intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng HANEL

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
47
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng HANEL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược công nghệ cho doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Căn cứ xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel. Chương 4: Đề xuất và lựa chọn chiến lược công nghệ cho Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng HANEL

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> TRẦN THANH HẢI<br /> <br /> XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ CHO<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG<br /> HANEL<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------------------TRẦN THANH HẢI<br /> <br /> XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ<br /> CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG<br /> HANEL<br /> Chuyên ngành : Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp<br /> Mã số: Chuyên ngành thí điểm<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẾ ANH<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> 1.<br /> <br /> Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu ...................................................................1<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................2<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................3<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Những đóng góp của luận văn .........................................................................3<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Kết cấu luận văn ...............................................................................................3<br /> <br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ<br /> LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ CHO DOANH<br /> NGHIỆP .....................................................................................................................5<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ....................................................................5<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược công nghệ cho doanh nghiệp .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản ................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1.1.<br /> <br /> Chiến lược ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1.2.<br /> <br /> Công nghệ ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1.3.<br /> <br /> Chiến lược công nghệ .................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Các nội dung về chiến lược công nghệError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> Đặc điểm của chiến lược công nghệError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.2.2.1.<br /> defined.<br /> 1.2.2.2.<br /> <br /> Vai trò của chiến lược công nghệ .. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.2.3.<br /> <br /> Các loại chiến lược công nghệ ....... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.3.<br /> <br /> Xây dựng chiến lược công nghệ cho doanh nghiệpError! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> <br /> Quy trình xây dựng chiến lược công nghệError! Bookmark not<br /> <br /> 1.2.3.1.<br /> defined.<br /> <br /> Các nội dung xây dựng chiến lược công nghệError!<br /> <br /> 1.2.3.2.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> Các công cụ xây dựng chiến lược công nghệError!<br /> <br /> 1.2.3.3.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Quy trình nghiên cứu ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1.<br /> <br /> Phương pháp luận nghiên cứu ........... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.<br /> <br /> Phương pháp thu thập dữ liệu............ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.1.<br /> <br /> Thu thập dữ liệu thứ cấp ................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.2.<br /> <br /> Thu thập dữ liệu sơ cấp .................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.3.<br /> <br /> Phương pháp phân tích dữ liệu .......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC<br /> CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG<br /> HANEL ......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Giới thiệu Công ty Cổ phần điện tử chuyên dụng HanelError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1.1.<br /> <br /> Giới thiệu chung ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức của công ty ............... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.3.<br /> <br /> Sản phẩm của công ty ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.4.<br /> <br /> Thị trường của công ty ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.5.<br /> <br /> Đối thủ của công ty ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.6.<br /> <br /> Tình hình sản xuất kinh doanh của công tyError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.1.7.<br /> <br /> Đặc điểm sản xuất của công ty .......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2. Căn cứ xây dựng chiến lược công nghệ cho Công ty Cổ phần điện tử<br /> chuyên dụng Hanel ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1.<br /> <br /> Sứ mệnh, mục tiêu của công ty ......... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2.<br /> <br /> Môi trường công nghệ bên trong và bên ngoài công ty ............ Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> Môi trường công nghệ vĩ mô và ngành điện tử chuyên dụng Error!<br /> <br /> 3.2.2.1.<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> Môi trường công nghệ trong công tyError!<br /> <br /> 3.2.2.2.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2.3.<br /> <br /> Các ma trận lựa chọn chiến lược công nghệ cho công ty.......... Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> Ma trận các yếu tố công nghệ bên ngoài EFEError!<br /> <br /> 3.2.3.1.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> Ma trận các yếu tố công nghệ bên trong IFEError! Bookmark not<br /> <br /> 3.2.3.2.<br /> defined.<br /> 3.2.3.3.<br /> <br /> Ma trận hình ảnh cạnh tranh về công nghệ CIMError! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN<br /> LƯỢC CÔNG NGHỆ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN<br /> DỤNG HANEL ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1. Đề xuất và lựa chọn chiến lược công nghệ cho Công ty Cổ phần điện tử<br /> chuyên dụng HANEL .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.1.<br /> <br /> Các chiến lược thông qua hình ảnh ma trận SWOT.................. Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 4.1.2.<br /> <br /> Lựa chọn các chiến lược công nghệ thông qua ma trận QSPM Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 4.2. Các giải pháp thực hiện chiến lược công nghệ của Công ty cổ phần<br /> điện tử chuyên dụng Hanel trong thời gian tới. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1.<br /> <br /> Giải pháp thực hiện chiến lược công nghệ tiên phong .............. Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2