intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của Công ty Cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

47
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội, chương 2 - Phân tích thực trạng phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí Việt Nam và chương 3 - Phương hướng, giải pháp và một số kiến nghị để phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của công ty cổ phần phát triển nhân trí Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của Công ty Cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, khi mà sự cạnh tranh diễn ra ngày<br /> càng gay gắt không chỉ trong một nước mà trên toàn thế giới, thì nguồn nhân lực chất<br /> lượng cao đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với mọi hoạt động của nền kinh tế, cũng<br /> như các lĩnh vực khác. Các Doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều cố gắng phát triển nguồn<br /> nhân lực chất lượng cao như mời các chuyên gia về đào tạo, sử dụng các nguồn lực thuê<br /> ngoài, phát triển mạng lưới dạy nghề...để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng nhìn<br /> chung, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu hoặc do việc đào<br /> tạo không phù hợp với nhu cầu của các Doanh nghiệp và chưa mang lại hiệu quả chưa<br /> cao.<br /> Công ty Cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam (Brainwork Việt Nam) là một đơn vị<br /> tham gia hoạt động thương mại trên lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các<br /> Doanh nghiệp tại Việt Nam. Brainwork Việt Nam đã có tuổi đời 6 năm và được nhiều<br /> doanh nghiệp lớn tại Việt Nam coi như một đối tác đào tạo tin cậy. Để có thể tồn tại và<br /> phát triển bền vững thì một hoạt động tối quan trọng mà Brainwork Việt Nam luôn phải<br /> thực hiện đó là thường xuyên nghiên cứu phát triển hoạt động đào tạo nguồn nhân lực<br /> chất lượng cao đáp ứng kịp thời theo đúng nhu cầu của xã hội. Brainwork Việt Nam đã<br /> rất chú trọng vào công tác phân tích nhu cầu đào tạo và luôn cải thiện nội dung chương<br /> trình cũng như hình thức tổ chức, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được đúng, đủ và “dài hơi”<br /> cho các nhu cầu đào tạo luôn biến động đa dạng của xã hội. Trước đây, Brainwork Việt<br /> Nam đã từng tham khảo và tự nghiên cứu nhiều giải pháp để thường xuyên cải tiến phát<br /> triển hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của xã hội<br /> nói chung và của các Doanh nghiệp đối tác nói riêng nhưng chưa có một đề tài nghiên<br /> cứu hoàn chỉnh và đồng bộ nào về vấn đề này.<br /> Xác định được tầm quan trọng của vấn đề này nên tôi đã chọn đề tài “Phát triển đào<br /> tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội của Công ty Cổ phần Phát<br /> triển Nhân trí Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu của mình.<br /> <br /> CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN ĐÀO<br /> TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO THEO YÊU<br /> CẦU XÃ HỘI<br /> 1.1 Tổng quan về phát triển đào tạo Nguồn nhân lực chất lƣợng cao theo<br /> yêu cầu xã hội<br /> 1.1.1 Nhân lực<br /> Nhân lực là sức con người, bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ<br /> chức hay xã hội (kể cả các thành viên trong ban lãnh đạo Doanh nghiệp) tức là tất cả các<br /> thành viên trong Doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị<br /> đạo đức để thành lập, duy trì và phát triển Doanh nghiệp.<br /> <br /> 1.1.2 Nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao<br /> 1.1.2.1 Nguồn nhân lực<br /> Kinh tế phát triển cho rằng: nguồn nhân lực là một bộ phận dân số trong độ tuổi quy<br /> định có khả năng tham gia lao động. Nguồn nhân lực được biểu hiện trên hai mặt: về số<br /> lượng đó là tổng số những người trong độ tuổi lao động làm việc theo quy định của Nhà<br /> nước và thời gian lao động có thể huy động được từ họ; về chất lượng, đó là sức khoẻ và<br /> trình độ chuyên môn, kiến thức và trình độ lành nghề của người lao động.<br /> <br /> 1.1.2.2 Nguồn nhân lực chất lượng cao<br /> Nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm những lao động qua đào tạo, được cấp<br /> bằng, chứng chỉ của các bậc đào tạo và có khả năng đáp ứng nhữg yêu cầu phức tạp của<br /> công việc tương ứng với trình độ được đào tạo.<br /> <br /> 1.1.3 Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao<br /> Đào tạo là trang bị những Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ cần thiết mà người lao<br /> động chưa có để người này cải thiện hiệu quả làm việc của mình tại vị trí hiện tại hoặc để<br /> chuân bị cho người đó đảm nhiệm vị trí mới hoặc công việc mới theo mục tiêu của doanh<br /> nghiệp/đơn vị.<br /> <br /> 1.1.4 Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội<br /> Đào tạo theo nhu cầu xã hội có nghĩa là phải đào tạo những gì mà xã hội cần, chứ không<br /> phải đào tạo những gì mà các cơ sở đào tạo hiện nay đang có.<br /> <br /> 1.1.5 Phát triển đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội<br /> Phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã hội chính là quá trình<br /> phát triển nguồn nhân lực thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm khơi gợi các<br /> tiềm năng trong con người và phải đáp ứng theo đúng yêu cầu xã hội nhằm thúc đẩy phát<br /> triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.<br /> <br /> 1.2 Yêu cầu và điều kiện phát triển đào tạo Nguồn nhân lực chất lƣợng cao<br /> theo yêu cầu xã hội<br /> 1.2.1 Yêu cầu<br />  Tính cấp thiết<br />  Tính chính xác<br />  Tính thực tiễn<br />  Tính hiệu quả<br /> <br /> 1.2.2 Điều kiện để phát triển<br />  Nguồn nhân lực<br />  Cơ sở vật chất<br />  Nguồn vốn tài chính cho phát triển đào tạo<br />  Hợp tác quốc tế trong đào tạo<br />  Áp dụng công nghệ vào trong đào tạo<br />  Quy trình xây dựng, thực hiện và đánh giá các chương trình đào tạo<br />  Trình độ quản lý đào tạo<br />  Kiểm định chất lượng đào tạo<br /> <br /> 1.3 Hệ thống các tiêu chí đánh giá phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất<br /> lƣợng cao theo yêu cầu xã hội<br />  Tiêu chí 1: Số lượng chương trình đào tạo và học viên tham gia đào tạo<br />  Tiêu chí 2: Nhu cầu và mục tiêu đào tạo<br />  Tiêu chí 3: Đối tượng tham gia đào tạo<br />  Tiêu chí 4: Xây dựng chương trình đào tạo<br />  Tiêu chí 5: Lựa chọn giảng viên và phát triển chương trình đào tạo<br />  Tiêu chí 6: Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo<br />  Tiêu chí 7: Nguồn vốn và cơ sở vật chất<br /> <br />  Tiêu chí 8: Hiệu quả của chương trình đào tạo<br /> <br /> CHƢƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÀO<br /> TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO THEO YÊU<br /> CẦU XÃ HỘI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN<br /> TRÍ VIỆT NAM<br /> 2.1 Kết quả phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao theo yêu cầu xã<br /> hội của Công ty Cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam và của các đơn vị đào<br /> tạo nói chung<br /> 2.1.1 Kết quả phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu xã<br /> hội của Brainwork Việt Nam<br />  Số lượng các chương trình đào tạo và số lượng học viên tham gia đào tạo<br /> Trong gần 6 năm phát triển, Brainwork Việt Nam xây dựng và triển khai hàng trăm<br /> các chương trình đào tạo trong và ngoài nước dưới nhiều lĩnh vực khác nhau và đã đóng<br /> góp một phần vào sự phát triển đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu xã<br /> hội và đã thu hút đượ số lượng học viên tham gia các chương trình đào tạo do Brainwork<br /> Việt Nam tổ chức trong giai đoạn 2007 – 2011 cũng ngày càng tăng cao<br />  Chất lượng các chương trình đào tạo của Brainwork Việt Nam<br /> Đối với Brainwork Việt Nam việc xác định chất lượng đào tạo thể hiện qua năng<br /> lực của học viên sau đào tạo được thực hiện theo 03 cấp độ và là sự phối hợp đánh giá từ<br /> 3 phía học viên, đơn vị đào tạo (Brainwork Việt Nam) và doanh nghiệp, tổ chức có yêu<br /> cầu đào tạo.<br />  Đánh giá từ phía học viên<br /> Qua đánh giá từ phía học viên về các công tác liên quan đến việc tổ chức đào tạo<br /> của Brainwork Việt Nam ta nhận thấy chất lượng các chương trình đào tạo của<br /> Brainwork Việt Nam cũng đã được học viên công nhận ở mức chất lượng tương đối tốt<br /> so với mặt bằng chung về đào tạo hiện này của xã hội.<br />  Đánh giá của Brainwork Việt Nam<br /> Thông qua kết quả đào tạo là các bài kiểm tra đầu vào đầu ra mà học viên đạt được<br /> có thể nhận thấy Brainwork Việt Nam cũng đã góp phần xây dựng một đội ngũ nguồn<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2