Trắc nghiệm Sinh ôn thi ĐH: Hóa thạch và sự phân chia thời gian địa chất

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
115
lượt xem
22
download

Trắc nghiệm Sinh ôn thi ĐH: Hóa thạch và sự phân chia thời gian địa chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đh: hóa thạch và sự phân chia thời gian địa chất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Sinh ôn thi ĐH: Hóa thạch và sự phân chia thời gian địa chất

  1. Câu 1 Đ nghiên c u l ch s phát tri n c a sinh v t ngư i ta d a vào: A) Các hoá th ch B) Di tích c a sinh v t s ng trong các th i đ i trư c đã đ l i trong l p đ t đá C) M i quan h gi a các loài và các phân lo i trên loài trong t hiên D) A và B đúng Đáp án -D Câu 2 Hoá th ch là gì ? A) Di tích c a các sinh v t s ng trong các th i đ i trư c đã đ l i trong l p băng B) Di tích c a sinh v t s ng đ l i trong th i đ i trư c đã đ l i trong l p đ t sét C) Di tích c a các sinh v t s ng đ l i trong các th i đ i trư c đã đ l i trong l p đ t đá D) Di tích ph n c ng c a sinh v t như xương, v đá vôi đư c gi l i trong đ t. Đáp án C Câu 3 Bình thư ng khi đ ng v t ,th c v t b ch t, hi n tư ng x y ra ph bi n là A) Ph n m m c a cơ th b vi khu n phân hu ,ch có ph n c ng như xương, v đá vôi gi l i trong đ t B) Toàn cơ th sinh v t s b phân hu C) Cơ th sinh v t có th hoá đá D) Cơ th sinh v t đư c b o t n nguyên v n Đáp án A Câu 4 Quá trình hoá th ch c a sinh v t di n ra theo cách th c ph bi n như sau: A) Cơ th sinh v t đư c ư p trong băng và b o v nguyên v n B) Cơ th sinh v t đư c cát, bùn, đ t sét bao ph , sau đó ph n m m b phân hu ,các ch t khoáng t i l p vào ch tr ng đúc thành sinh v t b ng đá gi ng v i sinh v t trư c kia C) Cơ th sinh v t đư c ph kín trong nh a h phách và gi nguyên hình d ng và màu s c D) Ph n m m c a cơ th li n b phân hu ,ch có ph n c ng như xương,v đá vôi đư c gi l i trong đ t Đáp án B Câu 5 Trong nh ng trư ng h p nào cơ th đ ng v t đư c b o v nguyên v n? A) Sinh v t hình thành hoá th ch B) Cơ th sinh v t đư c ư p trong băng C) Cơ th sinh v t đư c ph kín trong nh a h phách D) Không có sinh v t nào đư c b o toàn nguyên v n Đáp án B
  2. Câu 6 Đ i v i các d ng hoa th ch c a sinh v t,di tích thu đư c thư ng là A) Cơ th sinh v t nguyên v n B) Ch là t ng ph n c a cơ th C) Cơ th sinh v t gi nguyên hình d ng,mau s c D) Cơ th sinh v t đư c b o v toàn v n Đáp án B Câu 7 Ý nghĩa c a vi c nghiên c u sinh v t hoá th ch là: A) Suy đoán l ch s xu t hi n,phát tri n và di t vong c a chúng B) Suy đư c tu i c a đ t ch a chúng C) Tài li u nghiên c u l ch s c a v qu đ t D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 8 N i dung nào dư i đây không ph i là ý nghĩa c a vi c nghiên c u sinh v t hoá th ch: A) Suy đoán lich s xu t hi n, phát tri n và di t vong c a chúng B) Suy đư c tu i c a l p đ t ch a chúng C) Nghiên c u ADN c a các sinh v t hoá th ch D) Tài li u nghiên c u l ch s v qu đ t Đáp án C Câu 9 Đ xác đ nh tu i c a các l p đ t và các hoá th ch tương đ i m i ngư i ta căn c vào: A) Lư ng s n ph n phân rã c a các nguyên t phóng x B) Đánh giá tr c ti p th i gian phân rãc a nguyên t uran(Ur) C) Lư ng s n ph m phân rã c a các nguyên t cacbon phóng x D) Đ c đi m đ a ch t c a l p đ t Đáp án C Câu 10 Đ xác đ nh tu i c a các l p đ t ngư i ta thư ng căn c vào: A) Lư ng s n ph m phân rã c a các nguyên t phóng x B) Đánh giá tr c ti p th i gian phân rã c a nguyên t uran C) Lư ng s n ph m phân rã c a các nguyên t phóng x D) Đ c đi m đ a ch t c a l p đ t và các d ng hóa th ch đó Đáp án A Câu 11 Vi c xác đ nh tu i c a các l p đ t hay hoá th ch b ng phương pháp đo s n ph m phân rã c a cacbon phóng x có th xác đ nh tu i c a nó v i m c chính xác: A) Vài trăm năm B) Vài trăm ngàn năm C) Vài tri u năm D) Vài ch c ngàn năm Đáp án A Câu 12 Vi c xác đ nh tu i c a các l p đ t b ng phương pháp đo s n ph m phân rãc a uran235 phóng x cho phép xác đ nh tu i c a nó v i m c chính xác:
  3. A) Vài trăm năm B) Vài trăm ngàn năm C) Vài tri u năm D) Vài ch c ngàn năm Đáp án C Câu13 S phân rã c a các nguyên t phóng x có đ c đi m gì đ cho phép xác đ nh tu i c a l p đ t hay hoá th ch? A) Quá trình phân rã c a các nguyên t phóng x di n ra trong thiên nhiên v i t c đ nhanh, ít ph thu c vào đi u ki n ngo i c nh B) Quá trình phân rã c a các nguên t phong x di n ra trong thiên nhiên v it cđ đ uđ n C) Quá trình phân rã c a các nguên t phong x di n ra trong thiên nhiên v i t c đ đ u đ n, không ph thu c vào đi u ki n ngo i c nh D) Quá trình phân rã c a các nguên t phong x di n ra trong thiên nhiên không ph thu c vào đi u ki n ngo i c nh Đáp án C Câu14 Chu kỳ phân rã c a C14 là: A) 5.700 năm B) 10.500 năm C) 1tri u năm D) 570 năm Đáp án A Câu15 Sau khi bi t đư c chu kỳ bán rã c a nguyên t phóng x , đ có th xác minh tu i c a hoá th ch c n phân tích cái gì: A) Phân tích lư ng nguyên t phóng x hi n có trong hoá th ch B) Phân tích các s n ph m ph n rã c a nguyên t phóng x trong m u hoá th ch C) Phân tích lư ng nguyên t phóng x hi n có trong hoá th ch và lư ng s n ph m phân rã c a nguyên t phóng x trong m u hoá th ch D) Phân tích lư ng nguyên t phóng x do hoá th ch th i ra trong l p đ t chung quanh Đáp án C Câu16 Lư ng nguyên t phóng x C12 và C14 có m t trong cơ th th c v tvà đ ng v t hoá th ch có ngu n g c t : A) H p thu t l p đ t đá chung quanh sau khi bi n thành hoá th ch B) Quá trình dinh dư ng C) Có m t trong xương c a hoá th ch D) Do ph n m n c a sinh v t gi i phóng ra khi b phân rã Đáp án B Câu17 Vi c phân đ nh các m c th i gian trong l ch s qu đ t đư c căn c vào : A) Xác đ nh tu i c a các l p đ t và hoá th ch B) Nh ng bi n đ i l n v đ a ch t và khí h u C) Đ phân rã c a các nguyên t phóng x
  4. D) Đ c đi m c a các hoá th ch Đáp án B Câu18 Phát bi u nào dư i đây v các nguyên nhân gây ra bi n đ ng khí h u và đ a ch t là không đúng: A) S phát tri n c a băng hà là m t nhân t nh hư ng m nht i khí h u ,khí h u l nh tương ng v i s phát tri n c a băng hà B) M t đ t có th b nâng nên hay s p xu ng do đó bi n rút ra xa ho c ti n sâu vào đ t li n C) Các đ i l c có th d ch chuy n theo nhi u hư ng làm thay đ i phân b đ t li n D) Chuy n đ ng t o núi thư ng làm xu t hi n nh ng dãy núi l n,kèm theo đ ng đ t và núi l a. nh hư ng đ n s phân b l i đ i l c và đ i dương Đáp án C Câu19 Các chuy n đ ng t o s d n đ n k t qu : A) Xu t hi n nh ng dãy núi l n làm nh hư ng t i s phân hoá khí h u duyên h i m và khí h u l c đ a khô B) Kèm theo đ ng đ t và núi l a làm cho sinh v t b tiêu di t hành lo t C) nh hư ng t i s phân b đ i l c và đ i đương D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu20 Nh n xét nào dư i đây v nh hư ng c a s phân b đ i l c và đ i dương là đúng: A) Làm cho sinh v t b têu di t hoàn lo t B) nh hư ng m nh t i khí h u,khí h u m nh khi đ i dương chi m ưu th C) Đ i dương chi m ưu thì khí h u m và m D) D n đ n hình thành các dãy núi l n gây kèm đ ng đ t và núi l a Đáp án C Câu21 Nh t xét nào dư i đây v nh hư ng c a s phân b đ i l c và đ i dương là đúng: A) Đ i l c chi m di n tích càng l n thì trong n i đ a s hình tànhvùng khí h u khô, nóng l nh r t chênh l ch B) Làm cho sinh v t b têu di t hoàn lo t C) nh hư ng m nh t i khí h u,khí h u m nh khi đ i dương chi m ưu th D) D n đ n đ ng đ t và núi l a Đáp án A Câu22 Nguyên nhân d n đ n s phân b đ i l c và đ i dương A) Do các chuy n đ ng t o núi B) Do s di chuy n theo chi u ngang C) Do m t đ t nâng nên ho c s p xu ng D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu23 M t đ t nâng nên ho c s p xu ng s d n đ n k t qu : A) Bi n rút ra xa ho c ti n sâu vào đ t li n
  5. B) Khí h u s chuy n t nóng sang l nh ho c ngư c l i C) Phân b l i đ t li n D) Gây ra đ ng đ t và núi l a Đáp án A Câu24 Th t nào dư i đây c a các đ i là h p lý: A) C sinh, thái c , nguyên sinh, tương sinh ,tân sinh B) Thái c ,nguyên sinh , c sinh ,trung sinh , tân sinh C) C sinh , nguyên sinh , thái c ,trung sinh , tân sinh D) Nguyên sinh, thái c , c sinh , trung sinh , tân sinh Đáp án B Câu25 Các nhà khoa h c đã phân chia l ch s c a qu đ t thành các đ i căn c trên: A) Nh ng bi n c l n v đ a ch t, khì h u và các hoá th ch đi n hình B) Đ c đi m c a các di tích hoá th ch C) S phân b l i đ i l c và đ i dương D) Các th i kỳ băng hà Đáp án A Câu26 Các nhà khoa h c đã d t tên cho các k c a m i đ i căn c trên : A) Tên c a đ a phương đ y l n đ u tiên ngư i ta đã nghiên c u l p đ t thu c k đó B) Đ c đi m c a các di tích hoá th ch C) Tên c a lo i đá đi n hình cho l p đ t thu c k đó D) A và C đúng Đáp án -D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản