Tư tưởng Hồ Chí Minh: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM

Chia sẻ: Abcdef_36 Abcdef_36 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
651
lượt xem
99
download

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm lý luận cơ bản về chiến lược, sách lược, phương châm, phương pháp của cách mạng Việt Nam từ giải phóng dân tộc đến CNXH. Đó là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành do yêu cầu khách quan nhằm giải đáp những đòi hỏi bức thiết của cách mạng Việt Nam đặt ra hồi đầu thế kỷ 20 trong những điều kiện lịch sử - xã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tư tưởng Hồ Chí Minh: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM

  1. Câu 7 Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM? Trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm lý luận cơ bản về chiến lược, sách lược, phương châm, phương pháp của cách mạng Việt Nam từ giải phóng dân tộc đến CNXH. Đó là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành do yêu cầu khách quan nhằm giải đáp những đòi hỏi bức thiết của cách mạng Việt Nam đặt ra hồi đầu thế kỷ 20 trong những điều kiện lịch sử - xã hội sau đây: 1.Sau khi vua quan nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp, nhân dân ta vẫn tiếp tục chiến đấu chống ngoại xâm trong hoàn cảnh rất khó khăn. Các phong trào yêu nước, các cuộc nổi dậy đều bị kẻ thù dìm trong biển máu. Nguyên nhân của những thất bại nêu trên là do chưa tìm được đường lối rõ ràng, đúng đắn. 2.Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước. Quê hương của Người (tỉnh Nghệ An) là mảnh đất giàu truyền thống bất khuất, cần c ù
  2. lao động, hiếu học... nơi đã sản sinh ra nhiều anh hùng nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Ngay từ nhỏ, Người đã được ảnh hưởng bởi những truyền thống quý báu đó. 3.Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người. Vào thời điểm ấy, sau khi bôn ba qua nhiều nước để tìm đường cứu dân, cứu nước, Hồ Chí Minh đến Thủ đô nước Pháp. Tại đây, sau khi đọc bản Luận cương về Dân tộc và Thuộc địa của V.I.Lênin, Người coi đây chính là cái “cẩm nang thần kỳ” cho sự nghiệp cứu nước và giải phóng các dân tộc thuộc địa, khẳng định thêm con đường mà Người đã chọn. Có thề chia thành các giai đoạn là: 1.Giai đoạn tìm tòi, khảo nghiệm (từ 1911 đến 1920). Trong giai đoạn này Nguyễn Ái Quốc bôn ba qua các châu lục để tìm hiểu cuộc sống của người lao động tại các nước tư bản, tìm hiểu các cuộc cách mạng lớn trên thế giới. Năm 1920, sau khi nghiên cứu Luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Ðảng cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Lênin.
  3. 2.Giai đoạn hình thành cơ bản ( từ 1921 đến 1930). Ðây là giai đoạn hoạt động cực kỳ sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc. Người sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa, xuất bản báo “Người cùng khổ” ( Le Paria), hoạt động trong quốc tế cộng sản ở Matxcơva; sáng lập ra tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, xuất bản báo Thanh Niên; mở lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên trong nước ở Quảng Châu; sáng lập Ðoàn Thanh Niên cộng sản gồm 8 đồng chí đầu tiên; Chủ trì hội nghị hợp nhất, thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam; viết các tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” ( 1925); “Ðường Kách mệnh” ( 1927) và các văn kiện tại hội nghị thành lập Ðảng. 3.Giai đoạn thử thách và thắng lợi ( từ 1930 đến 1945). Thời gian từ năm 1931 đến năm 1940, Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng ở nước ngoài đồng thời chỉ đạo phong trào trong nước. Người bị bắt giam một năm trong nhà tù của đế quốc Anh. Sau đó Người sang Liên Xô học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin. Những quan điểm của Người về mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, sách lược và chiến lược cách mạng Việt Nam... đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng đắn, nhất là dưới ánh sáng của nghị quyết Ðại hội VII Quốc tế cộng sản năm 1935.
  4. Ðầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên và trước hết. Người sáng lập Mặt trận Việt Minh và cùng Trung ương Ðảng ta lãnh đạo thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử trong cả nước. 4.Giai đoạn phát triển và toả sáng ( từ 1945 đến 1969). Ðây là giai đoạn toàn Ðảng, toàn dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vừa xây dựng CNXH ở miền Bắc vừa đấu tranh giải phóng miền Nam. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến đã đưa Việt Nam lên hàng các dân tộc tiên phong trên thế giới, đồng thời chứng minh tính khoa học, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh. Những biến động chính trị diễn ra trong những năm gần đây càng khẳng định giá trị dân tộc và giá trị toàn nhân loại của tư tưởng Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản