intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng HANEL

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

70
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược công nghệ cho doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Căn cứ xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel. Chương 4: Đề xuất và lựa chọn chiến lược công nghệ cho Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng HANEL

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> TRẦN THANH HẢI<br /> <br /> XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ CHO<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG<br /> HANEL<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------------------TRẦN THANH HẢI<br /> <br /> XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ<br /> CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG<br /> HANEL<br /> Chuyên ngành : Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp<br /> Mã số: Chuyên ngành thí điểm<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẾ ANH<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> 1.<br /> <br /> Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu ...................................................................1<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................2<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................3<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Những đóng góp của luận văn .........................................................................3<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Kết cấu luận văn ...............................................................................................3<br /> <br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ<br /> LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ CHO DOANH<br /> NGHIỆP .....................................................................................................................5<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ....................................................................5<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược công nghệ cho doanh nghiệp .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản ................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1.1.<br /> <br /> Chiến lược ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1.2.<br /> <br /> Công nghệ ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1.3.<br /> <br /> Chiến lược công nghệ .................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Các nội dung về chiến lược công nghệError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> Đặc điểm của chiến lược công nghệError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.2.2.1.<br /> defined.<br /> 1.2.2.2.<br /> <br /> Vai trò của chiến lược công nghệ .. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.2.3.<br /> <br /> Các loại chiến lược công nghệ ....... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Xây dựng chiến lược công nghệ cho doanh nghiệpError! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> <br /> Quy trình xây dựng chiến lược công nghệError! Bookmark not<br /> <br /> 1.2.3.1.<br /> defined.<br /> <br /> Các nội dung xây dựng chiến lược công nghệError!<br /> <br /> 1.2.3.2.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> Các công cụ xây dựng chiến lược công nghệError!<br /> <br /> 1.2.3.3.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Quy trình nghiên cứu ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1.<br /> <br /> Phương pháp luận nghiên cứu ........... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Phương pháp thu thập dữ liệu............ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.1.<br /> <br /> Thu thập dữ liệu thứ cấp ................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.2.<br /> <br /> Thu thập dữ liệu sơ cấp .................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.3.<br /> <br /> Phương pháp phân tích dữ liệu .......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC<br /> CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG<br /> HANEL ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Giới thiệu Công ty Cổ phần điện tử chuyên dụng HanelError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1.1.<br /> <br /> Giới thiệu chung ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức của công ty ............... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.3.<br /> <br /> Sản phẩm của công ty ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.4.<br /> <br /> Thị trường của công ty ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.5.<br /> <br /> Đối thủ của công ty ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.6.<br /> <br /> Tình hình sản xuất kinh doanh của công tyError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.1.7.<br /> <br /> Đặc điểm sản xuất của công ty .......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2. Căn cứ xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty Cổ phần điện tử<br /> chuyên dụng Hanel ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1.<br /> <br /> Sứ mệnh, mục tiêu của công ty ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2.<br /> <br /> Môi trường công nghệ bên trong và bên ngoài công ty ............ Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> Môi trường công nghệ vĩ mô và ngành điện tử chuyên dụng Error!<br /> <br /> 3.2.2.1.<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> Môi trường công nghệ trong công tyError!<br /> <br /> 3.2.2.2.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2.3.<br /> <br /> Các ma trận lựa chọn chiến lược công nghệ cho công ty.......... Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> Ma trận các yếu tố công nghệ bên ngoài EFEError!<br /> <br /> 3.2.3.1.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> Ma trận các yếu tố công nghệ bên trong IFEError! Bookmark not<br /> <br /> 3.2.3.2.<br /> defined.<br /> 3.2.3.3.<br /> <br /> Ma trận hình ảnh cạnh tranh về công nghệ CIMError! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN<br /> LƯỢC CÔNG NGHỆ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN<br /> DỤNG HANEL ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1. Đề xuất và lựa chọn chiến lược công nghệ cho Công ty Cổ phần điện tử<br /> chuyên dụng HANEL .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.1.<br /> <br /> Các chiến lược thông qua hình ảnh ma trận SWOT.................. Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 4.1.2.<br /> <br /> Lựa chọn các chiến lược công nghệ thông qua ma trận QSPM Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 4.2. Các giải pháp thực hiện chiến lược công nghệ của Công ty cổ phần<br /> điện tử chuyên dụng Hanel trong thời gian tới. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1.<br /> <br /> Giải pháp thực hiện chiến lược công nghệ tiên phong .............. Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2