Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Đà Nẵng

Chia sẻ: ViApollo11 ViApollo11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
4
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Đà Nẵng trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về hoạt động chuyển tiền quốc tế của Ngân hàng thương mại, thực trạng hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Đà Nẵng, giải pháp hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Đà Nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THANH THÚY<br /> <br /> HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN TIỀN<br /> QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG<br /> ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã số<br /> : 60.34.20<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. HỒ HỮU TIẾN<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN<br /> Phản biện 2: TS. TRẦN NGỌC SƠN<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào<br /> ngày 27 tháng 1 năm 2015<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Ngày nay các ngân hàng hiện đại kinh doanh đa năng nhằm tăng thu<br /> nhập không những từ các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống, mà ngày càng<br /> mở rộng các nghiệp vụ ngoại bảng như kinh doanh ngoại hối, thanh toán<br /> quốc tế (TTQT), bảo lãnh. Song song với các hoạt động nghiệp vụ khác về<br /> TTQT, hoạt động chuyển tiền đóng vai trò không nhỏ trong việc hỗ trợ các<br /> phương thức TTQT khác bởi dù áp dụng phương thức TTQT nào cũng phải<br /> kết thúc bằng việc các bên đối tác chuyển tiền thanh toán hàng hoá, dịch vụ<br /> cho nhau thông qua ngân hàng.<br /> Để đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài ngày càng nhiều và nội<br /> dung thanh toán ngày càng đa dạng đòi hỏi quy trình và cách thức thực hiện<br /> phương thức chuyển tiền phải không ngừng được hoàn thiện, thủ tục phải<br /> đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng cho khách hàng nhưng ngân hàng vẫn<br /> đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng<br /> Nhà nước. Cùng với các phương thức TTQT khác, phương thức chuyển<br /> tiền ngày càng giữ vai trò quan trọng, được sử dụng ngày càng nhiều trong<br /> thực tế. Chính vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động<br /> chuyển tiền quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần<br /> Công Thƣơng Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động CTQT của NHTM.<br /> - Khảo sát và phân tích thực trạng, đánh giá những kết quả đạt được,<br /> những tồn tại và hạn chế từ đó tìm ra nguyên nhân trong hoạt động<br /> CTQT của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công Thương Đà Nẵng<br /> (VietinBank Đà Nẵng).<br /> - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động CTQT của<br /> VietinBank Đà Nẵng.<br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu<br /> - Hoạt động CTQT của NHTM bao gồm những vấn đề nào?<br /> <br /> 2<br /> - Thực trạng hoạt động CTQT tại VietinBank Đà Nẵng như thế nào,<br /> còn tồn tại những hạn chế nào và nguyên nhân.<br /> - VietinBank Đà Nẵng cần thực hiện những giải pháp nào nhằm<br /> hoàn thiện hoạt động CTQT.<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề lý luận liên quan đến<br /> hoạt động CTQT của NHTM và thực tiễn hoạt động CTQT tại<br /> VietinBank Đà Nẵng.<br /> - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động CTQT tại VietinBank Đà<br /> Nẵng trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2013.<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng kết hợp một số<br /> phương pháp nghiên cứu sau: các phương pháp thống kê, so sánh định<br /> tính, đối chiếu, hệ thống hóa, khái quát hóa.<br /> - Phương pháp điều tra, khảo sát: sử dụng bản câu hỏi để khảo sát<br /> đối với khách hàng sử dụng dịch vụ CTQT tại VietinBank Đà Nẵng nhằm<br /> đo lường sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ CTQT tại VietinBank<br /> Đà Nẵng.<br /> 6. Ý nghĩa và lý luận thực tiễn<br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động CTQT của NHTM.<br /> - Qua số liệu thu thập tại đơn vị nghiên cứu của đề tài, tiến hành<br /> phân tích và đánh giá về thực trạng hoạt động CTQT tại VietinBank Đà<br /> Nẵng. Từ đó đưa ra những mặt đạt được cũng như những hạn chế và<br /> nguyên nhân gây ra những hạn chế đó. Đề tài cũng nêu lên một số giải<br /> pháp nhằm hoàn thiện hoạt động CTQT cho Chi nhánh.<br /> 7. Bố cục đề tài<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được kết cấu gồm 3 chương:<br /> Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về hoạt động chuyển tiền quốc tế của<br /> Ngân hàng thương mại.<br /> <br /> 3<br /> Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Chi<br /> nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Đà Nẵng.<br /> Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế<br /> tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Đà Nẵng.<br /> 8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> CHƢƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN TIỀN<br /> QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ CỦA NGÂN<br /> HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1.1. Khái niệm chuyển tiền quốc tế của Ngân hàng thương mại<br /> Chuyển tiền quốc tế là một phương thức thanh toán quốc tế, trong<br /> đó khách hàng (người chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình<br /> chuyển một số tiền nhất định cho người khác (người hưởng lợi) theo<br /> một địa chỉ nhất định trong một thời gian nhất định bằng phương tiện<br /> chuyển tiền do khách hàng yêu cầu<br /> 1.1.2. Đặc điểm của chuyển tiền quốc tế<br /> - CTQT phải tuân thủ theo luật pháp của hai quốc gia, thông lệ<br /> và tập quán quốc tế.<br /> - Ngân hàng khi thực hiện chuyển tiền chỉ đóng vai trò trung gian<br /> thanh toán theo ủy nhiệm để hưởng hoa hồng và không bị ràng buộc bất<br /> cứ trách nhiệm gì đối với người thụ hưởng và người chuyển tiền.<br /> - CTQT dùng để thanh toán mậu dịch và thanh toán phi mậu dịch.<br /> 1.1.3. Vai trò của chuyển tiền quốc tế<br /> a. Đối với nền kinh tế<br /> - Làm tăng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt trong<br /> nền kinh tế, giảm bớt các chi phí trung gian.<br /> - Thúc đẩy hoạt động ngoại thương phát triển, đẩy mạnh quá<br /> trình sản xuất lưu thông hàng hóa, tăng nhanh tốc độ chu chuyển<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản