intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
298
lượt xem
138
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum gồm 3 chương trình bày về: chương 1 tổng quan về nguồn nhân lực và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, chương 2 thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum, chương 3 định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG H A TH HƯƠNG GIANG HOÀN THI N CÔNG TÁC ĐÀO T O NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2011
 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Nguy n Thanh Liêm Ph n bi n 1: PGS.TS. Võ Xuân Ti n Ph n bi n 2: TS. Nguy n Văn Hùng Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 10 tháng 10 năm 2011. Có th tìm hi u Lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng; - Thư vi n Trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Công ty TNHH MTV Cao su Kon tum là m t trong các ñơn v s n xu t công nghi p c a T p ñoàn Công nghi p Cao su Vi t Nam v i trên 2000 lao ñ ng. Các ho t ñ ng s n xu t kinh doanh ch y u là: Tr ng m i, chăm sóc, khai thác, ch bi n và tiêu th m cao su, ñư c giám sát b i H i ñ ng nghi m thu c a Công ty. Công ty TNHH MTV Cao su Kon tum luôn luôn chú tr ng t i công tác ñào t o ngu n nhân l c c a t ch c mình, luôn coi ñây là m t y u t cơ b n d n ñ n s thành công. Tuy nhiên, công tác ñào t o ngu n nhân l c c a công ty trong nh ng năm qua còn b c l nh ng t n t i, h n ch . Do v y, làm th nào ñ nâng cao hơn n a ch t lư ng và ti n t i hoàn thi n công tác ñào t o ngu n nhân l c t i công Công ty TNHH MTV Cao su Kon tum. Đây chính là v n ñ s ñư c bàn t i trong ñ tài này. “ Hoàn thi n công tác ñào t o ngu n nhân l c t i công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum” 2. M c tiêu nghiên c u Th nh t, tìm hi u th c tr ng nhu c u ngu n nhân l c Công ty TNHH MTV Cao Su Kon tum trong th i ñi m hi n t i, d ki n ñ n năm 2015. Th hai, ñánh giá kh năng ñào t o ngu n nhân l c c a Công ty ñ n năm 2010. Th ba, phân tích nh ng v n ñ còn t n ñ ng trong vi c ñào t o ngu n nhân l c. Th tư, ñ nh hư ng và gi i pháp hoàn thi n công tác ñào t o ngu n nhân l c Công ty ñ n năm 2015 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Lu n văn t p trung nghiên c u v n ñ ñào t o ngu n nhân l c c a Công ty TNHH MTV Cao su Kon tum - L y cơ s th c ti n quá trình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh, ho t ñ ng ñào t o và ngu n nhân l c cùng các ho t ñ ng b tr khác ñ nghiên c u các m i quan h gi a chúng ñ ñưa ra các hình th c và phương pháp ñào t o phù h p trong ph m vi toàn công ty. 4. Lu n văn ñã s d ng t ng h p các phương pháp nghiên c u: Đ tài ñã s d ng t ng h p các phương pháp như - Phương pháp duy v t bi n ch ng, duy v t l ch s - Các phương pháp toán - Các phương pháp nghiên c u qu n tr khác - Phân tích s li u th ng kê mô t , k t h p v i s li u kh o sát, báo cáo c a doanh nghi p S li u th c p ñư c l y t n i b Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum S li u sơ c p ñư c thu th p thông qua các bài phát bi u c a các chuyên gia 3
 4. ngành cao su, ñi u tra th c t l c lư ng lao ñ ng 5. Các ñóng góp c a lu n văn - Lu n văn ñã h th ng hoá các v n ñ lí lu n v ngu n l c, ngu n nhân l c, ñào t o ngu n nhân l c - Lu n văn ñã phân tích th c tr ng ngu n nhân l c và th c tr ng ñào t o ngu n nhân l c và các chính sách thúc ñ y quá trình ñó - Lu n văn ñã d báo nhu c u ñào t o, ñ xu t các gi i pháp và n i dung c th hoàn thi n công tác ñào t o, các ki n ngh v ñi u ki n ñ th c hi n chính sách ñào t o ngu n nhân l c c a công ty. 6. K t c u lu n văn Lu n văn, ngoài ph n m ñ u, k t lu n, Danh m c tài li u tham kh o, các ph l c, ñã k t c u thành 3 chương: Chương 1: T ng quan v ngu n nhân l c và công tác ñào t o ngu n nhân l c trong Doanh nghi p Chương 2: Th c tr ng công tác ñào t o ngu n nhân l c Công ty TNHH MTV Cao su Kon tum Chương 3: Đ nh hư ng và giáp pháp hoàn thi n công tác ñào t o ngu n nhân l c Công ty TNHH MTV Cao su Kon tum. CHƯƠNG 1: T NG QUAN V NGU N NHÂN L C VÀ ĐÀO T O NGU N NHÂN L C TRONG DOANH NGHI P 1.1. KHÁI NI M, M C TIÊU, VAI TRÒ C A ĐÀO T O NGU N NHÂN L C 1.1.1 Khái ni m ngu n nhân l c, ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c Ngu n nhân l c c a m t t ch c bao g m t t c nh ng ngư i lao ñ ng làm vi c trong t ch c ñó, con nhân l c ñư c hi u là ngu n nhân l c c a m i con ngư i mà ngu n nhân l c này g m có th l c và trí l c. Đào t o và phát tri n là các ho t ñ ng ñ duy trì và nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c c a t ch c, là ñi u ki n quy t ñ nh ñ các t ch c có th ñ ng v ng và th ng l i trong môi trư ng c nh tranh. 1.1.2. M c tiêu c a ñào t o ngu n nhân l c M c tiêu chung ñào t o ngu n nhân l c là nh m s d ng t i ña ngu n nhân l c hi n có và nâng cao tính hi u qu c a t ch c thông qua vi c giúp cho ngư i lao ñ ng hi u rõ v công vi c 1.1.3. Vai trò c a ñào t o ngu n nhân l c Tr c ti p giúp nhân viên th c hi n công vi c t t hơn.; C p nh t các k năng, ki n th c m i cho nhân viên; Tránh tình tr ng qu n lý l i th i; Gi i quy t các v n ñ v t ch c; Hư ng d n công vi c cho nhân viên m i; Chu n b cho ñ i ngũ cán b qu n lý, chuyên môn k c n; Th a mãn nhu c u phát tri n cho nhân viên; Gi m b t 4
 5. s giám sát vì ngư i lao ñ ng ñư c ñào t o là ngư i có kh năng t giám sát; T o ra các l i th c nh tranh c a doanh nghi p. 1.2. TRÌNH T XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O NGU N NHÂN L C TRONG T CH C 1.2.1. Xác ñ nh nhu c u và ñ i tư ng ñào t o 1.2.1.1. Xác ñ nh nhu c u ñào t o * Phân tích t ch c: Phân tích m c tiêu phát tri n c a t ch c,Phân tích nhu c u ngu n nhân l c,Phân tích hi u su t c a t ch c. * Phân tích nhu c u công vi c phân tích hai n i dung sau: - Ch c trách công tác c a ch c v , bao g m các nhi m v công tác và m c ñ khó d c a nó. - Yêu c u nh n ch c c a ch c v , nghĩa là nh ng ñi u ki n t ch t c n có ñ th c hi n ch c trách công tác này, như ki n th c, kĩ thu t và năng l c c n n m b t. * Phân tích nhu c u nhân viên- Chú tr ng lên các ch c năng và các ñ c tính cá nhân c a nhân viên, ñ xác ñ nh ai là ngư i c n thi t ñư c ñào t o và nh ng ki n th c và k năng nào c n ñư c chú tr ng trong quá trình ñào t o Phương pháp, kĩ thu t phân tích nhu c u ñào t o:Phương pháp ñi u tra, ph ng v n, Phương pháp phân tích d li u, Phương pháp quan sát hi n trư ng, Phương pháp trưng c u ý ki n Xác ñ nh nhu c u ñào t o ngu n nhân l c d a trên cơ s năng l c là cách ti p c n căn c vào k t qu công vi c và hi u qu công vi c ñó ra sao c a m i ngư i lao ñ ng, ch không n ng v ñánh giá, xem xét h d a trên b ng c p hay chuyên môn h ñư c ñào t o. 1.2.1.2. Xác ñ nh ñ i tư ng ñào t o Nh ng ngư i thích h p ph i là nh ng ngư i phù h p v i m c ñích c a t ch c và kh năng c a các ñ i tư ng có th ñư c k t qu ñào t o t t nh t. Tuỳ thu c vào yêu c u, m c ñích và n i dung c a các chương trình ñào t o mà t ch c có th l a ch n ñ i tư ng là cá nhân, m t nhóm ngư i hay toàn b công nhân viên c a mình. 1.2.2. Xác ñ nh m c ñích, m c tiêu ñào t o * M c ñích: - Tr c ti p giúp nhân viên th c hi n công vi c t t hơn; C p nh t các ki n th c, kĩ năng m i cho nhân viên; Tránh tình tr ng l i th i; Gi i quy t v n ñ t ch c; Hư ng d n cho công nhân viên m i; Chu n b ñ i ngũ cán b qu n lý, chuyên môn k c n; Tho i mãn nh ng nhu c u phát tri n cho nhân viên. * M c tiêu - Th nh t, nh ng kĩ năng c th c n ñư c ñào t o và trình ñ kĩ năng có ñư c sau ñào t o. 5
 6. - Th hai, s lư ng và cơ c u h c viên cho chương trình ñào t o. - Th ba, th i gian ñào t o. 1.2.3. N i dung và phương pháp ñào t o 1.2.3.1. N i dung ñào t o Nh ng bư c phát tri n k năng c a con ngư i thông qua ñào t o. Theo ñó, kh i ñ u m c “không bi t mình không có k năng”, ti n ñ n “bi t mình không có k năng”, r i phát tri n lên “bi t mình có k năng” và sau cùng ñ t ngư ng “không bi t mình có k năng”. 1.2.3.2. Các phương pháp ñào t o Đào t o trong công vi c (O.J.T) Đào t o ngoài công vi c 1.2.4. L a ch n giáo viên và th i gian ñào t o Khi lưa ch n, ta có th l a ch n các giáo viên t nh ng ngư i trong biên ch c a t ch c ho c thuê ngoài (gi ng viên c a trư ng ñ i h c, trung tâm ñào t o..) Th i gian ñào t o ñư c chia làm 2 lo i: ñào t o ng n h n và dài h n. 1.2.5. D tính chi phí ñào t o Giá thành ñào t o bao g m giá thành tr c ti p và giá thành gián ti p. Giá thành ñào t o tr c ti p thư ng bao g m thù lao cho gi ng viên, ti n lương cho ngư i ñư c ñào t o,chi phí giáo trình, tài li u, ñ a ñi m… Giá thành ñào t o gián ti p: là giá thành cơ h i ñào t o, nghĩa là nh ng t n th t vô hình cho t ch cdo ngu n tài nguyên và th i gian vì dùng cho vi c ñào t o nên không th dùng cho ho t ñ ng khác. 1.2.6. Đánh giá công tác ñào t o. Ti n hành ñánh giá hi u qu ñào t o là công tác cu i cùng trong công tác ñào t o. Vi c ñánh giá này v a ño lư ng ñư c hi u q a và l i ích có ñư c trong giai ño n ñào t o trư c, cung c p tiêu chu n và cơ s cho vi c v n d ng thành qu ñào t o m t cách có hi u q a. 1.2.6.1. Ngư i làm công tác ñánh giá. Vi c quy ñ nh ai ti n hành ñánh giá cũng có ý nghĩa quan trong nh m ñ t ñư c m c tiêu c a ñánh giá. Các nhóm ñ i tư ng sau ñây th c hi n vi c ñánh giá: T b n thân ngư i lao ñ ng, th trư ng cơ quan, chuyên gia… 1.2.6.2. Phương th c chính c a công tác ñánh giá hi u qu ñào t o - Ý ki n ph n ánh c a ngư i tham gia ñào t o. - T ch c thi sau ñào t o. - S thay ñ i hành vi c a ngư i ñư c ñào t o sau khoá h c.. - Phân tích ñ u vào và ñ u ra c a t ch c: theo công th c : Hi u ích c a ñ u tư ñào t o = (Hi u ích ñào t o/ Giá thành ñào t o) *100 6
 7. CHƯƠNG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÀO T O NGU N NHÂN L C CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM 2.1 GI I THI U KHÁI QUÁT V CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM 2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n Công ty cao su Kontum ñư c thành l p theo quy t ñ nh s 84/QĐ-TCCS ngày 17/8/1984 c a T ng C c cao su Vi t Nam nay là T p Đoàn công nghi p cao su Vi t Nam, v i s ñăng ký kinh doanh là 1101860. 2.1.1.1. Giai ño n t 1984-1995 Trong su t giai ño n này, do thi u v n ñ u tư tr m tr ng nên công ty ch tr ng ñư c 1.656 ha cao su (bình quân 150 ha/năm), ñ i s ng c a ngư i lao ñ ng h t s c khó khăn, nhi u ngư i ñã xin ngh vi c ho c xin chuy n công tác khác. 2.1.1.2. Giai ño n t năm 1996 ñ n nay Đư c s ñ u tư v v n c a T p ñoàn công nghi p cao su Vi t Nam, cùng v i s quan tâm c a Đ ng - Nhà nư c v chính sách phát tri n kinh t trên khu v c Tây nguyên. Công ty cao su Kon tum ñã th c hi n ph xanh trên 7/8 huy n - th trong t nh Kon tum, v i t ng di n tích r t l n, tính ñ n 31/12/2009 toàn công ty 10.101,08 ha cao su. 2.1.2. Ch c năng - nhi m v , cơ c u b máy t ch c 2.1.2.1. Ch c năng Ch c năng ho t ñ ng ch y u c a Công ty TNHH MTVcao su Kontum là: - Xây d ng cơ b n cho công ty và ñáp ng nhu c u th trư ng. - S n xu t kinh doanh m cao su nguyên li u. 2.1.2.2. Nhi m v - Khai hoang, tr ng m i, chăm sóc, khai thác, ch bi n và tiêu th m cao su nguyên li u - S n xu t cây gi ng cao su ph c v tr ng m i. - Các d ch v khoa h c k thu t cao su. - Xây d ng công nghi p hóa ch t, phân bón và cao su. - Thương nghi p bán buôn. 2.1.2.3. Cơ c u b máy t ch c 7
 8. Phòn ho c gK h XDCB, kinh doanh Phó Giám ñ c v hành 02 ñơn nghi p chính s Phòn Kinh doan g Phòn TCK T g nghi p 04 Xí H i ñ ng thành viên T ng Giám ñ c Sơ ñ 2.1: Cơ c u t ch c Phòn Phòn 02 Nhà thu t TĐ- cao su máy ch bi n m VT gK g Phó Giám ñ c K s n xu t Phòn Phòn TTB KCS 01 Đ i g t ch c thu t, V g Phòn TCL trư ng Nông Đ- g 12 phòn Văn g Ghi chú: Quan h tr c tuy n Quan h ch c năng 2.1.3. Đ c ñi m lao ñ ng t i Công ty Lao ñ ng và ch t lư ng lao ñ ng là v n ñ h t s c quan tr ng c a m i doanh nghi p. Đ c bi t, v i ho t ñ ng s n xu t nông nghi p c a Công ty cao su Kontum l i c n s lư ng lao ñ ng r t l n, nh t là lao ñ ng tr c ti p và có tay ngh cao. T ng cán b công nhân viên toàn công ty tính ñ n này 31/12/2010 là 2.323 ngư i. 2.1.3.1. Lao ñ ng t i các phòng ban Công ty Nhìn vào s li u trong b ng ta th y trình ñ chuyên môn nghi p v c a các cán b nhân viên ñang làm vi c t i các phòng ban cơ b n ñã ñư c ñào t o và ñư c Công ty s p x p ñúng chuyên ngành ñã ñư c ñào t o. T ñó phát huy h t kh năng c a ngư i lao ñ ng B ng 2.1 : Lao ñ ng gián ti p t i các phòng ban Công ty năm 2008-2010 Chuyên môn ngh ñư c ñào t o Phòng ban Kinh t TCK K sư K sư QTK KS Lu t, LĐ T XD NN D Sinh hóa thanh tra T ch c LĐXH 6 8
 9. Tài chính k toán 7 K ho ch XDCB 6 K thu t 12 Kinh doanh TM 5 KCS 5 Thanh tra b o v 5 T ng c ng 6 7 6 12 5 5 5 Ngu n: Phòng T ch c LĐ 2.1.3.2. Cơ c u lao ñ ng theo ñ i tư ng B ng 2.2: Phân lo i theo ñ i tư ng lao ñ ng năm 2008-2010 Năm 2008 2009 2010 Ch tiêu SL % SL % SL % Lao ñ ng tr c ti p 1.723 84,50 1.783 82,50 1.872 80,50 Lao ñ ng gián ti p 316 15,50 376 17,50 451 19,50 T ng c ng 2.039 100% 2.159 100% 2.323 100% 2.1.3.3. Cơ c u lao ñ ng theo gi i tính B ng 2.3: Cơ c u lao ñ ng theo gi i tính năm 2008-2010 Năm 2008 2009 2010 Ch tiêu SL % SL % SL % Lao ñ ng nam 898 44 972 45 1.069 46 Lao ñ ng n 1.141 56 1.187 55 1.254 54 T ng c ng 2.039 100% 2.159 100% 2.323 100% Ngu n Phòng t ch c LĐ-XH Công ty. 2.1.3.4. Cơ c u lao ñ ng theo trình ñ B ng 2.4: Cơ c u lao ñ ng theo trình ñ năm 2008-2010 Năm 2008 2009 2010 Ch tiêu SL % SL % SL % Đ ih c 114 5,59 127 5,88 187 8,05 Cao ñ ng – T. C p 204 10,00 218 10,09 223 9,60 Lao ñ ng ph thông 230 11,28 210 9,72 209 9,00 Lao ñ ng k thu t 1.491 73,13 1.604 74,30 1.704 73,35 T ng 2.039 100% 2.159 100% 2.323 100% Lao ñ ng t i Công ty cao su Kontum h u h t ñã ñư c ñào t o. T l lao ñ ng ph thông r t th p so v i t ng s lao ñ ng và có xu hư ng gi m d n. Đi u này ch ng t r ng Công ty r t quan tâm ñ n trình ñ tay ngh c a công nhân và có k ho ch ñào t o ñ nâng cao trình ñ tay ngh cho công nhân. 2.1.3.5. Cơ c u lao ñ ng theo ñ tu i 9
 10. B ng 2.5: Cơ c u lao ñ ng theo ñ tu i năm 2008-2010 Năm 2008 2009 2010 Ch tiêu SL % SL % SL % T 18 ñ n 25 tu i 361 17,70 412 19,08 508 21,86 T 26 ñ n 35 u i 1.419 69,61 1.466 67,91 1.518 65,36 T 36 ñ n 45 tu i 145 7,11 164 7,60 174 7,50 T 46 ñ n 55 tu i 65 3,18 71 3,28 81 3,48 T 56 ñ n 60 tu i 49 2,40 46 2,13 42 1,80 T ng 2.039 100% 2.159 100% 2.323 100% Ngu n Phòng T ch c LĐ-XH Công ty V cơ c u lao ñ ng theo ñ tu i: t l lao ñ ng trong ñ tu i t 26-35 là r t l n, t l này qua các năm ñ u chi m trên 65%. ñ tu i này ngư i lao ñ ng có s c kh e t t và ñã tích lũy ñư c m t s kinh nghi m nên năng su t vư n cây tăng lên. M t khác cho th y Công ty ñã có s tr hóa ñ i ngũ lao ñ ng, lao ñ ng trong ñ tu i g n ngh hưu chi m t l r t th p. 2.1.4. Đ c ñi m v ngu n v n kinh doanh c a Công ty B ng 2.6: Ngu n v n kinh doanh Công ty năm 2008 - 2010 Đơn v tính: nghìn ñ ng TT Ch tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 I V n 326.001.138 422.063.118 509.873.395 1 V n ch s h u 251.087.530 351.924.205 382.249.076 2 Ngu n kinh phí và qu khác 74.913.608 70.138.913 127.624.319 II N ph i tr 269.387.970 319.333.052 375.458.208 1 N ng n h n 94.578.107 104.320.497 173.972.746 2 N dài h n 174.809.863 215.012.555 201.485.462 C ng 595.389.108 741.396.170 885.331.603 Ngu n: Báo cáo tài chính k toán Ngu n v n kinh doanh c a Công ty tương ñ i l n và tăng d n qua các năm. Đi u này ch ng t hàng năm Công ty ñã m r ng thêm quy mô s n xu t kinh doanh, mà c th là Công ty ñã ñ u tư sang các lĩnh v c khác ngoài ngành ngh truy n th ng như: nhà hàng, khách s n, siêu th ,… 2.1.5. K t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty giai ño n 2008-2010 2.1.5.1. Tình hình tiêu th m c a Công ty K t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh là k t qu mong ñ i sau cùng c a quá trình s n xu t c a doanh nghi p, t k t qu này Công ty s h ch toán l - lãi. 2.1.5.2. Doanh thu và l i nhu n L i nhu n là ch tiêu mà b t kỳ doanh nghi p kinh doanh nào cũng ph i 10
 11. quan tâm, b i vì l i nhu n là kho n thu ñư c mà sau khi doanh nghi p ñã tr ñi các chi phí b ra c ng v i các kho n ñã trích n p ngân sách Nhà nư c, có l i nhu n Công ty m i có ngu n ñ tái m r ng s n xu t B ng 2.8 : K t qu SXKD và l i nhu n năm 2008-2010 Đơn v tính: nghìn ñ ng STT Ch tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 1 T ng doanh thu 292.896.433 407.192.568 431.301.507 2 T ng chi phí 218.809.627 309.111.370 319.193.342 3 L i nhu n 74.086.806 98.081.198 112.108.165 4 Thu thu nh p doanh nghi p 20.744.025 27.462.735 28.027.041 5 L i nhu n sau thu 53.342.780 70.618.463 84.081.123 Ngu n Phòng Tài chính k toán Công ty. H u h t các ch tiêu doanh thu và l i nhu n năm sau cao hơn năm trư c. Đi u ñó kh ng ñ nh s n xu t phát tri n và Công ty ho t ñ ng có hi u qu . 2.2. TRÌNH T XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG CÔNG TY 2.2.1. Xác ñ nh nhu c u và ñ i tư ng ñào t o 2.2.1.1. Xác ñ nh nhu c u ñào t o 2.2.1.2. Xác ñ nh ñ i tư ng ñào t o 2.2.2. Xác ñ nh m c ñích, m c tiêu ñào t o - Công ty TNHH MTV CAO SU KON TUM luôn th ng kê s lao ñ ng s v hưu, ngh m t s c hay thuyên chuy n công tác trong th i gian t i ñ có k ho ch ñào t o ngư i thay vào v trí thi u ñó. Công tác này ñư c th c hi n b i phòng Hành chính- T ch c c a công ty mà Trư ng phòng là ngư i tham mưu và ñi u hành. - Tiêu chí v ch t lư ng cán b trong m i phòng ban: như ñã ñ c p ph n phân tích kĩ thu t ñào t o thì ta th y vi c xác ñ nh ch t lư ng nhân viên ch y u ñư c th c hi n b i trư ng phòng nên không mang tính chính xác cao. 2.2.3. N i dung và phương pháp ñào t o 2.2.3.1. N i dung ñào t o Th c t công ty, sau khi xác ñ nh ñư c nhu c u ñào t o và l a ch n ñư c ñ i tư ng ñào t o công ty ñã xác ñ nh ñư c c n ñào t o nh ng k năng nh ng n i dung ph i truy n ñ t ñ n ngư i h c. t ñó l a chon giáo viên, và n i dung s do giáo viên so n th o, sau ñó ñư c thông qua cán b phòng nhân s , cán b phòng nhân s căn c vào m c tiêu khóa h c ñ ñưa ra quy t ñ nh có ñ ng ý v i n i dung hay không. 2.2.3.2. Các phương pháp ñào t o công ty áp d ng + Đào t o theo ki u ch d n công vi c 11
 12. Đây cũng là phương pháp mà công ty thư ng áp d ng dùng ñ d y các k năng th c hi n công vi c cho h u h t các công nhân s n xu t và k c m t s công vi c qu n lý. B ng 2.10: Tình hình ñào t o theo ki u ch d n công vi c (2008-2010) STT N i dung ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 1 Công nhân lai tháp Ngư i 70 50 50 2 Công nhân tr ng m i Ngư i 70 50 150 3 Công nhân khai thác Ngư i 1.950 1.800 1.000 - Đào t o m i Ngư i 1.600 1.250 900 - Đào t o l i Ngư i 350 550 100 - T l ñào t o l i/TSĐT KT % 17,8% 30,5% 10% * Ưu ñi m: Phương pháp này là giúp cho quá trình lĩnh h i ki n th c và k năng c n thi t ñư c d dàng hơn; Chi phí ñào t o th p, không c n phương ti n và trang thi t b riêng cho h c t p. * Như c ñi m: Can thi p tr c ti p vào vư n cây d làm hư h ng vư n cây trong quá trình ñào t o. + Luân chuy n và thuyên chuy n công vi c: Luân chuy n và thuyên chuy n công vi c thư ng xuyên là phương pháp mà công ty TNHH MTV cao su Kon Tum thư ng s d ng. B ng 2.11: Tình hình b nhi m, luân chuy n cán b qu n lý (2008-20010) STT N i dung ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 1 B nhi m, luân chuy n, Giám ñ c, Ngư i 8 5 4 phó giám ñ c các ñơn v thành viên 2 Luân chuy n, thuyên chuy n t Ngư i 12 16 17 trư ng s n xu t T ng c ng Ngư i 20 21 21 * Ưu ñi m: Cán b qu n lý ñư c làm th t nhi u công vi c, h c t p th t s , m r ng k năng làm vi c c a ngư i h c. * Như c ñi m: Cán b ñư c luân chuy n không hi u bi t ñ y ñ v m t công vi c, th i gian l i m t công vi c hay m t v trí làm vi c quá ng n nên khi hi u bi t, n m b t ñư c công vi c thì l i luân chuy n ñi làm công vi c m i. Đ nâng cao ki n th c cho ngư i lao ñ ng Công ty TNHH MTV CAO SU KON TUM s d ng ch y u Đào t o ngoài công vi c: + Liên k t ñào t o gi a Doanh nghi p v i các trư ng * Ưu ñi m: Sau ñào t o Công ty có m t ngu n nhân l c phù h p v i nhu c u c a ñơn v . * Như c ñi m: Chi phí ñào t o cao. 12
 13. + Công ty c ñi ñào t o: Là phương pháp mà Công ty c ngư i lao ñ ng ñ n h c t p các trư ng d y ngh c a ngành cao su, trư ng nghi p v qu n lý cán b thu c B nông nghi p và phát tri n nông thôn, các trư ng ñ i h c trong và ngoài t nh. B ng 2.13: Tình hình ñào t o theo phương pháp Công ty c ñi ñào t o (2008-2010) Năm Năm Năm STT N i dung ĐVT 2008 2009 2010 1 Th c s Ngư i 2 3 3 2 Đ i h c Chuyên ngành k toán doanh nghi p Ngư i 50 40 38 3 ĐH Kinh t Chuyên ngành QTKD Ngư i 50 40 40 4 Đ i h c nông nghi p Ngư i 4 4 6 5 C nhân chính tr Ngư i 13 15 10 6 Trung c p chính tr Ngư i 20 10 7 7 Đ i h c ngo i ng Ngư i 5 - - 8 C nhân tin h c Ngư i 2 - - 9 Bác s ña khoa Ngư i - - - 10 Công nhân ch bi n m cao su Ngư i 60 90 150 11 Nghi p v qu n lý Ngư i 2 10 10 12 T p hu n nghi p v ki m tra ch t lư ng s n Ngư i 10 10 10 ph m 13 T p hu n nghi p v ñ u tư xây d ng cơ b n, Ngư i 5 15 75 k toán, lao ñ ng ti n lương,… 14 T p hu n nghi p v v công tác b o v Ngư i 60 60 30 15 T p hu n nghi p v v công tác dân quân t Ngư i 150 2 120 v 16 T p hu n nghi p v v công tác an toàn v Ngư i 210 150 273 sinh lao ñ ng 17 T p hu n nghi p v v công tác pháp lu t lao Ngư i 210 150 273 ñ ng 18 B i dư ng nghi p v cho cán b t ñ i Ngư i 40 - 125 19 B i dư ng ki n th c qu c phòng – an ninh Ngư i 3 3 3 Ngu n: Phòng T ch c Công ty * Ưu ñi m: Phương pháp này không can thi p ( nh hư ng) t i vi c th c hi n công vi c c a ngư i khác, b ph n. * Như c ñi m: T n kém nhi u v th i gian và kinh phí. + Tham quan, h c t p kinh nghi m qu n lý nư c ngoài:(xem bang2.14) 13
 14. * Ưu ñi m: H c h i ñư c nhi u kinh nghi m tiên ti n c a nư c ngoài. * Như c ñi m: T n kém v kinh phí. 2.2.4. L a ch n giáo viên và th i gian ñào t o Giáo viên ñào t o cũng có th là n i b , h là nh ng cán b giàu kinh nghi m trong công tác, các khóa ñào t o dài h n giáo viên thư ng ñư c thuê ngoài Th i gian ñào t o Đ i v i công nhân hàng năm công ty v n thư ng xuyên t ch c các l p ñào t o ng n h n Các khoá ñào t o ng n h n g m: - Đào t o c o m ; Nghi p v qu n lý; T p hu n nghi p v v công tác pháp lu t lao ñ ng; T p hu n nghi p v ki m tra ch t lư ng s n ph m; Công nhân ch bi n m cao su; T p hu n nghi p v ñ u tư xây d ng cơ b n; T p hu n nghi p v v công tác an toàn v sinh lao ñ ng; T p hu n nghi p v v công tác dân quân t v ; B i dư ng nghi p v cho cán b t ñ i; Đào t o ngo i ng : s lư ng ngư i tham gia các khoá ñào t o ngo i ng ch chi m 9.3% t ng s lư t ngư i tham gia các khoá ñào t o cơ b n trong giai ño n này. Các khoá h c ti ng anh ch y u là do cán b tr m i vào ñư c c ñi ñào t o nâng cao trình ñ ; Đào t o, ñào t o nâng cao nghi p v cho các cán b tr v các ki n th c liên quan ñ n ngành cao su Các khoá ñào t o dài h n: Theo hình th c ñào t o này hàng năm Công ty TNHH MTV CAO SU KON TUM có m t s cán b ñi h c và ch y u là t ñ xu t và t tham gia. Các cán b này ch y u ñư c ñào t o các trư ng chuyên nghi p như kinh t Hu , ñ i h c nông nghi p I Hà N i. Khoá ñào t o chính tr cao c p: m i năm c 2 ñ n 4 ngư i cán b ñi h c khoá h c này 2.2.5. Chi phí ñào t o - Chi phí cho ho t ñ ng ñào t o trong công vi c: - Chi phí cho ho t ñ ng ñào t o ngoài công vi c: . + Công ty c ñi h c: + Tham quan, h c t p kinh nghi m qu n lý nư c ngoài: - T ng chi phí cho ho t ñ ng ñào t o c a doanh nghi p giai ño n 2008-2010 B ng 2.19: T ng h p chi phí cho ho t ñ ng ñào t o 2008-2010 STT N i dung ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 1 Ch d n công vi c Trñ 746,70 812,50 1.072,50 2 Đào t o liên k t Trñ 240,00 300,00 300,00 3 Công ty c ñi h c Trñ 726,65 747,20 976,90 4 Tham quan h c t p Trñ 20,00 90,00 90,00 T ng c ng Trñ 1.733,35 1.949,70 2.439,40 Ngu n phòng tài chính k toán Cty. 14
 15. - T tr ng chi phí ñào t o/t ng chi phí c a doanh nghi p B ng 2.20: T tr ng chi phí ñào t o/t ng chi phí Năm 2008 2009 2010 Ch tiêu T ng chi phí (tri u ñ ng) 218.809,627 309.111,370 319.193,342 Chi phí ñào t o (tri u ñ ng) 1.733,35 1.949,70 2.439,40 T tr ng chi phí ñào t o/t ng chi phí (%) 0,79 0,63 0,76 Ngu n: Phòng TCKT Công ty. - T tr ng chi phí ñào t o/t ng doanh thu c a doanh nghi p B ng 2.21: T tr ng chi phí ñào t o/t ng doanh thu Năm 2008 2009 2010 Ch tiêu T ng doanh thu (tri u ñ ng) 292.896,433 407.192,568 431.301,507 Chi phí ñào t o (tri u ñ ng) 1.733,350 1.949,700 2.439,400 T tr ng chi phí ñào t o/t ng doanh thu 0,59 0,47 0,56 (%) Ngu n: Phòng TCKT Công ty Chi phí ñào t o chi m t l r t ít so v i t ng doanh thu c a Công ty. Con s này năm 2008 chi m kho ng 0,59%, song giàm xu ng còn 0,56% năm 2010, ñi u này không có nghĩa là chi phí cho công tác ñào t o gi m mà nguyên nhân là do doanh thu năm 2010 tăng 1,47 l n so v i năm 2008, trong khi ñó chi phí ñào t o năm 2010 so v i năm 2008 ch tăng 1,4 l n 2.2.6. Đánh giá hi u qu công tác ñào t o Cu i năm, Công ty t ch c ñánh giá hi u qu kinh t c a chương trình ñào t o. So sánh chi phí b ra v i l i ích thu v , ñánh giá năng su t lao ñ ng có tăng hay gi m. * Ngư i làm công tác ñánh giá. Công tác ñánh giá trong Công ty r t sơ sài, vi c ñánh giá ñư c giao cho nhóm sau: - M i nhân viên s t ñánh giá v k t qu c a mình sau khoá h c cũng như là ch t lư ng c a chương trình ñào t o. Tuy nhiên vi c ñánh giá ch dùng l i vi c ñi n vào b n xin ý ki n v khoá h c ch chưa có m u c th . - Trư ng phòng, t trư ng, ñ i trư ng là ngư i tr c ti p ñánh giá thái ñ và kĩ năng làm vi c c a nhân viên sau khi nhân viên ñó ñư c c ñi tham gia m t khoá ñào t o. - Cu i cùng là Trư ng phòng Hành chính- T ch c, ngư i ch u trách nhi m chính v nhân s s t ng h p l i và ñánh giá k t qu ñào t o, t ñó rút kinh nghi m cho ñ t ñào t o sau. 15
 16. * Phương th c ñánh giá: các chương trình ñào t o phát tri n cán b trong Công ty là r t ña d ng và phong phú v i nhi u hình th c. Công ty ñã r t c g ng trong vi c t o ñi u ki n cho ñ i ngũ cán b tham gia nhi u khóa h c khác nhau nh m nâng cao ki n th c. Tuy nhiên, các chương trình ñào t o v n chưa thu ñư c k t qu như mong mu n do chưa xu t phát t m c tiêu ñào t o. Đ có ñư c ñánh giá chung v ñào t o c a Koruco, t i Ph l c 1 ñã thu th p ý ki n c a 100 CB và 100 ngư i công nhân tr c ti p s n xu t trong Công ty, k t qu ñư c trích d n dư i ñây: B ng 2.22: Nh n xét v ñào t o c a 200 CBCNV trong Koruco S ngư i ñánh giá Câu h i theo các m c ñ 1 2 3 4 5 B n có k năng c n thi t ñ th c hi n t t công 8 9 92 41 50 B n ñư c tham gia nh ng chương trình ñào t o theo yêu c u c a công vi c 11 25 66 72 26 Nhìn chung công tác ñào t o trong Công ty là có hi u qu qu t t 51 75 47 12 15 Như v y ch có 27 ngư i trong t ng s 200 ngư i ñư c h i ý ki n (chi m t l 13,50%) ñ ng ý ho c r t ñ ng ý khi cho r ng công tác ñào t o trong Công ty có hi u qu t t. 2.2.7. Đánh giá chung ho t ñ ng ñào t o c a Công ty TNHH MTV cao su Kontum 2.2.7.1. Ưu ñi m - Công ty áp d ng r t nhi u hình th c ñào t o, ñi u này giúp công ty ch ñ ng ñư c ngu n nhân l c. - Phương pháp ñào t o theo ki u ch d n công vi c có ưu ñi m n i b t là giúp cho quá trình lĩnh h i ki n th c và k năng c n thi t ñư c d dàng, chi phí ñào t o th p, không c n phương ti n và trang thi t b riêng cho h c t p - Đ i v i phương pháp ñào t o theo ki u liên k t ñào t o thì sau ñào t o Công ty có m t ngu n nhân l c phù h p, ñáp ng nhu c u Công ty. - Không can thi p t i vi c th c hi n công vi c c a ngư i khác, b ph n khác. - Công ty th c hi n chính sách luân chuy n, b nhi m cán b làm cho ñ i ngũ cán b qu n lý ñư c làm th t nhi u công vi c, h c t p th t s , m r ng k năng làm vi c c a ngư i h c. 2.2.7.2. T n t i - Ho t ñ ng phát tri n ngu n nhân l c t i công ty hi n nay chưa ñư c quan tâm ñúng m c th hi n: - B máy t ch c c ng k nh, cơ ch qu n lý và ho t ñ ng c ng nh c, kém linh ho t, nhân l c l n nhưng năng su t không cao 16
 17. - Công ty chưa là thương hi u t t trên th trư ng. Thương hi u là ñi u t hào là ni m hãnh di n c a nhân viên khi ñư c làm vi c trong công ty. Sau khi chuy n sang hình th c TNHH MTV, vi c tái cơ c u l i giúp công ty gi m ñi m t s nhân viên không phù h p trong giai ño n m i. - Đ i ngũ lao ñ ng chưa th t s tinh nhu , năng su t lao ñ ng chưa cao, hi n nay công ty chưa có quy trình s d ng nhân s minh b ch. - Do ñ c thù là s n xu t nông nghi p nên s n xu t mang tính ch t th i v , kéo theo lao ñ ng cũng mang tính ch t th i v d n ñ n có kho ng th i gian công nhân không có vi c làm. - Do ñóng chân trên ñ a bàn ch y u các lao ñ ng là ngư i dân t c, nên vi c ti p thu các công ngh m i, k năng , k thu t m i còn h n ch . - Nh n th c v h i nh p, c nh tranh và phát tri n c a ñ i ña s CBCNV ñ c bi t là m t s cán b ch ch t chưa ñ y ñ - Thi u chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c công ty chưa có chi n lư c dài h n v nhân l c. CHƯƠNG 3: Đ NH HƯ NG VÀ GI I PHÁP Đ HOÀN THI N CÔNG TÁC ĐÀO T O NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM 3.1. QUAN ĐI M VÀ M C TIÊU 3.1.1. Quan ñi m, m c tiêu và xu hư ng phát tri n ngành cao su Đ nh hư ng cho s phát tri n c a ngành cao su Vi t Nam t i năm 2020 bao g m chuy n ñ i s n xu t cao su nguyên li u và ñ nh hư ng phát tri n s n xu t cao su công nghi p, xu t kh u cao su thành ph m k t h p v i cao su nguyên li u. Trong gi i pháp th trư ng, m t trong nh ng cân ñ i quy t ñ nh s phát tri n b n v ng là chính sách quy ho ch phát tri n toàn di n ngành ñ có chi n lư c cung ng b n v ng. 3.1.2. Quan ñi m m c tiêu phát tri n c a công ty TNHH MTV cao su Kon Tum 3.1.2.1. Quan ñi m 3.1.2.2. M c tiêu ñào t o ngu n nhân l c 3.2. Đ NH HƯ NG PHÁT TRI N C A CÔNG TY 3.2.1. Đ nh hư ng phát tri n chung Th c hi n phát tri n các ngành hàng có liên quan ñ n s n ph m cao-su thiên nhiên l n nguyên li u g cao-su. Trư c h t là vi c phát tri n các s n ph m mà công ty có th ti p c n nhanh v k thu t, công ngh như: s n ph m g dân d ng, g nguyên li u, bao bì, s n ph m tiêu dùng t nguyên li u cao-su Liên doanh, liên k t v i các ñơn v trong và ngoài ngành, các trung tâm nghiên 17
 18. c u ng d ng, các trư ng ñ i h c,... có ti m năng kinh nghi m v qu n lý, công ngh ñ phát tri n ngành ngh m i. Đ nh hư ng phát tri n c a công ty t năm 2011 ñ n năm 2013 là ñưa 9.341 ha cao su vào kinh doanh, ch bi n ñ n ñâu tiêu th h t ñ n ñó. Trên cơ s n n là s n xu t cao su 3.2.2. Đ nh hư ng v phát tri n ngu n nhân l c Ð i v i kh i lao ñ ng tr c ti p, t ch c s p x p l i công nhân s n xu t t i vư n cây theo hư ng gi m d n ñ tu i bình quân xu ng còn 35 tu i (ñ n năm 2015), nâng cao tay ngh cho công nhân tr c ti p (t ch c trong các mùa cây cao-su r ng lá, ngh c o), t ch c thư ng xuyên các h i thi tay ngh , tuyên dương th gi i. Ð i v i kh i lao ñ ng gián ti p, rà soát th c hi n tri t ñ ñ nh biên trong toàn công ty, b o ñ m t l lao ñ ng qu n lý trên t ng s lao ñ ng không quá 10%; ti p t c nâng cao năng l c qu n lý, ñ c bi t là qu n lý ñi u hành c p cao. 3.2.3. M t s ch tiêu ñào t o năm 2011-2013 B ng 3.1: M t s ch tiêu ñào t o (2011-2013) TT N i dung ñào t o ĐVT 2011 2012 2013 I Đào t o trong công vi c 1 T p hu n công nhân tr ng m i Ngư i 120 180 200 2 Đào t o công nhân lai tháp Ngư i 50 70 100 3 Đào t o, ñào t o l i công nhân khai thác Ngư i 800 870 900 4 B nhi m, luân chuy n cán b Ngư i 15 12 10 II Đào t o ngoài công vi c 1 Th c s Ngư i 5 7 10 2 Đ i h c chuyên ngành k toán DN Ngư i 50 50 50 3 Đ i h c chuyên ngành QTKD Ngư i 50 50 50 4 Đ i h c nông nghi p Ngư i 10 15 20 5 C nhân chính tr Ngư i 10 12 15 6 Trung c p chính tr Ngư i 7 9 12 7 Bác s chuyên ña khoa Ngư i 2 2 2 8 Công nhân ch bi n m Ngư i 150 200 300 9 Nghi p v qu n lý Ngư i 10 12 15 10 Nghi p v ki m tra ch t lư ng SP Ngư i 10 10 15 11 Nghi p v ñ u tư xây d ng cơ b n Ngư i 3 5 7 12 Nghi p v b o v Ngư i 80 100 150 13 Nghi p v an toàn VSLĐ Ngư i 250 300 350 14 Nghi p v v pháp lu t lao ñ ng Ngư i 250 300 350 15 Nghi p v cán b t ñ i s n xu t Ngư i 300 350 400 18
 19. 3.3. XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KON TUM 3.3.1. Xác ñ nh nhu c u ñào t o và ñ i tư ng ñào t o a. Áp d ng xác ñ nh nhu c u ñào t o theo khe h năng l c cho cán b lãnh ñ o Bư c 1: Trư c h t xác ñ nh giá tr c t lõi c a Koruco: - Chính sách c a Koruco: ◦ T p trung ch l c là kinh doanh m cao su ◦ Hư ng t i SXKD ña ngành. - M c tiêu c a Koruco: ◦ Nâng cao hoat ñ ng kinh doanh m : ch t lư ng m … ◦ Ti t ki m chi phí và nâng cao hi u qu kinh doanh thương m i ◦ H p tác t t v i khâu phân xu t kh u, ñ m b o cung ng hàng k p th i v i ñ i tác Bư c 2: Xác ñ nh danh sách các năng l c c n có cho các c p lãnh ñ o D a trên các giá tr c t lõi trên, l y ý ki n c a t t c các trư ng phòng ban, ñơn v trong Koruco ñ l p ra danh sách các năng l c c n có c a các c p lãnh ñ o và ñư c chia thành b n nhóm ( xem b ng 3.2.tr 66-67, cu n toàn văn) Như v y có r t nhi u năng l c khác nhau chưa ñ t ñư c t l năng l c 100%. Nhưng vì ngu n l c (Ngân sách, th i gian,...) dành cho ñào t o có h n, nên không th ñào t o cho t t c các năng l c có khe h (t l năng l c nh hơn 100%). B ng 3.3: Xác ñ nh khe h năng l c cho v trí “Cán b lãnh ñ o” M c Thàn Thàn Đi m Đi m Năng l c ñ h th o h th o năng năng T l quan yêu th c l c l c năng I. Năng l c phát tri n chi n lư c tr ng c u t yêu th c l c 1. Chính tr 3 4 4 12 12 100 2. Hi u bi t bên trong và bên ngoài 3 5 4 15 12 80% 3. T m nhìn chi n lư c 3 4 3 12 9 75% 4. Quy t ñoán, dám ch u trách 3 4 3 12 9 75% 5. T ch c 3 4 3 12 9 75% 6. X lý k lu t 3 4 4 12 12 100 II. Năng l c làm vi c chuyên môn 7. L p k ho ch 2 3 3 6 6 100 8. Ra quy t ñ nh 3 4 3 12 9 75% 9. Phân tích v n ñ 2 2 2 4 4 100 10. Gi i quy t v n ñ 3 4 3 12 9 75% 11. Tác ñ ng ñ n NNL 3 4 2 12 6 50% 12. Qu n lý công ngh 3 3 3 9 9 100 13. Ki m soát 3 4 3 12 9 75% 14. Uy tín 3 4 3 12 9 75% 19
 20. 15. Năng ñ ng, sáng t o 2 4 2 8 4 50% III. Năng l c làm vi c v i ngư i 16. Giao ti p 2 3 3 6 6 100 17. nh hư ng 3 4 3 12 9 75% 18. Ti p thu 2 3 2 6 4 67% 19. H p tác 2 2 2 4 4 100 20. H tr 2 4 4 8 8 100 21. Làm vi c nhóm 3 3 3 9 9 100 22. Qu n lý xung ñ t 3 4 3 12 9 75% 23. Đàm phán 3 4 3 12 9 75% IV. Năng l c phát tri n cá nhân 24. Tích c c 3 4 3 12 9 75% 25. C u ti n 3 4 2 12 6 50% 26. Linh ho t 3 4 2 12 6 50% 27. L c quan 3 3 3 9 9 100 28. Trung th c 3 4 4 12 12 100 Ngu n: T ng h p trên cơ s ý ki n c a các trư ng phòng ban, ñơn v trong Koruco + C u ti n: V n ñ này ñư c hi u vì có nhi u cán b lãnh ñ o ñã l n tu i, s c ỳ ngày càng l n, trư c nh ng ñòi h i c a tình hình m i h r t ng i ph i h c t p nâng cao trình ñ , ñ c bi t là h c ngo i ng , tin h c. + Linh ho t: Bi t r ng KORUCO ch u s chi ph i và tác ñ ng c a r t nhi u văn b n t phía Nhà nư c, Ngành cao su nhưng không vì th s trói bu c tính linh ho t c a cán b lãnh ñ o Công ty. b. Áp d ng xác ñ nh nhu c u ñào t o theo khe h năng l c cho ñ i ngũ công nhân tr c ti p s n xu t B ng 3.4: Xác ñ nh khe h năng l c cho v trí “Công nhân tr c ti p s n xu t” M c Thành Thành Đi m Đi m ñ th o th o năng năng T l Năng l c l c l c quan yêu th c năng tr ng c u t yêu th c l c I. Năng l c phát tri n chi n lư c c u t 1. Chính tr 1 2 2 2 2 100 2. Hi u bi t bên trong và bên ngoài 2 2 2 4 4 100 3. T m nhìn chi n lư c 1 2 2 2 2 100 4. Quy t ñoán, dám ch u trách 1 2 2 2 2 100 5. T ch c 1 2 2 2 2 100 6. X lý k lu t 1 2 2 2 2 100 II. Năng l c làm vi c chuyên môn 7. L p k ho ch 2 2 2 4 4 100 8. Ra quy t ñ nh 2 2 2 4 4 100 9. Phân tích v n ñ 2 2 2 4 4 100 10. Gi i quy t v n ñ 2 2 2 4 4 100 11. Tác ñ ng ñ n NNL 2 2 2 4 4 100 12. Qu n lý công ngh 2 2 2 4 4 100 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản