intTypePromotion=1
ADSENSE

Trang bị điện-điện tử, máy gia công kim loại part 2

Chia sẻ: Ouiour Isihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

281
lượt xem
98
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách "Trang bị điện-điện tử máy gia công kim loại" đề cập đến phần điện- điện tử của các máy gia công kim loại là những máy chủ yếu và quan trọng trong công nghiệp của nền kinh tế quốc dân với 2 loại máy này: máy cắt kim loại và máy gia công kim loại bằng áp lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trang bị điện-điện tử, máy gia công kim loại part 2

 1. Qua. t rlnh t i$n x ay r a voi c ong s uat c at (kW) i a h ang s 6 : FIVI. p ~ [ kWj ( 2-4) 6 0.10 3 l . B ai v i h ic c at Ion n hat F max s inh r a k hi hrQng a n d aa va. dO sAu d ot l on, t l1dng u ng Vdl t oc dQ c at n ha V 7. min ; c on I vc c it n ha n hAt F min' d c d tnh b oi t, s t11dng u ng voi t oc d ¢ c at V z max' n ghia 113. t l1dng u ng voi h e t huc ( 2-5) F max' V lmm = F min V zmax S v ph\! t hu¢c c ua h jc c at v aa t oc d 9 nhl1 h inh 2 -2. T uy n hien n hll dll p hiln d ch a § 1.6, d~ng d 6 th~ p h\! t ai th1,1C t e c ua t ruyen d ¢pg c hfnh m ay ti~n c o df.lng h ai v ung F z = c anst v a P z = c onst ( hlnh 1 - 10) Ph~ 2. l ai ella IrUY'!n d i)ng ehinh may lien d ung T ruyen d ¢ng c hinh m ay t i$n d ung cd d~c t hu r ieng, k hac s o voi m ay t ien b inh t hl10ng vi? c au t ruc v a k ich thl1oc. Tr@n m ay ti~n d ung, c hi t iet g [a cOng cQ dl10ng k inh I on v a dllQc d~t t ren mfim ci;i.p nAm n gang, h ay n oi c ach k hac, t r\!c m fim ci;i.p lil t hea p hlldng th~ng d ung. D o trQng hi
 2. m 6men q uan d nh c ua d ong cCJ n~n q ua t rinh k hoi d(>ng CI~9. h 0 t "ong di~n r a ch~m voi mOmen c an d nh lOn. T heo m uc dQ g ia t6c c ua d 9ng cel, m 6men c an d nh s~ g iam n hanh v a k hi t oc d(> ta..ng t hi n o i t t hay dOL 3. P hI! t ai e ua t ruyen d ong an d ao truy~n LVc a n d ao c ua d(>ng a..n d ao dUQc x ac d inh t hea c ong t huc t 5ng q uat 0 -18) ti~n C 6ng s uat a n d ao cUa m ay dU:QC x ac d inh bAng c 6ng t huc : F "J - l"c a n d ao. [ Nj ; Vad - tOc d 9 !In d aa, [ m/s]. C ong s wlt a..n d ao t hl10ng n ha h an c ong s uilt ca.t 1 00 lfin v i t oc 0:'(> a n d ao dul,lc x ac d jnh hOi luc;mg a..n d ao v a t 6c d(> g oc c ua c hi t iet : n ha h an t 6c dQ c at nhif!u lfin. o d:1y s ' = s/2n, [ mm/radl : toc d{) g oc c ua c hi t iet, r ad/s W - CI s - 111Qng !In d ao, m m/vg L vc va. m 6men ph1,l t lli c ua truy~n d(>ng a n d ao k hOng ph1,l t huQc VaG t oc d¢ c ua n o, vi ph1,l t ai c ua t ruyen d qng a.n d ao c hi dUQ"c x ac d inh b oi k h6i l uQng b ¢ p Mn . d i c huygn c ua ma.y v a I vc rna s at a gb truQ"t v a 0 h op t oc d(>. Do t hi ph1,l t ai c ua t ruyen d ong a n d ao dUQ"c b ieu di~n trE!n h inh 2 -4. d dlli t 6c d o rOng V I < V < V 2 m 6men ph1,l t ai l a h ang s6, a v ung t 6c do V < V Iva V > V 2 n hu d a p h a n d ch 0 § 1-6, m omen ph1,l tiii B~ t hay dOi t uyen d nh t hea t oe dO. 4. T hai g ian m ay ti~n T hai g ian m ay ( thai g ian g ia e 6ng) c ua m ay dU:Qc x ac d jnh L. 1 0- 3 'M ( 2-7) [ ej. ~ r' Vad , t rong d o L - chieu d ai g ia e 6ng, m m; I va K €t h 9P ( 2-6) ( 2-7) t a co cOng t hue t lnh , t hai g ian m ay L v '" ~ ( 2-8) s· [ ,j W • CI o v, Nhl1 v~y d e g iam t hai g ian g ia oong, ta. p hai ta.ng ffil1h 2 -4. D 6 lhi phl,! t~i HuyGn toe dO d.t,IU:Q"ng a.n d aa v a n a.ng Built s e t ang. dfmg an dau.
 3. §2.3. P HUONG P IIAP e HON e O]l;G S UAT D ONG e o T RUYEN D ONG e ll·iNH e VA M AY TI~N T ruyen d 9ng c hinh m ay ti~n t hl1ang l am Yi~c d chI! d(> d:=..i hQ.n. T uy n hien, k hi g ia c ong c ae c hi t iel ngcin, d c ae m ay c a t rung b inh v a n h6, d o q ua t rlnh t hay deli n guyen c ong v a c hi t iet c hiem t hai g ian q ua l an nEm truyEln d ¢ng c hinh S0 l am v iee a c h€ d 9 n gan h~n l~p l:;ti. K hi x ac d jnh c 6ng s utH d('mg cd t ruyen d ¢ng c hlnh p hai l ien h anh t inh l oan a m ot eM' d() nl;ing n e n httt. G i,i t hi€t t ren m ay t i$n t hl/c hi~n g ia c 5ng c hi t iet n hu a h lnh ( 2-5). C ae n guyen 1 v a 3 -- ti~n c at ho~c ti~n n gang ; 2 v a -1 - c 6ng k hi g ia c 6ng g am 4 g iai dOl;l.n ti~n t ru (ti~n dQc) P h\! t ai e lla d ¢ng C d t rong t Ung n guyen c 6ng p hu t hu¢c va~ r .ic t h6ng s o chEf d ¢ d . t, vQ.t li~u c hi W~t d ao v .v ... Q ua t rinh t inh t oan nhl1 s au : a) Tu c ae y~u' to chI! dQ c at gQt, t hea cae c ong 4 t huc ( 2-1 l , ( 2-3), ( 2-4) v a ( 2-8) x ae d inh toe d~ c at, h re c at, c ong su§:t c at v a t hai g ian g ia e ong l ing v oi t ung n guyen e ong. N eu t oe d ¢ cAt d nh d uqc k h6ng p hu h op t oc d ¢ e ua m ay ( thea s o l i$u k{ thu(lt. c o k hi) t hi e h9n l ay t rj s o c o s an t rang m ay ga.n g iong v oi t 6e d ¢ e lit t inh t aan. D ung tr~ s 6 n ay d nh l~i P~, tM' ( .1. t hea ( 2-4) v a ( 2-8). T ri 56 V I' P z' tM n ay d uqc d ung c hinh t huc t rang t oan b q b ai t min. b) C h9n n guyen c 6ng n $,ng n e n hat v a g ili thi~t d n guyen c ong fly m ay l am vi/ilC a eh~ d ¢ d inh m uc. e h) 1,,';1 ,h1
 4. ha~c c) D(lng co c o t he c hqn t hea c 6ng su,'[t t rung b lnh cOng s uilt d bng t t} 4 , 2: P 2: P + C ltMI Ojt{)j , j '" I i '" I ( 2-10) L t Mi i '" 1 4 I P~j. + t o) i '" 1 J '" I P", ( 2-11 ) = 4 , I I + t Ml tOJ i '" ! j '" I T rang d o cong su:1t t ren tr\1(: d ¢ng c a, t hai g ian m ay c ua n guyen c~ng t hn i P CI' t Mi - POl' tOJ - eong sut'lt k h6ng U ti treD trl,le d ¢ng cd, t hoi g ian l am vi€icc k hbng t$.i c ua m ay, PO] = Po· vi~ k hbng ta.i. n - s6 k hoang t hoi g ian h im Pc Po Pcdrr Pc, :r /' Po P Po Po L- I , 0 - I, ) " I1 I 1M , ChQn d~ng cel c o e 6ng s uilt d inh r oue Idn h an 2 0 ..;- 30% c dng s uat t rung b inh hoi;l.c d ang t ri ( 2-12) d) D ¢ng c O truy~n d (ing c hlnh m ay ti~n ki~m c an phAi duq-c nghi€icm t hea dieu. k i?n p M.t n ong v a q ua t ai. 26
 5. §2.4. N HUNG Y iiu CAU VA DAC D IEM D Ol VOl T RUYEN DONG D lEN VA T RANG BI D lEN CVA MAY T lEN 1. N hung y1!u d iu va dac d iem c hung a) T ruyen dQng c hinh : TTuy~n d (mg c hlnh c an p hai dUQC daD c hieu q uay de' d am b ao q uay c hi t iel t heo ell. h ai c hieu, vi dl,l k hi ti~n r en t nii v a p hai - Ph V,. ~h t hl P e = c anst ( xem k hi VI d 6 t hi h lnh 2 -7). Bo b ien d 6i cd H ill/' 2 -7. Il,eu Llil m t'lmcn vii uln~ suih e u" dCmg e(l t he 18. m ay p h a t m ot e hieu ho~c I rong l ruycn d ong e hinh bO e hinh l uu d ung t hyristor. b; T ruyen d l)ng (l:n d ao .- Truyen d ong An d ao d in p hai d ao c hieu q uay d e d am b aa :1n d ao h ai c hieu. D ao c hieu bAn d ao cd t he th\1c hi~n bAng d ao ehii'lu d ong C d di~n holitc d ung k h6p I i hQp di~n t u. Phl;im vi d ieu e hinh t 6c dQ e ua t ruyen dQng :1n d ao t hubng l a D = ( 50 + 3 00)/1 vbi dO t ran d ieu c hinh If' = 1 ,06 v a 1 ,26 v a m omen k hong d 6i ( M = c anst). o ch€ do l am vi~c x ac l~p, dO s ai l~ch t lnh y~u d iu n ha h an 5% k hi phI,! t ai t hay d 6i t u k h6ng dil'n d inh mti:c. D ong c a d n k hoi d ¢ng v a h am ~m, T oe d o d i e huyen b an d ao c ua m ay t i(m co n~ng v a m ay tiI~n d ung e~n l ien h~ v6i t oe d o q uay c hi t i€t d e d am b aa g ilt nguy~n IUQng :1n d ao. 27
 6. ti~n c o n ha t huang truy~n d (mg An d aa d ugc th1,l'C h ilm t u d Ong Cd t ruyen 6 m ay d (mg c hinh, c on a n hU'ng m ay ti~n n~ng t hi t ruyen d ong a n d aa d ugc t hvc hi~n t u m ot d ong Cd r ieng l a d ong Cd m
 7. d1JQc d i c huyen v e vj t rf h an dAu, c ong ,Mc h3.nh t rinh 2 BK s e h j t ac d ¢ng, d ung d ¢ng Cd D X. T 6c d ¢ c at dUQC d uy t rl k Mng d oi v oi d ¢ c hfnh x ac ph1,l thu(:lc d ¢ c hinh x ac c h€ t~o b¢ ph~n l ien h~ g iua h im daD vA b ien trCl R D, m uc d(:l t uyen H nh c ua d~c H nh 18~TI'1 R~ . ~ + /? r, 3 R TrJ J+ , f r - - , r '--Q':>-' k r;-2(N) ; 8K K. R, RD F r, u, R Trl - \', ,, ' , ,, • \ ,, KT , K~ , ,, F T, • R, RT 8 130 , \uct/ , , RN - \ a) ~ -~ -f-- b) X32 -u~rC/t';FT FT C Lt U "I Upil /1B/)
 8. b ien t rd R j) v a p hat t 6c, dl,'l nh~y d iem k h6ng c ua r d Ie c1,1c t lnh R Tr z' v a do {'in d inh c ua c ac t hem s o c ua Old d o k hi nhi~t dO v a di~n a p !11tH t hay d 6i. Tr~n h lnh 2 -8b l a s d d o d ieu khi~n t 6c dO q uay c ua d(>ng Cd D C t hea h am c ua d lJdng k inh c hi t iet g ia c tlng t hea n guyen 11 U c
 9. § 2.S. ~f()T I)I~U KHIlJ:N MAY T I¢N s6 1)0 SO 1. S o d o d ieu k hien t .uyen d i)ng c hinh m ay ti~n n ang l A660 M ay t i(ln n~ng IA6GO dl1qc d ung d~ g ia cOng c ac c hi W!t b ang g ang ho~c t hep lOU t r9ng h lqng dutH 2 50 k N, dUC1ng k inh c hi t iet I an n htlt c o t he g iu ct"lng tr~n m ay : 18 1,2501 ( hlnh 2 -10). D ¢ng c o t ruyen d ¢ng c hinh c o cc')ng S UItt 5 5 kW. TOe d ¢ trl:lc ,~hinh dl1QC di~u c hinh t rong ph~m vi 125/1 v bi c 6ng SUElt k hOng d 6i, t rong d o ph~m v i diE!u c hinh t oe dQ d Qng eel 13 5/1 n ha t hay d oi tit tht"lhg d ¢ng c o. TOe d ¢ t r\lc c hinh u ng v oi 3 cAp c ua h ¢p tOe d ¢ c o g ia t tl n hll s au : == 1 ,6 + 8 v bng/phut, C ap IDle == 8 + 4 0 v onglphut. C ap 2 D Ie == 4 0 + 2 00 v bng/phut. C lip 3 D ie dc)ng An d ao d oge thl!C hiEfm t it d Ong cO t ruyen d Qng c hinh. LUQng a n Truy~n d;]o d uqc d ieu c hinh t rong ph~m vi 0 ,064 + 2 6,08 m m/vg.
 10. M ay c hi c o th~; h im vi/ilc dllQc, t uc 113. dOng Cd c hi c o t he k hoi dOng dUQc k hi t at c a c ac d ieu ki~n l ien d ¢ng s au dllQc d am b ao : - Dt1 d au b oi trcJn : t iep d iem D BT kin, ( cong t ilc t o K4 co dii?n). - Ch€ d ¢ l am vi~c c ua m ay d a du'Qc c hqn : t iep di@'m C TC 1 ho~c C TCZ k in, ( rd Ie l RLD ho~c 2 RLD co di~n), d~t - Da t 6c dO n ao d o : t iep d idm T D kin. - Cac b anh ra.ng t rong ht)p t 6c d ¢ da. a n k hop h oan t oan : c ac t iep d iem l KBR, ZKBR, 3 KBR, 4 KBR k in. - D¢ng co d a d u t u t hOng: t iep di,gm R NT k in vI r d Ie R NT t ac d ¢ng. c he d¢ l am vi~c, m uon k hdi dQng d ¢ng c o, t a a n n ut M l ( de q uay thu~n) d hOQ-c MZ ( quay ngu'Qc). S au k hi ;'in M l c ong M.c t d L DT tAc dQng. T iep d o, c ac cOng t ac t o K l , T , D g, K:z t ac dOng. C u¢n k ich t u C KF c ua m ay p hat dllQc n 6i v ao t oan bti di/iln lip n gu6n m tit chi€!u ; di~n t rQ k inh t e t rong m~ch k lch t u dOng co rd dUQ"c 10
 11. dl;lt di!n g ia t ri d inh m uc, rd Ie R T t ac d~ng, c at di~n cu!}n dAy c ong tAc t o K 3 , cOng t ac t o T m itt dj~n, c at di~n cu~n k ich t il m ay p h a t. D Ong Cd ehuy~n s ang q ua t rlnh h am t ai s inh t hu h ai d o s ue di~n d ong m ay p hat g iam d an, e on t u t hong dOng eo d ugc giii d t ri s 6 d inh m ue, G iai d oan c uoi c ung l a h am dQng n ang, d ugc h at d au k hi di~n a p m ay p hat g iam d en t ri s 6 nhA clla r d Ie R H. Cu~n dAy e ac cOng tilC t o D g v a K z m at di~n, d t ph.1n u ng dOng co r a khOi m ay p hat v a d ong v ao di~n t ro h am rho T rang q ua t rlnh h am, d ong di~n p han u ng d ong e d d uoe h;:tn c he t heo nguy~n t ac r ung n ha r o Ie h ai e uop d ay RD. T ae d~ng c lla rd Ie n ay t uong t1! n hu ro Ie! RG d c he d ¢ t hu m ay, s u dl,lng a n n ut T T ho~e T N. L uc n ay c ae c 6ng t&e t o L DT ha{lc L DN k hong c6 di~n nEm T ho~c N c hi e6 di~n k hi a n n ut T T ha~e T N. T rang s d dO, dEm D HI d ung d~ b ao hi~u vl! trlilng t hai b lnh t huang v a dEm D H2 - vll trlilng t hai k hong b lnh t huong c ua hi;! t hOng d au boi t ron. K hi m ay d ang J am vi(!c r na k hOng d u d au t hi k h6ng n hiing d im D H2 s ang r na c on eo t in hi~u eoi. 2 . S o d o d ieu k hien t ruyen d ong c hinh m ay ti~n d ung 1 540 S o d o n guyen If mlilch dillu khil1n truyEln dong c hinh m ay tii;!n d ung 1540 0 h inh 2 -11. D (lng ed D l l a d ong eo truy~n dQng c hfnh c o c 6ng s uat 7 0kW ; di~n a p p hiln u ng 440V. Phlilm v i dillu e hinh t oc d~ b ang d ieu c hinh di~n a p p han u ng l a Du = 6,7/1 v a dh~u c hinh t it t h6ng l a D¢ = 3 /1. P han u ng dOng Cd D l d uoc c ung c ap di~n t tl bl) b ien d oi B BD1, l a bQ e hinh l uu k hOng d ao e hieu eo d ieu k hie'n noi t hea s o d 6 c au b a p ha. Bo B BDI k h6ng d ung b i€n a p n gu6n v a d au v aa co b a cuOn k hang k h6ng k hi L K. CuOn dAy k fch t u c ua dOng eo D l i a C KDl dUQe e ung e ap di(m t il b ¢ bii!n d oi d ao e hillu e ong s uat n ha B BD2 voi b ien a p BA2 a d au v aa. D illu khi~n B BD2 dUQc t hvc hi~n t hea n guyen I i ph\! thui)c b ai t in h ieu t i Ii;! v oi di~n a p p han u ng eta b ai d attric di(!n a p D H v a ml;leh r z, D 03. K hi di~n a p phl1n u ng n ha h dn 4 20V thl. di~n lip p han h6i nhe. h on di~n a p d anh t hllng c lla o n lip D 03, t in hi~u d illu k hien D BD2 s e b ang k hong ( Ullk = 0). K hi d o bO b ien d di B BD2 s e dAm b aa e ho di~n l ip t r8n c uon k teh t it c o gili t rt. d jnh m uc, u ng v oi t il t hOng c lla d~ng cO e o gili t rj d jnh m uc, K hi di~n lip p hlin u ng Ion h on 4 20V, diOt 6 n a p D 03 bi d linh t hung, di~n lip p han u ng t ang d €n 440V, t u t h6ng dOng c q s e bi giAm, H~ t hong t ruyen d ¢ng t hyristor - d¢ng co ( T - D) t hvc hi~n t hea M t hong k in, o n d jnh t oc d~ d ong Cd voi p han h6i a m t 6c d ¢ bAng m ay p hat t oc F TI. D~t t oc d ¢ d ¢ng ed a c a h ai v ung t oc dO dl1qc t hvc hi~n hOi c hiet lip Rw' Hii;!u h ai di~n a p di~n a p c hu dlila Dell (d~t t oc dO) lily t ren c hiet a p Rw ( dliu 7 - 13) va di~n l ip t ren m ay p hat t oc F TI I a y .w dUQc d~t van bi? k huech dlili m ¢t chiE!u : Di(!n a p r a c ua bl? k huech d~i d uqc di;i.t v ao bi? b ien d 6i B BD 1. Hliln ehEf d ong di~n d ¢ng c o dUQc th1!c hi~n b~ng k hau ngAt t in hi(!u r a c lla bO k hueeh dlili, mlileh di~n d o g am c uon k hang L K, c ae bii!n a p BA4, BA5, BA6, bO c hinh l uu C L2, d iot o n a p D 02 v a t ranzitar T. Sl,lt a p t ren c u¢n k hang LK tl. I~ v ai d ong di~n p han 33 3· TRANG B! ElI~N ... A
 12. l ing duQ'c ds.t v aa c au c hlnh l uu CL 2 q u a bi~n a p BA4, BA5, BA6. Khi d ong di¢n p han l ing Ion h an g ia t ri d ong di~n n gAt t hl di~n a p r a c lla CL2 s~ lO"n h an di~n a p d anh t hung c ua o n a p D 02, t ranzitor T t h5ng J t in hi~u d ieu k hien bQ b ien deli B BDI g iam, di~n a p pha.n l ing d ¢ng co s e g iam vii. d am b aa h~n c he d ong di~n d ¢ng C d n ha h an t ri s 6 cho p hep. S a d o di~u khil~n t1,1 dQng duQ'c c ung c ap t tl bl> c hinh h Iu C L3 vdi bi~n a p d ilu v aa I a B A3 ( hinh 2 -11b). T rang sO d o co c ac l ien d (lng d arn b aa c ho 51,! l am vi¢c c ua h~ t h6ng, h ay n 6i c ach khlic l a t ruyen d (lng c hfnh chI co t he l am vi~c k hi de. c o d ay d u c ac t in hi~u l ien d (lng : AT, >1 ¢---6~-RtrO.----~:?'------------------~-------------------- ~ ~~~~~=,~,============~==~=+==================== ~ BA,W -1+ CL2 I f+:C:=;~ ...... eL, f£ -J-80 ~ @ Rv fl--'---+.c-
 13. K~ d2 1r17 • b, :CV • C Iv 2 BA3 , CLi '. I I+ - -- -IT'- ~' 7 9 D1 75 6 73 ~A ~28JKI 8 5 q2 K2 D2 1 ~ 7oRTh~ 1 -cF II~ 89 R5 9f W {~y tt 5 R4 R2 " ' 93 R11 D"- II " " T RJ R4 Rl1/1fl~ R4 iT 99 R6 103 {F K, M' " '" M BA'! 107 B K2,09 8113 141 8 Ki " 3 OJ t l5 RlJT 7 17.....L. 119 r ~~II T "I TO 5 - - - - 0 ---0 0--0 0 --0 r7~-L...AlN RO . R8 f il/?5'29 H~ + LV K ef f l3 12 , iF H' , m , j (9 1.3 , , , ' R8 R 5 1 3,;?C 1 37 R Nf 139 RN~ N t R TT 11-3 ~~ 1+ I -:-__.;I? 6 ~ 8K5 R T 1 41 1 45 -5 + RA Dt D 0 6 1 53 07 ' 55 1 5, 1 >9 - --0 ~ ~ ref RA { 57 I Ra7 RAL RAK 161 1 59 I " ~ RaT , 1
 14. Truy~n h~ vi~c dh~m - d()ng n ang xii khOng l am ( tiep B K4 k in), chi~u - Dil co n guon mQt c ung c lip c ho c ac k hap Iy hQp (I'd Ie R ll, R I2). D~ d ua M t h6ng v ao l iim vi~c, d ong c ac a ptomat A Tl, AT2, AT3. An n ut M l, c ong t llc t o K l co di~n, c ung clip n gu6n 3 p ha c ho t ruyen d ¢ng Iln d ao vii clip n gu6n c ho p han m~ch d ieu khi~n t ruyen d ¢ng c hinh ( tiep di~m K l ( 73-105). An n ut M2, c ong t!1c t o K 2 co di~n, b q b ien d 6i B BDl, B BD2 dU9c cAp n gu6n b a p ha. thu~n) ho~c D!t k hdi d ¢ng dqng c o, a n n ut M T ( quay - mam C!)P q uay p Mi, M N ( quay ngtil;lc) - nl/lm c!)p q uay t rai Vi d\l An M T, 1 '0 Ie R5 co di~n, t iep di~m R 5 ( 89 - 91) v a R p ( 73 - 97) d ong l am c ho I'd Ie R l, R 3 c o d{4;ln. T i€p dUlm R l d~t t in hi~u di~u khi~n c ho b ¢ b ien d oi B BD2, d am b ao c ho t u t h6ng d ¢ng cO co g ia t rl d inh mu-c v a chi~u u ng v ai chi~u q uay thu~n c ua dOng co D 1. C ac t iep di~m R 3 ( 41-45) v a R 3 ( 47-49) - noi p hat t 6c F TI v ai c1,1c t inh s ao c ho p han h6i t 6c dQ Iii a.m. K hi t tl t h6ng d i)ng Cd d at gia. trj. d~nh m dc, 1 '0 Ie ki~m t ra t o t hOng R T T t ac dQng, r o Ie R 8 co di~n, d ong n gnan di~n a p c ho m!.lch d!)t t 6c ·d¢ Rw. Rd Ie R 12 co di~n M i 2 t iep d ilfm R l ( 51-61) v a R TT ( 61-63). Hi~u di~n a p c hu d!.lo vll di~n a p t rfm p hat t oc F T1 dtl9C d tit Wi dAu v ao e ua b¢ k hueeh d!.li t heo d tlong : 1 -3-5-7-47-49-FTI-45-41-35-23 ; 1 5-13-17-19-21, bQ b ien d 6i l am vi~e, t oc di) dQng cO t ang d en t ri 56 l ing vdi di~n a p c bu d!.lo d~t b di c hiet a p Rw. D ong di~n d qng co dU9c h!.ln c h€ 0 m ue 1,5~(lm nhO khAu D gat d ong di~n. H am d ung de;.ng Cd dUQ"c thl,1'C hil}n b ang a n n ut D 3. K hi d o cl\c I'd Ie R 5 v a R8 b i n gat di~n, di~n a p c hu d~o 5e b ang k h6ng. D o q uan d nh e d, t 6c d ¢ dOng co v in c on I on n~n di~n a p e ua p hat t 6c F T1 vAn c on I an vll di~n a p di~u khi~n b i d 6i d au, do d o I'd Ie R Tr J t ac dQng, t iep di4"i'm c ua n o R Trl ( 51-59) d ong di4;ln c ho I'd Ie R 11, dAm bAo c ho di~n lip d~t v ao b ¢ k huech d~i vAn c o dAu n hu t ruoc. D 6ng t hai R1 m At di~n M i t iep di~m R ll ( 73-89) m o r a v a R 2 co di~n d o R ll ( 73-95) d ong l!.li, tU t hOng d ¢ng co s e deli c hieu. K hi d o d ¢ng ed s~ dUQ"c hAm tlii s inh, n a.ng ItlQ"ng d u t hua t rong hI} t h6ng dOng hQc dtlQc t ai s inh v e I udi boi b ¢ b ien d 6i B BDl. T 6c dO dOng co g iam da.n d en mQt t rl 56 nB:o d o t hl 1 '0 Ie RTl'J nhA l 'a dAn d en 1 '0 Ie R ll v a t i€p t heo I a I'd I e R2 mAt di~n, Sd d o t ro v e tr!.lng t hai b an d au. D ung dOng cd c ung' co t he th1,1c hi~n b~ng ca.c n ut t'l"n s au : n ut D l c at di~n c 6ng t ac t o K l r ai R5, l am c ho R 8 m lit di~n, q ua t l'lnh h am x ay r a n hu da. p han d ch a t ren ; n ut D 2 eAt di~n K 2, be;. b ien deli B BDI m lit di~n, dOng e d dUQ"c h am t1,1 d o ; e o tb€!' d ung b ang mQt t rong c ac n ut d ung s\1 co : D 4 d!)t a b an d ieu k hien, ::J5 d!)t a hOp d ieu khi~n d i dOng, D 6 d!)t a \l d ao t rai, D 7 d!)t a I,J. d ao p Mi. o c h€ dl) hi~u e hinh ( tho m ay), bi) k h6ng c he K Cl a vi t ri H C, I'd Ie R7 co di~n, d o do 1 '0 Ie R 5 (ho!)c R 6) chi co di~n t rong k hi t'l"n n ut M T (hol;iC MN), d(lng cO c hi q uay k hi cOn lin n ut va. We dQ c ua n 6 t hlip do di~n tip ehu d~o n M (di4"i'm 11 - 13). o sa d 6 d ieu khi4"i'n cO m~ch b aa dAm d uy tTl t 6c di) c at l a h ang s 6 k hi ti~n m~t d au (ti~n cAt) - dubng k fnh c hi t iet li~n tl,J.C t hay doL K hi ti~n m (it d~u, c on tl'lcQt chi~t a p R o co l ien hI} co k hi v{Ji 8\1 d i chuy4"i'n b an d ao v a d o t iep d iem B K5 ( lOS - 145) k in n~n I'd Ie R 9 co di~n. K hi d o c hiet a p d!)t t 6c dO Rw b . IO!.li r a k h6i m~ch, c hi€t a p ~ v a R o dUQc n 6i va~ m!.lch n hb cAc t iep di4"i'm th1.1ong hO c ua R 'F D::).t t oc d ¢ cAt nha: e hiet tip ~, c hi€t a p R o dtlQ"c n 6i v ao ph~n u ng m ay p hat t oc 36
 15. F 'TI, d ong t hai dil;in a p m ay p h lit toe dUge dl.1a s ang m~eh d ieu k hien t ruyen d l)ng a n d ao n hanl d uy t rl I U9ng An d ao s = e onst W e t oe dl) d ong e o a n d ao t hay d5i t heo t oe d(i d ong eo e hinh. C ilng n hu d e he d¢ t ien b lnh t huong, k hoi d ong d ong e o q uay thu~n - nifim eij.p q uay p hai - bang a n n ut M T ; d dng c o q uay ngut;Je - mam e~p q uay t rai - bang a n n ut M N. B an d au d at t oe d¢ d i e huyen e ua b an d ao t uong u ng voi t oe d ¢ q uay e ua mAm eij.p. S au k hi k hoi d ong, ~ d ao di chuyEln t it b en n goai c lla c hi t iet ( duong k fnh I on · nhat) t oi L im t hi e on t ntQt bill"n t ra R[) di e huyen l am e ho d ien a p VI) g iam ; h ieu d ien lip d~t t 6e d o c at Vv v a d ien a p V n t ang l en, t 6e d ¢ d l)ng eo t !lng l en t uong :1.~ng d am b ao e ho t 6e d o e at l it h fmg s o. K hi l ac do d ong eO d~t gili t rj I on nhfit t hl hi~u di~n a p d o dti I on v a r o Ie RTr:- tac d ong, t iep d iem e ua n o RTT2 ( 55-57) d ong di~n e ho TO Ie R IO; h ai c hiet a p Rv' Rl) bi lo~i r a k h6i m~ch b oi h ai t illp d iem RIO t huong k in v a d ien a p e hti d~o I on nha:t ( tuong u ng v oi t oe d ¢ I on nha:t) dl1Qe d~t v ao bO khull"ch d~i v a sl,1 di e huye'n t iep t hea e ua R o k hOng a nh h Udng d en t oe d ¢ d ong c o D 1. T rong sO d o dil§u k hien e o c ae bAo vi? s au di~n d~i m~eh - Dong q re v a n gan n ho a ptomat A T)' A T 2, AT3 v a Ie d ong TO d~i R C cUe ~1a:t t lr t hOng d ong eO ( ro Ie R TT). - - Mat d ien a p n ho Ie RA. TO C ae t in hi~u v e slf l am vit?c e ua h~ t hOng : e o dit?n a p d~t v ao b¢ b ien dell B BDI ( den D HI s ang) ; d u d au t rong h ¢p t oe d ¢ ( den D H2) ; b anh r ang t rong hQp t oe d ¢ a n khOp h oan t oan ( den D H3) ; t hieu d au k hi d ang l am vi$e (eoi C). 3. S a d o d ieu khi.:!n t ruyen d ¢ng an d ao m ay ti~n d ung 1 540 d tT~yen d l)ng m ay t ien e a n~ng v a m ay ti~n d ung, t httong d ung h e t hong t ruyen d ong r ieng e ho b an d ao. Vi ht? t hong n ay e ong s uat k h6ng I on v a ph~m vi d ieu e hinh t oe d ¢ r l)ng n£!n t hl10ng s u d1,lng h e t h6ng K DMD - D v a n gay n ay l a h(! t hong T - D ( b¢ b ien deli d ung t hyristor - dong eO d i¢n m ot e hi€u) H lnh 2 -12 g ioi t hi(!u s d d 6 t ruyen d (ing a n d ao e ua b an d ao p hai m ay t j(ln d ung 1 540. Ht? t hong t ruyl§n d ong An d ao d am b ao dil§u e hinh t 6c do a n d ao h im v iee t rong ph~m vi 0 ,059 -:- 470 m /ph H e t hOng t ruyen d l)ng a n d ao l a ht? t hong T - D k hong d ao e hieu t hlfe h ien t rong he t Mng k in co phAn h 6i a m t 6e d o n ha m ay p hat t oc F T2 Ph~m vi d ieu e hinh t oe d ¢ d l)ng co l a 2 00/1 b ang t hay d5i d ien a p p han l ing, d am b ao M = e onst. P han u ng d ¢ng ed D l d119C e ung e ap t il b ¢ b ien d 5i d ung t hyristor k hOng d ao ehi(!u, d uqe e ung c ap t il bi~n fip B Al. Cul)n k leh t il e ua m ay p hat t 6e F T2 dtt
 16. t rong d o : diEm ap e hu d;:to Hiy t ren b ien t rd R D I ho~c U cd R D2 ; - Uft - di(!n lip e ua m ay p hat t oc F T2 noi d ing t ruc voi di)ng Cd t ruyen d Qng a n d ao D l. An~l;A' m!rJ;, " R ", " "" , Rf B Kf 1-,
 17. L \ta c hQn ch~ d ¢ di chuy@"n c ua ~ d ao h ay b an d ao d ogc t h\tc hi(!ll M ng c ac c Ong tilc c huyen d oi C DI - CD4. c ac r d Ie t uong u ng R 4 - R7 Be c o di4;!n v a d ong n guon c ho c ac n am c ham di4;!n c ua c ac k Mp Iy h gp di~n t tl N C! - NC4 : , - Di chuy@"n I~n c ua D ong C DI, r o Ie R 4 c o di~n, N CI c o di~n. d ao " - Di c huyen x u6ng c ua u d ao D ong C D2, r o Ie R5 c o di~n, N C2 c o di~n. co co N C3 di~n, di~n. D ong C D3, ' 0 Ie R6 Di c huyen W i t am c ua b an d ao co co chuy~n N C4 di~n, di~n. D ong C D4, ' 0 Ie R 7 Di x a t >m c ua b an d ao T h\tc hi~n h am c ac ~ d ao v a b an d ao b ang c ac k hop di~n t u N C5 v a NCG. K hi h ai k hop di~n t u N C5 v a NCG c o di4;!n d o c ac r o Ie t uong u ng R 4 d en R.7 m at di~n, ~ d ao v a b an ~ao d ogc h am d ung. K hi d in d ung ~ d ao v a b an d ao r na k hOng c.1n h am c uang h uc t hi d~t K C2 ( I v i t rl 1. L uc n ay c ac k Mp di~n t u N C5 v a NCG k h6ng c o di~n. S o d o d am hilo s \t l am vi4;!c c ua truy~n d ong a n d ao ( I b a chE!' d ¢ : a n d ao l am vi~c, d i chuy~n n hanh v a d i c huyen ch~m b eing S t( d~ng bi) k hong c h€ K CI. 0 c h€ dO a n d ao l am vi(-c, d~t bQ k h6ng c h€ K C! ( I vi t rf 0 , a n n ut M, r o Ie R I c o di~n ( neu t ruyEin dC)ng c hfnh l am vi~c t hl t iep d iem R LD k in), di4;!n a p c hli d..;to d ugc l ay t ren b ien t ro R DI d~t v an b o bi~n d oi q ua t iep d iem R I. D ung m ay b ang c lich a n n ut D. M u6n d i c huyen n hanh ~ d ao ho~c b an d ao, d~t K CI b v~ t ri 2 b en t rai ; An n ut M, r o Ie R 2 c o di~n v a t iep d o c ong t ilc t o K c o di~n, d ong c d D 2 d uqc d ong v ao n guon di~n c hung n ao c on An n ut M ; ho~c b an d ao s e d ugc d i c huyen n hanh n hb d i?ng Cd D 2. D e d i c huyen c Mm b an d ao ho~c ~ d ao, d~t K C! a vi t ri I b lln t rai, d n n ut M , r o Ie R 3 c o di~n, di~n a p c hu d~o d ugc h iy t rlln R DI q ua t iep d iem R 3 s e c o t ri s o n M u ng v oi t oc dO d i)ng Cd n ho. S o d o c o c ac b ao v~ s au : BAo v~ d ong c \tc d..;ti v a nga.n m~ch n hb a ptomat A TI, A T2 v a b ilo ~ g ioi h~n c huyen d t)ng, c ua ~ v a b im d ao b~n&" c ac c ong t ac h anh t rlnh c u6i B KI - BK5. S o d 6 a n d ao c hi l am vi4;!c k hi : vi~c - Truyen d Ong c hlnh d a l am : ' !iep d iem R LD k in. - Dong c o b orn d au da. l am vi~c : ! iep d iem K T k in. k~p ch~t - Xa m ay d a d ogc : t iep d iem R X k in. ~ - 1) d ao d uqc d i c huyen . khi d a d oqc n ai : t iep d iem R D! k in. - Ban d ao c hI d i c huyen k hi b im d ao dtl d uqc n oi : t iep d iem R D 2 k in. hj~u ~ C ac d en t in D R! DR4 b lio hi4;!u c h€ d(l d i c huyen c ua d ao v a b an d ao -0-- t Odng u ng. 39
 18. C huang 3 ,,'" , TRANG B! DI~N DI~N TI1 M AY B AO GI110NG §3.1. D~C D IIlM C ONG NGHiJ; M ay b ao g iuang l il m ay co t he gie. cOng c ac c hi t iet l on, chj{!u d ai h im co th~ - tu 1 ,5 d en 1 2m. T uy t hu/)c v ad chif!u d id b an m ay v a h:tc k eo c o t he p hAn m ay b ao '. g iuang t hanh be. lo~i : M ay cfJ n ha : chif!u d ai b an L b < 3 m, l\ic keo F k = 3 0 .;. 5 0 k N ; M ay c o t rung h inh:Lb = 4 .;.. 5 m, Fl;, = 5 0 + 7 0kN ; M ay cfJ n $.ng:L b > 5 m , Fk > 7 0kN. b~n ngoai may him giuong. ffinlr 3 -1. H inh d!;mg D~ng thi~u b en n goai c ua m ay b ao g iuong dUQc g ioi t ren h lnh 3 -l. C hi t iet g ia cOng 1 dl1Q'c k~p chl\it tr~n b an mAy 2 c huyen d ¢ng n nh t ien q ua l~i. D ao cat 3 duQ'c k~p ch~t t ren b an d ao d ung 4 . B iln d ao 4 dt1gc d~t t ren xa. n gang 5 c6 d inh k hi g ia congo T rang q ua t rlnh h im viE}c, b an m ay di c huyen q ua l~i t hea c ae c hu ky l$.p d i l~p l~i, m oi c hu ky g 6m h ai h anh t rlnh thu~n v a ngt1Qc. o h anh t rinh thu~n, th1,1c hi~m g ia c Ong c hi ti~t, n en gQi l a h anh t rinh cAt gQt. 0 h anh t rlnh ngu:~c, b an m ay ch~y v e v~ t ri b an da.u, k h6ng e dt gQt, n en gQi l a h anh t rinh k hOng t aL C ll s au k hi k~t t huc h anh t rlnh ngu:~c t hl b an d ao I~i d i chuy~n t heo chiElu n gang m Ot k hoang gQi Iii Iu:~ng a n d ao s ( mmlhanh t rlnh k ep). Chuy~n d ¢ng t 1nh t ien q ua I~i e lla b an m ay gQi 13. c huygn d (mg c hinh. D~ch chuy~n c ua b an d ao s au m 6i m 9t h anh t rinh k ep Ie. c huygn d 9ng a n d ao. C huyen d 9ng ph~ Ie. d i c huyen n hanh c ua xii, b an d ao, n ilng d au d ao t rong M nh t rlnh k hOng Uli. 40
 19. D o th~ t oc d ¢ e ua b an m ay dUQc ve t ren b lnh 3 -2. Da.y l a d~ng d 6 t hj t huang g~p. T rong thl,tc t e c on c o n hillu d~ng k hae d an git'm ho~c p huc t~p h an. G ia t hiet b an m ay d ang Cl d au h anh t rlnh thu~n v a dUQe t ang t oc d q d en t oc d ¢ V o = 5 + 1 5m/ph ( toe d q v ao d ao) t rong k hmlng t hai g ian t j . S au k hi ch~y 5 n d inh v ai toe dQ v 0 t rong k hoang t hai g ian t2 t hl d ao ca.t vao c hi ti~"t ( dao ca.t vao c hi t i€t (; t oe d ¢ t hflp de' t ranh s ut d ao hoi;i.c c hi t iet). B an m ay t iep t~e ch~y v oi t oe d q 5 n d jnh V o e ho d en h et t hai g ian t ) t hl I~i t Ang t oc dQ d en \ !lh ( toc dQ c at g qt). T rong t hai g ian t'j b an m ay e huye'n d(>ng voi t oe d q vth v a thl,tc hi~n g ia e ong c hi t i€t G an h et h anh t rlnh thu d ao dUQc r a k hoi c hi t iet k hi t oe d o c ua b an l a vo. S au d o b an m ay d ao c hillu s ang h anh t rlnh ngl1Qc d en t oe d q v ng , thl,tc hi~n h Anh t rlnh k Mng t ai, dl1a bim m ay vI"'! vj t ri b an dAu. GAn h pt h anh t rlnh n guQc b an m ay g iam t 6c d ¢ s a b¢ d en vo' d ao c hieu s ang h anh t rlnh t huan, th1,1c hi~n m ¢t c hu k y k hac. B an d ao dUde di c huygn b at d au t u t hai d iem b an m ay d ao c hieu t u h anh t rlnh ngl10c s ang h anh t rinh thu~n vA k et t huc dj c huyen t rllac k hi d ao c at vao c hi t i€t. Vln t v, i -+-..-!---+ ----+. ,, , I I ' , , , , , I Vng --; ·t··: I I I ..- -'- , . 1 t T ~t6~:t~t8~ t2_~f1O -~.~ ~.&~.u il4-t£. ~ ._.-.k__ t I , ,, 'I I I I _~Tr!f:...' - ----------/ thi ~ll1dng. / flfth 3 -2. D
 20. tth - thai g ian b im m ay c huyen dQng a h anh t rlnh thu~n, [s] tng - thai g ian b rm m ay e huygn d ¢ng d h anh t rlnh ngl1qe, ( s] G ia 8U g ia t oe e lla b an m ay h ie t ang v a g iam t oe dQ l a k hong dB! t hl Lg th + L h . L" " + ( 3-2) ~ t" V" V th/2 , L n g.+ Lh . 0, L", + ( 3-3) tng = V0, V ngl2 '. t rong d o : .Lth' Lng - ehieu d ai h iinh t rlnh e ua b rm m ay u ng voi t 6e dQ 6 n d inh V 1h, V ng d h anh t rlnh thul;ln, nguO'e ; Lg Ih' Lh Ih - ehicu d ai h anh t rlnh b an t rong q ua t rinh t ang t oe ( gia t oc) va q ua t rmh g iam t oe ( ham) d h anh t rlnh t huAn , L g.ng , Lh.ng - ehieu d ai h iinh t rinh b an t rong q ua t rlnh t ang t oe ( gia toc) v a q ua t rinh g iam t 6e ( ham) iJ h anh t rlnh ngl1qe ; V 1h, V ng - t6e dQ h anh t rinh thui).n, n guqe e ua b im m ay. D~t nh~n c ac tlh ( 3-2) v a tng ( 3-3) v ao ( 3-1) t a d uqe 1 1 ( 3-4) n ~ ( k + 1) L V O, . trong d o L == Llh + Lg. lh + L h.1h = Lng + Lg.ng + L h.ng - ehieu d ar h anh t rlnh e ua b an m ay; V ng , V - s 6 gill t 6e d ¢ h anh t rinh ngl1Qe v a h anh t rinh thu~n ; k= ti " ide - thai g ian d ao e hieu c ua biin m ay. T li ( 3-4) t a t hay k bi d a ehQn t oe dQ c at V lh t hl nAng s ufit e ua m ay ph\! thuQe v ao M 56 k v a t hai g ian dAo ehi~u tde' K hi t ang k t hl n ang s uilt e lla m ay t ang, n hung k hi k > 3 t hl n ang s uilt c lla m ay t Ang k h6ng d ang ke' vi h ie d o t hoi g ian d ao e hieu tde l ai t ang. N eu e hieu d ai b an L b > 3 m t hl tde i t a nh h udng d en n ang s uat ( m) r na e hu y eu lit!. k. K hi L b be, nha:t lil k hi t 6e dQ thu~n Ion V th = = (75 +- 120) m /ph thi. tde a nh h tlang n hieu d en n ang s ullt. Vi vi).y m ot t rong c ac d ieu ea:n e hu y k hi thie"t k € t ruyen dQng e hinh m ay b ao g itlang l a ph.1in d au g iam t hoi g ian q ua t rlnh q ua dl? MQt t rong e ac bi~n p hap M dQ.t m\lC d leh do l a x ae d lnh t y 5 6 t ruylin t 6i tlu e ua co c au t ruyen d(>ng tu: dQng co M n t r\!e l am vi~e, d am b ao m ay k hai d(>ng v ai g ia t oc e ao n hllt. vi~e X uat p hat t u p huong t rlnh e huygn dQng t ren t r\lc hIm : ( 3-5) 42
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2