intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Thực trạng niềm tin đối với với đạo Tin lành của các tín đồ người Hmông ở một số tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

60
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất một số kiến nghị nhằm tạo niềm tin đúng đắn của tín đồ người Hmông đối với đạo Tin lành, đồng thời phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của đạo Tin lành đối với họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Thực trạng niềm tin đối với với đạo Tin lành của các tín đồ người Hmông ở một số tỉnh miền núi Tây Bắc Việt Nam hiện nay

ĐẠI HỌC HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -------***-------<br /> <br /> TÔ THÚY HẠNH<br /> <br /> THỰC TRẠNG NIỀM TIN ĐỐI VỚI ĐẠO TIN LÀNH<br /> CỦA CÁC TÍN ĐỒ NGƢỜI HMÔNG Ở MỘT SỐ TỈNH<br /> MIỀN NÚI TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2009<br /> <br /> ĐẠI HỌC HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -------***------TÔ THÚY HẠNH<br /> <br /> THỰC TRẠNG NIỀM TIN ĐỐI VỚI ĐẠO TIN LÀNH<br /> CỦA CÁC TÍN ĐỒ NGƢỜI HMÔNG Ở MỘT SỐ TỈNH<br /> MIỀN NÚI TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY<br /> <br /> Chuyên ngành: Tâm lý học<br /> Mã số: 60.31.80<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS. TRẦN QUỐC THÀNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2009<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Trang<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4. Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5. Giả thuyết nghiên cứu<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> 5<br /> <br /> 7. Cấu trúc của luận văn<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chƣơng I. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu về niềm tin tôn giáo<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1.1. Nghiên cứu của các tác giả nƣớc ngoài<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.1.2. Nghiên cứu của các tác giả trong nƣớc<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.2.1.Tôn giáo<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.2.2. Niềm tin<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.2.3. Niềm tin tôn giáo<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2.4. Đạo Tin lành<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.2.5. Tín đồ – Tín đồ Đạo Tin lành<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.6. Dân tộc thiểu số (DTTS)<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3. Đặc điểm của niềm tin tôn giáo<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.3.1. Niềm tin tôn giáo là niềm tin hƣ ảo<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3.2. Niềm tin tôn giáo có tính ổn định, bền vững<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.4. Cấu trúc tâm lý của niềm tin tôn giáo<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.4.1. Thành tố nhận thức<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.4.2. Thành tố xúc cảm, tình cảm<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.4.3. Thành tố ý chí hành động<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.5. Một số đặc điểm tâm lý của ngƣời Hmông<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.5.1. Tâm lý cộng đồng dân tộc, dòng họ truyền thống<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.5.2. Về nhận thức của dân tộc Hmông<br /> 1.5.3. Niềm tin, tín ngƣỡng tôn giáo của ngƣời Hmông rất phong phú, 27<br /> đa dạng, phức tạp<br /> 1.6. Hiện tƣợng Vàng Trứ xuất hiện ở các tín đồ ngƣời Hmông<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.6.1. Vài nét sơ lƣợc về hiện tƣợng “xƣng vua”<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1.6.2. Sự ra đời và phát triển hiện tƣợng Vàng Trứ<br /> <br /> 32<br /> <br /> 1.7. Đặc điểm niềm tin của các tín đồ đối với đạo Vàng Trứ - Tin 32<br /> lành<br /> 1.7.1. Niềm tin vào vàng Trứ- Đức Chúa Trời<br /> <br /> 33<br /> <br /> 1.7.2. Niềm tin vào sự tồn tại một thế giới khác, thế giới thứ hai<br /> <br /> 34<br /> <br /> 1.7.3. Niềm tin vào con ngƣời<br /> <br /> 36<br /> <br /> 1.7.4. Niềm tin vào đạo Tin lành – Vàng Trứ đòi hỏi ngƣời Hmông 36<br /> phải từ bỏ nhiều phong tục tập quán truyền thống<br /> 1.8. Tiểu kết chƣơng 1<br /> <br /> 37<br /> <br /> Chƣơng 2. TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 38<br /> <br /> 2.1. Phƣơng pháp luận nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> 38<br /> <br /> 2.1.1. Nghiên cứu niềm tin đối với đạo Tin lành từ góc độ của tâm lý 38<br /> học xã hội<br /> 2.1.2. Nghiên cứu niềm tin đối với đạo Tin lành từ góc độ văn hoá và 38<br /> tôn giáo<br /> 2.1.3. Nghiên cứu niềm tin đối với đạo Tin lành mang tính hệ thống<br /> <br /> 38<br /> <br /> 2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.2.2 Phƣơng pháp quan sát có tham dự<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.2.3. Phƣơng pháp điều tra bằng bảng hỏi<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.2.4. Phƣơng pháp phỏng vấn sâu<br /> <br /> 41<br /> <br /> 2.2.5. Phƣơng pháp mô phỏng thống kê toán học<br /> <br /> 44<br /> <br /> 2.3. Tiểu kết chƣơng 2<br /> <br /> 44<br /> <br /> Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 45<br /> <br /> 3.1.Vài nét về đặc điểm đời sống tâm linh và sự chuyển đạo của 45<br /> ngƣời Hmông<br /> 3.1.1. Dân tộc Hmông ở khu vực phía Bắc nƣớc ta – dân số và các đặc 45<br /> điểm kinh tế - xã hội<br /> 3.1.2. Đời sống tâm linh và sự chuyển đạo của dân tộc Hmông phía 51<br /> Bắc nƣớc ta<br /> 3.2. Thực trạng niềm tin tôn giáo của ngƣời Hmông ở một số tỉnh 67<br /> phía Bắc nƣớc ta hiện nay<br /> 3.2.1. Niềm tin vào Đức chúa trời – Vàng Trứ<br /> <br /> 68<br /> <br /> 3.2.2. Niềm tin của các tín đồ Hmông vào sự tồn tại một thế giới khác<br /> <br /> 81<br /> <br /> 3.2.3. Niềm tin vào con ngƣời<br /> <br /> 88<br /> <br /> 3.3. Tiểu kết chƣơng 3<br /> <br /> 89<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ<br /> 1. Kết luận<br /> <br /> 91<br /> <br /> 2. Kiến nghị<br /> <br /> 93<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 94<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 97<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2