intTypePromotion=1

Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 2

Chia sẻ: Pham Xuân Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
380
lượt xem
69
download

Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học phần 2

  1. 2. Qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch • V= const p •P/T = const (§L Gay-Lussac) 2 p p1 p 2 1 T=T =T •C«ng A= p(V1-V2)=0 1 2 3 • =>ΔU = Q • BiÕn thiªn néi n¨ng: ΔU = m iR ΔT V μ2 m Q= C vΔT •NhiÖt nhËn ®−îc: μ iR ΔT = T2 − T1 Cv = 2
  2. 3. qu¸ tr×nh ®¼ng ¸p V V1 V3 = = • p = const T T1 T3 p • V/T = const (§L Gay-Lussac) 2 13 • C«ng nhËn ®−îc: A=-p(V2-V1) • NhiÖt hÖ nhËn ®−îc: Q= ΔU -A v2 v1 v3 V m iR Q= ΔT +p(V2-V1) m iR m μ2 Q= ΔT + RΔT μ2 μ m pΔV = RΔT μ m iR m m Q = ( + R ) ΔT = ( C V + R ) ΔT = C P Δ T μ2 μ μ HÖ sè Poisson => R=CP-CV C P = i + 2 R CP i + 2 γ= = 2 CV i
  3. 4. qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt p1V1=p2V2=pV • T=const =>T1=T2 =T p3 • pV=const (§L Boyle-Mariotte) p1 1 •ΔU=0 => A=-Q hay Q=-A p2 2 • C«ng nhËn ®−îc: v1 v2 v v2 v2 dV A = ∫ − pdV = ∫ − p1V1 p=p1V1/V V v1 v1 V2 V2 m V1 m A = − p1V1 ln = − RT ln = RT ln μ V1 μ V1 V2 V2 m Q = − A = RT ln μ V1
  4. 5. Qóa tr×nh ®o¹n nhiÖt • δQ=0 hay Q=0 • p t¨ng do V↓ & T↑ • dU= δA ( Nguyªn lý I N§H) m iR m dU = dT = C V dT ; μ2 μ dV ⇒ C V dT = − RT m δA = -pdV pV = RT V dT R dV μ + =0 CP − CV R = = γ −1 T CV V CV CV γ −1 TV = const ln T + ( γ − 1) ln V = const γ pV = const γ −1 ) = const ln(TV 1− γ γ −1 = const TV γ = const γ > 1 T.p
  5. δQ=0->pVγ =const T=const->pV=const p Trong QT ®¼ng nhiÖt: §o¹n nhiÖt dèc h¬n p↓ doV↑ • VÒ mÆt to¸n häc: hay p↑do V↓ PVγ = const & γ>1 v • VÒ ph−¬ng diÖn vËt lý: Trong QT ®o¹n nhiÖt p↓ do V↑ & T↓ cßn khi p ↑ do V ↓ & T ↑ m iR • §é biÕn thiªn néi n¨ng ΔU = ΔT μ2 trong QT ®o¹n nhiÖt: C«ng mμ hÖ nhËn ®−îc trong QT ®o¹n nhiÖt:
  6. C«ng AnhËn trong m iR A = ΔU − Q = Δ U = ΔT qt ®o¹n nhiÖt μ2 V1->V2: C«ng do hÖ sinh ra: A’=-A V2 V1γ A = ∫ ( − pdV ) pV γ = p1V1γ ⇒ p = p1 γ V V1 γ 1− γ 1− γ p1 V ( V − V V2 ) dV A = − p1 V ∫ γ = Nh©n vμo γ 1 2 1 γ −1 1 V1 V p 2 V2 − p1V1 A= γ γ p1 V = p 2 V vμ thay γ −1 1 2 p1V1 (T2 − T1 ) m p1V1 = RT A= ( γ − 1)T1 μ 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2