Tổng hợp Chuẩn mực kế toán quốc tế và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng

Chia sẻ: Viettuan Viettuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
2.216
lượt xem
805
download

Tổng hợp Chuẩn mực kế toán quốc tế và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs) và chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs). Thực hiện xem xét tính hiệu lực của từng chuẩn mực và sự thay thế cho các chuẩn mực đã hết hiệu lực. Đồng thời, cũng tổng hợp các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VASs) tương ứng. Tổng hợp này sẽ được cập nhật khi có bất kỳ sự thay đổi nào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp Chuẩn mực kế toán quốc tế và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng

  1. Tổng hợp Chuẩn mực kế toán quốc tế và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam tương ứng Tổng hợp các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs) và chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs). Thực hiện xem xét tính hiệu lực của từng chuẩn mực và sự thay thế cho các chuẩn mực đã hết hiệu lực. Đồng thời, cũng tổng hợp các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VASs) tương ứng. Tổng hợp này sẽ được cập nhật khi có bất kỳ sự thay đổi nào. Chuẩn mực Quốc tế Số VAS Chuẩn mực Việt Nam tương ứng Giới thiệu về Chuẩn mực lập và trình bày báo Không có cáo tài chính quốc tế (IFRS) IFRS 1: Thông qua IFRS Không có IFRS 2: Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu Chưa có IFRS 3: Hợp nhất kinh doanh VAS 11 Hợp nhất kinh doanh IFRS 4: Hợp đồng bảo hiểm VAS 19 Hợp đồng bảo hiểm IFRS 5: Tài sản dài hạn nắm giữ cho mục đích Chưa có bán và Những bộ phận không tiếp tục hoạt động IFRS 6: Khảo sát và đánh giá khoáng sản Chưa có IFRS 7:Công cụ tài chính: Trình bày Chưa có IFRS 8: Bộ phận hoạt động VAS 28 Báo cáo bộ phận (Dựa trên IAS 14 - Sẽ được thay thế bằng IFRS 8) Chuẩn mực chung cho việc lập và trình bày báo VAS 1 Chuẩn mực chung cáo tài chính IAS 1: Trình bày Báo cáo tài chính VAS 21 Trình bày Báo cáo tài chính IAS 2: Hàng tồn kho VAS 2 Hàng tồn kho IAS 3: Báo cáo tài chính hợp nhất Không dựa trên IAS 3 (Ban hành lần đầu năm 1976, thay thế bởi IAS 27 và IAS 28 vào năm 1989) IAS 4: Kế toán khấu hao tài sản Không dựa trên IAS 4
  2. (Không còn áp dụng năm 1999, thay thế bởi IAS 16, 22 và 38 ban hành vào năm 1998) IAS 5: Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính Không dựa trên IAS 5 (Ban hành năm 1976, thay thế bởi IAS 1 năm 1997) IAS 6: Xử lý kế toán đối với thay đổi về giá Không dựa trên IAS 6 (Thay thế bởi IAS15 - không còn áp dụng vào 12/2003) IAS 7: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ VAS 24 Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ IAS 8: Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế VAS 29 Chính sách kế toán, thay đổi toán, và sai sót ước tính kế toán, và sai sót IAS 9: Kế toán đối với hoạt động nghiên cứu Không dựa trên IAS 9 và phát triển (Thay thế bởi IAS 38 - 01/07/1999) IAS 10: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc VAS 23 Các sự kiện phát sinh sau kỳ kế toán năm ngày kết thúc kỳ kế toán năm IAS 11: Hợp đồng xây dựng VAS 15 Hợp đồng xây dựng IAS 12: Thuế thu nhập doanh nghiệp VAS 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp IAS 13: Trình bày các khoản Tài sản lưu động Không dựa trên IAS 13 và Nợ ngắn hạn IAS 14: Báo cáo bộ phận VAS 28 Báo cáo bộ phận IAS 15: Thông tin phản ánh ảnh hưởng của thay Không dựa trên IAS 15 đổi giá (Không còn áp dụng 12/2003) IAS 16: Tài sản cố định hữu hình VAS 3 Tài sản cố định hữu hình IAS 17: Thuê tài sản VAS 6 Thuê tài sản
  3. IAS 18: Doanh thu VAS 14 Doanh thu và thu nhập khác IAS 19: Lợi ích nhân viên Chưa có IAS 20: Kế toán đối với các khoản tài trợ của Chưa có Chính phủ và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ IAS 21: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối VAS 10 Ảnh hưởng của việc thay đổi đoái tỷ giá hối đoái IAS 22: Hợp nhất kinh doanh VAS 11 Hợp nhất kinh doanh (Thay thế bởi IFRS 3 có hiệu lực vào (Dựa trên IFRS 3) 31/03/2004) IAS 23: Chi phí đi vay VAS 16 Chi phí đi vay IAS 24: Thông tin về các bên liên quan VAS 26 Thông tin về các bên liên quan IAS 25: Kế toán các khoản đầu tư Không dựa trên IAS 25 (Thay thế bởi IAS 39 và 40 có hiệu lực năm 2001) IAS 26: Kế toán và báo cáo về kế hoạch hưu trí Chưa có IAS 27: Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài VAS 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và chính hợp nhất kế toán khoản đầu tư vào công ty con (một phần tương ứng) IAS 28: Đầu tư vào công ty liên kết VAS 7 Kế toán các khoản Đầu tư vào công ty liên kết IAS 29: Báo cáo tài chính trong điều kiện siêu Chưa có lạm phát IAS 30: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của VAS 22 Trình bày bổ sung báo cáo tài các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự IAS 31: Thông tin tài chính về những khoản góp VAS 8 Thông tin tài chính về những vốn liên doanh khoản góp vốn liên doanh IAS 32: Công cụ tài chính: Trình bày và công bố Chưa có
  4. (Thay thế bởi IFRS 7 có hiệu lực vào năm 2007) IAS 33: Lãi trên cổ phiếu VAS 30 Lãi trên cổ phiếu IAS 34: Báo cáo tài chính giữa niên độ VAS 27 Báo cáo tài chính giữa niên độ IAS 35: Các bộ phận không còn tiếp tục hoạt Không dựa trên IAS 35 động (Thay thế bởi IFRS 5 có hiệu lực năm 2005) IAS 36: Tổn thất tài sản Chưa có IAS 37: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm VAS 18 Các khoản dự phòng, tài sản tàng và nợ tiềm tàng IAS 38: Tài sản vô hình VAS 4 Tài sản cố định vô hình IAS 39: Công cụ tài chính: đo lường và ghi Chưa có nhận IAS 40: Bất động sản đầu tư VAS 5 Bất động sản đầu tư IAS 41: Nông nghiệp Chưa có

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản