intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại Công ty phần mềm FPT Đà Nẵng

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
36
lượt xem
14
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại Công ty phần mềm FPT Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm tổng hợp các cơ sở lý thuyết về tạo động lực cho người lao động; xây dựng mô hình nghiên cứu và các phương pháp để phân tích mô hình nghiên cứu; đưa ra kết quả mô hình nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên tại doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đối với nhân viên văn phòng tại Công ty phần mềm FPT Đà Nẵng

B GIÁO D C VÀ ÀO T O<br /> I H C À N NG<br /> <br /> GIAO HÀ QUỲNH UYÊN<br /> <br /> NGHIÊN C U CÁC NHÂN T<br /> NH HƯ NG<br /> N<br /> NG L C LÀM VI C<br /> I V I NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG<br /> T I CÔNG TY PH N M M FPT À N NG<br /> <br /> Chuyên ngành: Qu n tr Kinh doanh<br /> Mã s : 60.34.01.02<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH<br /> <br /> à N ng - Năm 2015<br /> <br /> Công trình ư c hoàn thành t i<br /> I H C À N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N PHÚC NGUYÊN<br /> <br /> Ph n bi n 1: TS. Lê Th Minh H ng<br /> Ph n bi n 2: TS. H Kỳ Minh<br /> <br /> Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i<br /> i h c à<br /> N ng vào ngày 15 tháng 8 năm 2015.<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng<br /> Thư vi n trư ng i h c Kinh t , i h c à N ng<br /> <br /> 1<br /> <br /> M<br /> 1. Tính c p thi t c a<br /> <br /> U<br /> tài<br /> <br /> Ngày nay, trong th i kỳ h i nh p kinh t qu c t , v i i u ki n<br /> kh c nghi t c a thương trư ng thì c nh tranh v ngu n nhân l c luôn<br /> là v n<br /> <br /> quan tr ng c a m i công ty. Ngu n nhân l c chính là<br /> <br /> ngu n tài s n quý giá nh t, là y u t quy t<br /> <br /> nh s thành b i c a h<br /> <br /> trong tương lai. B i v y, các công ty luôn tìm cách<br /> tri n ngu n nhân l c c a mình. V y làm th nào<br /> <br /> duy trì và phát<br /> t o<br /> <br /> ng l c cho<br /> <br /> nhân viên qua ó có th khai thác t i ưu kh năng c a ngư i lao<br /> ng, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. FPT Software ư c<br /> ánh giá là công ty ph n m m hàng<br /> cũng<br /> <br /> t m c tiêu<br /> <br /> vào năm 2016.<br /> <br /> u Vi t Nam, FPT Software<br /> <br /> t doanh thu 200 tri u USD và 10.000 nhân viên<br /> th c hi n t t nh ng m c tiêu này, thi t nghĩ c n<br /> <br /> ph i ti n hành nghiên c u, phân tích, ánh giá v th c tr ng c a công<br /> tác này; t<br /> <br /> ó ưa ra nh ng bi n pháp nh m kh c ph c<br /> <br /> nâng cao hi u qu công tác t o<br /> vì v y, tác gi<br /> nh hư ng<br /> <br /> ã quy t<br /> n<br /> <br /> ng th i<br /> <br /> ng l c làm vi c nhân viên. Chính<br /> <br /> nh ch n<br /> <br /> ng l c làm vi c<br /> <br /> tài: “Nghiên c u các nhân t<br /> i v i nhân viên văn phòng t i<br /> <br /> công ty ph n m m FPT à N ng”.<br /> 2. M c tiêu nghiên c u<br /> - T ng h p các cơ s lý thuy t v t o<br /> <br /> ng l c cho ngư i lao<br /> <br /> ng<br /> - Xây d ng mô hình nghiên c u và các phương pháp<br /> <br /> phân<br /> <br /> tích mô hình nghiên c u<br /> -<br /> <br /> ưa ra k t qu mô hình nghiên c u và<br /> <br /> nh m nâng cao công tác t o<br /> doanh nghi p.<br /> <br /> xu t các gi i pháp<br /> <br /> ng l c làm vi c cho nhân viên t i<br /> <br /> 2<br /> 3.<br /> <br /> i tư ng và ph m vi nghiên c u:<br /> <br /> c a lu n văn là các v n<br /> làm vi c cho ngư i lao<br /> <br /> liên quan<br /> <br /> n<br /> <br /> i tư ng nghiên c u<br /> <br /> ng l c và t o<br /> <br /> ng t i công ty ph n m m FPT<br /> <br /> ng l c<br /> à N ng.<br /> <br /> Ph m vi nghiên c u là nhân viên văn phòng t i công ty ph n m m<br /> FPT à N ng.<br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> Nghiên c u<br /> <br /> nh tính: S<br /> <br /> d ng các phương pháp thu th p<br /> <br /> thông tin, mô t và phân tích d li u th c p. T<br /> <br /> ó thi t k xây d ng<br /> <br /> mô hình nghiên c u.<br /> Nghiên c u<br /> m m SPSS<br /> <br /> nh lư ng: Kh o sát d li u sơ c p. S d ng ph n<br /> <br /> ki m tra<br /> <br /> phù h p c a mô hình. i u ch nh mô hình<br /> <br /> nghiên c u phù h p v i y u t t o<br /> <br /> ng l c làm vi c t i doanh<br /> <br /> nghi p<br /> ưa ra k t qu mô hình nghiên c u và<br /> nh m nâng cao công tác t o<br /> <br /> xu t các gi i pháp<br /> <br /> ng l c làm vi c cho ngư i lao<br /> <br /> ng t i<br /> <br /> doanh nghi p<br /> 5. B c c<br /> <br /> tài<br /> <br /> Chương 1: Cơ s lý lu n v t o<br /> <br /> ng l c làm vi c ngư i lao<br /> <br /> ng<br /> Chương 2: Thi t k nghiên c u<br /> Chương 3: K t qu nghiên c u<br /> Chương 4: K t lu n và hàm ý chính sách<br /> 6. T ng quan tài li u nghiên c u<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> CƠ S<br /> V T O<br /> <br /> NG L C LÀM VI C NGƯ I LAO<br /> <br /> 1.1. TÌM HI U V<br /> 1.1.1.<br /> <br /> LÝ LU N<br /> <br /> NG L C LÀM VI C<br /> <br /> ng l c<br /> <br /> Hi n nay có r t nhi u nh nghĩa khác nhau v<br /> Theo Vroom (1964)<br /> ngư i lao<br /> <br /> NG<br /> <br /> ng l c làm vi c:<br /> <br /> ng l c là tr ng thái hình thành khi<br /> <br /> ng kỳ v ng r ng h s nh n ư c k t qu , ph n thư ng<br /> <br /> như mong mu n n u h n l c th c hi n công vi c.<br /> Theo Mitchell (1982) ông cho r ng:<br /> m t cá nhân mu n<br /> <br /> t t i và l a ch n<br /> <br /> Theo Robbins (1993)<br /> l c<br /> <br /> ng l c là m t m c<br /> <br /> mà<br /> <br /> g n k t các hành vi c a mình<br /> <br /> ng l c là s s n sàng<br /> <br /> phát huy n<br /> <br /> t m c tiêu cao nh t c a t ch c, v i i u ki n là t ch c ph i<br /> <br /> có kh năng áp ng m t s nhu c u cá nhân.<br /> Theo Mullins (2007)<br /> <br /> ng l c có th<br /> <br /> ư c<br /> <br /> nh nghĩa như là<br /> <br /> m t<br /> <br /> ng l c bên trong có th kích thích cá nhân nh m<br /> <br /> tiêu<br /> <br /> th c hi n m t s nhu c u ho c mong<br /> 1.1.2. Các lý thuy t v<br /> <br /> t ư cm c<br /> <br /> i<br /> <br /> ng l c<br /> <br /> a. Lý thuy t th b c nhu c u c a Abraham Maslow<br /> b. Lý thuy t hai nhân t c a Herzberg<br /> c. Lý thuy t kỳ v ng c a Victor Vroom<br /> d. Lý thuy t công b ng c a J. Stacy. Adams<br /> e. Lý thuy t tăng cư ng tích c c c a B.F.Skinner<br /> 1.2. CÁC NGHIÊN C U TRƯ C<br /> <br /> ÂY V<br /> <br /> NG L C LÀM<br /> <br /> VI C<br /> 1.2.1. Nghiên c u c a Boeve (2007)<br /> Boeve (2007) ã ti n hành cu c nghiên c u các y u t t o<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản