intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

568
lượt xem
123
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày những nội dung cơ bản: lý thuyết về danh mục đầu tư chứng khoán và mô hình Markowitz, thực trạng áp dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng mô hình Markowitz trong việc xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG --- --- LÊ ANH TU N V N D NG MÔ HÌNH MARKOWITZ TRONG VI C XÂY D NG DANH M C Đ U TƯ CH NG KHOÁN T I TH TRƯ NG CH NG KHOÁN VI T NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.34.20 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH ĐÀ N NG – NĂM 2010
 2. Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG --- --- Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Võ Th Thuý Anh Ph n bi n 1: PGS. TS. Lâm Chí Dũng Ph n bi n 2: PGS. TS. Lý Hoàng Ánh Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 21 tháng 10 năm 2010 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 1 M Đ U 1. S C N THI T C A Đ TÀI Th trư ng ch ng khoán ngày càng phát tri n thì nh ng cơ h i ñ u tư sinh l i và kèm theo ñó là r i ro ngày càng l n hơn. Bên c nh nh ng nhà ñ u tư chuyên nghi p là các t ch c ñ u tư trong và ngoài nư c còn có s tham gia ñông ñ o c a nhà ñ u tư cá nhân trong nư c v i các ho t ñ ng ñ u tư ch ng khoán sôi n i mà ph n nào ñó ñóng vai trò như là m t l c th trư ng áp ñ o trong các giao d ch trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. Tuy nhiên, ho t ñ ng ñ u tư theo c m tính, theo tin ñ n, thi u chuyên nghi p, mang n ng tính ñ u cơ và h u như không theo m t phương pháp ñ u tư khoa h c, hi u qu nào c a các nhà ñ u tư cá nhân này ñã tác ñ ng x u ñ n k t qu ñ u tư c a chính h cũng như là ñ n s phát tri n lành m nh và n ñ nh c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam trong th i gian v a qua. Do ñó, vi c nghiên c u và “V n d ng mô hình Markowitz trong vi c xây d ng danh m c ñ u tư ch ng khoán t i th trư ng ch ng khoán Vi t Nam” là c n thi t. 2. M C TIÊU NGHIÊN C U Nghiên c u làm rõ m t s n i dung cơ b n v danh m c ñ u tư ch ng khoán và mô hình Markowitz và xây d ng danh m c ñ u tư ch ng khoán theo mô hình Markowitz. Đánh giá th c tr ng ho t ñ ng ñ u tư theo danh m c trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam và kh năng v n d ng mô hình Markowitz trên th trư ng ch ng khoán. V n d ng mô hình Markowitz trong ñi u ki n c th t i TTCK Vi t Nam ñ xây d ng danh m c ñ u tư ch ng khoán.
 4. 2 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u: là các v n ñ v cơ b n v danh m c ñ u tư, lí thuy t v mô hình Markowitz và l a ch n danh m c ñ u tư theo mô hình Markowitz t ñó v n d ng mô hình vào vi c xây d ng danh m c ñ u tư ch ng khoán t i th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. Ph m vi nghiên c u: Trong ph m vi c a ñ tài này, ngư i vi t s ch t p trung nghiên c u cách th c xây d ng danh m c ñ u tư d a trên các ch ng khoán niêm y t t i sàn giao d ch TP.HCM - HOSE. Thu th p d li u v giá ñóng c a c a các c phi u trong giai ño n 02 năm t ngày 14/04/2008 ñ n ngày 31/03/2010 (th i kỳ nghiên c u). D li u v giá ñư c l y t SGDCK TP.HCM ho c các ngu n d li u khác trên websites c a các công ty ch ng khoán. Các thông tin v c phi u ñư c c p nh t ñ n ngày 14/04/2010. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Phương pháp nghiên c u k t h p phương pháp ñ nh tính và phương pháp ñ nh lư ng. Đ tài ñư c nghiên c u theo phương pháp thu th p các s li u l ch s ñư c công b trên các phương ti n ñ i chúng, s li u t các cơ quan chuyên môn, k t h p v i các phương pháp th ng kê, so sánh phân tích dùng ñ th minh h a. Phương pháp nghiên c u ñ nh lư ng trên cơ s mô hình Markowitz. Đ tài có s d ng các công c th ng kê mô t , phân tích tương quan, phân tích h i quy, gi i bài toán t i ưu.
 5. 3 5. B C C C A Đ TÀI Ngoài ph n m ñ u và ph n k t lu n, lu n văn ñư c trình bày trong 3 chương c th như sau: Chương 1: Cơ s lý thuy t v danh m c ñ u tư ch ng khoán và mô hình Markowitz Chương 2: Th c tr ng ho t ñ ng ñ u tư theo danh m c t i th trư ng ch ng khoán Vi t Nam Chương 3: V n d ng mô hình Markowitz ñ xây d ng danh m c ñ u tư ch ng khoán trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam
 6. 4 Chương 1 CƠ S LÝ THUY T V DANH M C Đ U TƯ CH NG KHOÁN VÀ MÔ HÌNH MARKOWITZ 1.1 Lý thuy t v danh m c ñ u tư ch ng khoán 1.1.1 Cơ s c a quy t ñ nh ñ u tư Trong ñ u tư tài chính, m i quy t ñ nh ñ u tư luôn ñư c xem xét trên cơ s cân b ng gi a l i t c và r i ro (risk-return trade-off). 1.1.2 Danh m c ñ u tư ch ng khoán Danh m c ñ u tư ch ng khoán là m t t p h p g m ít nh t hai lo i ch ng khoán. 1.1.3 S c n thi t c a vi c xây d ng danh m c ñ u tư ch ng khoán Càng ña d ng hóa thì càng h n ch ñư c r i ro. V y, m c ñích cu i cùng c a vi c xây d ng và qu n lý danh m c ñ u tư là gi m thi u r i ro cho nhà ñ u tư nhưng v n ñ m b o cho nhà ñ u tư có ñư c m t t su t sinh l i nh t ñ nh. 1.1.4 Quá trình ñ u tư Quá trình ñ u tư g m hai bư c chính: Phân tích ch ng khoán và qu n tr danh m c ñ u tư. 1.1.5 Đo lư ng t su t l i t c và r i ro c a m t ch ng khoán Đo lư ng t su t l i t c c a m t ch ng khoán Thu nh p c a m t ch ng khoán bao g m 02 ph n: Thu nh p ñư c chia t t ch c phát hành hay còn g i là c t c ho c trái t c, thu nh p này ph thu c vào tình hình kinh doanh và chi n lư c ñ u tư c a doanh nghi p; Thu nh p t chênh l ch gi a giá mua và giá bán c a CK.
 7. 5 Đo lư ng r i ro c a ch ng khoán R i ro ñ c p ñ n s không ch c ch n v l i t c mà nhà ñ u tư kỳ v ng nh n ñư c t vi c ñ u tư. Trong ñ u tư tài chính, ch tiêu phương sai (variance) ho c ch tiêu ñ l ch chu n (standard deviation) c a phân ph i t su t l i t c ñư c s d ng ñ ño lư ng r i ro. 1.1.6 T su t l i t c và r i ro c a danh m c ñ u tư ch ng khoán Khi phân tích l i t c và r i ro trong ñ u tư, v n ñ mà nhà ñ u tư quan tâm nh t là l i t c và r i ro c a toàn b danh m c ñ u tư mà h ñang n m gi . T su t l i t c kỳ v ng c a m t danh m c ñ u tư - l i nhu n trung bình có tr ng s tr ng s c a t ng ch ng khoán cá bi t trong danh m c ñ u tư Đo lư ng r i ro c a danh m c ñ u tư - ñư c ño lư ng b ng ch tiêu phương sai (ho c ñ l ch chu n) c a t su t l i t c trên danh m c ñ u tư. Phương sai c a danh m c ñ u tư ph thu c vào phương sai c a t ng ch ng khoán cá bi t và hi p phương sai gi a 2 ch ng khoán ñó. Đ l ch chu n c a danh m c ñ u tư b ng căn b c 2 c a phương sai. 1.1.7 Đư ng cong h u d ng ñ ng nh t và m c ng i r i ro Đư ng cong n i li n t t c nh ng ñi m th hi n cho các danh m c ñ u tư có giá tr h u d ng b ng nhau ñư c g i là ñư ng cong h u d ng ñ ng nh t (không khác bi t) Ng i r i ro là m c ñ không s n lòng ñ u tư n u bi t kh năng k t qu x u s x y ra. M c ng i r i ro (Risk aversion) dùng ñ ch ra r ng m i nhà ñ u tư ñ u e ng i g p ph i r i ro song m c ñ l i
 8. 6 có th khác nhau. Đi u này tùy thu c vào m c ñ ch p nh n r i ro c a m i nhà ñ u tư như trong m i tương quan gi a m c doanh l i và r i ro ñ u tư mà h có th nh n ñư c. 1.2 Lý lu n v mô hình Markowitz và l a ch n danh m c ñ u tư ch ng khoán 1.2.1 Phân b v n gi a các tài s n r i ro Danh m c ch ng khoán P g m n lo i ch ng khoán. Ñeå xaây döïng moät danh muïc ñaàu tö hieäu quaû caàn phaûi giaûi hai baøi toaùn. Baøi toaùn thuaän laø vôùi moät möùc laõi suaát kyø voïng E(rp) xaùc ñònh, tìm quyeàn soá Wi sao cho ruûi ro cuûa danh muïc σ(rp) laø toái thieåu. Baøi toaùn nghòch laø vôùi moät möùc ruûi ro σ(rp) cho tröôùc, tìm quyeàn soá Wi, sao cho laõi suaát kyø voïng E(rp) cuûa danh muïc laø toái ta. 1.2.2 Phân b v n gi a tài s n r i ro và tài s n phi r i ro T su t l i t c kỳ v ng c a danh m c ñ u tư k t h p gi a tài s n phi r i ro v i m t danh m c các tài s n r i ro: E(rc) = yE(rp) + (1-y)rf Như v y, y ñư c ch n nh m t i ưu hóa giá tr h u d ng. Suy ra y = (E(Rp) – Rf)/(Aσ2p) 1.2.3 Đa d ng hóa và gi m r i ro c a danh m c ñ u tư Có hai ngu n r i ro nh hư ng ñ n l i t c ch ng khoán: - R i ro h th ng: b t ngu n t nh ng thay ñ i trong các y u t vĩ mô nói chung. R i ro không th ña d ng hóa - R i ro phi h th ng: b t ngu n t nh ng thay ñ i trong các y u t thu c v riêng b n thân công ty. Đây là r i ro có th ña d ng hóa. 1.2.4 Mô hình Markowitz Mô hình Markowitz xoay quanh v n ñ xác ñ nh t tr ng c a m i tài s n trong danh m c ñ u tư. B i vì t su t l i t c kỳ v ng, ñ
 9. 7 l ch chu n c a m i tài s n, h s tương quan gi a các tài s n ñư c xem là ñ u vào c a mô hình Markowitz (Đ ý r ng m i nhà ñ u tư có th có nh ng giá tr ñ u vào ñư c ư c lư ng khác nhau, tùy theo mô hình ư c lư ng và thông tin mà nhà ñ u tư ñó có ñư c. Do v y, ñư ng biên hi u qu c a m i nhà ñ u tư có th cũng khác nhau. Đây là m t v n ñ liên quan ñ n th c t ñ u tư.), t tr ng c a m i tài s n trong danh m c ñ u tư là bi n s c n ph i gi i quy t ñ tìm ra danh m c ñ u tư hi u qu . 1.2.5 L a ch n danh m c ñ u tư t i ưu T các ph n trên, chúng ta rút ra cách l a ch n danh m c ñ u tư t i ưu trong hai trư ng h p: Trư ng h p không t n t i tài s n phi r i ro: Chúng ta th y r ng ñư ng biên hi u qu bao g m t p h p các danh m c ñ u tư hi u qu mà nhà ñ u tư có th ch n ñ ti n hành ñ u tư. Vi c ch n m t danh m c ñ u tư hi u qu nào ñó t ñư ng biên hi u qu là tùy thu c vào h s ng i r i ro c a nhà ñ u tư. Chúng ta cũng bi t r ng các nhà ñ u tư luôn mu n t i ña hóa giá tr h u d ng có th có t các cơ h i ñ u tư s n có. Hay nói cách khác, các ñư ng cong h u d ng cao hơn luôn ñư c mong mu n hơn các ñư ng cong h u d ng th p hơn. K t h p hai y u t này l i v i nhau, danh m c ñ u tư t i ưu c th mà nhà ñ u tư s ch n là danh m c n m trên ñư ng biên hi u qu và t i ñó ñư ng biên hi u qu ti p xúc v i ñư ng cong h u d ng ñ ng nh t. Trư ng h p t n t i tài s n phi r i ro Tài s n phi r i ro là tài s n mang l i m t t su t l i t c kỳ v ng ch c ch n (T su t l i t c trên tài s n phi r i ro ñư c g i là t su t l i t c phi r i ro).
 10. 8 Do v y, ñ l ch chu n c a t su t l i t c trên tài s n phi r i ro b ng không (σ = 0). Tương t , hi p phương sai (hay h s tương quan) gi a tài s n phi r i ro v i b t kỳ tài s n r i ro hay danh m c các tài s n ñ u tư r i ro cũng b ng không. Khi ñó k t h p gi a tài s n phi r i ro và danh m c A theo m t t tr ng y nào ñó s cho chúng ta m t danh m c ñ u tư n m trên ñư ng th ng ñi qua Rf và A (ñ th dư i ñây). E(R) CAL M C ● ● ●B rf ● A σ Đ th 1.7: L a ch n danh m c ñ u tư t i ưu trong th trư ng khi có s t n t i c a tài s n phi r i ro K t lu n chương 1 T ng quan v các lý thuy t v danh m c ñ u tư và mô hình Markowitz s là nh ng công c n n t ng, h u ích trong xây d ng và qu n tr danh m c c a nhà ñ u tư. Dĩ nhiên là ñ thành công trong
 11. 9 ñ u tư trên th trư ng ch ng khoán, ñòi h i nhà ñ u tư ph i t trang b thêm r t nhi u nh ng công c lý thuy t và nh ng k năng ñ u tư khác n u mu n chi n th ng th trư ng. T các n n t ng lý thuy t trong chương này, chúng ta s liên h v i th c ti n ñ tìm hi u th c tr ng ho t ñ ng ñ u tư danh m c trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam và ng d ng nh ng công c lý thuy t này trong xây d ng danh m c ñ u tư trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam chương ti p theo.
 12. 10 Chương 1 TH C TR NG HO T Đ NG Đ U TƯ THEO DANH M C T I TH TRƯ NG CH NG KHOÁN VI T NAM 2.1 Th trư ng ch ng khoán Vi t nam 2.1.1 Sơ lư c quá trình hình thành và phát tri n 2.1.2 Qui mô giao d ch c a th trư ng Năm 2009 là năm ñánh d u nh ng bư c ti n vư t b c c a TTCK Vi t Nam. Có th nói, TTCK Vi t Nam ñã th c s thay ñ i v ch t và ñ t ñ n m t t m vóc m i. Nh ng con s th ng kê cho th y ñã th trư ng tăng trư ng vư t b c v c quy mô niêm y t, giá tr v n hoá và giá tr giao d ch. Vieäc ra ñôøi cuûa TTGDCK Haø Noäi, ñaùnh daáu moät böôùc phaùt trieån môùi cuûa TTCKVieät Nam, daàn hoaøn thieän cô caáu toå chöùc cuûa thò tröôøng. Xeùt veà maët quy moâ, maëc duø TTGDCK Haø Noäi khoâng baèng SGDCK TP.HCM, nhöng töø ngaøy thaønh laäp ñeán nay, Trung taâm goùp phaàn tích cöïc vaøo söï phaùt trieån cuûa TTCK Vieät Nam. 2.1.3 Di n bi n ch s giá ch ng khoán Di n bi n ch s HOSE-Index Ch s VN-Index ñư c hình thành t năm 2000 v i giá tr ban ñ u là 100 ñi m vào ngày 28/07/2000. Sau m t th i gian dài không có nhi u bi n ñ ng ñáng k , t quý 3 năm 2005, ch s VN- Index tr i qua nh ng di n bi n chính như sau: Di n bi n ch s HASTC-Index Ch s HasTC ñư c b t ñ u vào ngày 14/7/2005 v i giá tr ban ñ u là 100. Sau ñó, HaSTC Index cũng có nh ng bi n ñ ng như ch s VN – Index. HaSTC ñ t ñ n ñ nh cao nh t kho ng 450 ñi m
 13. 11 vào gi a tháng 3 năm 2007, sau ñó gi m d n và m nh v còn 78 ñi m vào ngày 25/02/2009. Sau ñó th trư ng d n l y l i ñà h i ph c gi ng VN-Index và ñ t 219.2 ñi m vào ngày 23/10/2009 (tăng 181%). Và th trư ng gi m nh và ti p t c d ng co m c ñi m 169.9 ñi m vào ngày 22/03/2010. M c ñ bi n ñ ng quá l n c a các ch s th trư ng ch ng khoán Vi t Nam, ph n ánh ñ c ñi m rõ nét c a m t th trư ng m i n i v i nh ng cơ h i và r i ro r t l n nên c n ph i xây d ng và ñi u ch nh danh m c ñ u tư nh m gi m thi u r i ro và tăng t su t l i t c khi tham gia th trư ng. 2.2 Th c tr ng ho t ñ ng ñ u tư theo danh m c trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam Nhà ñ u tư trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam bao g m: nhà ñ u tư cá nhân, nhà ñ u tư t ch c trong và ngoài nư c tham gia ñ u tư trên th trư ng ch ng khoán theo Lu t ch ng khoán Vi t Nam có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2007. 2.2.1 Nhà ñ u tư cá nhân V i s phát tri n c a TTCK Vi t Nam, quy mô nhà ñ u tư cá nhân cũng ñã gia tăng nhanh chóng trong th i gian qua. Theo s li u th ng kê cho th y hi n có kho ng 838.000 tài kho n giao d ch ñư c m . Chi m ph n l n trong s này là các nhà ñ u tư cá nhân. M c dù ti m l c tài chính c a nhà ñ u tư cá nhân không m nh nhưng l i chi m ưu th v s lư ng, và l i thư ng xuyên tham gia giao d ch trên th trư ng nên ñã có nh hư ng ñáng k ñ n nh ng bi n ñ ng trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam nói chung. Do thi u kh năng phân tích và ñ nh giá, ñ u tư theo tin ñ n và mách b o c a ngư i khác v n là m t trong nh ng phương pháp ñ u tư ph bi n nh t c a các nhà ñ u tư cá nhân trên TTCK Vi t
 14. 12 Nam. Theo th ng kê, h s tương quan c a các c p c phi u t i TTCK Vi t Nam là tương ñ i l n, các c phi u thư ng “dàn hàng ngang” cùng tăng và cùng gi m. Khi th trư ng ch ng khoán ñi xu ng trong giai ño n v a qua, nhi u c phi u t t, doanh nghi p làm ăn hi u qu cũng gi m m nh như c phi u c a nh ng công ty làm ăn kém hi u qu . Đi u ñó cho th y nh ng h n ch trong ki n th c và kh năng phân tích c a ph n ñông nhà ñ u tư cá nhân. 2.2.2 Nhà ñ u tư t ch c và các qu ñ u tư ch ng khoán Nhà ñ u tư t ch c là nh ng t ch c (doanh nghi p) tham gia ho t ñ ng ñ u tư trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. Nhà ñ u tư t ch c bao g m: nhà ñ u tư chuyên nghi p như các ngân hàng thương m i, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, t ch c kinh doanh b o hi m, t ch c kinh doanh ch ng khoán và các qu ñ u tư ch ng khoán. Nhà ñ u tư t ch c ñóng vai trò quan tr ng trong qu n tr doanh nghi p, ñ ng th i là n n t ng cho s phát tri n c a th trư ng ch ng khoán (TTCK) nhưng nư c ta, l c lư ng này còn quá m ng. Tình hình áp d ng mô hình Markowitz T i h u h t các CTCK và CTQLQ phương pháp phân tích cơ b n là phương pháp quan tr ng nh t ñư c s d ng m t cách r ng rãi và chính th c trong các ho t ñ ng xây d ng danh m c ñ u tư ch ng khoán, QLDMĐT…M t s t ch c áp d ng phân tích k thu t như m t công c tham kh o trong ho t ñ ng giao d ch và trong ho t ñ ng tư v n ñ u tư. Ph n l n các CTCK, CTQLQ ñ u chưa áp mô hình Markowitz các lý thuy t ñ u tư tài chính hi n ñ i trong các ho t ñ ng c a mình ho c ñang giai ño n nghiên c u th nghi m các mô hình này ho c áp d ng r t h n ch .
 15. 13 T ng quan v quá trình hình thành, di n bi n th trư ng ch ng khoán Vi t Nam và th c tr ng ho t ñ ng ñ u tư theo danh m c cho th y th trư ng ch ng khoán Vi t Nam còn trong giai ño n hình thành và phát tri n, ho t ñ ng ñ u tư năng ñ ng còn chưa ñư c ph bi n v i ña ph n các nhà ñ u tư cá nhân mà h u như ch có trong ho t ñ ng ñ u tư c a các nhà ñ u tư t ch c, và trong ho t ñ ng ñ u tư y thác. V m t lý thuy t hay trong th c ti n ho t ñ ng ñ u tư, chi n lư c ñ u tư năng ñ ng thư ng h p d n các nhà ñ u tư chuyên nghi p hơn b i hi u qu vư t tr i mà nó ñem l i. Đ c bi t trong ñi u ki n có nhi u bi n ñ ng trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam trong th i gian v a qua, m t m t nó ñã t o ra r t nhi u cơ h i cho nh ng nhà ñ u tư năng ñ ng (ña ph n là các t ch c ñ u tư chuyên nghi p) ñ t ñư c t su t sinh l i vư t tr i so v i th trư ng, thì m t khác nó ñã ñ y không bi t bao nhiêu nhà ñ u tư cá nhân ñ u tư theo ki u phong trào, c m tính t i ch phá s n khi th trư ng t t d c liên t c. M t khi th trư ng ch ng khoán Vi t Nam phát tri n hơn n a, các th ch qu n lý, giám sát th trư ng ngày m t hoàn thi n, t c là m c ñ hi u qu c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam ñư c nâng lên thì khi ñó s không còn ch cho các ho t ñ ng ñ u tư theo ki u phong trào hay c m tính n a. N u mu n thành công trên th trư ng ch ng khoán, các nhà ñ u tư cá nhân c n ph i bi t cách ñ u tư ch ng khoán m t cách chuyên nghi p và khoa h c hơn. Không ch bi t cách ñ u tư ña d ng hóa theo danh m c nh m gi m thi u r i ro m t cách hi u qu , nhà ñ u tư cá nhân cũng c n ph i có chi n lư c ñ u tư năng ñ ng thích h p ñ có th ñ t ñư c t su t sinh l i vư t tr i so v i th trư ng.
 16. 14 2.3 Kh năng v n d ng mô hình Markowitz trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam Mô hình Markowitz ñư c phát tri n d a trên các khái ni m như l i nhu n kỳ v ng, phương sai kỳ v ng… Đi u ñó có nghĩa là chúng ta ph i d ki n ñư c các k ch b n có th x y ra ñ i v i l i nhu n c a các ch ng khoán trong tương lai và xác ñ nh xác su t x y ra các k ch b n này. Tuy nhiên ngay c t i các th trư ng ch ng khoán phát tri n, vi c d ki n các k ch b n x y ra cũng như d ki n xác su t x y ra là m t vi c làm khá khó khăn, ñ ng th i có m c ñ tin c y không cao. Chính vì v y, s d ng d li u quá kh v n là phương pháp thư ng ñư c s d ng nh t. Khi ñó các thông s như l i nhu n trung bình, phương sai, hi p phương sai … ñư c ư c lư ng t d li u quá kh và ngư i ta coi các s li u quá kh này như l i nhu n kỳ v ng, phương sai kỳ v ng, hi p phương sai kỳ v ng… Như v y ñi u ki n quan tr ng nh t ñ áp d ng mô hình này là ph i có ñ d li u quá kh , d li u ñư c thu th p trong th i gian càng dài mô hình càng ñáng tin c y. Ngu n d li u: Th trư ng ch ng khoán Vi t Nam hi n t i có d li u v giá c a 227 c phi u và ch ng ch qu niêm y t t i HOSE, 278 c phi u niêm y t t i HaSTC cùng v i 2 ch s VN- Index (có d li u t 28/7/2000) và ch s HaSTC Index (có d li u t 14/7/2005). Căn c vào th i h n ñ u tư, có th t ch c d li u theo các th i kỳ khác nhau như 1 năm, 6 tháng, 1 quý, 1 tháng ho c th m chí là theo tu n. Đ mô hình ñáng tin c y ph i quan sát ñư c ít nh t d li u c a 15-20 th i kỳ trong quá kh . Như v y, n u t ch c d li u theo quý các c phi u ph i có d li u ít nh t trong vòng 3-4 năm, n u t ch c d li u theo tháng các c phi u ph i có d li u ít nh t trong vòng 2 năm. Đ ng th i, ñ vi c ư c lư ng ñư c chính
 17. 15 xác, lo i b nh hư ng c a các giai ño n tăng gi m cá bi t, các c phi u này ph i cùng tr i qua các giai ño n tăng gi m bi n ñ ng l n c a th trư ng. Như v y ch l a ch n các c phi u có th i ñi m niêm y t t tháng 12/2007 v trư c và lo i b các c phi u có th i ñi m niêm y t t tháng 12/2007 tr v sau. Kh năng và cách th c ng d ng: M c dù TTCK Vi t Nam ñã ra ñ i ñư c g n 10 năm, nhưng th trư ng ch th c s kh i s c và có s gia tăng ñáng k v quy mô niêm y t k t năm 2006. Đ n h t năm 2005, t i HOSE m i ch có 32 c phi u niêm y t, t i HaSTC có 6 c phi u niêm y t. Như v y ph n l n các c phi u trên HOSE và HaSTC ñ u ñư c niêm y t vào th i ñi m t năm 2006 tr v sau. Trong 88 c phi u nêu trên ch có 20% c phi u ñư c niêm y t t trư c 12/2005, 80% còn l i ñư c niêm y t t 1/2006 tr l i ñây. Do v y, n u l a ch n th i h n ñ u tư theo năm và 6 tháng, ph i tính toán m c sinh l i và t ch c d li u theo năm và 6 tháng như v y s không ñ d li u theo yêu c u. Th m chí n u t ch c d li u theo qúy cũng không ñ d li u vì có r t ít các c phi u có ñ d li u v giá trong 3 - 4 năm. Do v y phù h p nh t là l a ch n th i h n ñ u tư theo tháng và t ch c d li u theo tháng, khi ñó v a có ñ s d li u nh t ñ nh theo yêu c u và v a có s l a ch n ña d ng hơn ñ i v i các c phi u niêm y t. V i cách t ch c d li u như trên, ta hoàn toàn có ñ ngu n d li u ñ có th ng d ng mô hình Markowitz và các lý thuy t ñ u tư hi n ñ i t i TTCK Vi t Nam. K t lu n chương 2 Nhìn l i quá trình ho t ñ ng c a TTCK Vi t Nam trong nh ng th i gian qua và th c tr ng ho t ñ ng ñ u tư theo danh m c trên th trư ng ch ng khoán Vi t nam. K t qu ñánh giá th c tr ng
 18. 16 cho th y r ng, th trư ng ch ng khoán Vi t Nam ngày càng phát tri n thì nh ng cơ h i ñ u tư sinh l i và kèm theo ñó là r i ro ngày càng l n hơn. Tuy nhiên, ho t ñ ng ñ u tư theo c m tính, theo tin ñ n, thi u chuyên nghi p, mang n ng tính ñ u cơ và h u như không theo m t phương pháp ñ u tư khoa h c, hi u qu nào c a các nhà ñ u tư ñã tác ñ ng x u ñ n k t qu ñ u tư c a chính h cũng như là ñ n s phát tri n lành m nh và n ñ nh c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam trong th i gian v a qua. Do v y ñ nâng cao hi u qu ng d ng các công c lý thuy t trong xây d ng danh m c ñ u tư ch ng khoán, qua ñó góp ph n nâng cao hi u qu ho t ñ ng ñ u tư trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam, thì ñòi h i ph i có nh ng gi i pháp phát tri n th trư ng ch ng khoán ñ ng b hơn. M t trong nh ng gi i pháp nh m phát tri n th trư ng ch ng khoán và gi m thi u r i ro cho nhà ñ u tư ñư c trình bày trong chương 3 c a lu n văn là xây d ng danh m c ñ u tư ch ng khoán hi u qu trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam.
 19. 17 Chương 3 V N D NG MÔ HÌNH MARKOWITZ Đ XÂY D NG DANH M C Đ U TƯ CH NG KHOÁN TRÊN TH TRƯ NG CH NG KHOÁN VI T NAM 3.1 Các bư c th c hi n Sau quá trình phân tích và ñ nh giá ch ng khoán, nhà ñ u tư s ch n ra m t danh m c các c phi u có th ñ u tư, bao g m nh ng công ty th a mãn các ñi u ki n như tri n v ng phát tri n, thương hi u, kh năng sinh l i t t, r i ro th p, giá tr h p lý.... Trên cơ s phân tích theo cách ti p c n Top – down, tác gi l a ch n 20 c phi u thu c nhi u ngành ngh khác nhau như: ABT, COM, DHA, DRC, GIL, GMC, HDC, LAF, MCV, MPC, NSC, NTL, PAC, PGC, SCD, SFC, SSC, TS4, VHC, VIS. D a trên danh m c các c phi u ñã ñư c l a ch n, s ti n hành vi c phân b t tr ng các c phi u này nh m xây d ng DMĐT. Vi c phân b t tr ng này ch y u d a trên cơ s ng d ng mô hình Markowitz vào TTCK Vi t Nam. Các bư c th c hi n c th như sau: • Bư c 1: L a ch n ch ng khoán và thu th p d li u • Bư c 2: Tính toán t su t sinh l i quá kh c a các c phi u • Bư c 3: Tính toán l i nhu n kỳ v ng, r i ro c a các c phi u và t su t sinh l i trung bình • Bư c 4: Tính ma tr n h s hi p phương sai và ma tr n h s tương quan • Bư c 5: Xây d ng ñư ng biên hi u qu • Bư c 6: L a ch n danh m c ñ u tư 3.2 Xây d ng danh m c ñ u tư ch ng khoán Th i kỳ ñ u tư ñư c ch n là 1 tháng, như v y các c phi u ph i có d li u ít nh t trong vòng 2 năm. Thu th p d li u v giá c a
 20. 18 các c phi u trong giai ño n 2 năm t ngày 31/03/2008 ñ n ngày 31/03/2010. D li u v giá ñư c cung c p b i HOSE, ñư c t p h p nh m ph c v cho vi c phân b t tr ng các c phi u. 3.2.1 Tính toán t su t l i t c, phương sai, ñ l ch chu n c a các c phi u và t su t sinh l i kỳ v ng c a DMĐT T b ng giá ñóng c a ñã ñư c ñi u ch nh h ng ngày c a 20 c phi u, ta tính ñư c b ng t su t sinh l i hàng ngày c a 20 c phi u trong th i gian ñ u tư là 2 năm. Do th i kỳ ñ u tư ñư c ch n là hàng tháng, nên t su t l i t c c a các c phi u ph i ñư c tính theo tháng. Ta có b ng t su t l i t c hàng ngày c a các c phi u trong giai ño n 2 năm, do v y s có t su t l i t c c a 24 th i kỳ (tháng). Ta có t su t l i t c c a các c phi u qua các tháng trong quá kh , do v y t su t l i t c kỳ v ng tháng ñư c tính t t su t l i t c trung bình. Áp d ng công th c tính t su t l i t c trung bình, ho c ng d ng hàm Average trong Microsoft Excel. Ta tính ñư c t su t l i t c kỳ v ng theo tháng. B ng 3.2: T su t l i t c, phương sai, ñ l ch chu n c a các c phi u C phi u ABT COM DHA DRC GIL GMC HDC LAF MCV MPC T su t l i t c (E(Ri)) 0.0190 0.0210 0.0252 0.0413 0.0246 0.0253 0.0222 0.0176 0.0252 0.0234 Phương sai (σ2(Ri)) 0.0251 0.0098 0.0180 0.0623 0.0220 0.0417 0.0381 0.0512 0.0629 0.0286 Đ l ch chu n (σ(Ri)) 0.1583 0.0992 0.1341 0.2495 0.1484 0.2042 0.1951 0.2263 0.2508 0.1691 C phi u NSC NTL PAC PGC SCD SFC SSC TS4 VHC VIS T su t l i t c (E(Ri)) 0.0279 0.0258 0.0240 0.0208 0.0224 0.0289 0.0249 0.0418 0.0232 0.0195 Phương sai (σ2(Ri)) 0.0234 0.0822 0.0180 0.0243 0.0231 0.0297 0.0292 0.0599 0.0350 0.0827 Đ l ch chu n (σ(Ri)) 0.1531 0.2867 0.1340 0.1558 0.1520 0.1724 0.1708 0.2448 0.1871 0.2876
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2