intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương giai đoạn 2006 – 2020

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
4
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương giai đoạn 2006 – 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nhằm phân tích thực trạng hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương, những tác động của nó đến sự phát triển của công ty và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển của công ty đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương giai đoạn 2006 – 2020

MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN ........................................................................................... 4<br /> CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨUError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Mục đích nghiên cứu ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.6. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tàiError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.7. Kết cấu của Luận văn ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH<br /> NGHIỆP DƯỢC PHẨM ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Doanh nghiệp dược phẩm ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Dược phẩm và vai trò của dược phẩm đối với nền kinh tếError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.2. Doanh nghiệp dược phẩm và đặc điểm của doanh nghiệp dược phẩmError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2. Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp dược phẩmError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Khái niệm và vai trò của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp dược phẩmError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Nguồn vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp dượcError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 2.2.3. Nội dung đầu tư phát triển trong doanh nghiệp dược phẩmError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 2.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển trong doanh<br /> nghiệp dược phẩm ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp<br /> dược phẩm ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Những nhân tố khách quan ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Những nhân tố chủ quan ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006-2012Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Tổng quan về công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông DươngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông DươngError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông DươngError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1.3. Đặc điểm hoạt động của công ty ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triểnError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2. Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương giai<br /> đoạn 2006-2012 ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Kế hoạch đầu tư phát triển tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương giai đoạn<br /> 2006 – 2012 .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Tình hình thực hiện đầu tư phát triển của công ty theo quy mô và nguồn vốnError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Hoạt động đầu tư phát triển của công ty phân theo nội dung đầu tư .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Quản lý hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông DươngError!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3. Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông<br /> Dương ........................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển của công tyError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông<br /> Dương giai đoạn 2006 - 2012 .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Những hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty Cổ Phần Quốc Tế<br /> Đông Dương ......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4. Nguyên nhân dẫn tới những hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của Công<br /> ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG<br /> ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG<br /> ĐẾN NĂM 2020 .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2020Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.1. Mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2020Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty Cổ Phần Quốc Tế<br /> Đông Dương .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1. Điểm mạnh ................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.2. Điểm yếu .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.3. Tổng hợp các cơ hội đối với công ty.......... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.4. Tổng hợp các mối đe dọa ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển tại công ty Cổ Phần Quốc<br /> Tế Đông Dương ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.1. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.2. Tăng cường huy động vốn cho hoạt động đầu tư phát triểnError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 4.3.3. Chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo hướng hợp lýError! Bookmark not defined.<br /> 4.3.4. Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tưError! Bookmark not defined.<br /> 4.3.5. Tăng cường đầu tư nâng cao trình độ người lao độngError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 4.3.6. Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới, nghiên cứu thị trường, đẩy mạnh<br /> hoạt động maketing .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.4. Một số kiến nghị ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.4.1. Kiến nghị với cấp Nhà nước ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.4.2. Kiến nghị với Bộ Y tế ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> Việt Nam là một trong những nước đang phát triển, với thu nhâp bình quân đầu<br /> người thấp. Mặc dù có những bước phát triển vươt bậc trong thời gian qua nhưng đến nay<br /> nước ta vẫn là một nước có nền kinh tế chưa phát triển, cơ cấu các ngành nghề chưa cân<br /> đối, cán cân xuất nhập khẩu âm… Ngày 7/11/2006, Việt Nam chính thức ra nhập tổ chức<br /> thương mại quốc tế WTO. Trong tổ chức WTO có khoảng ba Phần tư các nước đang phát<br /> triển và kém phát triển. Những quốc gia này ngày càng có vai trò quan trọng trong nền<br /> kinh tế toàn cầu với việc mở cửa nền kinh tế như một giải pháp phát triển kinh tế. Việc<br /> gia nhâp WTO là một trong những nỗ lực tiếp cận thị trường thương mại thế giới, nâng<br /> cao vị thế của Việt Nam. Việc gia nhập WTO đã mang lại nhiều lợi ích cho nước ta, song<br /> bên cạnh đó cũng là không ít những thách thức, đặc biệt là sức ép trong canh tranh với<br /> các doanh nghiệp nước ngoài. Trong bối cảnh kinh tế như vậy, tất cả các ngành nghề đều<br /> phải chú trọng vào hoạt động đầu tư phát triển của mình và các doanh nghiệp dược phẩm<br /> cũng không phải là ngoại lệ.<br /> Theo số liệu thống kê, hiện nay ngành công nghiệp dược nước ta chiếm khoảng<br /> 1,6% GDP, Doanh thu của toàn ngành theo ước tính của Cục quản lý Dược – Bộ Y tế đạt<br /> 1,24 tỷ USD, chiếm 1,68% GDP. Tuy quy mô của ngành dược là tương đối nhỏ so với<br /> các ngành khác trong nền kinh tế quốc gia nhưng ngành dược lại là một ngành có tốc độ<br /> tăng trưởng cao và ổn định trong thời gian gần đây, mặc dù nền kinh tế quốc gia, nền<br /> kinh tế thế giới đang rơi vào khủng hoảng triền mien. Trong thị trường dược phẩm Việt<br /> Nam, Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đông Dương đã có các chiến lược đầu tư đúng hướng về<br /> vốn, về nguồn nhân lực, xây dựng nhà máy, văn phòng…, kế hoạch marketing, kế hoạch<br /> bán hàng, sản xuất phù hợp giúp cho Công ty luôn là doanh nghiệp hàng đầu trong thị<br /> trường dược phẩm nước nhà.<br /> Đối với một doanh nghiệp việc đầu tư là vô cùng quan trọng, không ngoại lệ, một<br /> doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm thì việc đầu tư phát triển càng có ý<br /> nghĩa đặc biệt quan trọng với năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm và khả năng tồn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản