intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích tài chính dự án tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và khu căn hộ cao cấp Golden Palace, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
9
lượt xem
3
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích tài chính dự án tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và khu căn hộ cao cấp Golden Palace, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn giới thiệu những khái niệm chung nhất về dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, đặc điểm, vai trò và các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án. Theo đó, theo Luật đầu tư năm 2005: “Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích tài chính dự án tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và khu căn hộ cao cấp Golden Palace, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG, HÌNH<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU<br /> TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH<br /> BẤT ĐỘNG SẢN.............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm, sự cần thiết của dự án đầu tư kinh doanh bất động sảnError! Bookmark not defined<br /> 1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh bất động sảnError! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Khái niệm, sự cần thiết của phân tích tài chính dự án kinh doanh bất động sảnError! Bookmar<br /> 1.1.4. Mục đích, yêu cầu của phân tích tài chính dự án kinh doanh bất động sảnError! Bookmark no<br /> 1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT<br /> ĐỘNG SẢN ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Xác định tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn dự ánError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Xác định các nguồn vốn tài trợ cho dự án ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Dự tính doanh thu, kế hoạch trả nợ, dự trù lỗ lãi và tính toán các luồng tiền của<br /> dự án ............................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4. Các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.5. Đánh giá độ an toàn về tài chính của dự án đầu tưError! Bookmark not defined.<br /> 1.3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> DỰ ÁN ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Những yếu tố khách quan ản hưởng đến hoạt động phân tích tài chính dự án &<br /> đầu tư kinh doanh bất động sản .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Những yếu tố chủ quan .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP<br /> KHÁC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TỔ HỢP VĂN PHÒNG,<br /> TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ KHU CĂN HỘ CAO CẤP GOLDEN<br /> PALACE, MỄ TRÌ, TỪ LIÊM, HÀ NỘI ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MAI LINH VÀ DỰ ÁN TỔ<br /> HỢP VĂN PHÒNG, CHUNG CƯ CAO CẤP, THƯƠNG MẠI GOLDEN PALACEError! Bookmark n<br /> 2.1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư Mai LinhError! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Sơ lược dự án Tổ hợp văn phòng, chung cư cao cấp, thương mại Golden<br /> <br /> ii<br /> <br /> Palace .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. NỘI DỤNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TỔ HỢP VĂN PHÒNG, CHUNG<br /> CƯ CAO CẤP, THƯƠNG MẠI GOLDEN PALACE ... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Xác định tổng mức đầu tư và nhu cầu vốn.............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Dự tính doanh thu, kế hoạch trả nợ, dự trù lỗ lãi, tính các luồng tiền dự ánError! Bookmark not def<br /> 2.2.3. Các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Đánh giá độ an toàn về tài chính của dự án ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TỔ HỢP VĂN<br /> PHÒNG, CHUNG CƯ CAO CẤP, THƯƠNG MẠI GOLDEN PALACEError! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Những mặt đạt được ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân ......... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TỔ<br /> HỢP VĂN PHÒNG, CHUNG CƯ CAO CẤP, THƯƠNG MẠI GOLDEN<br /> PALACE ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG TRONG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CỦA CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MAI LINH ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MAI LINH ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Điều chỉnh lại tỷ lệ chiết khấu .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Điều chỉnh lại giá bán ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Hoàn thiện việc thu thập thông tin ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Tăng cường đầu tư và đổi mới trang thiết bị ... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Đầu tư nguồn lực con người............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Nâng cao năng lực quản lí dự án ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.7. Giải pháp phòng ngừa rủi ro............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8. Điều chỉnh lại phương thức kinh doanh........... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT<br /> ĐỘNG SẢN ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Kiến nghị với ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư Mai LinhError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2 Kiến nghị với các cơ quan, ban ngành có liên quanError! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ........................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> PHỤ LỤC CÁC BẢNG TÍNH TOÁN .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> iii<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của mỗi quốc<br /> gia cũng như đối với từng tỉnh, thành, địa phương. Đối với nước ta, mục tiêu<br /> này lại càng quan trọng trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại<br /> hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Một trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 hiện nay là phát triển kết cấu<br /> hạ tầng, đô thị thông qua việc đầu tư vào các dự án một cách hiệu quả. Vì<br /> vậy, vấn đề đầu tư dự án có hiệu quả trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Muốn<br /> đầu tư có hiệu quả thì trong quá trình lập dự án phải tiến hành phân tích tài<br /> chính dự án. Phân tích tài chính dự án là một nội dung phân tích quan trọng<br /> trong quá trình lập một dư án, nó quyết định tính khả thi của dự án đầu tư.<br /> Trên cơ sở các thông tin của công tác phân tích tài chính, doanh nghiệp có thể<br /> xác định được có nên thực hiện đầu tư vào dự án đó hay không, cũng như<br /> hiệu quả của dự án mang lại.<br /> Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) là lĩnh vực kinh doanh<br /> đặc biệt, đầu tư kinh doanh kinh BĐS gắn với đất đai, lượng vốn tham gia<br /> lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài, sản phẩm mang tính bền vững cao. Cho nên<br /> việc phân tích tài chính trong các dự án đầu tư kinh doanh BĐS lại càng có ý<br /> nghĩa quan trọng. Các dự án BĐS luôn là dự án có quy mô lớn vì vậy trong<br /> công tác phân tích tài chính không được phép sai sót. Nếu mắc phải sai lầm<br /> trong tính toán thì kết quả phân tích tài chính ảnh hưởng nghiêm trọng không<br /> những đến dự án đầu tư mà còn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của<br /> doanh nghiệp.<br /> Hiện nay, với nhu cầu BĐS ngày càng gia tăng, sự phát triển của nền kinh<br /> tế theo hàng loạt các dự án đầu tư kinh doanh BĐS đã và đang được triển khai, là<br /> điều kiện thuận lợi cho môi trường phát triển của các công ty kinh doanh BĐS.<br /> Nhận thấy nhu cầu cần thiết của thị trường, công ty cổ phần đầu tư Mai<br /> <br /> iv<br /> <br /> Linh đã tiến hành xây dựng dự án Tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại,<br /> và khu căn hộ cao cấp Golden Palace. Tuy nhiên, để xác định xem dự án có<br /> đem lại hiệu quả kinh tế hay không còn phù thuộc vào công tác phân tích tài<br /> chính dự án.Vì vậy công tác phân tích tài chính dự án ngày càng được quan<br /> tâm và coi trọng. Tuy nhiên, trong thực tế công tác phân tích tài chính chưa<br /> thực sự có được sự thống nhất cao về cả nhận thức và hành động phân tích<br /> không sát thực tế; gây ra tình trạng chậm giải ngân thực hiện dự án, dự án<br /> chậm tiến độ hoặc dự án phải tạm dừng giữa chừng.<br /> Nhận thấy tính cấp thiết của đề tài trên, trong thời gian học tại trường<br /> Đại học Kinh tế quốc dân và được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của TS.<br /> Nguyễn Minh Ngọc, tác giả đã đi sâu và tìm hiểu nghiên cứu đề tài: Phân<br /> tích tài chính dự án tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại và khu căn<br /> hộ cao cấp Golden Palace, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội do Công ty cổ phần<br /> đầu tư Mai Linh làm chủ đầu tư, làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ.<br /> Trong chương đầu tiên của Luận văn, Tác giả đã giới thiệu những khái<br /> niệm chung nhất về dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, đặc điểm, vai trò<br /> và các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án. Theo đó, theo Luật đầu tư năm 2005:<br /> “Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các<br /> hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định”. Từ<br /> khái quát chung, tác giả đưa ra các đặc điểm nổi bật của hoạt động kinh doanh<br /> bất động sản: đầu tư kinh doanh BĐS có tác động trực tiếp vào đất đai, hoạt<br /> động kinh doanh BĐS được thực hiện trong thời gian dài, do đó sẽ có rất<br /> nhiều rủi ro, hoạt động kinh doanh BĐS vừa là hoạt động đa ngành vừa là đặc<br /> thù. Hơn nữa, hoạt động kinh doanh BĐS cần có nguồn vốn lớn, vì vậy trong<br /> phân tích tài chính dự án đầu tư, cần phải có các kế hoạch huy động vốn, lựa<br /> chọn sử dụng nguồn vốn hợp lý để đảm bảo cho việc thực hiện dự án không<br /> gặp khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công của dự án.<br /> <br /> v<br /> <br /> Đi sâu hơn, tác giả đã trình bày khái niệm chung nhất về phân tích tài<br /> chính dự án chính là đánh giá một cách khoa học và toàn diện tính hiệu quả<br /> tài chính của dự án dưới giác độ của các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư<br /> vào dự án. Khẳng định phân tích tài chính dự án là một khâu quan trọng trong<br /> việc xác định tính khả thi của dự án. Sau đó tác giả đã nêu rõ các chỉ tiêu tài<br /> chính cần thiết để phân tích tài chính dự án: đánh giá tiềm lực tài chính của<br /> chủ đầu tư, lợi nhuận thuần, thu nhập thuần của dự án; giá trị hiện tại ròng<br /> (NPV), tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR), chỉ số doanh lợi (PI), thời gian hoàn<br /> vốn (T). Dựa vào các chỉ tiêu này để nhà đầu tư có thể quyết định được việc<br /> có nên đầu tư vào dự án hay không, so sánh các dự án với nhau, để lựa chọn<br /> phương án tối ưu đem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.<br /> Phần cuối của chương 1, tác giả nêu lên các yếu tố để đánh giá độ an<br /> toàn về tài chính của dự án đầu tư. Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự<br /> án được thể hiện trên các mặt sau: an toàn về nguồn vốn; an toàn về khả năng<br /> thanh toán nghĩa vụ tài chính ngắn hạn và khả năng trả nợ; an toàn cao cho các<br /> chỉ tiêu hiêu quả tính toán.<br /> Tuy nhiên, trong quá trình phân tích tài chính dự án có rất nhiều yếu tố tác<br /> động tới công tác phân tích tài chính dự án; làm thay đổi kết quả phân tích. Vì<br /> vậy khi thực hiện phân tích cần phải chú ý tới các yếu tố này. Đó là những yếu<br /> tố khách quan như: yếu tố thị trường, các chính sách quy định của Nhà nước.<br /> Các yếu tố chủ quan như: đội ngũ cán bộ phân tích dự án, thông tin, trang thiết<br /> bị công nghệ, quy trình nội dung phân tích, cách lựa chọn lãi suất chiếu khấu.<br /> Tiếp theo trong chương 2, tác giả đi sâu vào phân tích tài chính dự án Tổ<br /> hợp văn phòng, chung cư cao cấp, thương mại Golden Palace.<br /> Ở phần đầu tiên, là phần giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển<br /> của công ty cổ phần đầu tư Mai Linh. Được thành lập tháng 9/2006 bởi một<br /> số người Việt từ châu Âu trở về với những hoạt động tìm kiếm cơ hội để thực<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản