Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
165
lượt xem
50
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng nhằm hệ thống các lý luận cơ bản về đánh giá thành tích nhân viên, phân tích thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải, Đà Nẵng

 1. -1- -2- Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG LÊ Đ C TRÍ Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS VÕ XUÂN TI N HOÀN THI N CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG TY C PH N ĐĂNG H I – ĐÀ N NG Ph n bi n 1: ……………………………………………………………………. Ph n bi n 2: ……………………………………………………………………. Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đà N ng vào TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ ngày……tháng……năm 2012 QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2012 - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh T , Đ i h c Đà N ng
 2. -3- -4- M Đ U 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u 1. Lý do ch n ñ tài a. Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài này là v n ñ ñánh giá thành tích Ngày nay, con ngư i ñã tr thành y u t vô cùng quan tr ng, c a nhân viên t i Công ty c ph n Đăng H i Đà N ng. quy t ñ nh ñ n s thành b i c a t ch c. B i v y, các doanh nghi p b. Ph m vi nghiên c u luôn tìm cách ñ phát huy hơn n a vai trò ngu n nhân l c hi n có. - N i d ng: Đ tài nghiên c u nh ng v n ñ cơ b n c a vi c ñánh M t trong nh ng bi n pháp mà doanh nghi p c n th c hi n, ñó là giá thành tích nhân viên t i Công ty c ph n Đăng H i Đà N ng. ph i ñánh giá ñúng thành tích nhân viên. - Không gian: N i dung trên ñư c nghiên c u t i Công ty c ph n Vi c ñánh giá thành tích nhân viên có nhi u tác d ng, nhi u Đăng H i Đà N ng. m c tiêu, nhi u phương pháp khác nhau và ñ u mang l i nh ng hi u - Th i gian: Các gi i pháp ñ xu t trong ñ tài có ý nghĩa trong qu khác nhau. nh ng năm t i. Nh n th c ñư c v n ñ ñó, Công ty c ph n Đăng H i - Đà 4. Phương pháp nghiên c u N ng ñã có nh ng c g ng ñ hoàn thi n công tác này và ñã ñ t Đ th c hi n m c tiêu nghiên c u trên, ñ tài s d ng các phương nh ng thành công ñáng k . Tuy nhiên, công tác ñánh giá thành tích pháp sau: nhân viên hi n nay t i Công ty c ph n Đăng H i – Đà N ng v n còn - Phương pháp phân tích th c ch ng, PP phân tích chu n t c, nhi u b t c p, mang tính hình th c, c m tính và chưa chuyên sâu. - Phương pháp ñi u tra, kh o sát, chuyên gia, Đi u này nh hư ng ñ n các ho t ñ ng qu n tr ngu n nhân l c như - Phương pháp phân tích, so sánh, t ng h p, khái quát hóa, khen thư ng, tr lương, ñào t o, ... và không t o ñ ng l c ñ nhân - Các phương pháp khác... viên làm vi c t t hơn. 5. B c c c a lu n: Xu t phát t th c t trên, tác gi ñã ch n ñ tài: “Hoàn thi n Ngoài ph n m ñ u, danh m c tài li u tham kh o, ph l c, ñ công tác ñánh giá thành tích nhân viên t i Công ty c ph n tài ñư c chia làm 3 chương như sau: Đăng H i – Đà N ng”làm ñ nh hư ng nghiên c u cho lu n văn t t Chương 1: Cơ s lý lu n v ñánh giá thành tích nhân viên trong nghi p c a mình. Chương 2: Th c tr ng công tác ñánh giá thành tích nhân viên 2. M c ñích nghiên c u t i Công ty c ph n Đăng H i - Đà N ng th i gian qua - H h ng hoá các lý lu n cơ b n v ñánh giá thành tích nhân viên. Chương 3: Hoàn thi n công tác ñánh giá thành tích nhân viên - Phân tích th c tr ng công tác ñánh giá thành tích nhân viên t i Công ty c ph n Đăng H i - Đà N ng th i gian ñ n. t i Công ty c ph n Đăng H i – Đà N ng. - Đ xu t các gi i pháp ñ hoàn thi n h th ng ñánh giá thành tích nhân viên t i Công ty c ph n Đăng H i Đà N ng th i gian t i.
 3. -5- -6- CHƯƠNG 1 cho nhân viên làm vi c t t hơn, giúp cho công tác ho ch ñ nh tài CƠ S LÝ LU N V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN nguyên ngu n nhân l c, tuy n m , tuy n ch n, phát tri n tài nguyên TRONG DOANH NGHI P ngu n nhân l c, ho ch ñ nh và phát tri n ngh nghi p, lương b ng, ñãi 1.1. KHÁI QUÁT V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN ng , tương quan nhân s n i b , ñánh giá ti m năng c a nhân viên … 1.1.1. M t s khái ni m 1.2.2. L a ch n tiêu chí ñánh giá Đánh giá thành tích nhân viên là ti n trình ñánh giá nh ng - Tiêu chí ñánh giá là các ch tiêu c th giúp chúng ta nhân ñóng góp c a nhân viên cho t ch c trong m t giai ño n. di n ñư c các yêu c u mà m c tiêu ñã xác ñ nh. Đánh giá thành tích nhân viên hay ñánh giá s hoàn thành - N u không xác ñ nh tiêu chí hay xác ñ nh tiêu chí không công tác hay còn ñư c g i là ñánh giá thành tích công tác là m t h chính xác s d n ñ n vi c ñánh giá không chính xác, t c là m c tiêu th ng chính th c xét duy t và ñánh giá s hoàn thành công tác c a ñánh giá s không th c hi n ñư c. m t cá nhân theo ñ nh kỳ. - Các lo i tiêu chí ñánh giá: Các t ch t, ñ c ñi m; Các hành 1.1.2. Ý nghĩa c a vi c ñánh giá thành tích nhân viên trong các vi; K t qu th c hi n công vi c; Năng l c. doanh nghi p - Thông thư ng các doanh nghi p s d ng hai phương pháp - Giúp doanh nghi p phát tri n b n v ng. sau ñ xây d ng các tiêu chí: - Giúp phát hi n s thi u h t v ch t và lư ng ngu n nhân l c. + Ch ñ o t p trung: trong cách này, ngư i lãnh ñ o s ñưa ra - Nhân viên bi t ñư c các nh n xét, ñánh giá c a lãnh ñ o v vi c các tiêu chí và ph bi n cho ngư i lao ñ ng ñ th c hi n. th c hi n công vi c, v năng l c c a mình. + Th o lu n dân ch : trong cách này, ngư i lao ñ ng và c p - Tăng cư ng m i quan h t t ñ p gi a c p trên và c p dư i lãnh ñ o cùng bàn b c ñ ñưa ra quy t d nh v các tiêu chí. Cách này trong th c hi n công vi c ñ ñ t m c tiêu ñ ra. tuy ph c t p nhưng thu hút ñư c ngư i lao ñ ng vào vi c xây d ng 1.1.3. Nguyên t c khi ñánh giá thành tích nhân viên: các tiêu chí ñánh giá. - Tính nh t quán, - Nguyên t c ñ o ñ c, - Khi xây d ng tiêu chí ñánh giá c n ñáp ng m t s yêu c u - Nguyên t c chính xác, - Nguyên t c tiêu bi u, sau: C th ; Có th ño lư ng ñư c; Có th ñ t ñư c; H p lý; Có h n - Lo i b l i ñánh giá. ñ nh v th i gian. 1.2. N I DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.3. Các phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên 1.2.1. Xác ñ nh m c tiêu ñánh giá a. Đánh giá khách quan là ñánh giá thành tích dư i góc ñ các con s - Xác ñ nh m c tiêu ñánh giá là: ph i ph c v cho nhi u m c b. Đánh giá ch quan tiêu. Nói cách khác vi c ñánh giá thành tích có th ph c v cho nhi u - Phương pháp thang ñi m ñánh giá m c tiêu khác nhau c a công tác qu n tr ngu n nhân l c như: giúp
 4. -7- -8- Đây là phương pháp ñánh giá nhân viên trên m i tiêu th c 3. Nhân viên g p c p trên ñ th o lu n chương trình m c tiêu hay thành tích thông qua vi c s d ng thang ñi m liên t c. k ho ch hành ñ ng c a cá nhân ñó. - Phương pháp x p h ng 4. Nhân viên và c p trên ñ ra các ch tiêu ñánh giá ti n ñ và ñ Ngư i ñánh giá ñư c x p h ng theo th t m i ñ c tính hay ra cách ñ ño lư ng ti n ñ ñó. y ut . 5. Nhân viên và c p trên th o lu n cu i giai ño n ñánh giá v các - Phương pháp k thu t s ki n ñi n hình k t qu , n l c c a nhân vi n có ñ t các m c tiêu ñ ra hay không. Ngư i ñánh giá ph i ghi chép và lưu tr các thông tin v nhân d. Phương pháp phân tích ñ nh lư ng viên, ghi chép nh ng s ki n v hành vi ho c thành tích là hi u qu Xác ñ nh các yêu c u ch y u khi th c hi n công vi c: Trư c h t ho c không hi u qu . là ñ o c n ch cho nhân viên bi t là h có nh ng yêu c u ch y u ñ i v i - Phương pháp thang quan sát hành vi nhân viên khi th c hi n công vi c. Các công vi c khác nhau s có các Là phương pháp t ng h p các y u t c a phương pháp m c yêu c u khác nhau. N u b ñi m kém ñ i v i b t c yêu c u ch y u thang ñi m và phương pháp ghi chép các s ki n ñi n hình. nào, nhân viên cũng có th b thuyên chuy n ho c cho ngh vi c. Do ñó c. Phương pháp qu n tr b ng m c tiêu s lư ng các yêu c u không nên nhi u cũng không nên ít quá. Phương pháp này ngày nay khá ph bi n ñ i v i ñánh giá thành 1.2.4. Th i ñi m ñánh giá thành tích tích c a các nhà qu n tr ho c các chuyên viên. Đ ñ m b o thành công, Khi ti n hành ñánh giá thành tích m t yêu c u ñ t ra ñó là ph i các nhân viên ñ u tham gia vào vi c ñ ra các m c tiêu cùng c p trên, thi t l p các chính sách v ngư i ñánh giá, th i gian và m c ñ cùng th ng nh t phương cách ñ t ñư c m c tiêu ñó. Tiêu chu n ñ thư ng xuyên. Khi nào thì ñánh giá hoàn t t. Hi n nay, nhi u doanh ñánh giá ñó là k t qu ñ t ñư c so v i m c tiêu ñã ñ ra. Trong ñó, nghi p ch ñánh giá năng l c và thành tích vào d p cu i năm, làm cơ các m c tiêu ph i là s hoàn thành công vi c ch không ph i là các s xét thư ng và tăng lương. Theo các chuyên gia, doanh nghi p có ñ c tính cá nhân. th t ch c ñánh giá thành tích nhân viên chính th c theo ñ nh kỳ và MBO là m t chu trình khép kín t thi t l p m c tiêu c a cá phi chính ch c trong trư ng h p c n thi t. nhân, cách ñ t ñư c m c tiêu cho ñ n vi c c p trên và nhân viên th o 1.2.5. Đ i tư ng th c hi n ñánh giá thành tích nhân viên lu n ñánh giá s hoàn thành m c tiêu, c th g m các bư c sau: Trong h u h t các Công ty, b ph n nhân s ch u trách nhi m 1. Nhân viên th o lu n b ng m c tiêu công vi c v i c p trên c a thi t k và ki m tra các chương trình ñánh giá thành tích nhân viên. mình và h ñ ng ý v n i dung công vi c, các nhi m v chính c n Tuy nhiên, c p qu n tr tr c tuy n ph i tham gia tr c ti p vào chương làm và trách nhi m báo cáo v các vi c ñó. trình này.Tuy nhiên các ñ i tư ng sau ñây thư ng tham gia và công 2. Nhân viên ñ ra các m c tiêu thành tích cho m i trách nhi m tác ñánh giá: T ñánh giá; C p trên tr c ti p ñánh giá; C p dư i ñánh trong th i gian t i. giá; Đ ng nghi p ñánh giá; Khách hàng ñánh giá; Đánh giá 360 ñ .
 5. -9- - 10 - 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N CÔNG TÁC ĐÁNH CHƯƠNG 2 GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.3.1. Các y u t môi trư ng bên ngoài T I CÔNG TY C PH N ĐĂNG H I – ĐÀ N NG - Lu t lao ñ ng c a Nhà nư c v i nh ng quy ñ nh b o v 2.1. KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N ĐĂNG H I – ĐÀ N NG quy n l i ngư i lao ñ ng, ñ c bi t là lao ñ ng n . Phương pháp ñánh 2.1.1. Đ c ñi m v công tác t ch c c a Công ty c ph n Đăng giá thành tích s d ng ph i ñ m b o công b ng và không vi ph m H i Đà N ng quy n l i, nhân ph m ngư i lao ñ ng như qui ñ nh t i B lu t lao a. Quá trình phát tri n c a Công ty ñ ng ... M t s n i qui, qui ch v lao ñ ng ph i ñư c ñăng ký v i b. Ch c năng, nhi m v c a Công ty các cơ quan qu n lý nhà nư c như S Lao ñ ng Thương binh - Xã c. Đ c ñi m s n xu t kinh doanh c a Công ty liên quan ñ n công h i ñ a phương. tác ñánh giá thành tích nhân viên - Văn hoá - xã h i nh hư ng ñ n ñánh giá thành tích xu hư ng 2.1.2. Đ c ñi m ngu n l c c a Công ty ngu n nhân l c và qu n tr ngu n nhân l c trong th i kỳ h i nh p qu c a. Ngu n nhân l c c a Công ty t . Vi c thay ñ i thái ñ làm vi c và ngh ngơi, xu hư ng ñánh giá thành Đ ñ m b o th c hi n th ng l i các m c tiêu, k ho ch cũng tích nh m m c tiêu phát tri n nhân viên hơn là thư ng ph t. như s phát tri n b n v ng c a Công ty thì s lư ng và ch t lư ng 1.3.2 Các y u t môi trư ng bên trong ngu n nhân l c c a Công ty ñóng vai trò quy t ñ nh. Nó nh hư ng Môi trư ng bên trong ch y u như s m ng, m c tiêu c a Công tr c ti p ñ n cung cách ph c v , ch t lư ng công trình cho khách ty, chính sách và chi n lư c c a Công ty và văn hoá c a Công ty nh hàng, nh hư ng ñ n hình nh c a Công ty cũng như Ngành xây hư ng r t l n ñ n qu n tr ngu n nhân l c. d ng trong suy nghĩ c a khách hàng và xã h i. - Văn hoá doanh nghi p: ñư c các chuyên gia ñánh giá là y u t môi b. Ngu n l c cơ s v t ch t trư ng bên trong có nh hư ng nh t ñ n qu n tr ngu n nhân l c. Công ty CP Đăng H i Đà N ng ñ n nay ñã có ngu n cơ s v t - Công ñoàn và các ñoàn th : cũng là m t y u t nh hư ng ñ n ti n ch t l n m nh, phong phú, ngang t m v i yêu c u, nhi m v . T ng trình ñánh giá này. Công ñoàn thư ng gây áp l c v i các c p qu n tr giá tr tài s n c ñ nh tính ñ n nay g n 250 t ñ ng, v i ngu n cơ s ñòi tăng lương, tăng ng ch cho nh ng ngư i thâm niên hơn là d a v t ch t l n m nh, bên c nh vi c ñ m b o cho Công ty th c hi n t t vào thành tích công tác ... nh t là các doanh nghi p nhà nư c. nhi m v s n xu t kinh doanh, còn là ñi u ki n thu n l i ñ ngư i lao - Cơ c u t ch c c a doanh nghi p: cũng nh hư ng ñ n h th ng ñ ng yên tâm công tác, g n bó v i Công ty. ñánh giá thành tích. Trong m t công ty l n có nhi u t ng n c, nhi u 2.1.3. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a công ty th i gian qua c p qu n tr thì vi c ñánh giá thành tích và ng d ng chúng càng khó Trong th i gian qua, tình hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh sâu sát và d b nhi u. c a Công ty qua m i năm ñ u có s tăng lên rõ r t. N u doanh thu
 6. - 11 - - 12 - năm 2008 c a Công ty ch ñ t 12 t ñ ng thì năm 2009 ñã ñ t 53 t kinh doanh c a Công ty trong c năm, Lãnh ñ o công ty s quy t ñ ng và năm 2010 ñã ñ t 123 t ñ ng. Qua s li u ñó ch ng t k t ñ nh trích t l i nhu n kinh doanh ñ làm qu thư ng cho nhân viên qu ho t ñ ng c a Công ty ñã có t c ñ tăng quá nhanh. Cách tính thư ng cho m i nhân viên ñư c tính như sau: 2.2. TH C TR NG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T ng qu thư ng * ngày làm vi c* h s thư ng* h s thành tích Ti n thư ng cho nhân viên = T I CÔNG TY C PH N ĐĂNG H I – ĐÀ N NG Ngày làm vi c trong năm * h s lương* h s thành tích 2.2.1. Th c tr ng vi c xác ñ nh m c tiêu ñánh giá thành tích nhân viên t i Công ty B ng 2.4 - H s thư ng c a nhân viên năm 2010 a. Xác ñ nh m c tiêu ñ tr lương STT V trí H s thư ng Ghi chú 1. Ban giám ñ c 2.5 Trong doanh nghi p, ti n lương là thu nh p ch y u giúp cho 2. C p trư ng phòng 1.5 ngư i lao ñ ng duy trì và nâng cao m c s ng cho b n thân và gia 3. C p phó Phòng 1.25 ñình h . môt m c ñ nh t ñ nh, ti n lương là m t b ng ch ng th 4. Giám sát các d án 2.0 hi n giá tr , ñ a v uy tín c a m t ngư i lao ñ ng ñ i v i gia ñình, 5. Phó giám sát d án 1.75 doanh nghi p và xã h i. M i khi nhân viên c m th y vi c tr lương 6. Nhân viên 1.00 không x ng ñáng v i vi c làm c a h , h s không hăng hái, không tích Ngu n: Phòng Nhân s - hành chính c c làm vi c. H th ng ti n lương gi vai trò ñ c bi t quan tr ng trong Khi ñư c xét tuy n ñ u vào, d a vào ch c v và b ph n chính sách khuy n khích v t ch t v i ngư i lao ñ ng. công tác ngư i lao ñ ng s ñư c xác ñ nh m t h s lương nh t ñ nh. Công ty c ph n Đăng H i là m t doanh nghi p tư nhân, tuy nhiên - Công ty chia k t qu hoàn thành thành 3 lo i: Hoàn thành xu t ch ñ lương c a Công ty v n áp d ng ñúng theo Ngh ñ nh s c công vi c, hoàn thành công vi c và chưa hoàn thành công vi c. 205/2004/NĐ-CP c a Chính ph . - ng v i m i m c thành tích, Công ty xác ñ nh m t h s Lương tr cho ngư i lao ñ ng ñư c xác ñ nh d a trên h s thành tích tương ng. M c xác ñ nh h s thành tích mang tính ch t m c ñ ph c t p c a công vi c, g m 5 y u t . c m tính mà chưa xu t phát t m t căn c , nguyên t c c th nào. - Trình ñ ngư i lao ñ ng. Quan h gi a m c hoàn thành công vi c và h s thành tích - M c ñ ph c t p, yêu c u c a công vi c. ñư c bi u hi n qua b ng 2.2.2 sau: - Trách nhi m, t m quan tr ng c a ngư i lao ñ ng. B ng 2.5 – M c thành tích và h s thành tích c a công ty STT M c thành tích H s thành tích Ghi chú - Đi u ki n lao ñ ng (môi trư ng lao ñ ng). 1. Hoàn thành xu t s c 1.2 - Thâm niên công tác. 2. Hoàn thành công vi c 0.8 Ch ñ thư ng hàng năm c a nhân viên hi n nay ñư c th c 3. Chưa hoàn thành công vi c 0 hi n như sau: Vào cu i năm, sau khi có báo cáo k t qu ho t ñ ng Ngu n: Phòng Nhân s - hành chính
 7. - 13 - - 14 - Vi c ñánh giá thành tích nhân viên ñ xác ñ nh h s thành vi c nhân viên không có ph m l i gì nghiêm tr ng thì ñ u ñư c xét tích ch y u di n ra t i Phòng nhân s , nơi tr c ti p theo dõi b ng ký h p ñ ng. Do vi c ñánh giá thi u chính xác như v y ñã d n ñ n ch m công c a ngư i lao ñ ng ñư c g i v t các công trình. Các ch m t s trư ng h p sau khi ký h p ñ ng chính th c thì m i nh n th y tiêu v ngày làm vi c, kh i lư ng công vi c hoàn thành, ch t lư ng nhân viên ñó không ñ năng l c ñ th c hi n công vi c hay nhân công vi c hoàn thành…s là nh ng tiêu chí ñ ñánh giá hi u qu làm viên ñó ph i xin thôi vi c vì t nh n th y không th ñ m ñương ñư c vi c c a nhân viên. công vi c ñư c giao. Hình th c khen thư ng này ñã ñem l i tác ñ ng m nh m ñ i 2.2.2. Th c tr ng v các tiêu chí ĐGTT nhân viên t i Công ty v i ñ i ngũ ngư i lao ñ ng trong Công ty. Công ty s ghi nh n nh ng H th ng các tiêu chí trong ho t ñ ng ñánh giá thành tích nhân nhân viên hoàn thành công vi c và hoàn thành xu t s c công vi c b ng viên có vai trò và ý nghĩa r t quan tr ng và nh hư ng tr c ti p ñ n nh ng ch ñ thư ng. Còn ñ i v i nh ng nhân viên không hoàn thành k t qu c a ho t ñ ng ñánh giá thành tích nhân viên t i công ty. Vi c công vi c c a mình thì tùy m c ñ nh hư ng ñ n hi u qu ho t ñ ng xây d ng h th ng các tiêu chí trong ñánh giá thành tích nhân viên chung c a Công ty mà Lãnh ñ o công ty s có nh ng hình th c, bi n nhân viên ph i d a trên cơ s m c ñích c a ho t ñ ng ñánh giá thành pháp phù h p nh t nh m thúc ñ y, phát huy hi u qu làm vi c trong tích nhân viên và tình hình th c t t i doanh nghi p. toàn Công ty. Đ ñánh giá ñư c th c tr ng ho t ñ ng ñánh giá thành tích b. Xác ñ nh m c tiêu ñ tuy n m và tuy n ch n nhân l c nhân viên t i Công ty c ph n Đăng H i – Đà n ng trong nh ng năm Đánh giá thành tích nhân viên giúp cho Lãnh ñ o công ty qua, nh ng ñi m ñ t ñư c và nh ng ñi m còn t n t i, t ng h p ñư c ñưa ra các quy t ñ nh ñúng ñ ng v nhân s sau th i gian th vi c nh ng suy nghĩ, ý ki n, ñánh giá c a nhân viên v ho t ñ ng ñánh ñ i v i nh ng lao ñ ng ñư c tuy n ch n. Bên c nh ñó, Phòng nhân giá thành tích nhân viên t i công ty ñ làm cơ s ñ xu t các gi i s cũng có th d a trên k t qu c a ñánh giá th c hi n công vi c ñ pháp ñ phát huy nh ng ñi m ñ t ñư c và h n ch nh ng ñi m còn xây d ng sơ ñ luân chuy n lao ñ ng trong Công ty m t cách khoa t n t i. Tác gi ñã s d ng b ng câu h i ñ ñi u tra v vai trò, ý h c. Tuy nhiên vi c ñánh giá thành tích ñ ph c v cho m c tiêu này nghĩa, tác d ng cũng như nh ng ñi m ñã ñ t ñư c và không ñ t ñư c v n r t h i h t, chưa th t s ñư c Công ty quan tâm ñ n trong n i trong ho t ñ ng ñánh giá thành tích nhân viên t i Công ty. dung ñánh giá thành tích nhân viên c a mình. a. H th ng các tiêu chí trong công tác ĐGTTNV Vi c ký k t h p ñ ng chính th c cho nh ng nhân viên qua th i Đ ti n trình tác gi ñã ti n hành ñi u tra ng u nhiên v i 250 gian th vi c hi n nay c a Công ty ch y u d a vào s ñánh giá có nhân viên và ñem l i 200 k t qu như sau: hoàn thành t t nhi m v ñư c giao trong th i gian th vi c hay - Qua k t qu t ng h p trên ta có th th y ñư c h th ng các không. Vi c ñánh giá này ch y u là t các Trư ng phòng, tuy nhiên tiêu chí ñánh giá trong ho t ñ ng ĐGTTNV hi n nay t i Công ty vi c ñánh giá này ch mang tính hình th c vì n u trong th i gian th không ñư c nhân viên ñánh giá cao. Vi c thi t k h th ng các tiêu
 8. - 15 - - 16 - chí ñánh giá quá chi ti t, quá sơ sài, không ph n ánh ñúng công vi c Tuy nhiên, ngoài các tiêu chí trong thang không ñư c xác ñ nh c ho c các tiêu chí ñòi h i quá cao th hi n ngư i t ch c vi c ñánh giá th , thì nh ng nguyên nhân sau ñây d n t i vi c Công ty ñã không s TTNV c a công ty chưa hi u rõ tình hình Công ty, không có s quan d ng và phát huy ñư c ưu ñi m c a phương pháp ñánh giá này. tâm và ñ u tư ñúng m c. + Do chưa xây d ng ñư c tiêu chu n ñánh giá ñ i v i t ng nhân b. Tính công b ng trong ho t ñ ng ñánh giá thành tích nhân viên viên, m c ñ c a m i c p ñ thành tích trên thang chưa ñư c ñ nh Nhìn vào b ng t ng k t có th th y ñư c nh ng ngư i ñư c nghĩa rõ ràng nên không th c hi n ch m ñi m trên thang ñ qui ñ nh ñánh giá chưa hài lòng trong công tác ĐGTTNV t i Công ty. tương ng v i m c ñi m nào là ñ t thành tích xu t s c, hoàn thành và c. Tính minh b ch trong ho t ñ ng ñánh giá thành tích nhân viên không hoàn thành nhi m v . Vi c tính minh b ch ñư c ñánh giá không hài lòng v i t l + Công ty chưa thi t k bi u m u ñánh giá ñ h tr ngư i ñánh ñánh giá cao hơn 50% cho th y ho t ñ ng ñánh giá thành tích nhân giá khi s d ng phương pháp thang ñi m, cũng như ph c v vi c viên t i Công ty hi n nay ñang t n t i nh ng b t c p. Vi c t ng h p thi t l p và lưu gi h sơ ñánh giá. k t qu ñánh giá cũng như s d ng nh ng k t qu sau khi ñánh giá Do v y, d n t i các trư ng phòng, ban, b ph n ph i d a vào không ñư c rõ ràng gây ra nh ng thông tin x u trong n i b nhân vi c gi i quy t các s v hàng ngày và ý chí ch quan ñ quy t ñ nh viên, làm cho nh ng ngư i ñư c ñánh giá nghi ng v tính minh h s thành tích cho nhân viên. b ch trong ho t ñ ng ĐGTTNV t i Công ty hi n nay. Đ i v i m c tiêu ñánh giá thành tích ñ khen thư ng t i Công ty, d. Tính bao quát trong ho t ñ ng ñánh giá thành tích nhân viên phương pháp s d ng là cá nhân t ñánh giá và ñ ng nghi p b phi u Vi c ñư c ñánh giá là không hài lòng v i t l lên t i trên 61% ñ ñánh giá. Trong khi ñó, tiêu chí ñánh giá không c th , không có cho th y ñây là k t qu t t y u c a vi c ho t ñ ng ĐGTTNV t i bi u m u ñánh giá và không ñư c thông báo cho nhân viên cũng như Công ty ñư c ñánh giá là thi u tính minh b ch và công b ng. ngư i th c hi n ñánh giá. Vì v y tiêu chu n ñánh giá nên thư ng có e. Tính th c t trong ho t ñ ng ñánh giá thành tích nhân viên xu hư ng “dĩ hòa vi quý” như ñã phân tích ph n m c tiêu ñánh giá Tính th c t là m t trong nh ng nhân t quan tr ng làm nên thành 2.2.4. Th c tr ng v ñ i tư ng ñánh giá công c a m t cu c ñánh giá thành tích nhân viên. Nó bi u hi n chính Công ty chưa t ch c t p hu n cũng chưa có văn b n c th xác th c tr ng t i công ty ñ t ñó lãnh ñ o công ty m i có nh ng bi n hư ng d n, bi u m u ñánh giá, nên ngư i lãnh ñ o tr c ti p nhìn pháp, chi n lư c ñi u ch nh phù h p. chung ch ñánh giá qua loa, dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, ngư i ñánh giá 2.2.3. Th c tr ng phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên cu i năm là các ñ ng nghi p. Nh ng ñ i tư ng ñánh giá khác như Công ty s d ng phương pháp thang ño ñ h a ñ mô t các m c khách hàng, c p dư i chưa ñư c áp d ng t i Công ty trong khi ñ i ñ thành tích hàng tháng nhân viên thông qua h s thành tích ph c v tư ng này là m t ngu n thông tin khá h u ích cho ñánh giá thành tích cho vi c tr lương kinh doanh. ñ i v i nhi u nhóm công vi c.
 9. - 17 - - 18 - 2.2.5. Th c tr ng v th i gian ñánh giá CHƯƠNG 3 Hi n nay công ty s d ng hình th c ñánh giá theo ñ nh kỳ, vào HOÀN THI N CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN cu i m i năm. Vi c ñánh giá thư ng ñư c ti n hành vào tháng cu i T I CÔNG TY C PH N ĐĂNG H I – ĐÀ N NG cùng c a m i năm và k t qu c a ho t ñ ng ñánh giá là cơ s ñ lãnh 3.1. CĂN C HOÀN THI N CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH ñ o công ty quy t ñ nh các ch ñ v thư ng ho c cân nh c vi c NHÂN VIÊN T I CÔNG TY C PH N ĐĂNG H I ĐÀ N NG thăng ch c, b nhi m nh ng v trí m i cho nhân viên vào năm sau 3.1.1. Đ nh hư ng và m c tiêu chi n lư c phát tri n Công ty trong cũng như các hình th c k lu t ñ i v i nhân viên không hoàn thành th i gian ñ n t t nhi m v trong năm. Đ duy trì và phát tri n ho t ñ ng kinh doanh c a mình, công 2.2.6. Th c tr ng v kinh phí ñánh giá ty ñã xây d ng các m c tiêu kinh doanh c th như sau: M r ng Th c t nh ng năm qua, ñáng ti c là công ty công ty chưa dành quan h h p tác, tăng cư ng năng l c c nh tranh, tìm ki m th m t kho n kinh phí nào cho vi c ñánh giá thành tích. Vi c ñánh giá trư ng, gi v ng uy tín, c ng c thương hi u và nâng cao v th . thành tích, xét thi ñua, khen thư ng ch ñư c coi là m t vi c có tính Chính sách phát tri n ngu n nhân l c c a công ty th i gian ñ n phong trào. Do v y, công tác ñánh giá t i công ty ít nhi u ñã h n ch Lãnh ñ o công ty xác ñ nh r ng xây d ng ñư c m t ngu n tính hi u qu . nhân l c ch t lư ng cao s là l i th l n trong ho t ñ ng s n xu t 2.3. NGUYÊN NHÂN C A CÁC H N CH TRONG CÔNG kinh doanh c a doanh nghi p và là l i th mà các doanh nghi p khác TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG TY khó b t chư c nh t. Lãnh ñ o công ty ñã xây d ng chi n lư c c th - Do lãnh ñ o công ty, nh ng ngư i th c hi n ho t ñ ng ñ phát tri n ngu n nhân l c trong th i gian ñ n bao g m: ñánh giá và nhân viên trong công ty chưa nh n th c ñư c t m quan - Phát tri n ngu n nhân l c tr thông qua k ho ch tuy n ch n tr ng cũng như vai trò, ý nghĩa c a ho t ñ ng ñánh giá thành tích và ñào t o ñ t ng bư c k th a và ti p thu nh ng kinh nghi m t nhân viên trong công ty. ñ i ngũ cán b công nhân viên giàu kinh nghi m. - Hi n nay, công ty chưa có k ho ch ñào t o cũng như - T n d ng ngu n l c t i ñ a phương và các vùng lân c n - b i dư ng cán b làm công tác ñánh giá thành tích nhân viên - T o ñi u ki n cho ngư i lao ñ ng trong Công ty phát huy tinh trong công ty. Cán b làm công tác ñánh giá c a công ty l i th n làm ch và g n bó v i Công ty. không th t s am hi u v ti n trình ñánh giá thành tích nhân - Th c hi n công b ng trong ñánh giá khen thư ng. viên, các yêu c u cũng như không n m b t ñư c tình hình th c - S d ng k t h p c ñ ng viên v t ch t và phi v t ch t. t t i công ty nên d n t i vi c không l a ch n ñư c phương Nâng cao năng l c qu n tr , ñi u hành c a ñ i ngũ cán b pháp ñánh giá phù h p nh t v i tình hình th c t t i công ty. Xây d ng và làm t t công tác quy ho ch, ñào t o b sung ngu n nhân l c. T ch c s p x p l i b máy nhân s ñ m b o tăng
 10. - 19 - - 20 - cư ng công tác ñi u hành ñáp ng yêu c u công vi c. Xây d ng ñ Trong quá trình ñánh giá thành tích ñ ñ m b o tính chính xác, án khuy n khích k sư, nhà qu n lý gi i, công nhân có tay ngh cao ngư i ñánh giá c n chú ý ñ n m t s nguyên t c sau: Đánh giá nhân và làm vi c hi u qu . T p hu n cán b qu n lý theo mô hình t ch c viên ph i căn c các phương di n khác nhau ñ ñ m b o tính bao qu n lý m i, có chương trình h c t p cho t ng c p qu n lý. K t h p quát, Ngư i ñánh giá ph i ñánh giá nhân viên d a trên các m c tiêu ñào t o chuyên môn nghi p v , nâng cao năng l c qu n lý doanh c a phòng ban, chi n lư c công ty, khi ñánh giá thành tích không nên nghi p v i ñào t o trình ñ chính tr và trình ñ ngo i ng . d a vào nh ng l n th c hi n công vi c g n nh t c a nhân viên ñ Tăng cư ng năng l c th c hi n công vi c c a ñ i ngũ tác nghi p. ñánh giá mà c n ph i d a vào c quá trình làm vi c trong su t th i Đáp ng ñ y ñ các yêu c u v s lư ng cán b k thu t s n gian di n ra vi c ñánh giá. xu t, thi công công trình và cán b tư v n ñ u tư xây d ng c a công Đánh giá thành tích nhân viên ph i nh m hư ng nhân viên ty. Xây d ng ñ i ngũ công nhân k thu t lành ngh , có k lu t cao. ph c v m c tiêu phát tri n c a Công t, ñánh giá thành tích nhân - Chú tr ng nâng cao trình ñ và tay ngh c a ngư i lao ñ ng, viên ph i b o ñ m công b ng, ñánh giá thành tích nhân viên nh m ñào t o, tuy n d ng, b o toàn ñ i ngũ cán b công nhân viên ñ ñáp khuy n khích tính tích c c và tăng cư ng s ñoàn k t trong công ty ng yêu c u s n xu t kinh doanh. 3.2. M T S GI I PHÁP C TH - Xây d ng tiêu chu n hóa cán b c a t ng phòng ban, xí 3.2.1. Hoàn thi n vi c xác ñ nh m c tiêu ĐGTT nhân viên nghi p, nhà máy. Xây d ng và th c hi n các ñ nh m c, các tiêu Công ty c ph n Đăng H i - Đà N ng c n xây d ng m c tiêu, ñ nh chu n lao ñ ng có căn c khoa h c. hư ng công tác ñánh giá thành tích nhân viên theo xu hư ng qu n tr 3.1.2. M t s quan ñi m có tính nguyên t c khi xây d ng gi i pháp ngu n nhân l c hi n ñ i ñánh giá thành tích nhân viên Các m c tiêu c th c a công tác ñánh giá thành tích nhân viên Vi c hoàn thi n ho t ñ ng ñánh giá thành tích nhân viên t i t i Công ty c ph n Đăng H i - Đà N ng ñư c xác ñ nh như sau: Công ty là vi c làm h t s c c n thi t. Nó giúp lãnh ñ o Công ty phát - Đánh giá hi u qu làm vi c c a nhân viên trong quá kh và hi n k p th i nh ng thi u sót, nh ng ñi m b t h p lý trong Công ty. nâng cao hi u qu làm vi c c a nhân viên trong tương lai. N m rõ và k p th i phát hi n th c tr ng Công ty ñ t ñó tìm ra - ĐGTT ñ xác ñ nh nhu c u phát tri n và ñào t o nhân viên. nh ng bi n pháp kh c ph c nhanh chóng nh t, hi u qu nh t. Thông - Làm cơ s ñ tr lương và khen thư ng d a trên thành tích c a qua ñó giúp cho Công ty l a ch n ñư c nh ng nhân viên có ki n m i nhân viên. th c, có năng l c ñ có k ho ch ñào t o, b i dư ng phát tri n nh ng - Đánh giá năng l c và kh năng ñ ñ b t, tuy n d ng. nhân viên ñó góp ph n ñ nh hư ng cho cơ c u nhân l c c a công ty V i nh ng m c tiêu ñánh giá thành tích ñã xác ñ nh, tác gi ñ trong th i gian dài. xu t n i dung hoàn thi n h th ng ñánh giá thành tích nhân viên t i Công ty c ph n Đăng H i - Đà N ng sau ñây:
 11. - 21 - - 22 - Nh n ñ nh vai trò c a công tác ñánh giá thành tích nhân viên Ngoài ra, tác gi ñ xu t Công ty nên có ch ñ khen thư ng Công ty c ph n Đăng H i – Đà N ng c n ph i nâng cao hơn ñ t xu t nh m ñ ng viên nhân viên có thành tích cao trong các phong n a nh n th c c a nhân viên v công tác ñánh giá thành tích nhân trào thi ñua cùng v i chương trình hàng tháng như Công ty th c hi n viên, c n ph i làm cho nhân viên hi u rõ v s c n thi t ph i th c khen thư ng ñ i v i thành tích t p th phòng, ban, b ph n. hi n hi u qu cũng như t m quan tr ng c a công tác ñánh giá thành C i ti n các chính sách ñ b t, b nhi m, ñào t o và phát tri n tích nhân viên. Nhân viên ph i ý th c ñư c v n ñ và nghiêm túc Tác gi ñ xu t xây d ng m c tiêu, ñ nh hư ng ngh nghi p th c hi n công tác ñánh giá thành tích nhân viên. cho nhân viên, minh b ch các tiêu chu n cũng như cơ h i thăng ti n. Xác ñ nh m c tiêu c a công tác ñánh giá thành tích nhân viên Công ty c n k t h p nh ng m c tiêu c a nhân viên v i l i ích Công ty c ph n Đăng H i - Đà N ng c n xây d ng m c tiêu, c a Công ty, t o s g n bó c a nhân viên v i Công ty, các c p lãnh ñ nh hư ng công tác ñánh giá thành tích nhân viên theo xu hư ng qu n tr ñ o c n góp s c v i nhân viên trong vi c xác ñ nh các m c tiêu, ñ nh ngu n nhân l c hi n ñ i, nh m phát tri n ngu n nhân l c phù h p v i hư ng ngh nghi p. Đ nh kỳ sau khi có k t qu ñánh giá thành tích doanh nghi p xây d ng l n c a thành ph Đà N ng và khu v c mi n c a nhân viên, các c p lãnh ñ o cùng th o lu n v i t ng nhân viên v Trung, phù h p v i tình hình kinh doanh c a công ty. k ho ch phát tri n ngh nghi p, cũng như h tr ñào t o c a t ng Các m c tiêu c th c a công tác ñánh giá thành tích nhân ngư i như ñã trình bày ph n ti n trình ñánh giá. viên t i Công ty c ph n Đăng H i - Đà N ng ñư c xác ñ nh như sau: 3.2.2. Hoàn thi n xác ñ nh tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên Làm cơ s ñ tr lương và khen thư ng d a trên thành tích c a nhân Tiêu chí ñánh giá ñư c xem là m u ch t c a h th ng viên, ñánh giá năng l c và kh năng c a nhân viên ñ ñ b t, tuy n ñánhgiá thành tích, th hi n ñư c nh ng vi c thu c nhi m v c a d ng, ñánh giá thành tích ñ xác ñ nh nhu c u phát tri n và ñào t o nhân viên và s kỳ v ng c a c p trên. nhân viên, ñánh giá thành tích nhân viên ñ ph c v vi c ñ u tư và Các tiêu chí ñánh giá ph i ñư c thi t l p căn c trên b ng mô c i thi n ñi u ki n làm vi c c a nhân viên. t công vi c và m c tiêu ñã th ng nh t gi a lãnh ñ o và nhân viên. C i ti n công tác tr lương, khen thư ng Tiêu chí ñánh giá ñư c xem là m u ch t c a h th ng ñánh giá Tác gi ñ xu t thay ñ i phương pháp tr lương c a Công ty thành tích, th hi n ñư c nh ng vi c thu c nhi m v c a nhân trên cơ s thay h s lương theo Ngh ñ nh 205/CP ñang áp d ng viên và s kỳ v ng c a c p trên. Vì v y, ngoài căn c vào m c b ng h s lương căn c trên trình ñ ñào t o, kinh nghi m chuyên tiêu ñánh giá thì cách th c xây d ng thi t l p tiêu chí ñánh giá môn, ki n th c và k năng c n có ñ th c hi n công vi c; tính trách thành tích r t quan tr ng, d a trên nh ng căn c khoa h c và nhi m và áp l c trong các công vi c th c t ñ m nh n và thành tích th ng nh t. nhân viên. Trong quá trình thi t l p các tiêu chí ñánh giá nhân viên ph i ñ m b o nh ng nguyên t c sau: Th c hi n phân tích công vi c ñ
 12. - 23 - - 24 - tiêu chu n hóa các ch c danh công vi c, xác ñ nh m c tiêu s n xu t C p qu n tr tr c ti p là ñ i tư ng tr c ti p th c hi n ñánh giá kinh doanh cho nhân viên, xác ñ nh m c tiêu công vi c ng v i ch c thành tích nhân viên. Công ty c n có chính sách phân rõ quy n h n, năng nhi m v c a nhân viên, xác ñ nh các công vi c c th c n ph i trách nhi m cũng như qui ñ nh v ñào t o công tác ñánh giá thành làm ñ hoàn thành m c tiêu, xác ñ nh các thông s liên quan ñ n tích nhân viên cho ñ i tư ng này, ñ tránh nh ng l i ñánh giá còn t n công vi c ñang phân tích, xác ñ nh tiêu chu n ñánh giá thành tích c a t i như bình quân ch nghĩa, theo c m tình cá nhân. nhóm, cá nhân. 3.2.5. Hoàn thi n phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên Xác ñ nh các lo i tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên bao Căn c vào m c tiêu c a công tác ñánh giá c a Công ty và các g m: Các tiêu chí v k t qu th c hi n công vi c chuyên môn nghi p lo i tiêu chí ñánh giá ñư c ñ xu t s d ng, tác gi ñ xu t c n s v , các tiêu chí ñánh giá v hành vi thái ñ , k lu t lao ñ ng, các tiêu d ng k t h p các phương pháp ñánh giá phù h p ñ có th phát huy chí ñánh giá v thái ñ ph c v , xây d ng các tiêu chí v năng l c ñư c hi u qu c a h th ng ñánh giá. th c hi n công vi c - Áp d ng phương pháp qu n tr m c tiêu ñ ñánh giá k t qu 3.2.3. Xác ñ nh th i ñi m ñ nh kỳ ñánh giá thành tích nhân viên công vi c. Theo k t qu ñi u tra nhân viên t i Công ty, tác gi ñ xu t th i - S d ng phương pháp thang ñi m ñánh giá ñ ñánh giá thái ñ , ñi m ñánh giá thành tích nhân viên t i công ty như sau: k lu t lao ñ ng. - Th c hi n ñánh giá thành tích ñ nh kỳ theo quý. H ng tháng - S d ng phương pháp thang ñi m ñánh giá ñ ñánh giá các th c hi n ñánh giá thành tích không chính th c nh m ph n h i thông tiêu chí v năng l c th c hi n công vi c tin k p th i ñ nhân viên có th c i thi n thành tích. 3.2.6. Kinh phí cho ñánh giá thành tích nhân viên - T ng h p k t qu thành tích cu i năm là k t qu c a 4 quý có Công tác ñánh giá thành tích nhân viên t trư c ñ n nay ñã xem xét ñ n m c ñ c i thi n thành tích. ñư c công ty th c hi n nhưng còn mơ h và chưa có căn c cũng như 3.2.4. Xác ñ nh ñ i tư ng th c hi n ñánh giá cơ s v ng ch c. T th c t ñó, ñ xây d ng ñư c chương trình v Đ phát huy hi u qu c a công tác ñánh giá thành tích trong Công công tác ñánh giá thành tích nhân viên trong công ty, phù h p v i ty, c n xác ñ nh rõ trách nhi m t ng b ph n: H i ñ ng ñánh giá ch ñ o th c t và quy mô công ty, ph n ánh ñúng hi u qu làm vi c c a công tác ñánh giá v m t qui ch chung, chính sách áp d ng k t qu nhân viên trong công ty và làm căn c cho các quy t ñ nh c a lãnh ñánh giá; phòng t ch c lao ñ ng t i các ñơn v tr c thu c ch u trách ñ o công ty thì công ty c n ph i ti n hành các yêu c u sau. nhi m thi t k các chương trình bi u m u ñánh giá phù h p và ki m tra - Lên k ho ch và kinh phí cho vi c ñào t o, hu n luy n cán b công tác ñánh giá thành tích nhân viên c a các b ph n c a ñơn v . làm công tác ñánh giá thành tích nhân viên trong công ty. Theo k t qu ñi u tra ñ i tư ng ñư c nhân viên t i công ty l a - C p kinh phí cho vi c kh o sát, thi t k , xây d ng ti n trình ch n ñ ñánh giá thành tích là c p trên tr c ti p. ñánh giá thành tích nhân viên t i công ty.
 13. - 25 - - 26 - - C p kinh phí cho ñ i ngũ cán b làm công tác ñánh giá thành K T LU N tích nhân viên t i công ty theo ti n trình ñã ñư c xây d ng Đ u tư vào ngu n nhân l c là m t ñ u tư mang tính chi n 3.2.7. Các gi i pháp b tr hoàn thi n công tác ñánh giá thành lư c và lâu dài, nó nh hư ng r t l n ñ n s t n t i và phát tri n c a tích nhân viên doanh nghi p trong b i c nh toàn c u hóa hi n nay. Trên cơ s k t h p các phương pháp ñánh giá, tác gi ñ xu t Đánh giá thành tích nhân viên là m t v n ñ mà các doanh t ch c công tác ñánh giá, ti n trình ñánh giá thành tích ñư c th c nghi p c n quan tâm trong b i c nh ngu n nhân l c ñã tr thành hi n bao g m các n i dung: xác ñ nh trách nhi m c a các b ph n ngu n l c c t lõi c a doanh nghi p. liên quan, ñào t o cán b th c hi n ñánh giá, c i thi n văn hóa doanh Đ ñ i m t v i nh ng thay ñ i trong t ch c s n xu t kinh nghi p, xây d ng các chu n m c ñ o ñ c, phân ti n trình thành các doanh c a ngành xây d ng nh m ñáp ng nhu c u ngày càng cao v giai ño n s n ph m xây d ng, ñ ñ ng v ng trư c nh ng thách th c khi gia nh p th trư ng xây d ng c nh tranh, các Công ty xây d ng trong ñó có Công ty c ph n Đăng H i - Đà N ng ph i coi trong v n ñ ngu n nhân l c thông qua công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñ có cơ s k t n i nh ng ho t ñ ng ngu n nhân l c v i thành tích nhân viên nh m t o ñ ng l c và s g n bó c a nhân viên v i doanh nghi p, ñào t o và phát tri n nhân viên phù h p v i m c tiêu phát tri n c a doanh nghi p trong th i kỳ m i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản