TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG TÍNH THEO MẪU - PHẦN 2

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1
619
lượt xem
390
download

TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG TÍNH THEO MẪU - PHẦN 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - tạo bảng tính theo mẫu - phần 2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỰ HỌC EXCEL 2007 - TẠO BẢNG TÍNH THEO MẪU - PHẦN 2

  1. BAI 4 NGAY 17.11.2009 UTBINH SOAN  ̀ ̀ ̣ ĐÂY LA NÔI DUNG CUA   BANG LƯƠNG TAI 1  ĐƠN VI , GÔM CO CAC CÔT  ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ THÔNG DUNG VỚI TINH DƯNG SĂN CUA 1 PHÂN MÊM CHUYÊN DUNG CHO  ̣ ́ ̣ ̃ ̉ ̀ ̀ ̀ BANG TINH EXCEL , SAU KHI  ĐA NHÂP LIÊU TỪ CƠ SỞ BAN ĐÂU LA LƯƠNG  ̉ ́ ̃ ̣ ̣ ̀ ̀ VA NGAY CÔNG , BAN CHI RÊ  NGANG VA RÊ  DOC , AP DUNG CAC CÔNG  ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ́ THƯC ĐƠN GIAN , ĐỂ RA CAC KÊT QUA MONG MUÔN . QUA THÂT TIÊN LƠI VÌ  ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ KHÔNG CÂN DUNG  ĐÊN MAY TINH VÂN CO  ĐƯƠC SỐ  LIÊU  ĐIÊN PHU  ĐÂY  ̀ ̀ ́ ́ ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ BANG . QUA THÂT TIÊN LƠI KHÔNG HÔ DANH VƠI TÊN  ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ “ EXCEL”  Tao Bang Tinh theo mâu dươi đây (H1) . ̣ ̉ ́ ̃ ́ I.TAO BANG ̣ ̉ 1. Chon Font : Times New Roman – Size 12 > Nhâp Nut giao nhau . ̣ ́ ́ 1
  2. 2. Nhâp thô : Chon Ô A1 > Nhập nội dung theo Mâu . ̣ ̣ ̃ 3. Riêng Ô Lương Thang va Ngay Công co 2 hang chữ Trên va Dươi . Ban cân thưc hiên  ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ như sau : Chon 2 Ô Trên Dươi > Nut Wrap Text > Go : Lương > Enter > Go : Thang > .  ̣ ́ ́ ̉ ̉ ́ (H2) . 4. Tao Bang cho cac Ô vưa nhâp đê dê dang đinh dang . (H3) . ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉̃̀ ̣ ̣ 5. Đinh dang lai giông như Bai mâu : Cột Lương Thang chon Cột nay > Nhấp Xổ xuống  ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ cua Number > Chon Custom > Type chon #,##0 > Khung Sample cho ban Preview .  ̉ ̣ ̣ ̣ (H4) . 2
  3. 6. Quan sat thấy vach đứng bên Phai la mep giấy  lấn vao trong Bang , cần chinh lai  ́ ̣ ̉̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ cho ra ngoai Bang như sau : Chon Tab Page Layout > Nhpâ giam Scale > Vach đa ra  ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̃ ngoai mep Bang > Nhâp Print Preview xem thử . (H5) . ̀ ́ ̉ ́ II.CACH PHEP TINH ́ ́ ́ 3
  4. 1.   ương :  Lương Thang / 26 ngay X Ngay công . L   ́ ̀ ̀        C4/26*25         Kêt qua : 769230.7692 . Quet xuống để ra kêt qua cua NV con lai . ́ ̉ ́ ́ ̉̉ ̀ ̣ 2.   ôp BHXH :      5% Lương . Ṇ                   5%*E4                 Kêt qua : 38.461,538 . Quet xuông đê ra kêt qua cua NV con lai . ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉̉ ̀ ̣ 3.   ương Lanh  :  Lương – BHXH  . L ̉                  E4­F4                 Kêt qua : 38076.2308 . Quet xuống để ra kết qua cua NV con lai . ́ ̉ ́ ̉̉ ̀ ̣ 4.   ̣ Ưng  :      Tam ưng 2/3 Lương Thang  . Tam  ́   ̣ ́ ́                 C4*2/3                 Kêt qua : 533333.33 . Quet xuông đê ra kêt qua cua NV con lai . ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̉̉ ̀ ̣ Con lai  :           Lương lanh – Tam Ưng  . 5.   ̀   ̉ ̣ ́ ̣                 G4­H4                 Kêt qua : 97435.8974 . Quet xuống để ra kết qua cua NV con lai . ́ ̉ ́ ̉̉ ̀ ̣ 6.   inh dang Bang : Chon toan Bang > Xô xuông cua Format > Chon AutoFit Row  Đ̣ ̉  ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̣ Height va AutoFit Column Width . (H7) . ̀ 4
  5. 7.   ông thưc tinh : C ́ ́  Tinh Tông Công : =SUM ( Quet )  • ́ ̉ ̣ ́ Tinh Trung Binh : =Average ( Quet )  • ́ ̀ ́ Tinh Lơn Nhất : =Max ( Quet )  • ́ ́ ́ Tinh Nho nhất : =Min ( Quet )   (H8). • ́ ̉ ́ CAC BAN HAY THAM GIA DIÊN ĐAN CHUYÊN VÊ EXCEL ĐÊ CUNG  ́ ̣ ̃ ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ TRAO ĐÔI VA HOC HOI KINH NGHIÊM :  ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ http://www.giaiphapexcel.com/forum/index.php VAO : WWW.GOOGLE.COM.VN , NHÂP : EXCEL > ENTER . ̀ ̣ BAN SE CO RẤT NHIỀU TRANG WEB ĐÊ TỰ HOC . ̣ ̃ ́ ̉ ̣ 5
  6. Tổng quan Excel   Nguồn: Microsoft Việt Nam   26/05/2009 14:12   Hãy click vào từng bài trong danh mục để xem hướng dẫn sử dụng  Excel 2007 bằng phim tiếng Việt.  Tổng quan giao diện Excel Chọn hình ảnh làm nền cho bảng tính  Chèn thêm và xóa bớt bảng tính Bảo vệ bảng tính  Đổi tên, sao chép và di chuyển bảng tính Đổi màu SheetTab và ẩn hiện bảng tính  Đặt tên, ghi chú và bảo vệ ô Đổi tên, sao chép và di chuyển bảng tính  Bảo vệ bảng tính Chèn thêm và xóa bớt bảng tính  Chọn hình ảnh làm nền cho bảng tính Tổng quan giao diện Excel  Bài tập thực hành Đặt tên, ghi chú và bảo vệ ô  Chèn và hiệu chỉnh media Định dạng dữ liệu  Nhập và xử lý dữ liệu trong bảng tính Xử lý ô, cột, hàng trong bảng tính  Sắp xếp, lọc và tổng hợp cơ sở dữ liệu Thao tác với khối trong Excel  Định dạng trang in Cách nhập dữ liệu kiểu công thức  Tạo và chỉnh sửa đồ thị Chèn các ký tự đặc biệt vào bảng tính  Khôi phục tập tin Excel bị lỗi (P.1) Chèn đối tượng TextBox  Tùy biến Office 2007 Chèn đối tượng WordArt  Hướng dẫn sử dụng Word 2007 Chèn đối tượng ClipArt  Tổng quan PowerPoint 2007 Chèn đối tượng hình ảnh  Office 2010: Những tính năng đột phá Lặp lại tiêu đề bảng tính khi sang trang  Duyệt tài liệu theo tab Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang  Thực hiện in ấn  Đặt lề trang in  NGAY 17.11.2009 : ̀ 3.EXCEL 2007 : TAO MÂU 2 . ̣ ̃ 4.EXCEL 2007 : TINH TOAN BANG LƯƠNG . ́ ́ ̉ 6
  7. [img]http://utbinh.com/A11/181109/MAU2.png[/img] [img]http://utbinh.com/A11/181109/MAU3.png[/img] http://utbinh.com/A11/181109/MAU2.png http://utbinh.com/A11/181109/MAU3.png http://utbinh.com/A11/181109/MAU2.doc http://utbinh.com/A11/181109/MAU3.doc http://utbinh.com/A11/181109/MAU2.pdf http://utbinh.com/A11/181109/MAU3.pdf Cac Mâu EXCEL Download vê thưc tâp : ́ ̃ ̀ ̣ ̣ http://utbinh.com/A11/181109/BAI1.xlsx http://utbinh.com/A11/181109/BAI2.xlsx http://utbinh.com/A11/181109/MAU2.xls http://utbinh.com/A11/181109/MAU3.xls CAC BAN HAY THAM GIA DIÊN ĐAN CHUYÊN VÊ EXCEL ĐÊ CUNG TRAO ĐỔI VA HOC HOI  ́ ̣ ̃ ̃ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ KINH NGHIÊM : http://www.giaiphapexcel.com/forum/index.php ̣ VAO : WWW.GOOGLE.COM.VN , NHÂP : EXCEL > ENTER . ̀ ̣ BAN SE CO RẤT NHIỀU TRANG WEB ĐỂ TỰ HOC ̣ ̃ ́ ̣ THAM KHAO THÊM TAI : ̉ ̣ MICROSOFT OFFICE : EXCEL ( Nhâp lên link nay cua Quan Tri Mang ) . ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ MS Excel ­ Bài 1: Bắt đầu Microsoft Excel 2007  MS Excel ­ Bài 2: Tùy chỉnh trong Excel  MS Excel ­ Bài 3: Làm việc với Workbook   MS Excel ­ Bài 4: Thao tác với dữ liệu   MS Excel ­ Bài 5: Chỉnh sửa Worksheet   MS Excel ­ Bài 6: Tính toán trong Excel   MS Excel ­ Bài 7: Tạo Macros trong Excel 2007   MS Excel ­ Bài 8: Sort and Filter  MS Excel ­ Bài 9: Graphics  MS Excel ­ Bài 10: Biểu đồ trong Excel 2007  MS Excel ­ Bài 11: Định dạng bảng tính  MS Excel ­ Bài 12: Phát triển Workbook  MS Excel ­ Bài 13: Định dạng trang tính và in  MS Excel ­ Bài 14: Layout  Slide Show ngay 17.11.2009 ̀ http://utbinh.com/A11/181109/Slide_Show_171109.rar Bia cac Ban Nhac xưa (6.26MB) : ̀ ́ ̉ ̣ http://utbinh.com/A11/181109/BiaNhacXua.rar Hoc Tiêng Anh băng Thơ (63KB) : ̣ ́ ̀ http://utbinh.com/A11/181109/HocTiengAnh bangTho.doc 7
  8. Tuân Bao Tin Hoc sô 33/2009 ( 2.40MB) : ̀ ́ ̣ ́ http://utbinh.com/A11/181109/TBTH33.doc Thế Giơi Anh ngay 18.11.2009 (1.77MB) : ́̉ ̀ http://utbinh.com/A11/181109/THEGIOIANH15112009.doc 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản