intTypePromotion=1

viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
312
lượt xem
156
download

viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: biết cách viết chương trình đếm giờ phút giây, cách kiểm tra chương trình đếm. II. Trình tự thực hiện: 1. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều khiển quét hàng . - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp của hệ thống 2 . 2. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. 3. Viết chương trình với tên file vừa đặ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 8

  1. Chương 8: CHƯƠNGTRÌNH ĐẾM GIỜ - PHÚT - GIÂY HIỂN THỊ Ở 6 LED I. Mục đích yêu cầu: biết cách viết chương trình đếm giờ phút giây, cách kiểm tra chương trình đếm. II. Trình tự thực hiện: 1. Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều khiển quét hàng . - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp của hệ thống 2 . 2. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. 3. Viết chương trình với tên file vừa đặt: ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh dem dong ho so gio phut giay ;su dung ngat timer t0 de dem chinh xac ve thoi gian ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx giay equ r2 ;gan bien dem giay la R2 phut equ r3 ;gan bien dem phut cho R3 gio equ r4 ;gan bien dem gio cho r4 bdn equ r1 ;gan bien dem ngat org 200h ;dia chi khai bao ma 7 doan tu so '0' den so '9' ma7doan: db 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h
  2. org 0000h ;bat dau chuong trinh ljmp main ;nhay den chtr chinh org 000bh ljmp int_t0 ;nhay den chtr con ngat timer0 main: mov tmod,#01h ;timer0: mod 1 - dem 16 bit mov dptr,#0200h ;dptr quan ly vung ma 7 doan clr tf0 ;xoa co tran timer0 mov ie,#10000010b ;cho ngat timer0 mov th0,#3ch ;khoi tao timer delay 50ms mov tl0,#0b0h setb tr0 ;cho timer0 bat dau dem main4: mov gio,#00 ;gio=00 main3: mov phut,#00h ;phut=00 main0: mov giay,#00h ;giay=00 main1: mov bdn,#00 ;nap bien den so lan ngat lcall gma main2: lcall hthi ;goi chtr con hien thi cjne bdn,#2,main2 ;chua dung 20 lan [tuc 1 giay] mov a,giay ;chuyen giay sang A add a,#1 ;tang giay len 1 da a ;hieu chinh so BCD trong A mov giay,a ;tra lai cho giay cjne giay,#60h,main1 ;ss giay voi 60 mov a,phut ;chuyen phut sang A add a,#1 ;tang phut len 1 da a ;hieu chinh so BCD trong A
  3. mov phut,a ;tra lai cho phut cjne phut,#60h,main0 ;ss phut voi 60 mov a,gio ;chuyen gio sang A add a,#1 ;tang gio len 1 da a ;hieu chinh so BCD trong A mov gio,a ;tra lai cho gio cjne gio,#24h,main3 ;ss gio voi 24 sjmp main4 ;lam lai tu dau ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; chuong trinh con giai ma ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gma: mov a,giay anl a,#0fh ;xoa 4 bit cao hang chuc giay movc a,@a+dptr;lay ma 7 doan mov 27h,a ;cat ma vao o nho 27h mov a,giay anl a,#0f0h ;xoa 4 bit thap hang dvi swap a ;chuyen 4 bit cao xuong vi tri thap movc a,@a+dptr;lay ma 7 doan hang chuc mov 26h,a ;cat vao o nho 26h mov a,phut anl a,#0fh ;xoa 4 bit cao hang chuc phut movc a,@a+dptr;lay ma 7 doan mov 25h,a ;cat ma vao o nho 25h
  4. mov a,phut anl a,#0f0h ;xoa 4 bit thap hang dvi phut swap a ;chuyen 4 bit cao xuong vi tri thap movc a,@a+dptr;lay ma 7 doan hang chuc mov 24h,a ;cat vao o nho 24h mov a,gio anl a,#0fh ;xoa 4 bit cao hang chuc gio movc a,@a+dptr;lay ma 7 doan mov 23h,a ;cat ma vao o nho 23h mov a,gio anl a,#0f0h ;xoa 4 bit thap hang dvi gio swap a ;chuyen 4 bit cao xuong vi tri thap movc a,@a+dptr;lay ma 7 doan hang chuc mov 22h,a ;cat vao o nho 22h ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh delay co goi chuong trinh hien thi ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh con ngat timer0 sau khoang thoi gian 50ms int_t0: inc bdn ;tang bien dem giay mov th0,#3ch ;khoi tao lai timer mov tl0,#0b5h clr tf0 reti
  5. ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh con hien thi ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hthi: mov a,#01111111b ;ma quet mov r0,#27h ht1: mov p0,@r0 mov p2,a lcall delay1 mov p2,#0ffh dec r0 rr a ;chuyen sang led ke cjne r0,#21h,ht1 ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ;chuong trinh con delay1 ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx delay1: mov r7,#0fh del11: djnz r7,del11 ret end 1. Thực hiện các bước giống như bài chuẩn và xem kết quả mạch có đếm đúng phút và giây hay không, nếu không đúng thì hiệu chỉnh lại. Chú ý: thời gian trong chương trình này giảm nhỏ để giúp kiểm tra nhanh hàng phút, sau khi đếm đúng thì hãy hiệu chỉnh lại lệnh so sánh bdn với số 20 thì mạch sẽ đếm đúng thời gian.
  6. III. Bài tập ứng dụng: 1. Hãy điều chỉnh chương trình đếm giờ phút giây để đếm BCD từ 000000 đến 999999 hiển thị ở các led 3,4,5,6,7,8. 2. Hãy cho biết sai số và cách làm giảm sai số. 3. Chương trình trên luôn bắt đầu chạy tại 00 giờ 00 phút 00 giây. Hãy viết chương trình quét phím để điều chỉnh giờ phút giây theo ý muốn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản