Ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Đức | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
344
lượt xem
140
download

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp

  1. Sè 6 Chuyªn ®Ò nghiªn cøu kinh tÕ t- nh©n øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c¸c doanh nghiÖp t- nh©n ViÖt Nam Thùc hiÖn cho: Ch-¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Dù ¸n Mª K«ng (MPDF) Do C«ng ty TNHH Nghiªn cøu Hµnh vi ThÞ tr-êng ViÖt Nam (MBL) thùc hiÖn Phô lôc do TËp ®oµn D÷ liÖu Quèc tÕ - Ch©u ¸ (IDG) cung cÊp Th¸ng 11 n¨m 1999 1
  2. Môc lôc ThuËt ng÷ viÕt t¾t Lêi tùa Lêi Giíi thiÖu Tãm t¾t tæng quan C¸c KÕt luËn cña Nghiªn cøu: “ N¨ng lùc c«ng nghÖ th«ng tin t¹i c¸c doanh nghiÖp t- nh©n ViÖt Nam”: (C«ng ty TNHH Hµnh vi thÞ tr-êng, ViÖt Nam: Th¸ng 4, 1999) ThiÕt kÕ PhiÕu ®iÒu tra LÞch biÓu ®iÒu tra t¹i hiÖn tr-êng C¸c ®Æc tÝnh cña mÉu ®iÒu tra Nh÷ng kÕt luËn chÝnh Møc ®é phæ cËp m¸y tÝnh: Tû lÖ ng-êi sö dông m¸y tÝnh Nh÷ng quan s¸t, nhËn ®Þnh Së h÷u phÇn cøng: M¸y tÝnh ®Ó bµn / m¸y tÝnh x¸ch tay æ CD Sö dông m¸y tÝnh KÕt nèi m¹ng Internet Sö dông phÇn mÒm: C¸c phÇn mÒm ®-îc sö dông TiÒm n¨ng cho ph-¬ng thøc ®µo t¹o th«ng qua m¸y tÝnh (CBT): TiÕp xóc víi CBT C¸c m« h×nh ®µo t¹o TiÒm n¨ng ®µo t¹o Thãi quen chi tiªu Tæng kÕt KÕt luËn Phô lôc: “T×nh h×nh sö dông Internet ë ViÖt Nam hiÖn nay” (TËp ®oµn d÷ liÖu quèc tÕ - ¸ ch©u: Th¸ng 11, 1999) 2
  3. ThuËt ng÷ viÕt t¾t CAD ThiÕt kÕ víi sù hç trî cña m¸y tÝnh CBT §µo t¹o th«ng qua m¸y tÝnh CPU Bé xö lý trung t©m DK Kh«ng biÕt DN/CT §µ N½ng/CÇn Th¬ HCMC Thµnh phè Hå ChÝ Minh HR Nguån nh©n lùc IDG TËp ®oµn D÷ liÖu Quèc tÕ - ¸ ch©u (Internetional Data Group, Asia) IFC C«ng ty tµi chÝnh quèc tÕ ISP Nhµ cung cÊp dÞch vô Internet IT C«ng nghÖ th«ng tin LAN M¹ng côc bé MBL C«ng ty TNHH Nghiªn cøu Hµnh vi ThÞ tr-êng (Market Behaviour Limited) MPDF Ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn dù ¸n Mª k«ng p.a. mçi n¨m PC M¸y tÝnh c¸ nh©n R&D Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn SME C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá VNC C«ng ty M¹ng ViÖt Nam WAN M¹ng diÖn réng 3
  4. Lêi tùa Ch-¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Dù ¸n Mª K«ng (MPDF) lµ mét dù ¸n cã sè vèn 25 triÖu USD do c¸c nhµ tµi trî ®ãng gãp vµ ®-îc C«ng ty Tµi chÝnh Quèc tÕ (IFC) ®iÒu hµnh. Ch-¬ng tr×nh ®-îc thµnh lËp nh»m ph¸t triÓn vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp t- nh©n võa vµ nhá ë ViÖt Nam, Campuchia vµ Lµo. ViÖc hç trî ®-îc thùc hiÖn th«ng qua hai ch-¬ng tr×nh chÝnh: thÈm ®Þnh vµ ph¸t triÓn dù ¸n (Ch-¬ng tr×nh A) vµ c¸c dÞch vô hç trî kinh doanh (Ch-¬ng tr×nh B). C«ng tr×nh nghiªn cøu nµy ®· ®-îc MPDF thùc hiÖn vµo th¸ng 1 n¨m 1999 nh»m xem xÐt ®Ó më réng ph¹m vi cung cÊp c¸c dÞch vô hç trî kinh doanh. Môc ®Ých cña nghiªn cøu lµ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc vµ møc ®é øng dông c«ng nghÖ th«ng tin cña c¸c doanh nghiÖp t- nh©n ViÖt Nam vµ qua ®ã x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô hç trî kinh doanh th«ng qua m¸y tÝnh. §-îc C«ng ty TNHH Nghiªn cøu Hµnh vi ThÞ tr-êng ViÖt Nam (MBL) tiÕn hµnh, cuéc nghiªn cøu ®· ®-a ra mét bøc tranh chi tiÕt vÒ n¨ng lùc phÇn cøng vµ phÇn mÒm, viÖc øng dông c¸c ph-¬ng tiÖn t-¬ng t¸c còng nh- c¸c ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o th«ng qua m¸y tÝnh (CBT) t¹i 395 doanh nghiÖp t- nh©n ViÖt Nam. Phô lôc cña b¸o c¸o bao gåm sè liÖu vÒ t×nh h×nh sö dông Internet ë ViÖt Nam. Sè liÖu do TËp ®oµn D÷ liÖu Quèc tÕ (IDG) cung cÊp cho MPDF vµo ngµy 18/11/1999. IDG ®· cho phÐp chóng t«i sö dông c¸c sè liÖu ®ã cho b¸o c¸o nµy. 4
  5. Lêi Giíi thiÖu ë ViÖt Nam, n¬i th«ng tin lµ mÆt hµng khan hiÕm vµ cã nhu cÇu cao, c©u ph-¬ng ng«n ‘kiÕn thøc lµ quyÒn lùc” tá ra rÊt phï hîp. Víi sù xuÊt hiÖn cña c¸c ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®iÖn tö, x· héi ®ang chuyÓn m×nh theo h-íng “dùa vµo kiÕn thøc” h¬n lµ “dùa vµo c«ng nghiÖp”1. NÕu muèn c¹nh tranh trªn tr-êng quèc tÕ, ViÖt Nam cÇn më réng cöa ®ãn nhËn cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin, ®ång thêi còng ph¶i nhËn thøc ®-îc r»ng kiÕn thøc chÝnh lµ ch×a kho¸ ®Ó ph¸t triÓn. Trong cuéc ®iÒu tra gÇn ®©y do MPDF tæ chøc t¹i 95 c¬ së s¶n xuÊt t- nh©n ViÖt Nam, nh÷ng ng-êi ®-îc hái ®Òu coi “thiÕu th«ng tin” lµ trë ng¹i lín thø hai trªn con ®-êng dÉn ®Õn thµnh c«ng. Do thiÕu kh¶ n¨ng thµnh lËp c¸c hiÖp héi kinh doanh t- nh©n nªn c¸c doanh nghiÖp t- nh©n chØ cã thÓ tiÕp cËn h¹n chÕ víi nguån th«ng tin vÒ ngµnh nghÒ vµ thÞ tr-êng vèn rÊt s½n cã ë c¸c n-íc kh¸c. ThËm chÝ kÓ c¶ trong tr-êng hîp cã ®-îc c¬ quan cung cÊp th«ng tin nh- vËy th× ®¸ng tiÕc r»ng nh÷ng th«ng tin do hä cung cÊp l¹i ch¼ng mÊy phï hîp. MPDF h-íng tíi viÖc gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá b»ng c¸ch n©ng cao kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña c¸c doanh nghiÖp tíi c¸c dÞch vô hç trî kinh doanh vµ mét biÖn ph¸p trong sè ®ã lµ tæ chøc dÞch vô cung cÊp th«ng tin. Do ë ViÖt Nam th«ng tin bÞ kiÓm so¸t chÆt chÏ nªn khã cã thÓ phæ biÕn th«ng tin qua c¸c kªnh “truyÒn thèng” (nh- v« tuyÕn, ®µi, b¸o chÝ, c¸c hiÖp héi kinh doanh v.v.). Cuéc c¸ch m¹ng truyÒn th«ng toµn cÇu ®em l¹i nhiÒu kh¶ n¨ng cho viÖc cung cÊp th«ng tin qua m¸y tÝnh, vÝ dô nh- CD Rom vµ Internet, ®Ó th«ng tin ®Õn ®-îc víi nhiÒu ng-êi vµ chi phÝ l¹i t-¬ng ®èi thÊp. Cuéc ®iÒu tra xem xÐt kh¶ n¨ng khai th¸c lîi Ých cña truyÒn th«ng qua m¸y tÝnh t¹i ViÖt Nam. MÆc dï h¹ tÇng c¬ së cho c«ng nghÖ th«ng tin cña ViÖt Nam cßn kÐm ph¸t triÓn nh-ng møc ®é sö dông m¸y tÝnh ngµy cµng t¨ng; mét nguån tin -íc tÝnh n¨ng lùc phÇn cøng ®ang t¨ng víi tèc ®é 20-35% mçi n¨m (bao gåm phÇn nhËp khÈu chÝnh thøc vµ l-îng nhËp lËu -íc tÝnh kho¶ng 25%)2. Tèc ®é t¨ng phÇn mÒm khã -íc tÝnh h¬n v× 95% phÇn mÒm bÞ sao chÐp lËu3. Tuy nhiªn, ngµy cµng cã nhiÒu c«ng ty sö dông m¸y tÝnh; 80% doanh nghiÖp ®-îc ®iÒu tra ë thµnh phè Hå ChÝ Minh, 76% ë Hµ Néi, 66% ë §µ N½ng vµ CÇn Th¬ cã m¸y tÝnh. Do tû lÖ sö dông m¸y tÝnh t¨ng nªn c¬ héi cung cÊp th«ng tin qua m¸y tÝnh còng t¨ng t-¬ng øng. KÓ tõ khi Internet ®-îc truy cËp réng r·i tõ th¸ng 12 n¨m 1997, sè l-îng ng-êi sö dông Internet ë ViÖt Nam ®· t¨ng ®¸ng kÓ. HiÖn nay, cã kho¶ng 40.000 thuª bao, 2/3 trong sè ®ã ë miÒn Nam4. C¸ nh©n chiÕm 50% sè thuª bao, cßn c¸c doanh nghiÖp t- nh©n chiÕm 16%5. Nh÷ng yÕu tè c¶n trë viÖc sö dông Internet nhiÒu nhÊt lµ chi phÝ vµ "bøc t-êng löa" 1 Francis Bacon 2 “Tæng quan vÒ n¨ng lùc c«ng nghÖ th«ng tin cña c¸c doanh nghiÖp t- nh©n ViÖt Nam”: C«ng ty m¹ng ViÖt Nam (VNC), 20/3/1999 3 ibid 4 “Internet ë Ch©u ¸ Th¸i B×nh D-¬ng - c¬ héi vµ th¸ch thøc”: TËp ®oµn d÷ liÖu quèc tÕ ¸ ch©u (IDG) 19/11/1999 5 ibid 5
  6. (firewall). MÆc dï chÝnh phñ ®· gi¶m 30% phÝ truy cËp vµo th¸ng 1 n¨m 1999, nh-ng phÝ vÉn ë møc cao vµ k×m h·m tèc ®é t¨ng. N¨m 1998, MPDF phèi hîp víi c¸c tr-êng qu¶n trÞ kinh doanh trong n-íc vµ c¸c chuyªn gia n-íc ngoµi x©y dùng mét kho¸ häc ®µo t¹o qu¶n lý, chñ yÕu dµnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (SMEs). Kho¸ häc bao gåm 4 phÇn vµ hiÖn t¹i ®ang ®-îc ®-a vµo nhiÒu tr-êng häc trªn c¶ n-íc. Tuy nhiªn, vÉn cßn nhiÒu c¬ héi ®Ó phæ biÕn kho¸ häc nµy réng r·i h¬n. MPDF tiÕn hµnh nghiªn cøu d-íi ®©y ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng phæ biÕn nh÷ng khãa häc trªn, còng nh- nh÷ng ch-¬ng tr×nh kh¸c trong t-¬ng lai, th«ng qua ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ng m¸y tÝnh nh- CD Rom vµ Internet. C¸c kÕt luËn thu ®-îc gióp ®Þnh râ møc ®é x©y dùng n¨ng lùc c«ng nghÖ th«ng tin vµ øng dông ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ng m¸y tÝnh cña c¸c doanh nghiÖp t- nh©n ViÖt Nam hiÖn nay. 6
  7. Tãm t¾t tæng quan MPDF ®· ñy th¸c MBL ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c«ng nghÖ th«ng tin cña c¸c doanh nghiÖp t- nh©n ViÖt Nam ®Ó qua ®ã ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cho ph-¬ng thøc ®µo t¹o th«ng qua m¸y tÝnh. B¶n nghiªn cøu nµy tËp hîp nh÷ng kÕt qu¶ ghi nhËn ®-îc t¹i c¸c doanh nghiÖp vÒ n¨ng lùc còng nh- møc ®é sö dông phÇn cøng vµ phÇn mÒm, møc phæ cËp tin häc, n¨ng lùc vµ møc ®é sö dông c¸c ph-¬ng tiÖn t-¬ng t¸c (vÝ dô: Internet / email) vµ tiÒm n¨ng cho ®µo t¹o th«ng qua m¸y tÝnh. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu: §iÒu tra thùc ®Þa ®-îc tiÕn hµnh vµo th¸ng 1 n¨m 1999 t¹i 4 thµnh phè lín; Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ N½ng vµ CÇn Th¬. B»ng ph-¬ng ph¸p lÊy mÉu ngÉu nhiªn, c¸c ®èi t-îng ®iÒu tra ®· ®-îc chän tõ c¸c doanh nghiÖp cã tªn trong c¬ së d÷ liÖu cña MPDF, ®Üa CD C¸c ®Þa chØ liªn hÖ (Contacts 98), vµ tõ c¸c danh b¹ ®iÖn tho¹i. Nhãm ®iÒu tra ®· liªn hÖ víi 1677 c«ng ty t- nh©n ViÖt Nam vµ pháng vÊn 395 c«ng ty trong sè ®ã. PhÇn lín doanh nghiÖp ®-îc hái lµ c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n thuéc lÜnh vùc th-¬ng m¹i hoÆc s¶n xuÊt, trªn 2/3 trong sè ®ã cã d-íi 100 nh©n c«ng. KÕt luËn tõ ®iÒu tra t¹i c¸c doanh nghiÖp Së h÷u vµ sö dông m¸y tÝnh: PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ë 4 thµnh phè ®Òu cã m¸y tÝnh, trong ®ã nhiÒu nhÊt lµ ë thµnh phè Hå ChÝ Minh víi 80% doanh nghiÖp së h÷u m¸y tÝnh. 2/3 sè c«ng ty cã tõ 3 ®Õn 9 m¸y tÝnh, ®a phÇn lµ m¸y ®Ó bµn vµ ®Òu lµ së h÷u riªng chø kh«ng ph¶i ®i thuª. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cã m¸y x¸ch tay nh-ng sè l-îng h¹n chÕ (d-íi 4 m¸y cho mét doanh nghiÖp). C¸c doanh nghiÖp x©y dùng, chÕ biÕn thùc phÈm vµ du lÞch cã nhiÒu m¸y tÝnh h¬n ë c¸c lÜnh vùc kh¸c, cã thÓ lµ do qui m« cña chóng. C«ng nghÖ m¸y tÝnh hiÖn ®¹i h¬n møc dù ®o¸n. Do c¸c doanh nghiÖp hÇu nh- ®Òu míi tiÕp cËn víi c«ng nghÖ th«ng tin nªn phÇn nhiÒu trong sè ®ã ®Çu t- vµo nh÷ng kiÓu lo¹i míi, cã trang bÞ æ CD. PhÇn lín m¸y tÝnh thuéc dßng 486 vµ 2/3 sè c«ng ty cã Ýt nhÊt mét æ ®Üa CD. PhÇn mÒm sö dông ®a sè lµ cña Microsoft, øng dông cho xö lý v¨n b¶n, b¶ng tÝnh vµ ë møc ®é Ýt h¬n lµ cho qu¶n lý d÷ liÖu, th- ®iÖn tö, hÖ ®iÒu hµnh m¸y tÝnh vµ m¹ng, vµ kÕ to¸n. PhÇn mÒm chuyªn biÖt hÇu nh- kh«ng cã. MÆc dï c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng hiÓu biÕt h¬n vÒ m¸y tÝnh, nh-ng phÇn lín ®èi t-îng ®-îc hái kh«ng thÓ tr¶ lêi ®óng tªn phÇn mÒm. GÇn 2/3 sè c«ng ty kh«ng nèi m¹ng, cßn trong sè cã nèi m¹ng, mét phÇn ba sö dông m¹ng diÖn réng. 7
  8. Sö dông Internet: Kho¶ng mét nöa sè doanh nghiÖp cã kÕt nèi Internet, tuy ë §µ N½ng vµ CÇn Th¬ con sè nµy chØ lµ mét phÇn ba. §a sè c¸c doanh nghiÖp cã kÕt nèi thuéc lÜnh vùc dÖt may, vµ ®iÒu nµy phÇn nµo xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ lµ phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®ã ®Òu xuÊt khÈu s¶n phÈm ra n-íc ngoµi. C¸c doanh nghiÖp nãi chung cã mét ®Õn hai ®Þa chØ truy cËp Internet, mçi ®Þa chØ cã kho¶ng ba ng-êi sö dông. PhÇn lín c¸c ®Þa chØ ®-îc ®¨ng ký qua C«ng ty §iÖn to¸n vµ TruyÒn d÷ liÖu ViÖt Nam (VDC). ViÖc sö dông Internet d-êng nh- cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn sö dông th- ®iÖn tö v× mét nöa sè doanh nghiÖp cã ®Þa chØ th- ®iÖn tö vµ phÇn lín c¸c c«ng ty nµy cã ®Þa chØ truy cËp Internet. Trung b×nh, cã 4 ng-êi trong mét c«ng ty sö dông th- ®iÖn tö. C¸c doanh nghiÖp sö dông Internet trung b×nh 12 giê mét tuÇn, chñ yÕu ®Ó kh¶o s¸t kinh doanh chung. Vµ còng kh«ng ph¶i c¸c doanh nghiÖp lín h¬n sÏ cã møc sö dông Internet vµ sè ®Þa chØ Internet nhiÒu h¬n t-¬ng øng. Dï sö dông Ýt nh-ng phÇn lín c¸c doanh nghiÖp vÉn coi Internet lµ mét phÇn quan träng trong thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh hµng ngµy. Nh- vËy thùc tÕ nµy cho thÊy cã nh÷ng yÕu tè nhÊt ®Þnh lµm h¹n chÕ møc ®é sö dông, vÝ dô nh- thiÕu hiÓu biÕt hay h¹n chÕ vÒ ng©n s¸ch, thêi gian. øng dông vµ tiÒm n¨ng cña ph-¬ng thøc ®µo t¹o th«ng qua m¸y tÝnh (CBT): Nãi chung, c¸c nh©n viªn Ýt ®-îc dù c¸c kho¸ ®µo t¹o kinh doanh ®-îc tiÕn hµnh ë trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. Nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh lµ do h¹n chÕ vÒ ph-¬ng tiÖn ®µo t¹o, ng©n s¸ch, thêi gian, cïng víi t- t-ëng kh«ng muèn ®Çu t- vµo nh©n viªn. PhÇn lín c«ng viÖc ®µo t¹o lµ ®µo t¹o t¹i chç kh«ng chÝnh thøc, dï cã mét vµi tr-êng hîp c¸c doanh nghiÖp cö nh©n viªn tham dù c¸c kho¸ ®µo t¹o bªn ngoµi cho nh÷ng chuyªn ®Ò cô thÓ nh- chÕ b¶n ®iÖn tö. C¸c doanh nghiÖp ®-îc ®iÒu tra chi trung b×nh 500 USD mét n¨m cho ®µo t¹o6, vµ møc chi tiªu nµy theo dù ®o¸n cã thÓ t¨ng lªn khi chÊt l-îng vµ sè l-îng c¸c kho¸ häc t¨ng. Tuy vËy, do phÇn lín c¸c doanh nghiÖp th-êng kh«ng ph©n bæ kinh phÝ ®µo t¹o mét c¸ch cã hÖ thèng nªn khã cã thÓ -íc tÝnh ®-îc kho¶n chi tiªu tµi chÝnh nµy. Ch-a tíi mét phÇn ba ®èi t-îng ®iÒu tra ®· ®-îc ®µo t¹o vÒ c«ng nghÖ th«ng tin hay c¸c h×nh thøc ®µo t¹o th«ng qua m¸y tÝnh kh¸c, vµ phÇn lín trong sè ®ã ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. Nh÷ng ng-êi ë Hµ Néi cã xu h-íng thÝch dù nh÷ng kho¸ häc theo líp vµ nãi chung quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn ®µo t¹o. H×nh thøc ®µo t¹o th«ng qua m¸y tÝnh nh×n chung ®-îc phæ biÕn qua ®Üa CD Rom h¬n lµ qua Internet, mÆc dï c¸c doanh nghiÖp ®· sö dông Internet ®Ó häc vÒ m¸y tÝnh vµ Internet. §Üa CD Roms ®-îc sö dông cho ®µo t¹o vÒ m¸y tÝnh vµ Internet, còng nh- ®Ó häc ngo¹i ng÷, thiÕt kÕ, kÕ to¸n, kü n¨ng v¨n phßng vµ ®µo t¹o qu¶n lý d÷ liÖu. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp tiÕp cËn h×nh thøc ®µo t¹o th«ng qua m¸y tÝnh thuéc c¸c ngµnh khoa häc, gi¸o dôc vµ y tÕ, cã thÓ v× c¸c ngµnh nµy cã tr×nh ®é sö dông m¸y tÝnh thµnh th¹o chø kh«ng ph¶i do hä ®-îc tiÕp xóc nhiÒu víi c¸c phÇn mÒm chuyªn biÖt. C¸c c«ng ty bµy tá sù quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o kinh doanh cho c¸c nh©n viªn trong t-¬ng lai, víi mét nöa ®èi t-îng ®iÒu tra coi ®µo t¹o sö dông Internet, m¸y tÝnh vµ kÕ to¸n 6 §iÒu nµy liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o, kh«ng chØ riªng cho ®µo t¹o th«ng qua c¸c ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ng trªn m¸y tÝnh 8
  9. lµ nh÷ng -u tiªn hµng ®Çu. C¸c lÜnh vùc kh¸c còng ®-îc quan t©m ®µo t¹o lµ: b¶ng tÝnh, qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu, th- ®iÖn tö, hÖ ®iÒu hµnh m¹ng vµ kiÓm so¸t hµng hãa trong kho. Nh÷ng ®èi t-îng ë §µ N½ng vµ CÇn Th¬ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®µo t¹o trong nh÷ng ngµnh chuyªn biÖt vµ ®µo t¹o vÒ tiÕp thÞ vµ b¸n hµng. PhÇn lín ®èi t-îng ®-îc hái cho r»ng nhu cÇu vÒ ®µo t¹o cña hä (trõ tiÕp thÞ vµ b¸n hµng), cã thÓ ®-îc ®¸p øng nÕu phæ biÕn qua hÖ thèng ®a ph-¬ng tiÖn cña m¸y tÝnh. MÆc dï vËy, trong khi phÇn lín c¸c doanh nghiÖp coi CBT lµ sù lùa chän hÊp dÉn th× chØ cã 2/3 sè doanh nghiÖp Hµ Néi nghÜ r»ng CBT lµ kh¶ thi trong thùc tiÔn. Do ®a sè c¸c doanh nghiÖp coi ®µo t¹o sö dông m¸y tÝnh lµ -u tiªn hµng ®Çu nªn hç trî c¸c doanh nghiÖp phæ cËp tin häc lµ b-íc quan träng ®Çu tiªn tr-íc khi phæ biÕn CBT. Tæng kÕt: Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu nµy cho thÊy nh÷ng hÖ qu¶ tÝch cùc còng nh- tiªu cùc. Mét mÆt, m¸y tÝnh ngµy cµng ®-îc sö dông nhiÒu; c¸c doanh nghiÖp sö dông nh÷ng phÇn cøng t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i; æ ®Üa CD Rom ®-îc sö dông nhiÒu; sö dông th- ®iÖn tö vµ Internet trë nªn phæ biÕn vµ c¸c doanh nghiÖp ham muèn tiÕp thu ®µo t¹o qua m¸y tÝnh, nhÊt lµ vÒ ®µo t¹o kÕ to¸n vµ m¸y tÝnh. Nh÷ng kÕt luËn ®ã cho thÊy ®µo t¹o qua m¸y tÝnh vµ c¸c dÞch vô th«ng tin qua m¹ng lµ sù lùa chän hîp lý cho c¸c doanh nghiÖp t- nh©n ViÖt Nam, vµ khi cã c¸c s¶n phÈm thÝch hîp xuÊt hiÖn trªn thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp sÏ s½n sµng tiÕp nhËn. Tuy nhiªn, nÕu xÐt vÒ mÆt tiªu cùc th× cã thÓ thÊy vÉn chØ cã mét sè l-îng h÷u h¹n m¸y tÝnh ë mçi c«ng ty; phÇn lín sè m¸y tÝnh nµy ch-a ®-îc nèi m¹ng; sö dông Internet ch-a nhiÒu; ng-êi sö dông cßn Ýt, bÞ h¹n chÕ phæ biÕn do chi phÝ; tÊt c¶ nh÷ng nh©n tè trªn h¹n chÕ sè nh©n viªn trong mçi c«ng ty cã thÓ sö dông hÖ thèng ®a ph-¬ng tiÖn cña m¸y tÝnh. Tuy nhiªn, mét khi c¸c doanh nghiÖp hiÓu biÕt h¬n vÒ m¸y tÝnh vµ nh÷ng h¹n chÕ lµm c¶n trë viÖc sö dông Internet ®-îc dì bá th× ch¾c ch¾n r»ng sè l-îng ng-êi sö dông sÏ t¨ng lªn, vµ c¸c ch-¬ng tr×nh th«ng qua m¹ng vµ m¸y tÝnh sÏ cho phÐp nhiÒu ng-êi tiÕp cËn nh÷ng th«ng tin h÷u Ých trong kho¶ng thêi gian vµ chi phÝ hîp lý. 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản