 2.4.3. Phân tích ngu n l c c a Công ty b o hi m B o Vi t Đ k L k gi v trí ñ ng ñ u trong các năm qua. 2.4.3.1. Ngu n l c nhân s 2.3.5.4. Phân tích doanh thu, chi phí và l i nhu n c a công ty L c lư ng lao ñ ng tr c ti p: s là ñ i ngũ chính tham gia tr c ti p vào Doanh thu tăng ñ u qua các năm 2008 ñ n 2010 t 49.000.000 ho t ñ ng kinh doanh c a công ty, mà c th là ho t ñ ng khai thác th trư ng. ngàn ñ ng lên 72.922.766 ngàn ñ ng, trong khi ñó chi b i thư ng Cán b làm công tác qu n lý: có kinh nghi m, năng l c qu n lý tăng ñ u theo t l tương ng t 18.899.300 ngàn ñ ng năm 2008 lên ñi u hành, năng ñ ng sáng t o. 30.510.885 ngàn ñ ng năm 2010 và chi qu n lý t 7.893.900 ngàn ñ ng 2.4.3.2. Ngu n l c tài chính lên 9.843.222 ngàn ñ ng. V n ñi u l c a công ty hi n nay 1.500 t ñ ng. 2.3.5.5. Tình hình ñóng góp ngân sách nhà nư c c a công ty 2.4.3.3. Giá tr c t lõi Trong năn 2009 m c ñóng góp ngân sách nhà nư c c a công ty là Giá tr c t lõi: “T n tâm cho s an tâm” – xác ñ nh s hi u bi t 7.588.000 ngàn ñ ng tăng 1.958.000 ngàn ñ ng so v i năm 2008. sâu s c và ñáp ng t t nh t nhu c u c a khách hàng là n n t ng c a Trong năm 2010 kho n ñóng góp ngân sách là 8.301.000 ngàn ñ ng s thành công.
 9. 17 18 2.4.3.4. Hình nh và uy tín công ty toàn h th ng d ch v c a mình, nh v y ñư c nhi u khách hàng tin 2.4.4. Th trư ng m c tiêu hi n t i tư ng và s d ng s n ph m b o hi m. Công ty B o Vi t Đ k L k ñáp ng nhu c u khách hàng t i th 2.5.2. Nh ng h n ch trư ng Đ k L k theo phương th c chuyên môn hóa có ch n l c. - Các d án kêu g i góp v n c ph n, góp v n liên doanh ñ m b o 2.4.5. Phân tích chi n lư c kinh doanh hi n t i c a công ty m c ñ tin tư ng và kh năng sinh l i không nhi u. 2.4.5.1. Phân tích chi n lư c d n ñ o chi phí - Các doanh nghi p b o hi m thì s lư ng các s n ph m ñ u tư Chi n lư c d n ñ u giá th p (chi phi th p) là chi n lư c xây d ng hoàn thi n, phù h p v i ñ c thù kinh doanh b o hi m còn h n ch . l i th c nh tranh d a trên vi c công ty ñưa ra ñư c s n ph m ho c 2.5.3. Nguyên nhân d ch v v i giá th p hơn ñ i th c nh tranh. Do khách quan: Vi c phát tri n m nh m c a các doanh 2.4.5.2. Đánh giá ưu như c ñi m c a chi n lư c nghi p b o hi m phi nhân th trên th trư ng cũng ñ ng nghĩa v i Nh ng ưu ñi m c a chi n lư c d n ñ u giá th p là; vi c s c ép c nh tranh ñ i v i công ty ngày càng tăng cao và h qu Cho phép doanh nghi p chi m ñư c th ph n cao, nh ñó thu ñư c t t y u là s chia s v khách hàng và th ph n, là khó khăn trong l i nhu n cao làm cho doanh nghi p tích lũy ñư c kinh nghi m tuy n d ng ñ i lý… nhanh và có quy n l c th trư ng l n. Do ch quan: Công tác marketing m t s th trư ng còn y u Nh ng m t h n ch c a chi n lư c d n ñ u giá th p như sau; và chưa thư ng xuyên nh t là các tuy n huy n, vùng sâu, vùng xa. Chi n lư c này ñòi h i s d ng nhi u tài s n và các ho t ñ ng c n nhi u TÓM T T CHƯƠNG 2 v n ñ u tư. Các ưu th c nh tranh khó ñư c b o v lâu dài do các phương T phân tích chương 2, chúng ta th y r ng k t qu kinh doanh c a pháp gi m chi phí d b các doanh nghi p khác sao chép, b t chư c. công ty trong nh ng năm g n ñây ñã ñ t ñư c nh ng k t qu nh t 2.4.6. Các chính sách th c thi chi n lư c ñ nh. Tuy nhiên, do n n kinh t th gi i nói chung và n n kinh t Vi t 2.4.6.1. Chính sách tài chính Nam nói riêng ñang trong th i kỳ kh ng ho ng, l m phát tăng cao... 2.4.6.2. Chính sách nhân s ñã nh hư ng ñ n th trư ng b o hi m phi nhân th . M t khác, ñ i 2.4.6.3. Nghiên c u và phát tri n (R&D) th c nh tranh hi n t i ngày càng hoàn thi n m ng lư i phân ph i và 2.4.6.4. Chính sách Marketing ñ u tư xây d ng nh ng chi n lư c kinh doanh hi u qu và kh năng 2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG V CÔNG TÁC HO CH Đ NH CHI N LƯ C gia nh p ngành d dàng...Đây là nguy cơ làm cho th trư ng b o 2.5.1. Nh ng k t qu ñ t ñư c hi m phi nhân th t i Đ k L k ngày càng c nh tranh gay g t và s Ho t ñ ng s n xu t kinh doanh b o hi m phi nhân th th trư ng phân chia th ph n trong th i gian t i là không th tránh kh i. Đ k L k ñã không ng ng l n m nh và nâng cao ch t lư ng trong
 10. 19 20 CHƯƠNG 3: HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH B O 3.3.1.5. nh hư ng môi trư ng công ngh - k thu t HI M PHI NHÂN TH T I CÔNG TY B O VI T Đ K L K 3.3.2. Nghiên c u và d báo môi trư ng ngành kinh doanh 3.1. D BÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRI N TH TRƯ NG B O 3.3.2.1. Nguy cơ nh p cu c c a các ñ i th c nh tranh ti m tàng HI M PHI NHÂN TH 3.3.2.2. M c ñ c nh tranh gi a các công ty hi n có trong ngành Theo d báo c a Hi p h i B o hi m Vi t Nam, th trư ng b o hi m 3.3.2.3. Năng l c thương lư ng c a ngư i mua phi nhân th năm 2012 v n s tăng trư ng kho ng t 18-20%/năm. 3.3.2.4. Năng l c thương lư ng c a nhà cung c p 3.2. XÁC Đ NH S M NH VÀ M C TIÊU CHI N LƯ C 3.3.2.5. Các s n ph m thay th KINH DOANH C A CÔNG TY 3.4. D BÁO VÀ PHÂN TÍCH CÁC Y U T MÔI TRƯ NG BÊN TRONG 3.2.1. S m nh và m c tiêu Công ty 3.4.1. Ngu n l c tài chính S m nh: B o hi m B o Vi t s là nhà qu n lý r i ro tài chính 3.4.2. Ngu n l c nhân s toàn di n cho khách hàng. Qua nhi u năm ho t ñ ng B o Vi t Đ k L k ñã xây d ng ñư c m t M c tiêu: Tr thành 1 trong 5 công ty b o hi m phi nhân th ñ i ngũ nhân viên khai thác tr c ti p nhi u kinh nghi m. Đ nâng cao kh l n nh t Vi t Nam theo c 3 tiêu chí: v n, th ph n và l i nhu n, t ng năng c nh tranh, m r ng th trư ng công ty c n ph i tăng thêm ñ i ngũ bư c ña d ng hóa ho t ñ ng. lao ñ ng tr c ti p. 3.2.2. Đ nh hư ng, m c tiêu kinh doanh b o hi m phi nhân th 3.4.3. Ngu n l c công ngh B o Vi t Đ k L k xây d ng m c tiêu ho t ñ ng là "Hi u qu , Công ty c n xem xét nhu c u và ñ u tư mua ph n m m qu n lý tăng trư ng, phát tri n b n v ng" v i phương châm ho t ñ ng hi n nghi p v hi n ñ i ñ có th ph c v công tác qu n lý r i ro và qu n nay là "Ph c v khách hành t t nh t ñ phát tri n". lý khách hàng. 3.3. D BÁO VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 3.4.4. Ch t lư ng d ch v cung ng s n ph m b o hi m 3.3.1. Nghiên c u và d báo môi trư ng vĩ mô Công ty xác ñ nh các d ch v b o hi m cung c p là s n ph m có ch t 3.3.1.1. nh hư ng môi trư ng kinh t lư ng cao v i phương châm "Ph c v khách hành t t nh t ñ phát tri n". 3.3.1.2. nh hư ng môi trư ng pháp lu t- chính tr 3.4.5. Nh n d ng năng l c c t lõi c a Công ty 3.3.1.3. nh hư ng môi trư ng văn hóa – xã h i K t qu kh o sát các Chuyên gia b o hi m v năng l c c t lõi c a Ý th c tham gia b o hi m Công ty ñư c th hi n qua b ng 2.4 dư i ñây: Ý th c v qu n tr r i ro Tình hình th trư ng lao ñ ng cung c p cho ngành 3.3.1.4. nh hư ng môi trư ng t nhiên
 11. 21 22 B ng 3.4: K t qu kh o sát v năng l c c t lõi c a Công Các ñe d a ty B o hi m B o Vi t Đ k L k Th trư ng ngu n nhân l c v b o hi m thi u h t. S phi u T l Đư c xem là Ý th c tham gia b o hi m c a cá nhân, t ch c và doanh nghi p Stt Ngu n l c tr l i (%) năng l c c t lõi trên ñ a bàn t nh Đ k L k chưa cao. 1 Thương hi u b o hi m có uy tín 16 80% X Các ñi m m nh 2 Ngu n nhân l c 18 90% X Đ i ngũ cán b có kinh nghi m. 3 Cơ s v t ch t, k thu t 6 30% S hi u bi t khách hàng ti m năng. 4 Đáp ng t t nh t nhu c u c a khách hàng 18 90% Kênh phân ph i qua m i quan h khách hàng phát tri n. Văn hóa B o Vi t trên cơ s l y chính Các ñi m y u 5 tr c là kim ch nam xuyên su t m i 10 50% Các quy t ñ nh ch m. ho t ñ ng Chính sách lương thư ng chưa khuy n khích. 6 T tc 1 5% 3.6.2. Phân tích t ng phương án chi n lư c kh thi Qua k t qu ñánh giá có th th y năng l c c t lõi c a Công ty bao Qua các phân tích n i dung 1.3.2.5 chúng ta có th th y ñư c ưu g m: Ngu n nhân l c, Thương hi u b o hi m có uy tín. như c ñi m c a t ng chi n lư c và ñ l a ch n m t cách có căn c , ta c n 3.5. PHÂN ĐO N TH TRƯ NG VÀ XÁC Đ NH TH s d ng ma tr n xây d ng chi n lư c có th ñ nh lư ng, thông qua TRƯ NG M C TIÊU phương pháp cho ñi m ñ t ñó tìm ra chi n lư c t i ưu. Chúng ta s 3.5.1. Phân ño n th trư ng d ng phương pháp chuyên gia, ñ xác ñ nh ñi m s c a t ng chi n lư c 3.5.2. L a ch n th trư ng m c tiêu theo t ng tiêu chí b ng 3.3. Công ty B o Vi t Đ k L k có th ph c v và ñáp ng nhu c u Tiêu chí nào có kh năng ph n ng ñ i v i chi n lư c là t t nh t khách hàng t i th trư ng Đ k L k bao g m: Cơ quan Nhà nư c; s ñư c 4 ñi m, ngư c l i th p nh t cho 1 ñi m. Qua k t qu kh o sát Doanh nghi p nhà nư c; Công ty TNHH; c phân nư c ngoài; các chuyên gia như sau: Trư ng h c; Doanh nghi p tư nhân; Các h gia ñình. B ng 3.3: Ma tr n xây d ng chi n lư c có th ñ nh lư ng 3.6. L A CH N CHI N LƯ C KINH DOANH T I ƯU Chi n lư c A Chi n lư c B Chi n lư c C 3.6.1. Phân tích ñi m m nh – y u, cơ h i – nguy cơ c a công ty H s (T p Trung) (Khác bi t hóa) (D n ñ o chi phí) Các cơ h i Tiêu chí quan Đi m Đi m Đi m Đi m Đi m Đi m Ti m năng th trư ng chưa ñư c khai thác h t. tr ng ñánh qui ñánh qui ñánh qui S n ph m b o hi m nông nghi p ñư c chính ph cho phép th nghi m. giá ñ i giá ñ i giá ñ i Chính sách thu hút ñ u tư t i ñ a phương ñư c ñ y m nh và thông thoáng.
 12. 23 24 Kh năng ñ t ñư c m c tiêu 0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 M i ñơn v kinh doanh có th áp d ng m t cơ c u thích h p. Kh năng khai thác ñư c Trong cơ c u b ph n các ho t ñ ng h ng ngày c a các ñơn v kinh 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 các cơ h i l n doanh s do các nhà qu n tr ñơn v ñó ch u trách nhi m. Kh năng t n d ng ñư c 3.7.2. Chính sách ngu n nhân l c 0,15 4 0,6 3 0,45 4 0,6 các năng l c c t lõi Ðào t o và phát tri n nhân l c không ch là tìm cách c i thi n thái H n ch ñươc r i ro 0,13 4 0,52 4 0,52 3 0,39 ñ , k năng, ki n th c và hi u qu ho t ñ ng kinh doanh mà còn, như Kh c ph c ñư c ñi m y u 0,11 3 0,33 1 0,11 4 0,44 là m t bi n pháp chi n lư c, xây d ng n n t ng v n ki n th c cho Phù h p v i kh năng tài chính 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 B o Vi t và c i thi n l i nhu n tài chính. C i thi n v th c nh tranh 0,12 2 0,24 2 0,24 2 0,24 3.7.3. Chính sách tài chính Hi u qu kinh t 0,14 2 0,28 2 0,28 4 0,56 Tài chính cũng là v n ñ r t quan tr ng ñ có th th c hi n thành T ng 1 3,02 2,5 3,38 công các chi n lư c kinh doanh. Do ñó, công ty c n theo dõi ch t ch 3.6.3. L a ch n chi n lư c t i ưu cho Công ty B o Vi t Đ k L k và thúc ñ y vi c thu phí b o hi m. T b ng 3.3 chúng ta th y chi n lư c có ñi m s cao nh t là 3,38 3.7.4. Chính sách s n ph m ñi m. Vì v y, t nh ng n i dung phân tích và l a ch n trên, k t h p S n ph m trong kinh doanh b o hi m mang nh ng nét ñ c trưng và v i các nhân t nh hư ng c a môi trư ng kinh doanh nh ng ñi m khác bi t như: S n ph m b o hi m là s n ph m vô hình; S n ph m m nh và ñi m y u c a công ty cũng như ñ c ñi m s n ph m b o b o hi m là s n ph m c a chu trình s n xu t kinh doanh ngư c. hi m Phi nhân th và tình hình th trư ng, và thông qua phân tích 3.7.5. Chính sách marketing chi n lư c d n ñ o chi phí có s ñi m cao nh t. Do ñó, tác gi ñ T t c nh ng hình th c qu ng cáo ñ u nh m làm cho thương hi u xu t và l a ch n chi n lư c ñ ñ nh hư ng phát tri n m c tiêu kinh B o Vi t ngày càng tr nên thân thi n v i m i công dân, v i phương doanh c a công ty là Chi n lư c d n ñ o chi phí. châm ho t ñ ng là "S an toàn, h nh phúc và thành ñ t c a khách 3.7. CHÍNH SÁCH TRI N KHAI CHI N LƯ C hàng và xã h i là m c tiêu ho t ñ ng c a chúng tôi". Và thông ñi p 3.7.1. Thi t k c u trúc t ch c "Ph c v khách hàng t t nh t ñ phát tri n”. 1. Kh i văn phòng công ty: Phòng tài chính; Phòng hành chính và 3.7.6. Chính sách nghiên c u và phát tri n th trư ng nhân s ; Các phòng ban h tr nghi p v ; Ban chi n lư c. Nghiên c u và phát tri n là m t ph n không th thi u trong xây d ng 2. Kh i kinh doanh tr c ti p chi n lư c t i ñơn v , nghiên c u và phát tri n s góp ph n nâng cao ch t lư ng ph c v , tăng kh năng c nh tranh, gi v ng uy tín và thương hi u trong lòng khách hàng.
 13. 25 26 TÓM T T CHƯƠNG 3 Đ k L k c n ho ch ñ nh cho mình chi n lư c kinh doanh c th và rõ V n ñ ñ t ra ñ i v i Công ty là c n thi t ph i ho ch ñ nh m t ràng. Lu n văn h th ng hóa m t cách ñ y ñ và khoa h c các v n ñ chi n lư c s n ph m h u hi u giúp Công ty ng phó linh ho t v i lý lu n v chi n lư c; qui trình xây d ng chi n lư c và phân tích tình nh ng thay ñ i c a môi trư ng kinh doanh. M c dù th gi i ñã có hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh và ho ch ñ nh chi n lư c hi n t i nhi u kinh nghi m trong ho ch ñ nh và l a ch n chi n lư c kinh c a công ty, d a vào cơ s phát tri n c a th trư ng b o hi m phi doanh, nhưng nư c ta nói chung và Công ty B o hi m B o Vi t nhân th t i Đ k L k và s d ng các phương pháp nghiên c u, phân Đ k L k nói riêng ñây là v n ñ khá m i m , c n ph i ñư c làm sáng tích th c ti n, ñ ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh cho s n ph m t c v m t lý lu n và th c ti n. Chương 3 ñã ñi sâu nghiên c u b o hi m phi nhân th c a công ty. nh ng v n ñ v t m nhìn v x m nh, phân tích môi trư ng kinh doanh c a Công ty k t h p các ngu n l c, chính sách… ñ ho ch Tuy nhiên, ñ th c hi n thành công trong vi c ho ch ñ nh chi n ñ nh và l a ch n m t chi n lư c t i ưu cho Công ty (chi n lư c d n lư c kinh doanh cho s n ph m b o hi m phi nhân th c n nh n ñ nh m t ñ o v chi phí). s n i dung như ñ c ñi m c a th trư ng b o hi m phi nhân th t i Đ k KI N NGH VÀ K T LU N L k là th trư ng ñang trong quá trình phát tri n nhanh và m nh. H u h t 1. KI N NGH các doanh nghi p b o hi m phi nhân th ñang ho t ñ ng trên th trư ng V phía nhà nư c: Th c ti n trong th i gian qua có nhi u b o hi m là các công ty có kinh nghi m trong lĩnh v c kinh doanh b o DNBH chuyên ngành ra ñ i (như ngành d u khí, kinh doanh xăng hi m phi nhân th . Bên c nh ñó, công ty c n ch nh ñ n, c i ti n các ñi m d u, bưu chính vi n thông, ngân hàng), sau ñó ban hành các văn b n y u c a công ty và phát huy các ñi m m nh m r ng ñ n phân khúc th n i b ñ ch ñ nh các doanh nghi p thành viên tham gia BH, t ñó trư ng ti m năng ñ khai thác và ñón ñ u các cơ h i c a th trư ng nh m làm h n ch quy n l a ch n c a khách hàng, th tiêu tính c nh tranh gi a các DNBH. ph c v và ñáp ng nhu c u thi trư ng. V phía ngành, Hi p h i b o hi m Vi t Nam: c n nâng cao vai Qua ñ tài “Ho ch ñ nh chi n lư c kinh doanh B o hi m trò c a mình trong th trư ng b o hi m, k p th i ñưa ra nh ng khuy n Phi nhân th c a Công ty B o hi m B o Vi t Đ k L k” Tác gi hy cáo ñ i v i doanh nghi p nh ng trư ng h p vi ph m. v ng ph n nào ñã nêu ñư c m t s gi i pháp mang tính g i m ñ 2. K T LU N công ty B o Vi t Đ k L k gi i quy t các h n ch còn t n t i, phát Hi n nay th trư ng b o hi m phi nhân th Đ k L k r t năng tri n th trư ng b o hi m phi nhân th trong th i gian t i. Đáp ng ñ ng và c nh tranh gay g t. Đ phát tri n và b o v th ph n hi n t i nhu c u b o hi m phi nhân th t t nh t v i l i nhu n cao nh t và Công ty B o Vi t Đ k L k ngoài s h tr t T ng công ty, B o Vi t phát tri n b n v ng trong tương lai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản