intTypePromotion=1

Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
45
lượt xem
9
download

Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung về "Xây dựng quang hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á" tháng 4/2009 và "Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật bản về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á" tháng 10/2010. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đặc biệt nhấn mạnh tới quan hệ kinh tế thương mại vì mối quan hệ này mang tính chiến lược trong quan hệ hợp tác song phương, hiện Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Thương mại là lĩnh vực phát triển nhất trong quan hệ hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam - Nhật Bản tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Nhật Bản tương xứng với tầm quan hệ đối tác chiến lược

 1. PHAT TRIEN QUAN HE THlTONG MAI VIET NAM - NHAT BAN TlfdNG XUfNG VOI TAM QUAN HE DOI TAC CHIEN LlfaC PHilNG TH! VAN KIEU* Tom tat: Viet Nam vd Nhqt Bdn dd ra tuyen bo chung vi "Xdy dung quan he doi tde chien luac vl hoa binh vd phdn vinh a Chdu A " thdng 4/2009 vd "Tuyen bd chung Viet Nam - Nhqt Bdn ve phdt trien todn dien quan he doi tde chien lirac vi hod binh vd phdn vinh a Chdu A " thdng 10/2010. Phdt trien quan he doi tde chien luac todn dien, hai nirac ddc biet nhdn manh tdi quan he kinh te thirang mai vi mdi quan he ndy mang tinh chien luac trong quan he hop tde song phuang, hien Nhqt Bdn Id ddi tde kinh te hdng ddu eiia Viet Nam. Thuang mai Id ITnh vuc phdt trien nhdt trong quan he hap tde kinh te thuang mai giira hai nude. VJ vdy, giai doan tai cdn phdt trien quan he thirang mai Viet Nam - Nhdt Bdn tuang ximg vai tdm quan he ddi tde chien luac. Tir khoa: Viet Nam, Nhat Ban, Doi tac chien luge, Hiep dinh thuong inai ¥ V i e t Nam va Nhat Ban cimg nam te thuong mai vi moi quan he nay mang tinh r trong khu vyc Chau A, gan giii ve chien luge trong quan he hgp tac giira hai dja ly, CO nhieu diem tuang dong ve kinh nude, hien Nhat Ban la doi tac kinh te hang te va van hoa. Nude ta da thiet lap quan he dau cua Viet Nam. Thuang mai la ITnh vyc ngoai giao chinh thiic vdi Nhat Ban tir nam phat trien nhat trong quan he hgp tac kinh te 1973. Quan he giira hai nude khong ngimg thuang mai giua hai nude. Bdi vay, bai viet cung CO va phat trien tren nhieu ITnh vyc. nay xin di sau vao phan tich thye trang quan Ban Tuyen bd chung ve "Xdy dung quan he he thuang mai Viet Nam Nhat Ban giai ddi tde chien luac vi hda binh vd phdn vinh doan 2001-2010, tren ca sd do dua ra cac a Chdu A" va ban "Tuyen bd chung Viet djnh hudng va giai phap phat trien quan he Nam - Nhdt Bdn ve phdt trien todn dien quan thuang mai song phuong tuong ximg vdi he ddi tde chien luac vi hod binh vd phdn tam quan he doi tac chien luge. vinh a Chdu A" dugc ky giiia lanh dao cap I. Khai iu'oc ve quan he hop tac giu'a cao hai nude da dua quan he giira Viet Nam Viet Nam va Nhat Ban va Nhat Ban budc sang giai doan mdi ve Ngay 21/9/1973, hai nude thiet lap quan chat va di vao chieu sau tren tat ca cac ITnh he ngoai giao chinh thirc, nhung tir nam vyc nhu kinh te, chinh trj, van hda 1992 hai ben mdi bat dau md rong cac moi Viet Nairn va Nhat Ban xay dyng doi tac quan he ve kinh te, chinh tri, van hoa. Din chiln luge nhiim dap iing nhiing nhu cau va thang 10/2002, trong chuyen tham Nhat Ban Igi ich cua ca hai nude. Phat trien quan he cua Tong Bi thu Nong Dire Manh, lanh dao dii tac chiln luge, Viet Nam va Nhat Ban cap cao hai ben nhat tri xay dyng quan he dac biet nhin manh tdi quan he hgp tac kinh Viet Nam Nhat Ban theo phuang cham "doi tac tin cay, on djnh lau dai"' Trong • ThS, Vien Nghien ciru Thuong m?i, Bp Cong thucmg NGHIEN ecru O O N G B^C ^. s6 1(131) 1-2012 21
 2. Nghien cim khoa hoc chuyen tham Viet Nam cua Ngoai trudng cudng, thong qua nhieu chuyen tham cua Nhat Ban dien ra vao thang 7 2004, hai ben lanh dao cap cao hai nude va hieu qua hgp da ky Tuyen bo chung "Vucm tdi tam cao tac tich eye tren cac ITnh vyc kinh tl mdi cua quan he doi tac ben viing" Tiep d6, thuong imai, van hda, giao due, du ljch,... thang 10/2006, Thii tudng Nguyen Tan Cac ITnh vyc hgp tac chien luge giira Viet Dung tham chinh thirc Nhat Ban. hai ben ky Nam va Nhat Ban bao gom: kinh te thuang Fuyen bo chung "Hudng tdi doi tac chien mai: nang lugng, tai nguyen thien nhien va luge vi hoa binh v a phon vinh d Chau A" bien doi khi hau; khoa hgc cong nghe va Tiep tue moi quan he tot dep nay, tir ngay phat trien nguon nhan lye,.... 19-22/4/2009, trong chuyin tham chinh thirc Nhat Ban da trd thanh doi tac chien luge Nhat Ban, Tong Bi thu Nong Dire Manh va cua Viet Nain vi quyen Igi cua hai quoc gia Thii tudng Aro Taro nhat tri ra tuyen bo va \ i sy phat trien, on dinh eiia ca khu vuc. chung ve "Xay dyng quan he doi tac chien Viet Nam va Nhat Ban da no lye thuc day luge Viet Nam Nhat Ban vi hoa binh va quan he doi tac chien luge. Mgt trong nhirng phon vinh d Chau A" md ra mgt giai doan dgng thai tich eye ciia nd lye nay la hai nuac mdi trong quan he hgp tac giiia hai nude. da ky Hiep dinh doi tac kinh te Viet - Nhat Den ngay 31/10/2010, trong chuyen tham (VJEPA) vao ngay 25/12/2008 sau gin ba chinh thirc Viet Nam ciia Thu tudng Nhat nam dam phan xay dyng doi tac kinh te. Ban Naoto Kan, hai ben da ky "Tuyen bo Hiep dinh VJEPA cd hieu lye ke tir ngay chung Viet Nam Nhat Ban ve phat trien 1/10/2009, md ra trien vgng phat trien han toan dien quan he doi tac chien luge vi hoa niia quan he hgp tac kinh te thuang mai binh va phon vinh d Chau A" Va gan day, giira Viet Nam va Nhat Ban, dua quan he trong chuyen thain chinh thire Nhat Ban ciia giira hai nude len tam cao mdi. Thu tudng Nguyen Tan Dung dien ra tir 2. Thu-c trang quan he thu'cng mai Viet ngay 30/10-2/11/2011, hai ben da ra "Tuyen Nam - Nhat Ban giai doan 2001 - 2010 bo chung Viet Nam Nhat Ban" nhim Viet Nam va Nhat Ban da ky Hiep djnh khing djnh se ciing co va lam sau sac hom tranh danh thul hai lin thang 9/1995, danh quan he hgp tac chien luge tren nhirng ITnh cho nhau thue suat tii hue quIc tir nam vyc chinh sau: (i) Tang cudng trao doi va 1999, ky Hiep djnh Ty do h6a, Khuyen doi thoai; (ii) Hgp tac kinh te; (iii) Thuang khich va Bao hd diu tu (BIT) thang 12/2004, mai va dau tu; (iv) Hgp tac nang lugng, tai ky Hiep djnh ddi tac kinh tl toan dien nguven thien nhien va bien doi khi hau; (v) ASEAN Nhat Ban (AJCEPA) thang 4/2008 Hgp tac khoa hgc cong nghe v a phat triln va Hiep djnh VJEPA thang 12/2008. Hai ben nguon nhan lye; (vi) Sy hieu biet lin nhau thye hien Sang kiln chung Viet - Nhat ve cai giiia nhan dan hai nude; (\ii) Hgp tac khu thien moi trudng diu tu-kinh doanh tai Viet V yc V a quoc te. Nam (11/2003), giai doan hai (7/2006), giai Quan he hgp tac giira Viet Nam va Nhat doan 3 (6/2008), giai doan 4 (7/2011). Bo Ban khong ngirng dugc cung cl, tang Trudng Bg Cong Thuang Viet Nam va Bp T) NGHIEN ecru DONG BflC fi. SO 1(131) 1-2012
 3. Nghien cim khoa hoc Trudng Bd Kinh te Thucmg imai va Cdng trgng, la nai cung cap cdng nghe nguon cho nghiep Nhat Ban da ky Ban ghi nhd ve viec sy nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat Nhat Ban giup Viet Nam phat trien nganh nude, ma con la mgt trong nhirng thj trudng cong nghiep phu trg (12/2008). Nhirng hiep xuat khau ldn ciia Viet Nam trong nhieu djnh tao khudn khd phap ly thuan Igi cho nam. Nhat Ban la thj trudng tieu diing va phat trien quan he kinh te thuong mai giira nhap khau ldn tren the gidi, dac biet doi vdi hai nude. hang ndng, lam, thuy san - nh6m hang xuat Quan he kinh te thuang mai Viet Nam khiu the manh cua Viet Nam. Thucmg mai Nhat Ban khong ngirng phat trien cimg vdi Viet Nam Nhat Ban chiem binh quan hang da ldn manh ciia nen kinh te Viet Nam do nam 11,62% ting kim ngach xuat nhap khau chinh sach "Ddi mdi" mang lai, da vugt qua hang hoa ciia Viet Nam giai doan 2001- nhii'ng bien doi thang tram va gat hai dugc 2010. nhii'ng thanh qua nhat djnh. Hien Nhat Ban 2.1. Kim ngach xuat nhap khdu hdng khong ehi la nha tai trg ODA ldn nhat, ban hda Viet Nam - Nhat Bdn hang thuang mai ldn thir hai' ma con la Kim ngach xuat nhap khau Viet Nam nude dau tu ldn thii ba vao Viet Nam vdi Nhat Ban tang deu qua cac nam, trir nam nhirng dy an quan trgng dang trien khai co 2009 do tac dgng ciia cugc khting hoang hieu qua. Hgp tac thuang mai, dau tu tryc kinh te toan cau nen kim ngach giam tilp va vien trg ODA cua Nhat Ban danh cho 17,99%. Nhjp do tang trudng kim ngach Viet Nam trong nhirng nam qua da va dang xuat nhap khau binh quan hang nam giiia hai gop phin thiet thye vao cong cugc phat trien nude la 15,09% giai doan 2001-2010, trong nIn kinh tl ciia Viet Nairn. Thuong mai la do kim ngach xuat khau tang 13,31%)/nam ITnh vyc phat triln nhit trong quan he hgp va kim ngach nhap khau tang 14,26%)/nam. tac kinh te giiia hai ben. Qui md thucmg mai giira hai nude khdng Tir diu thap nien 90 Nhat Ban ludn la ban ngimg gia tang: Trong vong 10 nam (2001- hang thuang mai ldn nhat ciia Viet Nam 2010), kim ngach xuat nhap khau dat (khong tinh khoi nude nhu ASEAN, EU), 100.507,9 trieu USD, tang 3,54 lin, trong dd din nain 2004 nhudng vj tri nay cho Trung xuit khiu dat 49.540,0 trieu USD va nhap QuIc, Nhat Ban dOmg vj tri thii hai. Nhat khiu dat 50.967,9 trieu USD. Viet Nam Ban khdng chi la thj trudng nhap khau quan nhap sieu tir Nhat Ban 1.427,9 trieu USD (xem Bang 1). ' Nh?t Ban la ban bang thuong mai lan thir hai cua Viet Nam sau Trung Quoc (khong tinh khdi nuac nhu ASEAN, EU), la ban hang thucmg mai Ion thir tu (tinh khoi nuac). Ty trpng cua cac thj truang trong tong kim ng9ch xuSt nhap khiu cua Viet Nam giai doan 2001-2010: ASEAN 19,90%, Trung QuIc 14.44%, EU 12,20%; Nhat Ban 11,62%, My 10,41%, Han Quoc 6,79%,... {S6 lieu cua T6ng cue Th6ng ke). NGHIEN Cdu OdNG B^C fl. SO 1(131) 1-2012 23
 4. Nghien cihi khoa hoc Bang 1: Kim ngach xuat nhap khau hang hoa Viet Nam - Nhat Ban giai doan 2001 -2010 Dan vi: trieu USD Nam Xuat khau Nhap (hau Xuat nhap khau Can can Kim Tang Kim Tang Kim Tang thu-ffng mai ngach trirang ngach trudng ngach trifdvg (%) (%) (%) 2000 2621.7 46,77 2250,6 52,41 4872,3 49,32 371,1 2001 2509,8 -4,27 2215,3 -1,57 4725,1 -3,02 294,5 2002 2348,1 -6,44 2509,6 13,28 4857,7 2,81 -161,5 2003 2909,2 23,90 2994,0 19,30 5903,2 21,52 -84,8 2004 .•?502,4 20,39 3552,6 18,66 7055,0 19,51 -50,2 2005 4411.2 25,95 4092,9 15.21 8504,1 20,54 318,3 2006 .^232.1 18,61 4700,9 14,85 9933,0 16,80 531,2 2007 6069,8 16,01 6177,7 31,42 12247,5 23,30 -107,9 2008 8537,9 40,66 8240,7 33,39 16778,6 37,00 297,2 2009 6291,8 -26,31 7468,1 -9,38 13759,9 -17,99 -1176,3 2010 7727,7 22,82 9016,1 20,73 16743,8 21,69 -1288,4 2001-2010 49540,0 13..U 50967,9 14,26 100507,9 15,09 -1427,9 9thang 2011 7481.2 36,12 7421,9 14,80 14903,1 24,60 59,3 Ngudn: Sd lieu ciia Cue CNTT & Thong ke Hdi quan, Tdng cue Hdi quan Tinh chung 9 thang dau nam 2011, kim pham che bien va tinh chi, giam din hang ngach xuat nhap khau hang hoa Vict Nhat nguyen lieu tho va san phim so chi. Ty le dat 14.903,1 trieu USD. xuit khiu dat nhom hang nguyen lieu tho va san phim sa 7.481,2 trieu USD, nhap khiu dat 7.421,9 che chiim khoang 60%, trong khi giai doan trieu USD. Viet Nam xuat sieu sang Nhat 1991-2000 khoang 80%. Ban 59,3 trieu USD. Kim ngach xuit nhap Cac mat hang xuat khiu chti lye ciia Viet khau Viet - Nhat tang 24,60% so vdi 9 thang Nam sang Nhat Ban, gom: thiiy san, diu tho, dau nam 2010, xuit khiu tang 36,12% va det may, day dien va day cap dien, go va san nhap khiu tang 14,80%. pham g6, may vi tinh va linh kien, than da, 2.2. Ca cau hdng hda xudt nhdp khdu giay dep cac loai, 6 mat hang nay chiem I icl Nam - Nlidt Bdn 61,78% kim ngach xuit khiu cua Viet Nam Ca cau hang xuat khiu cua Viet Nam sang sang Nhat Ban giai doan 2001-2010 (xem thj trudng Nhat Ban din dugc cai thien theo bieu 1). chieu hudng tich eye: tang din ty trgng san 24 NGHIEN ecru D(mG BAC fl. SO 1(131) 1-2012
 5. Nghien cim khoa hoc Bieu 1: Cffcau hang xuSt khdu ciia Viet Nam sang thj trucmg Nhat Ban giai doan 2001 - 2010 Thuy san, 14.84% Cac mat hang XK khac, 38.22% Dau tho, 13.02% G 5 va san phSm g5,5.19% Daydienvaday May vi tinh, linh Hang dgtmay, cap dien, 9.94% ki^n Q\^„ ti>, 4.75% 14.04% Ngudn: Sd lieu ciia Cue CNTT&TKHQ, Tdng cue Hdi quan Nhin chung, cae mat hang xuat khau chit 10,47%)/nam, det may tang 7,71%/nam, thiiy yeu cua Vict Nam sang thi trudng Nhat Ban san tang 7,29%/nain,... giai doan 2001-2010 deu tang giam that Cac mat hang nhap khau chu yeu ciia Viet thudng, toe do tang trudng khong on djnh. Nam tir thj trudng Nhat Ban phai ke tdi: may Trong do, cao su c6 toe do tang trudng kim moc, thiet bi, dung cu va phu tiing; may vi ngach xuat khau binh quan cao nhat tinh, san pham dien tii va linh kien; sat thep 23,27%/nain, tiep den la day dien va day cap cac loai; vai cac loai; linh kien, phy tung 6 dien tang 22,73%/nam, ea phe tang 19,0%), to; nguyen phu lieu det, may, da giay;... go va san pham go tang 18,27%, giay dep (xem Bieu 2). cac loai tang \\,52%lnam, rau qua tang B i 4 u 2: Cor cku h a n g n h $ p k h i u c u a V l ^ t N a m tir t h j tru'O'ng Nh|it B a n g i a i d o ^ n 2 0 0 1 - 2 0 1 0 May moc, thiet bi, dyng eg phy tiing, Cdc m^t hang NK 28.89% khie. 36.93% Nguyen phg at thep cac loai, d^tmay. da giay." 11.66% 2.77% May vi tinh, san Vdi cdc loai, 4.03% phSm dien tii" va linh kien, 11.01% Linh kien, phy tiing 6 16,4.71% Ngudn: Sd lieu cua Cue CNTT&TKHQ, Tdng cue Hdi quan NGHIEN cdu O^NG B^C B. s6 1(131) 1-2012 25
 6. Nghien cim khoa hoc Cac mat hang nhap khau chii yeu cua dau cac loai, sat thep \a san phim tir sit thep, Viet Nam tir Nhat Ban giai doan 2001- may moc thiet bj. hda chat \ a san pham tir hoa 2010 diu tang giam that thudng. toe do chat,... tang trudng khong on djnh. Trong do, 6 to 77?/? ba, Viet Nam da tan dyng tot dugc nguyen chiec cac loai cd toe do tang nhung uu dai trong Hiep djnh AJCEPA va trudng kim ngach nhap khau binh quan cao VJEPA de day manh xuat khiu hang hoa nhit 33,00%/nam; tiep den la sat thep cac sang thj trudng Nhat Ban. Cu thi. nam 2O10 loai tang 24.31%/nain: chat deo nguyen ty trgng kim ngach xuat khau dugc huong lieu tang 22,6l^o. may mdc thiet bj, dung uu dai thue cua Nhat Ban tir hai Hiep djnh cu phu tiing tang 17,88%); linh kien, phu tren la 30.68%), trong khi do chi c6 gin 12% tiing xc may tang 16,68%/nain; linh kien, xuat khau ciia Viet Nam sang ASEAN dugc phu tiing 6 to tang 15,23%i; may vi tinh, hudng uu dai thue \ a 21,1% xuat khau sang san pham dien tti. linh kien tang 14,69% Trung Quoc dugc hudng uu dai thue. nam... Nguyen nhdn ddn tdi nhirng uu diem, ket 2.3. Danh gid thirc trgng quan he qud neu tren: thirang mai Viet Nam - Nhdt Bdn Cac CO quan chtic nang chinh phu Viet 2.3.1. Uu diem vd nguyen nhdn Nam ngay cang chii trgng tdi cong tac tao Nhin vao hire tranh hgp tac thucmg mai hanh lang phap ly \ a tao thuan Igi cho hoat giiia Viet Nam va Nhat Ban trong nhirng dgng thuang mai giira Viet Nam va Nhat nam vira qua. ta nhan thay co nhumg uu diem Ban. Sy no lye ciia cac ca quan chire nang sau: trong viee dam phan md cira thj trudng cho 7"//;f nhdt, qui md thucmg mai ngay cang hang xuat khau tham nhap vao Nhat Ban. gia tang, trong vong 10 nam tang 3.54 lan. Cong tac xue tien thuang mai va xtic tien Kim ngach xuat nhap khau giiia hai nude hgp tac cong nghiep, nong nghiep vdi Nhat nam 2001 dat 4.725,1 trieu USD, din nam Ban ngay cang dugc nang cao. Hoat dong 2010 da tang len 16.743,8 trieu USD. xiic tien thucmg mai va ho trg doanh nghiep Thir hai, co cau thucmg mai giira hai da va dang c6 tac ddng tich eye tdi xuat nude bo sung lan nhau \ a it mang tinh canh khau hang hoa ciia Viet Nam sang thj truong tranh doi dau tryc tiep. Viet Nam xuat khau Nhat Ban. sang Nhat Ban hang ndng lam thiiy san va Sau khi Hiep djnh VJEPA di vao thirc san pham cong nghiep nhe. Trong khi do, ta thi, Viet Nam va Nhat Ban da nghiem chinh nhap khau tir thi trudng nay chii yeu la thye hien nhiing cam ket ve cat giam thue nhirng mat hang phuc \ u cho san xuat cong nhap khau, tao khung phap ly het siic thuan nghiep \a mgt so san pham tieu diing chat Igi cho thuang mai giira hai nude tang lugng cao nhung chua san xuat dugc hoac trudng. phuc vu cho nhu cau tieu diing dac thii trong Hai ben da tich cue hgp tac xir ly van de nude. hang thuy san va ndng san xuat khau Viet Co cau hang xuat khau ciia Viet Nam Nam vi pham Luat Ve sinh an toan thirc sang thj trudng Nhat Ban dan dugc cai thien pham Nhat Ban khi nhap khau vao Nhat, theo chieu hudng tich eye, gia tang hang chi dam bao cho hang Viet Nam tuy bj kiem tra bien \ a giam dan xuat khau nguyen lieu tho. gat gao hem, nhung van giii viimg dugc thj Ngay cang co them nhieu mat hang xuit khiu trudng, tham chi tang trudng manh. mdi \ a co kim ngach xuat khau ldn, nhu xang 26 NGHIEN CdrU PONG BflC fl. SO 1(131) 1-20U
 7. Nghien cim khoa hoc Sy nd lye rat ldn ciia cac doanh nghiep 11.62% ting kim ngach ngoai thucmg ciia thuoc eac nganh hang xuat khau chu lye trong Viet Nam giai doan 2001 -2010. viec day manh xuat khau vao thj trudng Nhat Thic hai, ca cau hang hoa trao doi con Ban. Cac doanh nghiep da dap img tot hom bat cap: Viet Nam chii yeu xuat sang Nhat yeu cau cua khach hang; chu dgng va tich eye Ban nguyen lieu khoang san. thuy san chii hom trong viee tan dung cac uu dai tir Hiep yeu d dang nguyen lieu tho hoac mdi qua so djnh AJCEPA va VJEPA; tich eye tham gia che va mgt so hang cong nghiep nhe, hang va thye hien cac hoat dgng xuc tien thuang gia cong nhung lai nhap tir thj trudng nay mai, trong do co nhirng doanh nghiep dat hang cong nghiep nang. Nhu vay. Viet Nam dugc viec ky ket vdi cac dii tac Nhat Ban da xuat sang Nhat Ban nhung hang hoa sir hgp dong bao tieu dai han. Hon nii'a, phai ke dung nhieu lao dgng va tai nguyen thien den viec chuyen hudng sang thj trudng Nhat nhien, dong thdi nhap tir do nhirng hang hoa Ban Cua mgt so doanh nghiep ldn, trude het sii dung it loai nguyen lieu tren nhung chira la eac doanh nghiep det may, da c6 tac dgng dyng mgt ham lugng chat xam cao. dang ke tdi sy tang trudng kim ngach. Co cau hang xuat khau cua Viet Nam Cac hiep djnh AJCEPA va VJEPA da sang Nhat Ban con rat don dieu. gia tri gia tac dgng manh, tao dieu kien thuan Igi ve tang tuomg doi thap. Khoang 60% kim ngach thue nhap khau vao Nhat Ban, lam cho hang xuat khau cua Viet Nam sang thj trudng nay Viet Nam co sire canh tranh vc gia so vdi van la cac san pham dau tho, nong, lam, thiiy hang cua cac doi thii khong dugc hudng uu san. det may,... Day la cac mat hang ma ta dai ve thue cua Nhat Ban nhu Trung Quoc. CO the manh do Igi the ve tai nguyen va lao Dai Loan, Hong Kong, Han Quoc va cac dgng nhung gia trj gia tang thap, Igi ich kinh nude khac. te khong cao, thieu tinh ben virng. Sy chuyin hudng thj trudng nhap khau Thir ba, chat lugng hang xuat khau cua cua cac khach hang Nhat Ban. Tir nam 2008 Viet Nam sang thj trudng Nhat con yeu kem: din nay. doanh nghiep nhap khau Nhat Ban nhieu 16 hang xuat khau con chua dap img c6 sy chuyin hudng thj trudng kha manh tieu chuan chat lugng, ve sinh an toan thye sang Viet Nam, thay vi lau nay tap trung qua pham ciia Nhat Ban nen dan tdi tinh trang nhilu vao Trung Quoc. Dac biet nam 2010 hang da cap cang Nhat Ban nhung van bi tra sy chuyin hudng nay ngay cang manh me \e. Co 16 hang van con tap chat, du lugng hom. chat t6n dgng trong thye pham con vugt qua 2.3.2. Nhicac diem, tdn tqi vd nguyen mirc cho phep,... nhdn Nguyen nhdn ddn tai nhimg nhuac diem Ben eanh nhirng uu diem neu tren, quan vd tdn tqi: he thuang mai Viet Nam - Nhat Ban con mgt Viet Nam chua tan dung dugc nhieu sl nhugc diim va ton tai sau: nhimg co hoi va tiem nang hgp tac c6ng Thic nhdt, qui mo thuang mai eon qua nghiep vdi Nhat Ban, dac biet trong ITnh vyc nho be so vdi tiim nang kinh te ciia hai c6ng nghiep che bien, che tao de kh6ng phai nude: ty trgng thuang mai Viet-Nhat trong nhap nguyen phu lieu san xuat hang xuat ting kim ngach ngoai thucmg ciia Nhat Ban khau, dong thdi tao ra nguon hang phong la khdng dang kl, chirng 0,86% va gia trj phii lam thay d6i va md rong co cau hang thuang mai Viet Nhat cung chi chiim xuat khau sang thj trudng Nhat ndi rieng, ra thj trudng the gidi noi chung. Qua d6, khdng NGHIEN cdu O O N G B^C (^. sd 1(131) 1-2012 27
 8. Nghien cihi khoa hoc nhimg tan dung mdt each hieu qua nhirng uu Nhat Ban la mgt thj trudng quy djnh ri dai trong HiSp djnh AJCEPA \ a VJEPA, ma chat che va khat khe ddi vdi tieu chuin chjt con nang cao hieu qua hoat dgng xuat khau lugng, tieu chuan ky thuat \ a ve sinh an toan sang Nhat Ban giiip tang Igi ich kinh te thu thye pham. Khi tham gia vao cac Hiep djnh dugc. thuang mai da phuomg. khu vyc va song Cac doanh nghiep Viet Nam chua khai phuang, hang rao thue quan ngay cang giam, thac dugc hit Igi thi va khac phuc nhirng hang rao ky thuat ngay cang tang, nen hang kho khan trong xuit khiu hang hoa sang xuat khau ciia Viet Nam dang gap rit nhilu Nhat Ban. Nhilu mat hang co kha nang md kho khan khi tham nhap vao thj trudng cac rong xuit khiu sang thj trudng nay nhung lai nude phat trien nhu Nhat Ban, EU noi co do qui mo san xuat con nhd, co nhiimg mat cac quy djnh rat chat che ve van de nay. hang lai do san xuit chua dap irng dugc tieu Nhat Ban la mdt nude khong nhiing bao chuin vl chat lugng va \ e sinh an toan thue hg manh me mat hang ndng san vdi cac loai phim ciia Nhat Ban, diln hinh la mat hang thue tuyet ddi, thue hdn hgp, thue theo gia trj, gao, thuy san, rau, qua,... ma con sir dung cac hang rao phi thue khac Mgt vin de tdn tai dang luu y trong hoat nhu: ap dung bien phap han ngach doi \m dgng xuat khau hang hoa ctia Viet Nam sang thiiy san, ap dung han ngach thue quan Nhat Ban la vi pham Luat Ve sinh an toan (TRQ) ddi vdi mdt sd nong san, tieu chuan thye phim Nhat Ban ciia hang thiiy san va chat lugng, tieu chuan ky thuat va \ e sinh an nong san thye pham dien ra tir nam 2006 den toan thye pham. nay van chua dugc cai thien t6t da anh Vdi thye trang quan he thuang mai Viet hudng xau den tang trudng xuat khau ciia Nam - Nhat Ban nhu hien na>', van de dat ra la nhom hang thuy san va dac biet la anh Viet Nam phai giai quyet nhung ton tai va hudng rat xau den \ iec tham nhap thj trudng khac phuc cac mat han che de thiic day moi cua cac mat hang nong san ma Viet Nam quan he nay phat trien tuong ximg vdi tiem dang nham tdi (Theo th6ng bao chinh thirc nang kinh te cua ca hai nude va tuong ximg cua Bg Y te, Lao dgng \ a Phuc Igi xa hoi vdi tam doi tac chien luge, hay n6i each khac Nhat Ban, chi tinh nam 2010 va 3 thang dau la md rong, nang cao hieu qua ciia hoat dong nam 2011 da co 87 trudng hgp \ i pham, thuang mai song phuang va day manh sy hgp trong do cac thang 9 \k 10/2010 cac vu vi tac hom nira cua Nhat Ban trong ITnh vuc pham dien ra kha d6n dap, co 6 c6ng ty vi thuang mai. pham hai lan). 3. Djnh hirdng va giai phap phat trien Hoat dgng xuc tien thuang mai ciia cac quan he thirong mai Viet Nam - Nhat Ban doanh nghiep Viet Nam con nhieu han che va tirong xirng vdi tam quan he doi tac chiln chua hieu qua: Hoat dgng quang ba san pham lu"gc mdi tdi ngudi tieu dimg Nhat Ban con cham. 3.1. Djnh hu&ng phdt trien quan hf 'Ngudi Nhat chi diing mdt san phim mdi khi thuimg mgi Viet Nam Nligt Ban tuomg hg da hieu ky \ e no; Chua nam rd vl thj hilu xirng v&i tam quan he doi tac chien lirarc tieu dimg \ a nhirng thay doi \ e thj hilu tieu De tuomg xiing vdi tam ddi tac chien luge dung ciia ngudi Nhat; Con cham trong viee tren ITnh vuc thuang mai, quan he thuang nam bat nhiing thay ddi \ e chinh sach ciia mai Viet Nam Nhat Ban giai doan tdi can Nhat Ban lien quan din nhap khiu hang hoa. phat trien theo hudng sau: 28 NGHIEN CdfU DONG B^C fl. s6 1(131) 1-20U
 9. Nghien cihi khoa hoc - Phat trien quan he thucmg mai Viet Nam mat hang mdi cd triln vgng (thye pham che -Nhat Ban ca ve chieu rdng va chieu sau, dac bien, vat lieu xay dung,...), han che xuat biet chu trgng phat trien theo chieu sau va khau eac mat hang kem kha nang canh tranh nang cao hieu qua hgp tac thucmg mai. Quan va gay lang phi tai nguyen thien nhien. Coi he thuang mai Viet Nhat phai dugc diy Nhat Ban la thj trudng xuat khau trgng diem manh han nira tuong xiing vdi tiim luc ctia Viet Nam. Tien tdi xuat khau nhiing mat kinh te cua ca hai ben va tuang xirng vdi hang CO ham lugng cdng nghe va gia trj gia tim quan he d6i tac chiln luge. Kim ngach tang cao. Giam ty trgng xuat khau nguyen thuang mai song phuang it nhit tang gip doi lieu thd va hang so che sang thj trudng nay, vao nam 2020. den nam 2020 ty le nay chi eon khoang 30% Phat triln quan he hgp tac thucmg mai tong kim ngach xuat khau hang hoa cua Viet Viet Nhat tren ca sd thye hien hieu qua Nam. Hiep djnh VJEPA va Hiep djnh BIT. Day manh nhap khau cac day chuyen Tiep tyc diy manh hoat dgng thuang cong nghe hien dai, may m6c thiet bj va mai vdi Nhat Ban, md rong qui mo va tang nguyen nhien vat lieu can thiet tir Nhat Ban nhanh trj gia, tang ty trgng thuang mai Viet - de phuc vu cho sy nghiep cong nghiep hoa, Nhat trong tong kim ngach ngoai thucmg ciia hien dai hoa dat nude va la tien de de thay Viet Nam tir 11,62%) len 20%o va trong ting doi CO cau hang xuat khiu cua Viet Nam kim ngach ngoai thuang ciia Nhat Ban tir n6i chung va hang xuat khau sang thj 0,86%) ien 5% vao nam 2020 cho tucmg trudng Nhat Ban noi rieng. Tang ty trgng xiing vdi tam mdt ddi tac chien luge. Nang nhap khau may mdc thiet bi hien dai, giam cao hieu qua thucmg mai Viet Nhat bang ty trgng nhap khau nguyen phu lieu, linh each khai thac cd hieu qua Igi the so sanh kien, khong nhap khiu nhirng thiet bj, cdng cua Viet Nam trong quan he hgp tac song nghe loai hai gay 6 nhiim mdi trudng. phuomg. Nhat Ban d6ng vai trd la thj trudng nhap Phat triln thuang mai gin vdi hgp tac khau may moc, thiet bj chinh cua Viet Nam diu tu. Thuang mai phai dugc day manh sao trong giai doan tdi. cho Iuon la ITnh vyc phat trien nhit trong 3.2. Mgt so gidi phdp phdt triin quan he hgp tac kinh tl giiia hai nude. Day mph thuang mgi Viet Nam - Nhat Bdn tuang hoat ddng thuang mai vdi Nhat Ban, ding xirng v&i tam quan hi ddi tde chien luac thdi gia tang viec thu hiit dau tu tryc tiep cua 3.2.1. Gidi phdp ve phia chinh phu Nhat Ban vao ITnh vyc san xuit hang xuat Ndng cao hieu qud trien khai Hiep dinh khiu, vao nganh cong nghiep che tao va VJEPA: Cac co quan chuc nang Chinh phu cong nghiep h6 trg nhim tang chit lugng, can: (i) Tich eye tuyen truyen, pho bien Hiep ham lugng c6ng nghe va gia trj gia tang cho djnh den cong dong doanh nghiep de hg nam hang xuit khiu dl hang Viet Nam c6 chi dugc nhirng uu dai va each thuc dugc hudng dimg tren thj trudng Nhat Ban n6i rieng, thj uu dai tir Hiep dinh doi vdi hang xuit khau trudng till gidi noi chung. sang Nhat Ban va hang nhap khiu tir thj Tang cudng xuit khiu cac mat hang trudng nay; (ii) Tiep tue xiic tien lam viec vdi Viet Nam cd tiim nang va Igi the sang thj cac CO quan lien quan ciia Nhat len kl hoach trudng Nhat Ban, nhiing mat hang dugc hanh dgng cu the de bat dau triln khai cac hudng uu dai tir Hiep djnh VJEPA va dy an hi trg di kem theo Hiep dinh VJEPA; AJCEPA, chii trgng phat triln tiiem mdt so (iii) Lam viec vdi cac hiep hdi nganh nghi NGHIEN CtirU O O N G B^C (4. sd 1(131) 1-2012 29
 10. Nghien cim khoa hoc tiln hanh danh gia thye tl hieu qua viec tan manh xuat khau hang hda n6i chung, nang dung VJEPA trong timg nganh, tir do co cac cao dugc hieu qua tan dung nhiing uu dai phuang an hg trg cin thilt phat huy t6i da trong Hiep djnh VJEPA va AJCEPA dl d§y cac Igi ich, co hoi tir VJEPA. manh xuat khau hang h6a sang thj trudng Phdt triin cdc ngdnh hdng xudt khdu Nhat Ban ndi rieng, Hien hang det may Viet chii lire sang thi truang Nhqt Bdn: Chinh Nam xuat sang Nhat Ban dang gap kho khSn phii cin CO chinh sach cu thi dl phat trien d C/0 VJ va C/0 AJ de dugc hudng uu dai cac nganh hang xuit khiu chu lye sang Nhat tir Hiep djnh VJEPA va AJCEPA do hang Ban. Thong qua sy ho trg ve vin, uu dai vl hoa dugc san xuat chu yeu sii dung nguyen thue va tao diiu kien thuan Igi trong san xuat lieu nhap khau tir Trung Quoc. kinh doanh cho cac doanh nghiep, Viet Nam Tdng cuang cdc hoat ddng xiic tiin CO thi phat triln dugc nen san xuat noi dja thucmg mai vai thi truang Nhdt Bdn: Thao (phat triln kinh tl nganh va kinh tl viing), luan d cap chinh phti yeu cau Nhat Ban ding thdi nang cao dugc kha nang canh kh6ng ap dyng cac bien phap ciiu trg (chong tranh cua hang hoa va doanh nghiep Viet ban pha gia, ch6ng trg cap, ty ve) doi voi Nam tren thj trudng Nhat Ban. hang xuat khau Viet Nam. Ho trg cac doanh Hiep djnh VJEPA dang dugc thye thi, nen nghiep trong viee tham gia eac Hoi chg trien chii trgng phat trien cac nganh hang xuat lam va giao thuang tai Nhat Ban. Nghien ciiu khiu CO Igi thi sang thj trudng nay. Nhiing sau ve cac chinh sach kinh te, thuang mai cua nganh hang vira co nang lye san xuat, vira Nhat Ban va cac bien phap rao can ky thuat dugc hudng uu dai trong Hiep djnh hien ctia hg d6i vdi cac mat hang xuat khau Viet dang c6 tiem nang xuat khau sang Nhat nhu: Nam nham giiip cho doanh nghiep nam bat, thuy san, hang det may, d6 gd, mgt so loai chap hanh tot va khdng vi pham cac quy djnh thye pham che bien, vat lieu xay dyng,... ve tieu chuan chat lugng ctia Bg Y te, Lao Phdt trien ngdnh cdng nghiep ho tra: dgng va Phuc Igi Nhat Ban. Nhieu doanh Chinh phii can co chien luge va ke hoach nghiep nho va vira rat thieu thong tin ve thj tong the, CO chinh sach dau tu thoa dang de trudng Nhat Ban ciing nhu cac kinh nghiem phat trien manh nganh cong nghiep h6 trg lam an vdi cac doanh nghiep Nhat, nen rat nhim dam bao noi dja hoa cho phan ldn cac can sy h6 trg tir cac ca quan chiic nang ctia linh phu kien cho nganh cdng nghiep lap rap, chinh phu, nhu: Cue xiic tien thuang mai, dap irng nhu cau nguyen phu lieu cho nganh Thuang vu Viet Nam tai Nhat Ban, Phong det may, da giay. Phat trien cac nganh c6ng Thucmg mai va cdng nghiep Viet Nam. nghiep nay se giiip cho nude ta nang cao - Ndng cao ndng luc kiem dich ddng thuc dugc hieu qua xuat khau mgt s6 nhom hang vdt dl hang h6a Viet Nam dap img tot hom ma Viet Nam phai nhap khau chii ylu tieu chuin ciia Nhat Ban va md dudng cho nguyen phu lieu tir Trung QuIc, Nhat Ban xuat khiu cac loai rau qua tuai c6 hat cua va cac nude ASEAN. Viet Nam (nhan, xoai, vai thieu, dua Nganh cong nghiep h i trg phat triln chudt,...) va cac san pham che bien tir thjt khong nhiing gop phin tang cudng thu hiit Ign (xiic xich, giam bong,...): Nang cap cac dau tu nude ngoai, dac biet tir Nhat Ban trung tam kilm djnh hien c6; Xay dung cac noi CO cong nghe ngu6n, ma cdn nang cao trung tam kilm djnh va cip giiy chirng nhan dugc hieu qua tan dung nhiing uu dai trong san phim du tieu chuin chat lugng xuat cac Hiep dinh dii tac kinh tl (EPA) dl diy khiu sang thj trudng Nhat. Trung tam nay la 30 NGHIEN CdrU OdNG B^C fl. %6 1(131) 1-2012
 11. Nghien cihi khoa hgc san pham ciia hgp tac lien chinh phii va uu dai trong VJEPA dl diy manh xuat khiu chuyen gia eOa ca hai nude Viet Nam va hang h6a sang thj trudng Nhat Ban. Nhat Ban. Da dang hda vd ndng cao chdt luang 3.2.2. Gidi phdp ve phia doanh nghiep hdng xudt khdu nhdm tdng khd ndng canh Tich cue, chii ddng trong viec tim hieu tranh ciia hdng Viet Nam tren thi truang thdng tin ve hiep djnh VJEPA: De co the tan Nhdt Bdn: Co ciu hang xuat khau ciia Vigt dung mdt each hieu qua nhiing uu dai tir Hiep Nam sang Nhat Ban kha dom dieu va chat djnh VJEPA, trude het doanh nghiep can phai lugng hang con nhilu bit cap khi so vdi ca hieu Hiep djnh, nam dugc nhiing uu dai trong ciu va chit lugng hang xuat khiu ciia Trung Hiep djnh va nhirng yeu cau de dugc hudng QuIc, Thai Lan, Indonesia va Malaysia. Do uu dai c6 lien quan den mat hang va nganh dd, dl nang cao kha nang canh tranh ciia hang ma minh kinh doanh. Mu6n lam dugc hang hda tren thj trudng Nhat Ban, cac dieu nay, doanh nghiep can chii dgng trong doanh nghiep cin phai da dang hoa va nang viec tim kiem th6ng tin ve Hiep djnh cung cao chat lugng san pham. nhu cac thdng tu hudng dan ciia cac Bg, - Chu. ddng triin khai dp dung cdc he nganh chirc nang lien quan den viec thye thi thdng qudn ly chdt luang theo tieu chudn Hiep djnh. Doanh nghiep xuat khau can tra qudc ti vd ddp img yeu cdu bdo ve sice khoe cim phu luc thue de xem mat hang xuat khau vd mdi tnrang: K I tir ngay 29/5/2006 Nhat cua minh dugc giam thue nhu the nao theo Ban ap dung Luat Ve sinh an toan thye pham Hiep djnh, so sanh miic thul dugc hudng sura d6i. Luat nay quy djnh khat khe hom theo VJEPA vdi thul MFN va Hiep djnh trude vl du lugng hoa chat trong thye pham AJCEPA trude dd. Lya ehgn ap dung miirc nhap khiu vao Nhat. Vdi tat ca cac Id hang thul nao, xin C/0 theo form tuomg iing (xem diyc phim nhap khiu, Nhat Ban that chat quy hudng din tir Vu Xuit nhap khiu - Bg C6ng djnh va b l sung mgt s6 loai du lugng h6a Thuang ve quy djnh cap C/0). chit kh6ng dugc phep co trong thye phim va Tdn dung nhirng iru ddi trong Hiep dinh tilp tue nang mirc han che du lugng hoa chat ddi tde kinh ti_ Viet - Nhdt (VJEPA) di ddy cho phep. Do d6, hang thuy san, gao, rau qua manh xudt khdu hdng hoa sang thi trirang cua Viet Nam da va dang gap rat nhieu khd Nhdt Bdn: N6ng, lam, thuy san, det may,... khan khi xuit khiu vao thj trudng nay. Trd la cac mat hang c6 Igi the khi xuat khau sang ngai ldn nhit hien nay la hang Viet Nam chua Nhat Ban so vdi cac nhdm hang khac va so dap ling dugc cac yeu cau kiem nghiem chat vdi nhom hang cimg loai ctia cac nude lugng va ve sinh an toan chat che ciia Nhat ASEAN vi Nhat Ban cam kit danh cho Viet Ban. D I khie phuc tinh trang nay, cac doanh Nam kha cao so vdi cam ket danh cho cac nghiep Viet Nam can chu dgng thye hien nude ASEAN. Tom, hang det may xuit khau quan ly chit lugng theo eac tieu chuan, quy sang Nhat Ban dugc hudng thul 0% va chuin do Nhat Ban dua ra. Doanh nghiep nen nhilu mat hang khac cung dirge giam thul xay dyng va trien khai ap dyng he th6ng quan (hien cd hang ngan dong thul d miic 0-5% ly chit lugng quIc te ISO 9000, HACCP, khi xuit khiu sang Nhat Ban, xem bilu thue ISO 14000 va SA 8000 dl lam nIn tang cho thye hien VJEPA). Do dd, cac doanh nghiep viec vugt qua hang rao ky thuat thuang mai Viet Nam phai tim hilu that ky ndi dung ciia Nhat Ban. HiSp djnh, timg diiu khoan dii vdi ITnh vyc Ddy manh cdc hoat ddng xiic tien xudt minh quan tam nhim tan dung dugc nhimg khdu sang thi truang Nhdt Bdn: Ngoai viec NGHIEN cdu 0 6 N G B^C fl. s6 1(131) 1-2012 31
 12. Nghien cim khoa hiu chu trgng nang cao chat lugng va ha gia 2. Dinh Van Thanh Phung Thj Van Ki& thanh san pham de tang siic canh tranh cua (2010), "Dinh hudng va giai phap phat tri6 hang hoa, cac doanh nghiep xuat khau can quan he thiiang mai Viet Nam - Nhat Ban ttioa phai nang cao nang lye tiep thj, tich eye thye xiing vdi tam quan he ddi tac chiln luge", Bti hien cac hoat dgng xiic tien xuat khau sang tham ludn tqi Hdi thdo "Xdy dung ddi tde chii thi trudng Nhat Ban: Chii dgng tim kiem doi luac Viet Nam Nhqt Bdn: Ndi dung va li rWnA" thang 11/2010. tac, chao hang thong qua viec tham gia cac cugc hoi chg, trien lam \a hoi thao chuyen 3. Luu Ngoc Trinh (2010), "Hiep dinh d6i tac kinh te Viet Nam - Nhat Ban", Bdi tham luqni0 de dugc to chiic tai Viet Nam hoac Nhat Hqi thdo "Xdy dung doi tde chiin luqc viei Ban, qua Thuang \ u Viet Nam tai Nhat Ban Nam Nhdt Bdn: Noi dung vd Id trinh than. \a qua To chiic Xtic tien thuang mai Nhat 11/2010. ^ Ban (JETRO) tai Viet Nam; Tim liilu va 4. Ngoc Trjnh (2008), "35 nam quan he Viet nghien ciiu thj trudng Nhat Ban tryc tilp Nam Nhat Ban: Mot chang dudng phat Uiln", hoac thong qua Thuang vu Viet Nam tai Tqp chi Nghien cuu Ddng Bdc A, s6 8(90) thane Nhat Ban, Van phong JETRO tai Viet Nam, 8/2008, tr.l 1-16. Cue Xiic tiln thuang mai, Phong thuang mai 5. Thuang vy Viet Nam tai Nhat Ban (2010), va cong nghiep Viet Nam, Trung tam Thong Quan he kinh te thuang mqi vd cong nghiep Viii tin cong nghiep va thuang mai va qua tai Nam Nhdt Bdn ndm 2010, Bao cao thang 12 lieu de biet dugc chinh sach thucmg mai ctia nam 2010. Nhat Ban, cac quy djnh ve hang nhap khiu, 6. Trin Quang Minh (2008), "Quan he -fihu cau thj hieu ve hang h6a ciia thj trudng thirang mai Viet Nam - Nhat Ban : Thanh tini va Nhat Ban. Triln vgng", Tqp ehi Nghien cuu Ddng Bdc A. so 11(11) thang 11/2008, tr.17-24. Quan he hgp tac thucmg mai giiia Viet 7. Vu Chinh sach thuong mai da bien (2008), Nam va Nhat Ban dang ngay cang phat triln. Hiep dinh ddi tde kinh ti Viet - Nhdt (VJEPA), De moi quan he nay phat triln tuomg xiing Bai tham luan tai Hoi thao. vdi tiim nang kinh tl ctia hai ben va tuong 8. Vu Thi trudng Chau A - Thai Binh Duong, ximg vdi tim dii tac chiln luge ddi hoi nd Bg Cong Thuang (2009), Hien trqng vd trien luc tir ca hai phia, cin sy hgp tac hom nira tir vong thuang mqi v&i Nhdt Bdn, Bao cao thang phia Nhat Ban. Vdi ca ciu kinh tl b l sung 7/2009. cho nhau, Hiep djnh VJEPA dang dugc triln 9. Website ciia Bo Cong Thuong Viet Nam khai va trong b6i canh gia tang hoi nhap khu http://vvww.moit.gov.vn/ vyc va toan ciu, quan he kinh tl tiiuang mai 10. Website cua Bo Ngoai giao Viet Nam Viet Nam - Nhat Ban se phat triln manh hon http://www.mofa.gov.vn/ nua, tao ra mgt budc ngoat quan trgng danh 11. Website cua Tong cue Hai quan Viet dau sy vuan len tim cao mdi cua quan he Nam http://www.customs.gov.vn/ giira hai nude. 12. Website ciia Ting cue Thing ke Viei Nam http://www.gso.gov.vn/ 13. 'Website ctia Ting cue Thing ke Nhat TAI LIEU THAM KHAO Ban: http://www.stat.go.jp/ | 1. Bp ngoai giao Viet Nam (2010), Thdng tin ca ban ve Nhdl Bdn vd quan he Viet Nam - Nhdt Ban. Bao cao thang 6/2010. 32 NGHIEN aHU OdNG B4C fl. %6 1(131) 1-ZOQ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản