Xây dựng, phát triển & quản trị thương hiệu mạnh như thế nào?

Chia sẻ: Tuan Tran Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
331
lượt xem
140
download

Xây dựng, phát triển & quản trị thương hiệu mạnh như thế nào?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thương hiệu ngày càng có vai trò quan trọng trong xu thế cạnh tranh và phát triển định hướng hội nhập kinh tế thế giới. Thương hiệu dẫn dắt chiến lược tổ chức, là chất xúc tác quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu kinh doanh và là điểm trọng tâm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng, phát triển & quản trị thương hiệu mạnh như thế nào?

  1. Xây d ng, phát tri n & qu n tr thương hi u m nh như th nào? Thương hi u ngày càng có vai trò quan tr ng trong xu th c nh tranh và phát tri n nh hư ng h i nh p kinh t th gi i. Thương hi u d n d t chi n lư c t ch c, là ch t xúc tác quan tr ng th c hi n thành công m c tiêu kinh doanh và là i m tr ng tâm k t n i m i ngu n l c hay khía c nh qu n tr t ch c, nhân viên, i tác & khách hàng c a b n. T m nhìn thương hi u hi n nay ã thay th cho t m nhìn t ch c. Thương hi u còn d n d t nh n th c, thái và hành vi nhân viên trong công vi c hàng ngày n u t ch c chú tr ng n vi c truy n thông thương hi u n i b trư c khi truy n thông ra bên ngoài. S h u thương hi u m nh th m chí danh m c các thương hi u m nh là mơ ư c c a t t c m i lãnh o trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t . Xây d ng thương hi u kh i u b ng vi c nghiên c u khách hàng m c tiêu nh m tìm hi u c m nh n c a h i v i s n phNm/d ch v và hình nh thương hi u trong m i quan h c nh tranh v i các i th trong cùng ngành hàng thông qua o lư ng s c kho thương hi u (nghiên c u nh lư ng) v nh n bi t thương hi u, m c s d ng & trung thành i v i thương hi u; nghiên c u các y u t quan tr ng nh hư ng n quy t nh mua hàng; xác nh các y u t c nh tranh ch y u và ưu th c nh tranh trong quan h v i l i ích c m nh n b i khách hàng; xác nh hình nh công ty lý tư ng trong ngành hàng; xác nh s th t ng m hi u hay th u hi u khách hàng (nghiên c u nh tính). ây là cơ s ti n giúp doanh nghi p xây d ng nh v thương hi u (brand positioning), ho c tái nh v thương hi u (brand re-positioning) hay ơn gi n hơn là làm m i thương hi u (brand refresh) nh m t o ra s khác bi t & phù h p i v i khách hàng trong t ng phân khúc th trư ng & ngành hàng c nh tranh. Xây d ng n n t ng thương hi u xác nh tương lai mà thương hi u nh m n (t m nhìn), nh ng gì b n h a h n và cam k t th c hi n (brand promise) lâu dài i v i m i i tư ng m c tiêu liên quan n doanh nghi p. Công vi c nh v thương hi u (v i công c như brandkey) còn giúp xác nh các y u t thương hi u ch ch t như ngành hàng c nh tranh, phân khúc & th trư ng m c tiêu, th u hi u khách hàng m c tiêu, l i ích thương hi u, i m khác bi t, ưu th c nh tranh c t lõi, lý do tin tư ng thương hi u, giá tr & tính cách thương hi u, bao g m xây d ng n n t ng kích ho t thương hi u (brand activation platform) d a trên c t lõi thương hi u (core value) nh hư ng truy n thông ti p th cũng như ho ch nh l trình & cách th c t n t m nhìn thương hi u trong tương lai. M i quy t nh n qu n tr thương hi u như m r ng thương hi u (brand extension), xây d ng ki n trúc thương hi u (brand architecture), truy n thông ti p th thương hi u hay mua bán hay h p nh t thương hi u u ph i d a trên n n tàng kích ho t và c t lõi thương hi u này phát huy hi u qu cao nh t. tương tác và i tho i hi u qu v i m i i tư ng khách hàng m c tiêu, thương hi u c n th hi n rõ nét tính cách con ngư i, thái và hành vi i v i m i quan h liên quan n t ch c. Hình thành nên tính cách thương hi u (brand personality) rõ ràng là m t trong nh ng bư c quan tr ng nh t trong quá trình phát tri n m t thương hi u m nh. Tính cách thương hi u còn ư c s d ng làm tiêu chí thi t k & g n k t các y u t b n s c thương hi u (brand identity) là cách th c doanh nghi p th hi n thương hi u trư c các i tư ng liên quan như màu s c, ki u ch , hình nh, gi ng văn giúp t o nên hình nh th hi n nh t quán trên t t c các phương ti n truy n thông ti p th . Tính cách thương hi u còn ư c bi u hi n B n quy n © 2007 the Pathfinder 1
  2. m i thành viên c a doanh nghi p, góp ph n thúc Ny và nâng cao t m nhìn và s m ng doanh nghi p. Bư c k ti p b n hãy th c hi n thi t k thương hi u th t c áo & khác bi t d a trên n n t ng chi n lư c thương hi u trên th hi n qua tài li u quy ư c các tiêu chuNn thi t k & truy n thông thương hi u nh t quán trên các phương ti n truy n thông (corporate/brand identity guidelines). i u này giúp b n truy n thông thương hi u hi u qu , góp ph n xây d ng & duy trì s tin tư ng và quan h lâu dài v i m i i tư ng liên quan. . K t h p các ngu n l c ti p th c a doanh nghi p th hi n trong các k ho ch truy n thông ti p th h p nh t (Integrated Marketing Communication - IMC) là bư c i k ti p nh m phát huy cao nh t hi u qu c a ti p th . K ho ch này giúp b n xác nh các m c tiêu truy n thông ti p th phù h p v i chi n lư c thương hi u/ti p th ng th i giúp phân b & s d ng các ngu n l c h u h n cho các chương trình ti p th c th nh m t ư c m c tiêu kinh doanh & m c tiêu thương hi u ã ra. N u xây d ng & phát tri n thương hi u là ti n giúp nh v & tính cách thương hi u thì qu n tr thương hi u là công vi c quan tr ng k ti p duy tri b n s c và & phát tri n giá tr tài s n thương hi u vô hình v lâu dài. M i giá tr thương hi u u có th chuy n i thành giá tr tài chính d a trên s c m nh thương hi u. Thương hi u là khái ni m có th ánh giá & o lư ng ư c s c m nh và giá tr thông qua các phương ti n truy n thông ti p th t i m i i m ti p xúc v i m i i tư ng liên quan n doanh nghi p bao g m khách hàng, nhà u tư, nhân viên, i tác kinh doanh và các phương ti n truy n thông khác nhau. Như v y, n u t ch c c a b n có nhu c u: • Phát tri n th ph n; • Tìm ki m s khác bi t & c áo thu hút, g n bó khách hàng m c tiêu; • C nh tranh hi u qu v i các i th c nh tranh; • a d ng hóa s n phNm/ngành ngh ho c theo u i chi n lư c a thương hi u • ánh giá & o lư ng s c m nh thương hi u; • T o ng l c thúc Ny i ngũ nhân viên cam k t g n bó v i doanh nghi p hay thu hút nhân tài t bên ngoài; • Như ng quy n kinh doanh m r ng kinh doanh • m b o gia tăng l i th c nh tranh lâu dài và phát tri n l i nhu n trư c m t và lâu dài thì t ch c b n c n cam k t xây d ng, phát tri n & qu n tr thương hi u m nh và phát tri n b n v ng theo các bư c phát tri n thương hi u nói trên trong m i liên k t ch t ch v i chi n lư c doanh nghi p. Ngu n: www.thepathfinder.com.vn Tr n Anh Tu n i tác i u hành, the Pathfinder Chuyên gia chương trình HVNCLC B n quy n © 2007 the Pathfinder 2
  3. Gi i thi u nhóm công ty tư v n FT-Pathfinder Consuting Group, bao g m hai công ty tư v n the Pathfinder (Vietnam) & FT Consulting (Singapore). Công ty tư v n the Pathfinder (www.thepathfinder.com.vn)  Là công ty chuyên tư v n chi n lư c thương hi u, thi t k h th ng b n s c thương hi u & k ho ch ti p th truy n thông thương hi u, xây d ng chi n lư c công ty, tư v n chi n lư c & k ho ch phát tri n h th ng bán hàng…  Các thành viên c a công ty ã ư c m i và tham gia v i vai trò C v n trong Chương trình “20 thương hi u h t gi ng” c a y Ban Nhân Dân TP H Chí Minh do Trung tâm Xúc Ti n Thương M i TPHCM (ITPC) t ch c th c hi n 2005-2006. Công ty tư v n như ng quy n FT Consulting, Singapore (www.consultft.com)  Là m t trong nh ng công ty tư v n l n nh t t i Châu Á, chuyên v như ng quy n kinh doanh, c p phép kinh doanh và chi n lư c phát tri n kinh doanh.  Công ty tư v n v như ng quy n duy nh t t i Singapore v i kinh nghi m th c ti n trong i u hành ho t ng như ng quy n. Hi n ang i u hành chu i c a hàng cà phê v i g n 50 c a hàng t i 9 qu c gia Á Châu.  FT Consulting tham gia tư v n cho nhi u công ty l n nh , t nh ng doanh nghi p a phương nh và trung, n các công ty a qu c gia như HP, Siemens, Ascendas, NTUC, Comfort- Delgro, Telekom Malaysia, KPMG và Singapore Press Holdings.  Giám c i u hành c a FT Consulting là thành viên y Ban i u hành c a H i Như ng quy n và C p phép Singapore.  i ngũ nhân viên hoàn ch nh – v lu t pháp, tài chính, xây d ng thương hi u, và kinh doanh.  16 năm ho t ng trong ngành  10 chuyên gia tư v n  Tư v n hơn 40 ngành ngh khác nhau  80 năm t ng h p kinh nghi m v tư v n như ng quy n  10 qu c gia – chi nhánh ho c i tác  T i Vi t Nam FT Consulting ã ch n the Pathfinder làm i tác ph i h p và cung c p d ch v Nh ng thành qu c a FT Consulting  150 h th ng như ng quy n ã ư c thi t l p và kinh doanh  30% th ph n c a th trư ng tư v n như ng quy n t i Singapore  Là ơn v ào t o chính th c và hàng u cho H i Như ng quy n và C p phép Singapore  ã ào t o và c p b ng v như ng quy n kinh doanh cho hơn 200 ngư i qu n lý và nhân viên trong khu v c Châu Á B n quy n © 2007 the Pathfinder 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản