intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Hà Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
63
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ lý luạn về ý thức pháp luật, từ thực trạng giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TRẦN DƯƠNG VI THẢO<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC Ý THỨC<br /> PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN<br /> THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC<br /> Mã số: 60 22 03 01<br /> <br /> Đà Nẵng – Năm 2017<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Vương Thị Bích Thủy<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Lê Thị Tuyết Ba<br /> Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Tấn Hùng<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn<br /> tốt nghiệp thạc sĩ Triết học họp tại trường Đại học Kinh<br /> tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 08 năm 2017<br /> <br /> Có thể tìm thấy luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết đề tài<br /> ữ<br /> <br /> ời số<br /> à ước pháp quyền xã h i chủ<br /> <br /> góp phần xây dự<br /> <br /> ĩ<br /> <br /> à ă<br /> <br /> cường quản lý xã h i bằng pháp lu t thì việc tuyên truyền, phổ biến<br /> giáo dục pháp lu t trong các tầng lớp nhân dân nói chung và trong<br /> à<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ê<br /> <br /> ó<br /> <br /> ê<br /> <br /> à ết sức cần thiết. Giáo dục ý thức<br /> à<br /> <br /> pháp lu t góp phần hình thành nhân cách củ<br /> ú c<br /> <br /> à<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ê có<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ức pháp lý, hi u biết về vai<br /> <br /> ời sống xã h i, từ ó<br /> <br /> trò của pháp lu<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ú<br /> <br /> có ý thức sống<br /> <br /> và làm việc theo pháp lu t.<br /> Ngày nay, trên khắp m i miền của Tổ Quốc, c ú<br /> à<br /> <br /> gặp màu áo xanh tình nguyện củ<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ê<br /> <br /> cống hiến lớn lao của h ; từ ồng ru ng ế<br /> từ bệnh việ<br /> những miề<br /> cầ<br /> <br /> à<br /> <br /> ến trại trẻ mồ côi, từ nhữ<br /> ê<br /> <br /> ô<br /> <br /> é<br /> <br /> lòng vì nhiệm vụ chung, biết số<br /> nhiều cho c<br /> ư<br /> <br /> c<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ường,<br /> <br /> ầy k ó k ă ở<br /> <br /> ư ường phố, “ â<br /> <br /> ê có, â k ó à có<br /> <br /> ê ”<br /> <br /> e<br /> <br /> ới những<br /> <br /> à m y, cô<br /> <br /> ến nhữ<br /> <br /> viên, thanh niên luôn biết sống<br /> <br /> ều bắt<br /> <br /> ại b ph<br /> <br /> à<br /> <br /> ý ưởng của cách mạng, hết<br /> ẹp, số<br /> <br /> ồng và xã h i. Biế b<br /> <br /> có íc , ó<br /> ê<br /> <br /> à<br /> <br /> ó<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ất<br /> ê<br /> <br /> ú ược N à ước, t p th vinh danh vì những thành tích h c t p,<br /> <br /> rèn luyệ ,<br /> <br /> ấu, xây dự<br /> <br /> ng, cống hiến, chiế<br /> <br /> ê ươ<br /> <br /> à<br /> <br /> bảo vệ Tổ Quốc.<br /> Tuy nhiên, bên cạ<br /> <br /> ó cũ<br /> <br /> c<br /> <br /> m t b ph<br /> <br /> à<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> thanh niên không chịu khó h c t p, rèn luyện, sống buông thả bản<br /> ì<br /> <br /> thân, thiếu trách nhiệm với bản thân, vớ<br /> thanh niên còn vi phạm pháp lu t, vi phạm ạ<br /> xã h … ây<br /> <br /> ều nỗ<br /> <br /> c<br /> <br /> ì<br /> <br /> à<br /> <br /> à<br /> <br /> i. M t số<br /> <br /> ức, sa vào các tệ nạn<br /> i. Chính vì v y,<br /> <br /> 2<br /> việc c ăm<br /> <br /> dục ư ưởng chính trị, ạ<br /> <br /> ức cách mạng, giáo<br /> <br /> dục ý thức sống và làm việc theo pháp lu c<br /> là việc làm cần thiế , có ý<br /> <br /> ĩ<br /> <br /> à<br /> <br /> ê , thanh niên<br /> <br /> ng cả về lý lu n và thực tiễn<br /> <br /> ạn hiện nay.<br /> Thành phố H i An là trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Nam<br /> và của khu vực Miền trung - Tây Nguyên, là Di sả Vă<br /> <br /> T ế<br /> <br /> giớ Hướ<br /> <br /> ến xây dựng H i An trở thành thành phố du lịc<br /> <br /> m<br /> <br /> ến mục tiêu xây dựng H<br /> <br /> , ướ<br /> <br /> Vă<br /> <br /> A<br /> <br /> à<br /> <br /> ô<br /> <br /> ă<br /> <br /> ị Sinh thái -<br /> <br /> ó - Du lịch phát tri n bền vững, việc tuyên truyền, giáo dục ý<br /> c<br /> <br /> thức pháp lu<br /> ó, c ú<br /> <br /> à<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ê<br /> <br /> à ết sức cần thiết. Vì lẽ<br /> <br /> ề tài: “Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật<br /> <br /> tôi ch<br /> <br /> cho đoàn viên, thanh niên thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”<br /> àm ề tài nghiên cứu của mình.<br /> 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> Mục tiêu<br /> T ê cơ sở làm rõ lý lu n về ý thức pháp lu t, từ thực trạng<br /> giáo dục ý thức pháp lu c<br /> <br /> à<br /> <br /> m t số giải pháp nhằm ă<br /> à<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ă<br /> <br /> ề xuất<br /> <br /> cường giáo dục ý thức pháp lu t cho<br /> <br /> ê ở thành phố H i An hiện nay.<br /> <br /> Nhiệm vụ<br /> ạ<br /> <br /> ược mục ê<br /> <br /> ê , ề tài thực hiện những nhiệm vụ<br /> <br /> sau:<br /> Thứ nhất, phân tích làm rõ lý lu n về ý thức pháp lu t.<br /> ực trạng giáo dục ý thức pháp lu t cho<br /> <br /> Thứ hai,<br /> à<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ê<br /> <br /> à<br /> <br /> ố H i An.<br /> <br /> 3<br /> Thứ ba, ề xuất m t số giải pháp nhằm ă<br /> thức pháp lu c<br /> <br /> cường giáo dục ý<br /> <br /> àn viên, thanh niên thành phố H i An.<br /> <br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Lu<br /> <br /> ă<br /> <br /> ê cứu những vấ<br /> <br /> ề lý lu n và thực tiễn của ý<br /> à<br /> <br /> thức pháp lu t và việc giáo dục ý thức pháp lu<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> thanh niên thành phố H i An, tỉnh Quảng Nam.<br /> Phạm vi nghiên cứu<br /> Lu<br /> <br /> ă<br /> <br /> ới hạn ở việc giáo dục ý thức pháp lu c<br /> <br /> à<br /> <br /> viên, thanh niên Thành phố H i An - Quảng Nam.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> T ê cơ sở<br /> <br /> ươ<br /> <br /> ĩ d y<br /> <br /> chứng và chủ<br /> <br /> n của chủ<br /> <br /> ĩ d y<br /> <br /> t biện<br /> <br /> t lịch sử, lu n ă kết hợp nhiề<br /> <br /> ươ<br /> <br /> ư: ệ thống hóa, phân tích,<br /> <br /> pháp nghiên cứu lý lu n và thực tiễ<br /> <br /> ều tra, tổng hợp, so sánh, logic và lịch sử.<br /> 5. Bố cục của đề tài<br /> Lu<br /> <br /> ă<br /> <br /> ồm 3 c ươ , 7 ết:<br /> <br /> C ươ<br /> <br /> 1: Lý lu n chung về ý thức pháp lu t.<br /> <br /> C ươ<br /> <br /> 2: Thực trạng giáo dục ý thức pháp lu<br /> <br /> c<br /> <br /> à<br /> <br /> viên, thanh niên ở thành phố H i An, tỉnh Quảng Nam.<br /> C ươ<br /> pháp lu c<br /> <br /> 3:<br /> à<br /> <br /> ươ<br /> ê ,<br /> <br /> ướng và các giải pháp giáo dục ý thức<br /> ê<br /> <br /> à<br /> <br /> ố H i An hiện nay.<br /> <br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Ý thức pháp lu t là m t trong những n i dung quan tr ng<br /> ối với việc hình thành nhữ<br /> <br /> ư ưở<br /> <br /> thực hiện và tuân thủ pháp<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2